Zariadenie na určenie polohy ako aj postup a počítačový programový produkt na signalizovanie nedostatočnej prevádzkyschopnosti zariadenia na určenie polohy

Číslo patentu: E 17067

Dátum: 10.02.2012

Autor: Tuchscheerer Wolfram

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Zariadenie na určenie polohy ako aj postup a počítačový programový produkt nasignalizovanie nedostatočnej prevádzkyschopnosti zariadenia na určenie polohy0001 Vynález sa týka zariadenia na určenie polohy - obzvlášť prístroj na výber poplatkov, ktorého výber poplatkov predpokladá určenie polohy prístroja na výber poplatkov, postup na signalizovanie nedostatočnej prevádzkyschopnosti zariadenia na určenie polohy ako aj počítačový programový produkt na signalizovanie nedostatočnejprevádzkyschopnosti zariadenia na určenie polohy.0002 Mýtne systémy ako napríklad systémy na výber poplatkov sú za účelom výberu mýta odkázané na zistenie polohy vozidiel s povinnosťou platiť mýto v oblasti, ktoráje smerodajná pre používanie cesty podliehajúcej plateniu mýta.0003 Na zabránenie inštalácii inštalácií zo strany cesty kvýberu poplatkov sa osvedčili zariadenia na výber poplatkov zo strany vozidla (mýtne zariadenia,vNemecku známe ako OBUs (On Board Units) alebo jednoducho vozidlové zariadenia), ktoré na zistenie polohy vykazujú zariadenie na určenie polohy alebo sú z dátovo-technickej stránky napojené na také, ktore - taktiež zo strany vozidla - je0004 Vysoko presné určenie polohy je možné so zariadením na určenie polohy, ktoré vykazuje GNSS prijímač. GNSS prijímač prijíma špecifické signály zo satelitov globálneho navigačného satelitného systému (angl. Global Navigation Satellite System, GNSS), ktoré sú umiestnené na zemskej orbite, a používa tieto na výpočet svojej vlastnej polohy. Zástupcami týchto GNS systémov je americký GPS (býv. NAVSTAR), ruský GLONASS, európsky GALILEO a čínsky COMPASS, z ktorýchsa posledné tri ešte nachádzajú vo výstavbe.0005 Pre základné infonnácie ku GNSS sa odkazuje na odbomú literatúru (viďnapríklad Mansfeld Satelitný režim anavigácia, Vieweg, ISBN 3-528-06886-80006 Z návodu na použitie pre vozidlové prístroje Grundig nemeckého prevádzkovateľa mýta Toll Collect GmbH je známe (vydanie z 18.03.2005, strana 28),že signalizačný prostriedok mýtneho prístroja signalizuje nedostatočnú prevádzkyschopnosť GNSS prijímača hlásením Rušený GPS príjem. Dodatočne LED dióda svietiaca na červeno signalizuje, že funkcia výberu mýtneho prístroja bola deaktivovaná. Opätovná aktivácia funkcie výberu môže byť spravidla vykonaná opravou na servisnom mieste, pričom sa tiež kontroluje, či je GNSS prijímač napríklad skutočne defektný a musí byt vymenený. Nedostatočná prevádzkyschopnost zariadenia na určenie polohy je totiž daná skutočne len vtedy, keď došlo k vnútomej poruche GNSS prijímača - napríklad defektná GNSS anténa -, alebo vnútornej poruche simulovanej vplyvom vonkajších sprievodných okolností, ktoré súvisia s vozidlom alebo predmetmi alebo zariadeniami vezenými spolu s vozidlom, alebovplyvom chybnej funkcie satelitu.0007 Pre používateľa s povinnosťou platenia mýta tak z toho vyplýva nevýhoda náročná z hľadiska času a cesty pri nárokovaní si služby servisného miesta podľa povinností, ktorá vlastne nie je nutná, keď sa zistí, že GNSS príjem bol prerušený len dočasne - napríklad kvôli odtieneniu satelitov pri jazde pre signál topograficky,architektonicky nevýhodnými lokalitami alebo lokalitami nevýhodnými z dôvodu0008 Napriek tomu je signalizácia permanentne prerušeného GNSS voči používateľovi nutná, lebo výber mýta spočíva na určení polohy prostredníctvom GNSS a výber mýta vynechaný kvôli poruche GNSS prijímaču klasifikuje používateľa ako podvodníka vyhýbajúceho sa výberu mýta.0009 Preto je prvou úlohou vynálezu poskytnutie technického riešenia, s ktorým je možné pri zariadení na určenie polohy so zvýšenou istotou a spoľahlivosťou rozlíšiťpermanentnú poruchu GNSS od dočasnej.0010 Zo súčasného stavu techniky je vo vzťahu na problematiku určenia polohy