Farmaceutické prostriedky obsahujúce N-(4-(2-amino-3-chlórpyridin-4-yloxy)-3-fluórfenyl)-4-etoxy-1-(4- fluórfenyl)-2-oxo-1,2-dihydropyridín-3-karboxamid

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predložený vynález sa všeobecne týka farmaceutických prostriedkov obsahujúcich AF(4-(2-amino-3-chlórpyridin-4-yloxy)3-fluórfenyl)-4-etoxy-l-(4-fluórfenyl)-2-oxo-1,2-dihydropyridín 3-karboxamid a spôsobov použitia uvedených farmaceutických prostriedkov na liečenie rakoviny a/alebo iných proliferatívnych ochorení. Opísané sú také kryštalické formy N(4-(2-amino-3 chlórpyridin-4-yloxy)-3-fluórfenyl)-4-etoxy-1-(4-fluórfenyl)-2 oxo-1,2-dihydropyridín-3-karboxamidu a postupy na prípravu kryštalických foriem N(4-(2-amino-3-chlórpyridin-4-yloxy)-3 fluórfenyl)-4-etoxy-l-(4-fluórfenyl)-2-oxo-1,2-dihydropyridín-3 karboxamidu.0002 Met, ktorý sa tiež odkazuje ako receptor hepatocytárneho rastového faktora (HGFR), sa exprimuje prevažne V epiteliálnych bunkách, ale bol tiež identifikovaný v bunkách endoteliálnych myoblastoch, hematopoetických bunkách a motorových neurónoch. Zvýšená expresia hepatocytárneho rastového faktora a aktivacia Met bola asociovaná s nástuponx a progresiou nmohých odlišných nádorových typov, rovnako ako propagáciou metastatického ochorenia.0003 Zlúčenina NF(4-(2-amino-3-chlórpyridin-4-yloxy)-3 fluórfenyl)-4-etoxy-1-(4-fluórfenyl)-2-oxo-1,2-dihydropyridín-3 karboxamid má štruktúru vzorca Ia tu sa odkazuje ako zlúčenina I. zlúčenina I, postup prípravy zlúčeniny I a spôsoby liečenia využívajúce zlúčeninu I sú opísané V US patentovej prihláške spisu č. 2008/0114033 A 1. Tento odkaz pochádza od prihlasovateľa predloženého patentu a je zahrnutý v odkazoch. WO 2009/094427 (PCT/US 2009/031665) tiež opisuje postup prípravy zlúčeniny I.0004 zlúčenina I je vhodná na liečenie rakovín spojených s Met. Avšak kým sa zlúčenina I použije na liečenie ochorení pacientov, musí sa zostaviť do farmaceutického prostriedku,ktorý možno podávať pacientovi, napríklad do dávkovej formy vhodnej na orálne, mukozálne, parenterálne alebo transdermálne podávanie. Prípravky na orálne podávanie sú zvýhodnené, pretože sú vhodnejšie a ľahšie na podávanie ako prípravky iné. Orálna cesta sa tiež vyhýba bolesti a nepohodliu podávania parenterálneho. Preto sú prípravky na orálne podávanie pacientami preferované a typicky vedú. k lepšiemu dodržiavaniu dávkovacích plánov.0005 Pri príprave farmaceutického prostriedku sa typicky hľadá forma aktívnej zložky, ktorá má požadované vlastnosti v rovnováhe, ako napr. rýchlosť rozpustenia, rozpustnosť,biodostupnosť a/alebo stálosť pri skladovaní. Napríklad sa hľadá forma aktívnej zložky, ktorá má dostatočnú stálosť, rozpustnosť a biodostupnosť, aby sa predišlo dostatočne rozpustnej a biodostupnej forme V tom, aby sa V priebehu výroby, prípravy a/alebo skladovania farmaceutického prostriedku premenila na inú formu s nežiadúcou rozpustnosťou a/alebo profil biodostupnosti. Navyše môže byť tiež hľadaná aktívna forma, ktorá umožňuje, aby sa aktívna zložka V priebehu napríklad preparatívneho postupu izolovala a/alebo prečistila.0006 Predložený vynález opisuje aspoň jednu formu zlúčeniny I,ktorá prekvapivo má vo farmaceutickom prostriedku hľadané vlastnosti v rovnováhe. Predložený vynález sa tiež týka iných0007 Opísaná prvá kryštalická