PHCH s kontrolovaným nábojom

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Tento vynález sa týka spôsobu prípravy suspenzií samoväzbových pigmentových častíc.0002 Minerálne materiály a spojivá sú jednou z hlavných zložiek používaných privýrobe mnohých výrobkov, ako sú náterové hmoty, papier a plastické hmoty. V tomto ohľade minerálne materiály, ako je uhličitan vápenatý a ďalšie časticové materiály, prispievajú k mechanickým a optickým vlastnostiam , zatiaľ čo spojivo, spravidla na báze latexu a vo forme vodných suspenzií alebo disperzií, poskytuje potrebnú priľnavosť a súdržnosť pre príslušné zložky konečného produktu, ktorý má byť vyrobený.0003 Sarnoväzbové pigmentové častice, ktoré sú známe V priemysle, boli pripravené,aby sa predišlo logistickým ťažkostiam pri samostatnej manipulácii s minerálnymi materiálmi a spojivami, a ďalej, aby sa zabránilo nežiaducim fyzikálnym a chemickým interakciárn, ktoré sa prejavujú v porovnateľných zmesiach minerálnych materiálov a spoj ív. V tomto ohľade prispievajú samoväzbové pigmentové častice ako k vlastnostiam minerálneho materiálu, tak môže byť spojivo priamo zavedené do rôznych aplikácií. Tento unikátny produkt pomenovaný samoväzbové pigmentové častice sa vzťahuj e na odlišné, pevné častice vytvorené z minerálneho materiálu a spojiva, ktoré sú tesne viazané k sebe navzájom. Vnútorné súdržné sily sú také, aby sa poskytovali samoväzbové pigmentové častice s vynikajúcou mechanickou stabilitou.0004 Samoväzbové pigmentové častice sú pripravené spôsobom, ktorým sa uskutočňuje aspoň jeden krok mletia minerálnych materiálov V prítomnosti spojiva, kde mletie sa odkazuje na operácie vedúce k redukcii veľkosti častíc minerálne materiály v samoväzbových pigmentových častíciach majú menší priemer, než počiatočný mineráhiy materiál, ktorý bol použitý na ich výrobu. Takéto samoväzbové pigmentové častice sú opísané v rade dokumentov,vrátane W 0 2006/008657, W 0 2006/128814 a W 0 2008/139292.0005 Spôsob úpravy častíc plniva uhličitanu vápenatého, kde plnivo sa upravuje polymémym materiálom, ktorý zahŕňa ako aniónové, tak katiónové skupiny, je opísaný V US 3 873 336 A. US 5 384 013 A opisuje vodnú kompozíciu na poťahovanie papiera, ktorá okrem iného zahŕňa časticový anorganický pigment a adhezívum, kde uvedený pigment sa katiónovo disperguje s dispergačným činidlom, ktoré zahŕňa aniónový polyelektrolyt a katiónový polyelektrolyt, pričom katiónový polyelektrolyt je prítomný v množstve dostatočnom na to, aby sa častice pigmentu stali katiónovými, pričom adhezívum je katiónovým alebo neiónovým0006 Pre úplnosť by prihlasovateľ rád zmienil nasledujúce prihlášky podané pod jeho menom, ktoré taktiež odkazujú na spôsoby prípravy samoväzbových pigmentových častíc EP 2 505 614, EP 2 505 615, EP 2 565 237 a EP 2 565 236.0007 Z dôvodov ochrany životného prostredia sú najmä stredom záujmu spojivá obsahujúce samoväzbové pigmentové častice, ktoré sú na báze polymérov odvodených z prírodných alebo obnoviteľných zdrojov. Avšak, tieto samoväzbové pigmentové častice sú často vytvorené z negatívne nabitých modiñkovaných polysacharidov, ktoré môžu byť nepriaznivé pre niektoré oblasti aplikácie. Napriklad, vzhľadom na negatívny povrchový náboj týchto pigmentových častíc je ťažké ich uchovať pri výrobe papiera. To vedie k vysokej spotrebe samoväzbových pigmentových častíc a prídavnému retenčnému pomocnému činidlu pri výrobe papiera, aby sa dosiahlo požadované plnenie tohto papiera plnivom.0008 Ďalším problémom pri spôsobe výroby papiera je, že množstvo