Imunomodulácia použitím placentárnych kmeňových buniek

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález opisuje metódy použitia placentárnych kmeňových buniek na modulovanie imunitného systému a imunitných odpovedí na antigény. V tomto dokumente sú opísané tiež zlúčeniny zahrnujúce placentáme kmeňové bunky určené na použitie pri imunomodulácii a spôsoby transplantovania tkanív a orgánov zahrnujúce podávanie placentárnych kmeňových buniek na prevenciu alebo inhibíciu imunitou sprostredkovaného odvrhnutia.0002 Ľudské kmeňové bunky sú totipotenciálne alebo pluripotenciálne prekurzorové bunky schopné generovať rôzne zrelé ľudské bunkové kmene. Existujú dôkazy, ktoré demonštrujú, že sa kmeňové bunky môžu použiť na obnovenie mnohých, ak nie všetkých, tkanív a obnovenie fyziologickej a anatomickej funkčnosti.0003 Boli charakterizované mnohé rôzne typy kmeňových buniek cicavcov. Pozri napríklad Caplan et al.,U.S. patent č. 5486359 (ľudské mezenchymálne kmeňové bunky) Boyse et al., U.S. patent č. 5004681(fetálne a neonatálne hematopoetické kmeňové a progenitorové bunky) Boyse et al., U.S. 5192553 (rovnaký obsah) Beltrami et al., Cell 114(6)763 - 766 (2003) (srdcové kmeňové bunky) Forbes et al., J. Pathol. 197(4)510 - 518 (2002) (hepatické kmeňové bunky). Pupočniková krv a úplne nukleované bunky získané z pupočníkovej krvi sa používali pri transplantátoch na obnovenie, čiastočne alebo úplne, hematopoetickej funkcie u pacientov, ktorí podstúpili ablatlvnu terapiu.0004 Zhang Yi, et al, Experimental Hematology, vol. 32, č. 7 (júl 2004) a Li Chang Dong, et al, Cell Research - Xibao Yanjiu, vol. 15, č. 7 (júl 2005) oznámili zistenie populácie buniek izolovaných z placenty,ktoré potláčajú proliferáciu T buniek pri MLR skúške. Roth l, et al, The Joumal of Experimental Medicine, vol. 184, č. 2 (august 1, 1996) oznámili zistenie cytotrofoblastov, ktoré exprimujú HLA-G, vylučujú cytoklny a lL-10. McMaster M. T., et al, Journal of lmmunology, The Mlliams a Wilkins Co., vol. 154, č. 8 (apríl 15, 1995) zverejnili zistenia štúdie tvorby HLA-G proteínu ľudskými trofoblastmi in vivo a in vitro na odhad relevancie HLA-G expresie pre cytotrofoblastovú diferenciáciu. Clark David A., et al, American Joumal of Reproductive lmmunology, vol. 50, č. 3 (september 2003) oznámili zistenie, že placentárne trofoblasty exprimujú CD 200. Poetgens A. J. G., et al, Placenta, W.B. Saunders, vol. 24, č. 4 (ažxll 2003) oznámili zistenie spôsobu izolovania placentárnych trofoblastov, ktoré exprimujú CD 105 a HLA-I. iaden z týchto dokumentov neopisuje alebo nenaznačuje nároky tohto vynálezu.0005 Placenta je zvlášť atraktívnym zdrojom kmeňových buniek. Pretože placenty cicavcov sú početné a normálne sa vyhadzujú ako medicínsky odpad, predstavujú unikátny zdroj medicínsky užitočných kmeňových buniek. Tento vynález poskytuje takéto izolované placentárne kmeňové bunky, populácie placentárnych kmeňových buniek a spôsoby ich použitia.0006 Tento vynález poskytuje placentárne kmeňové bunky na použitie v spôsobe potlačenia imunitnej odpovede, pričom uvedené placentárne kmeňové bunky detegovateľne potláčajú proliferáciu T buniek stimulovanú B bunkami prezentujúcimi antigén vírusu Epstein-Barrovej. pričom uvedené placentárne kmeňové bunky nie sú trofoblasty, a pričom najmenej 80 uvedených placentárnych kmeňových buniek exprimuje CD 200 a HLA-G exprimuje CD 73, CD 105 a CD 200 exprimuje CD 200 a OCT-4 alebo exprimuje CD 73,CD 105 a HLA-G a pričom uvedenou imunitnou odpoveďou je imunitná odpoveď proti aloštepu, autoimunitná choroba, diabetes, Iupus erythematosus, reumatoidná artritída alebo roztrúsená skleróza. Tento vynález ďalej poskytuje spôsob výroby populácie placentárnych kmeňových buniek in vitro zahrnujúci (a) skúšanie množiny placentárnych buniek vskúške miešanej Iymfocytovej reakcie (MLR) a (b) selekciu uvedenej množiny placentárnych kmeňových buniek, ak uvedená množina placentárnych kmeňových buniek detegovateľne potláča CD 4 alebo C 08 proliferáciu T buniek stimulovanú B bunkami prezentujúcimi antigén vírusu EpsteinBarrovej, pričom uvedené placentárne kmeňové bunky sa zachytávajú na substrát pričom uvedené placentárne kmeňové bunky nie sú trofoblasty a pričom najmenej 80 uvedených placentárnych kmeňových buniek exprimuje CD 200 a HLA-G exprimuje CD 73, CD 105 a CD 