forma zlúčeniny I0008 Ďalej je opísaný aspoň jeden farmaceutický prostriedok obsahujúci aspoň jednu kryštalickú formu zlúčeniny I a aspoň jeden farmaceuticky prijateľný nosič a/alebo riediacu zložku.0009 Ešte ďalej je opísaný aspoň jeden spôsob na liečenie rakoviny a/alebo iných proliferatívnych ochorení, zahŕňajúci podanie pacientovi, ktorý to potrebuje, množstvo zlúčeniny I, kde je zlúčenina I podaná ako kryštalická forma. Stručný opis obrázkov BRIEF0010 Tento vynález je ilustrovaný odkazom na ďalej opísané sprievodné obrázky.Obr. 1 znázorňuje namerané (pri laboratórnej teplote (RT a simulované (pri teplote (T) rovnej 25 °C) práškové röntgenové difraktogramy (PXRD) (CuKa Ä 1,54 l 8 Á) formy N-1 zlúčeniny I. Obr. 2 znázorňuje termogram diferenčnej skenovacej kalorimetrieObr. 3 znázorňuje termogram termogravimetrickej analýzy (TGA) formy N-1 zlúčeniny I.Obr. 4 znázorňuje spektrá nukleárnej jadrovej rezonancie V0011 Znaky a výhody tohto vynálezu môžu byť odborníkom v odbore lepšie zrozumiteľné po prečítaní nasledujúceho podrobného opisu. Je potrebné si uvedomiť, že určité znaky tohto vynálezu,ktoré sú z jasných dôvodov opísané vyššie a ďalej v kontexte samostatných uskutočnení, možno kombinovať, aby vzniklo jednotlivé uskutočnenie. Oproti tomu možno rôzne znaky tohto vynálezu, ktoré sú z dôvodov stručnosti opísané v kontexte jednotlivého uskutočnenia kombinovať, aby vznikli ich podkombinácie.0012 Použité názvy na charakterizáciu konkrétnej formy, napr. N-1 atď., sú len identifikátory, ktoré sa interpretujú v súlade s podávanou charakterizovanou informáciou a nie sú na obmedzenie, aby sa vyradila akákoľvek iná látka majúca podobné alebo identické fyzikálne a chemické charakteristiky.0013 Uvádzané definície vychádzajú z definícii uvádzaných V akomkoľvek patente, patentovej prihláške a/alebo patentovej prihláške spisu, ktoré sú tu zahrnuté V odkazoch.0014 Všetky čísla vyjadrujúce množstvo zložiek, hmotnosti,percenta, teploty, atď. sú predchádzané slovom asi, pričom sú chápané ako aproximácie, takže malé variácie nad a pod uvedeným číslom možno použiť na dosiahnutie V podstate rovnakých výsledkov, ako pri uvedenom čísle. Preto pokiaľ nie je uvedený opak, tak číselné parametre predchádzané slovom asi sú aproximácie, ktoré môžu byť rôzne v závislosti na hľadaných žiadúcich získavaných vlastnostiach. Prinajmenšom a nie ako pokus 0 obmedzenie aplikovania princípu ekvivalentov nad rámec nárokov, by mal byť každý čiselný parameter pochopený vo svetle počtu uvedených významných číslic a s aplikovaním bežných zaokrúhľovacích techník.0015 Všetky merania sú vystavené experimentálnym chybám a sú v

MPK / Značky

MPK: C07D 213/82, A61K 31/444, A61P 35/00

Značky: obsahujúce, prostriedky, farmaceutické, fluórfenyl)-2-oxo-1,2-dihydropyridín-3-karboxamid, n-(4-(2-amino-3-chlórpyridin-4-yloxy)-3-fluórfenyl)-4-etoxy-1-(4

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/69-e18428-farmaceuticke-prostriedky-obsahujuce-n-4-2-amino-3-chlorpyridin-4-yloxy-3-fluorfenyl-4-etoxy-1-4-fluorfenyl-2-oxo-12-dihydropyridin-3-karboxamid.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Farmaceutické prostriedky obsahujúce N-(4-(2-amino-3-chlórpyridin-4-yloxy)-3-fluórfenyl)-4-etoxy-1-(4- fluórfenyl)-2-oxo-1,2-dihydropyridín-3-karboxamid</a>

Podobne patenty