plniva V papieri je obmedzené kvôli strate pevnosti papiera, pokiaľ sa zvýši množstvo plniva. Jedným z dôvodov je to, že redukovaný počet vláken v listu papiera znižuje počet väzieb vláken V tomto liste a prítomnosť plniva zmenšuje plochu kontaktu medzi zostávajúcimi vláknami. V dôsledku zachovania veľkého množstva plniva sa vytvára slabší list, ktorý sa môže ľahšie lámať na papierenských strojoch, lepiacích strojoch, natieracích strojoch, navijačkách, tlačiarenských lisoch, tlačiarenských strojoch alebo kopírovacích strojoch.0009 Avšak veľké množstvá plnív V papieri sú žiaduce, aby sa umožnilo znížiť množstvo drevených vláken v papieri. Okrem toho papiere s vysokým obsahom plniva schnú rýchlej šie, a dôsledkom toho môže papierenský stroj pracovať rýchlejšie. V dôsledku toho môže prídavok veľkých množstiev plniva znížiť výrobné náklady na výrobu papiera a šetriť prírodné zdroje.0010 US 5 611 890 sa týka silného, mäkkého plneného hodvábneho papiera, ktorý zahŕňa ne-celulózové časticové plnivo, kde uvedené plnivo obsahuje 5 až 50 hmotn. z uvedeného hodvábneho papiera. W 0 03/087472 opisuje úpravu plniva, ktoré zahŕňa pripravu napučaných škrobových latexových kompozícii, a pridávanie uvedených kompozícii k suspenzii plniva. Použitie týchto upravených plnív v priebehu výroby papiera zvyšuje retenciu plniva a produkuje plnené papiere, kde prídavok plniva má len minimálny negatívny vplyv na pevnostni vlastnosti. Papierenský plnivový materiál, ktorý bol povrchovo upravený katiónovým polymérom je opisaný V CA 2 037 525. Článok Improvement of paper properties using starchmodified precipitated calcium carbonate ñller od autora Zhao a kol., TAPPI Joumal 2005, sv. 4(2) sa zaoberá komerčnými plnivami vyzrážaného uhličitanu vápenatého, ktoré bolimodifikované kukuričnými a zemiakovými surovými škrobmi. Tieto modifikované plnivá bolipoužité ako plnivá na výrobu papiera na zlepšenie pevnosti V papieroch s vysokým obsahom plniva. 0011 S ohľadom na vyššie uvedené je zlepšovanie výrobného procesu samoväzbových pigmentových častíc stále predmetom záujmu odborníkov V danom odbore. 0012 V súlade s tým je predmetom predloženého vynálezu poskytnúť spôsob výroby samoväzbových pigmentových častíc, ktoré sa vyhýbajú Vyššie uvedeným nevýhodám. Najmä je žiaduce poskytnúť spôsob prípravy samoväzbových pigmentových častíc, ktorý umožňuje poskytnutie plnivového materiálu, ktorý vykazuje dobrú retencíu pri spôsoboch výroby papiera,a vyhýba sa používaniu veľkého množstva retenčných pomocných činidiel. Je tiež žiaduce, aby získané samoväzbové pigmentové častice mohli byť začlenené do papiera vo veľkom množstve,a tým umožnili výrobu papiera s vysokým obsahom plniva, bez toho aby sa zhoršili mechanické alebo optické vlastnosti papiera. Bolo by taktiež žiaduce mať k dispozícii spôsob výroby samoväzbových pigmentových častíc, ktoré majú schopnosť zlepšiť mechanické vlastnosti papiera, keď sa použijú ako plnivový materiál V papierových aplikáciách, a to najmä keď sa použijú pri výrobe papierov s vysokým obsahom plniva. 0013 Vyššie uvedené a ďalšie úlohy sú riešené predmetom vynálezu, ako je tu definovaný V nezávislých nárokoch. 