prinedostatočnom GPS príjme známa séria publikácií0011 Tak sa napríklad podľa DE 101 04 499 A 1 predpokladá, na miestach, na ktorých je určenie polohy prostredníctvom GNSS anavigácie výpočtom, ako je známe, sťažené, použitie podpomých bójí na podporu určenia polohy. Mýtny systém podľa DE 101 04499 Al okrem toho vykazuje mobilný rádiový systém nakomunikáciu medzi vozidlovým prístrojom a centrálnymi zložkami.0012 Z US 2005 0 064 877 A 1 je známe použitie alternatívnych možností na určenie polohy prostredníctvom GNSS prijímača, V prípade, že tieto nie sú dostatočne presné pre údaje o polohe poskytnuté vprvom pokuse o určenie polohy zo strany GNSS prijímača. V tomto prípade sa predpokladá, že sa uskutoční druhé určenie polohy prostredníctvom mobilného rádiového prijímača. Ak ani tento neposkytne dostatočne presnú polohu, tak je naplánované tretie určenie polohy prostredníctvom údajovsprostredkovaných bezdrôtovou sieťou z prístupového bodu.0013 Z JP ll 183 589 A je známe, že pri vynechanom príjme GPS signálu mobilného prístroja je potom vydaný výstražný signál pre poruchu, keď je vynechanýbud príjem údajov na korekciu poruchy polohy rádiovej vysielacej stanice alebo samobilný prístroj nenachádza V tuneli. Oznamovací spis však neobsahuje popis opatrenína určenie prítomnosti mobilného prístroja V tuneli.0014 Z US 20 l 0 0 287 038 A 1 a W 0 2009 090 515 A 2 tvoriaceho jeho základ, ktorý sa používa na vymedzenie v dvojdielnej forme, je okrem toho známe, že sa polohové údaje poskytnuté zo strany GNSS prijímača validujú polohovými údajmi, ktoré sú dodatočne zisťované zo strany rádiového prijímača. Ak je odchýlka medzi polohovými údajmi oboch rôznych informačných zdrojov väčšia ako zadaná hraničná hodnota, taksa vytvorí náležitý signál.0015 Ďalej je známe, že určovanie polohy pri nedostatočnom GNSS príjme pokračuje prostredníctvom takzvaného postupu dead-reckoning spracovaním jazdných dát vozidla. Pritom sa posledná poloha bezpečne zistená s GNSS prijímačom spojí ako východiskový bod pre sledovanie polohy vozidla s informáciou o hodnote vysielača polohy vozidla (napríklad snímačom na tachometri) a informáciou o uhle vysielača smeru vozidla (napríklad snímačom na gyroskope). Navádzanie cieľa vozidla sa tak uskutoční takpovediac V slepej navigácii. Striedavá korekcia absolútnych polôh určených GNSS signálmi nezávislými od vozidla s tými z určených jazdných dát relatívnych polôh senzoriky závislej od vozidla knavádzaniu cieľu vozidla sa označuje aj ako navigácia výpočtom. Stýmto postupom je možné síce dočasne premostiť nedostatočný GNSS príjem V slepom regióne, avšak zatiaľ nie je možné vykonať žiadne rozhodnutie o nedostatočnej prevádzkyschopnosti zariadenia na určenie polohy. To posledné by bolo možné obchádzkou použitia dodatočných informácií tak, že slepé regióny známych odtienení budú zaevidované do elektronickej mapy apri nedostatočnom GNSS príjme budú neustále porovnávané s polohou zo slepej navigácie určenou prostredníctvom senzorových dát viazaných na vozidlo, či sa vozidlo vtýchto slepých regiónoch nachádza alebo nie. Ak vyplynie, že sa vozidlo nachádza mimo slepého regiónu, tak to pri nedostatočnom GNSS príjme poukazuje na to, že zariadenie na určenie polohy skutočne nie je prevádzkyschopné.0016 Tento postup vykazuje tri závažné nevýhody, ktoré vyplývajú z dostupnostiinformácií potrebných na jeho vykonanie

MPK / Značky

MPK: G07B 15/06, G01S 19/23, G07B 15/00

Značky: nedostatočnej, programový, signalizovanie, počítačový, určenie, polohy, prevádzkyschopnosti, zariadenie, produkt, zariadenia, postup

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/69-e17067-zariadenie-na-urcenie-polohy-ako-aj-postup-a-pocitacovy-programovy-produkt-na-signalizovanie-nedostatocnej-prevadzkyschopnosti-zariadenia-na-urcenie-polohy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na určenie polohy ako aj postup a počítačový programový produkt na signalizovanie nedostatočnej prevádzkyschopnosti zariadenia na určenie polohy</a>

Podobne patenty