Číslo patentu: 213556

Dátum: 01.03.1984

Autor: Lacko Pavol

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Účelom hriadeľovej spojky podľa vynálezu je vymedziť extrémne veľké výchylky os hriadeľov hnacieho a poháňaného stroja. Uvedeného účelu sa dosiahne oceľovým pásom, ktorého jeden koniec je pomocou priečneho klínu ukotvený v hnacom náboji a druhý je navinutý na poháňanom náboji a ukotvený západkou v žliabku tohoto náboja. Hriadeľová spojka podľa vynálezu najde uplatnenie hlavne tam, kde v súvislosti s kmitaným pohybom na základoch hnacieho a poháňaného stroje nastáva axialne a radiálne výchylky os. Spojka sa môže použiť na prenos momentu krútiaceho od najmenších záťažných hodnôt až po velmi velké. Je jednoduchej konštrukcie a nenáročnej obsluhy.

Text

Pozerať všetko

p Doteraz sneme diletačnl ą hriadsľovć spoJb umorauao -som má sxiálue a rndiúlne výnimky ôs hriadeľov. Preto sa stáva, e spoJkou spolusvinsanú hriadsle s ich ložiská značne trpia pridavráminsmtbsnismi, ktoré často prekračuJú i dovolená hodnoty. vJnvi sa nsliehsvi potrebe túto problematiku riešiť tak, aby nove riešenie prenosu mschanickeJ energie spoJkou horeuvedsná nedostatky odstrúnilo.Undený nedostatok odstrsiuJe briadeľovs spojka. podľa vynáleiu, umožänJnce veľké V axitlns a radiálne výohallw o. spolurviananých hriedeľov. SpcJka sa skladá s hnacieho apoháñeĺnsho náboJae pásu napriklad n pružinoveJ ocele. Tento pás Jedným koncom Je ukot venú v hnnoom ndboJi a druhým koncom pomocou osobu Je vložený do žliabku v poháñsnom niboJi. . i Ne. obr. 1 Je nnkreslsnú hriadsľová spoJh umožäuJůoa veľké u-.lálns s rsdiálns vtohylky ôs spolunvianenych hrindsľov. Obrhĺok Je nslcreslený v pcndlänom pohľade s čiastočne rose. Re vedený kolmo na ôs rotâoie Je nnkreslený na obr. 2, ktorý ukenuJe spoJku s Jednám pásom. Obr. 3 nnàzoräuae piedmetnú spoJku v remove rovine s dvoma pásmi. 15 a vyroba-i ný napr. s pmžinoveJ ocele Je ne obr. 4.nrndeiwa spoJke / obr. 1 / epaae hnnoi hriadeľ i a poháňaný hriadsľ g , ces perá g,ntboJ 1, pondľlnú klin i pmooou pisu g, ktorý Je ukončený onubom g a vsaduů do pchtñsa ného naboaa g . . .Ak spoJJm / obr. l / natalia v snem vinutia pásu, potom moment krútiaci sarprenàše. s hn cieho hriadeľa Lpero g, odtiaľ na niboJv 1 e. pondľłrny klin 2 ns pás g v časti Q / obr. 4 /. ,Tak pás g Je nielen obvodovou silou n prvenašsnsho momentu krútiaceho.Druhý koniec pásu g v časti g Je nevim-tý na nàboJ g tak, z. tento viera náboJ a v predápätovom stave, kde g Je prieur máboJa g s g Je priemer pásu g bez piedpätia / obr. 4 /. Pri snřaiemi sa toto piedpätie úmerne nväčšuJe. Tak vzniká msdsi pásom a obopinnnúm ná.boJom g treois sila, ktoré. prenáša časť momentu krútiaceho. Voľný koniec pásu g v časti l Je opravný v tvare osobu 2 , ktorý zapadá. do vybranie. na náboJia tak zabezpečuje prenos osthaJůceJ části momentu krútiaceho. BpoJka Je konätruovant-lsn pre Jeden smer otúčenin. Ik hmotu moment Anotrvaönoeti pohdüněho nariadenia Je väčší. ako hnsněho, potom pri odsteveni sústroJa bude sa poháñsni strana nstavovat neskoriie ako hnnná V takom pripade spoJkn pracuJe sko voľnobeiná so systemom ronútkozćpądkovým , čim nedOJde k havárii spovJw, lebo osub g pevne pripevnený nn pás g sa ms svoJom nosiknmni v ndboJi g no záberu vysunie.spoJke podľn vynúlenu sa vyznačuJe Jednoduchosłou konštrukcie i montáže. ObsahnJe málo súčiastok. UmoäiuJs rćdove vysoké sziúlne s. rndiúlne výchylłq os spolurviemných stroJov ako doteraz známe spoJlq dilatačnć alebo pružná. Môže sa. použiť od nsjniääich po najvyššie prenúisná momenty lcrůtiaoe ako pre nizke tak aJ pre vysoke alebo velmi vysoké otaělq. BpoJke nenárokuJe na špeciálnu výrobu s. materiál. Konta a demontáž Je veľmi ľahká a Jednoduchá. SpoJks. nsobsshuJe nložitő s chůlostivć stroJová súčiastky a beäi. prakticky ben nárokov nn obsluhu. SpoJka Je n hladiska vyrovnávania euâlnych a radiál xtiątł,non QÄàguokQo mnnmuýnn strojov Aamuuvzum. Bpojh q. .zenu nn uhlo ĺvł Tłchyíb. Svojou tànkciou sa nan nopmłnć hrlądclwő .pon. ru a. nnnáhnný s pnnüinőho mum krútiaceho hnev. mpťttą. ~

MPK / Značky

Značky: spojka, hriadeľová

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-213556-hriadelova-spojka.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Hriadeľová spojka</a>

Podobne patenty