0014 Podľa jedného aspektu predloženého vynálezu sa poskytuje spôsob prípravy samoväzbových pigmentových častíc, pričom tento spôsob zahŕňa nasledujúce kroky a) poskytnutie suspenzie zahŕňajúcej aspoň jeden materiál obsahujúci uhličitan vápenatý,b) poskytnutie aniónového polymérneho spojiva, kde uvedené spojivo zahŕňa aspoň jeden modiñkovaný polysacharid,c) poskytnutie aspoň jedného katiónového polyméru, kde aspoň jeden katiónový polymér z kroku c) je vybraný zo skupiny zahŕňajúci polyamíny, polyetylénimíny,polyakrylamidy, katiónové epichlórhydrínové živice, polydialyldimetylamónium chlorid,katiónový škrob, katiónovú guárovú gumu, a ich zmesi,d) miešanie suspenzie z kroku a) a spojiva z kroku b), ae) mletie zmesnej suspenzie z kroku d),kde aspoň jeden katiónový polymér z kroku c)(ii) sa zmieša so suspenziou získanou po kroku e) mletia, a získaná zmes sa deaglomeruj e, kde spojivo z kroku b) sa pridá v množstve od 0,001 do 20 hmotn., vztialmuté na celkovú hmotnosť suchého materiálu obsahujúceho uhličitan vápenatý, aspoň jeden katiónový polymér z kroku c) sa pridá V množstve od 0,001 do 20 hmotn.,vztiahnuté na celkovú hmotnosť suchého materiálu obsahujúceho uhličitan vápenatý, akrok e) mletia sa uskutočňuje, až je frakcia samoväzbových pigmentových častíc, ktorá má veľkosť častíc menšiu než 2 m, väčšia než 20 hmotn., vztiahnuté na celkovú hmotnosťpigmentových častíc, ako je merané na prístroji Mastersizer 2000.0015 Výhodné uskutočnenia predloženého vynálezu sú definované V príslušných závislých nárokoch. 0016 Podľa jedného uskutočnenia, v kroku d) spôsobu podľa vynálezu sa suspenzia zkroku a) v prvom kroku zmieša so spojivom z kroku b), a potom sa v druhom kroku zmieša s aspoň jedným katiónovým polymérom z kroku c). Podľa ďalšieho uskutočnenia, v prvom kroku sa suspenzia z kroku a) zmieša s prvou časťou spojiva z kroku b), získaná zmes sa rozomelie a potom sa zmieša so zostávajúcou časťou spojiva z kroku b). Podľa ešte ďalšieho uskutočnenia, V kroku d) spôsobu podľa vynálezu sa spojivo z kroku b) v prvom kroku zmieša s katiónovým polymérom z kroku c), a potom sa v druhom kroku zmieša so suspenziou z kroku a). Podľa ešte ďalšieho uskutočnenia, v kroku d) sa suspenzia z kroku a) zmieša so spojivom z kroku b) a katiónovým polymérom z kroku c), a to v jednom kroku.0017 Podľa jedného uskutočnenia sa katiónový polymér pridáva v takom množstve, že hustota náboja získaných samoväzbových pigmentových častíc je nižšia v porovnaní so samoväzbovými pigmentovými časticami, ktoré neobsahujú katiónový polymér, výhodne sa katiónový polymér pridáva v takom množstve, že hustota náboja získaných samoväzbových pigmentových častíc je medzi -100 a ~ 5 Eq/ g, výhodne medzi -80 a -l 0 Eq/g a výhodnejšie medzi -70 a -15 Eq/g.0018 Podľa jedného uskutočnenia je aspoň jeden materiál obsahujúci uhličitan vápenatý vybraný zo skupiny zahŕňajúcej uhličitan vápenatý, minerály obsahujúce uhličitan vápenatý,plnivá na báze zmesného uhličitanu vápenatého alebo ich zmesi, výhodne aspoň jedným materiálom obsahujúcim uhličitan vápenatý je uhličitan vápenatý a výhodnejšie mletý uhličitan vápenatý. Podľa ďalšieho uskutočnenia je aspoň jeden materiál obsahujúci uhličitan vápenatý poskytnutý vo forme častíc, ktoré majú hodnotu hmotnostne stredného priemeru častíc d 5 o od 0,1 do 100 m, výhodne od 0,1 do 80 m, výhodnejšie od 0,5 do 50 m a najvýhodnejšie od 5,0 do 25 m. Podľa ešte ďalšieho uskutočnenia je aspoň jeden materiál obsahujúci uhličitan vápenatýposkytnutý vo forme častíc, ktoré majú špecifickú povrchovú plochu v rozmedzí od 0,1

MPK / Značky

MPK: D21H 17/24, D21H 19/38, D21H 17/38, D21H 17/67, C09C 1/02, D21H 17/27, D21H 17/32, D21H 17/69, D21H 17/28

Značky: nábojom, kontrolovaným

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/69-e20167-phch-s-kontrolovanym-nabojom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">PHCH s kontrolovaným nábojom</a>

Podobne patenty