200 exprimuje CD 200 a OCT-4 alebo exprimuje CD 73, CD 105 a HLA-G. Ďalej tento vynález tiež poskytuje izolovanú populáciu placentárnych kmeňových buniek vyrábaných spôsobom podľa tohto vynálezu. Tento vynález ďalej poskytuje izolovanú populáciu placentámych kmeňových buniek, pričom uvedené placentárne kmeňové bunky nie sú trofoblasty,pričom najmenej 80 uvedených placentárnych kmeňových buniek exprimuje CD 200 a HLA-G exprimuje CD 73, CD 105 a CD 200 exprimuje CD 200 a OCT-4, alebo exprimuje CD 73, CD 105 a HLA-G, pričom uvedené placentárne kmeňové bunky detegovateľne potláčajú proliferáciu T buniek stimulovanú B bunkami prezentujúcimi antigén vírusu Epstein-Barrovej.0007 V tomto dokumente sú opísané spôsoby imunosupresie použitím množín placentámych kmeňových buniek alebo pupočníkových kmeňových buniek, použitím populácii placentárnych kmeňových buniek alebo pupočníkových kmeňových buniek a kompozícii zahrnujúcich a/alebo produkovaných kmeňovými bunkami. V tomto dokumente sú opísané tiež kompozície, vrátane kompozícii zahrnujúcich placentáme kmeňové bunkyalebo pupočníkové kmeňové bunky, ktoré majú imunosupresívne vlastnosti. V tomto dokumente sú opísané tiež populácie placentámych buniek alebo pupočnikových kmeňových buniek Vybraté na základe ich schopnosti modulovat imunitnú odpoveď, a kompozície, ktoré majú imunomodulačné vlastností.0008 V jednom aspekte je v tomto dokumente opisaný spôsob supresie alebo redukcie imunitnej odpovede zahrnujúci kontaktovanie množiny imunitných buniek s množinou placentámych kmeňových buniek počas doby dostatočnej na to, aby uvedené placentárne kmeňové bunky detegovateľne potláčali imunitnú odpoveď,pričom uvedené placentárne kmeňové bunky detegovateľne potláčajú proliferáciu T buniek pri skúške zmiešanej Iymfocytovej reakcie (MLR). V špecifickom uskutočnení uvedené placentáme kmeňové bunky exprimujú C 0200 a HLA-G exprimujú C 073, CD 105, a C 0200 exprimujú C 0200 a OCT-4 exprimujú C 073,C 0105, a HLA-G exprimujú CD 73 a C 0105 a uľahčujú tvorbu jedného alebo áacerých embryoidných teiiesok v populácii plaoentárnych buniek, ktorá zahrnuje množinu placentámych kmeňových buniek, keď sa uvedená populácia kultivuje za podmienok, ktoré umožňujú tvorbu embryoidných teiiesok a/alebo exprimujú OCT-4 a uľahčujú tvorbu jedného alebo viacerých embryoidných teiiesok v populácii placentámych buniek, ktorá zahmuje množinu placentámych kmeňových buniek. keď sa uvedená populácia kultivuje za podmienok, ktoré umožňujú tvorbu embryoidných teiiesok. V ďalšom špecifickom uskutočnení uvedenou množinou imunitných buniek sú T bunky alebo NK (prirodzené zabijačské) bunky. V špeciíickejšom uskutočnení sú uvedenými T bunkami C 04 T bunky. V ďalšom špeciíickejšom uskutočnení sú uvedenými T bunkami C 08 T bunky. V ďalšom špecifickom uskutočnení sa uvedené kontaktovanie uskutočňuje in vitro. V ďalšom špecifickom uskutočnení sa uvedené kontaktovanie uskutočňuje in vivo. V špeciíickejšom uskutočnení sa uvedené in vivo kontaktovanie uskutočňuje u cicavcov, napríklad ľudských jedincov. V ďalšom špeciíickejšom uskutočnení uvedené kontaktovanie zahrnuje podávanie uvedených placentámych buniek intravenózne, intramuskulárne alebo do orgánov u uvedených subjektov (napríklad pankreas). Spôsob supresie imunitnej odpovede, zvlášť in vivo, može okrem toho zahrnovať podávanie (napríklad cicavcom), napríklad anti-makrofágového zápalového proteínu (MIP)-1 a alebo anti-MIP-íjł protilátky, uvedenému subjektu, pričom sa uvedená protilátka podáva v množstve dostatočnom na spôsobenie detegovatelného poklesu v množstve MlP-1 a alebo anti-MIP-1 B,napríklad v krvi uvedeného subjektu.0009 V špeciñckejšom uskutočnení tohto spôsobu uvedené placentárne kmeňové bunky, ktoré exprimujú C 0200 a HLA-G, tiež exprimujú C 073 a C 0105, teda sú CD 73 a C 0105. V ďalšom špecifickom uskutočnení sú uvedené placentárne bunky CD 34, C 038 alebo CD 45. V špecifickejšom uskutočnení, uvedené placentárne kmeňové bunky sú C 034, C 038, C 045, C 073 a C 0105. V ďalšom špecíñckom uskutočnení,uvedená množina placentámych kmeňových buniek uľahčuje vývoj jedného alebo áacerých embryoidných teiiesok zpopulácie izolovaných placentámych buniek zahmujúcich placentárne kmeňové bunky, keď sa uvedená populácia kultivuje za podmienok, ktoré umožňujú tvorbu embryoidných teiiesok.0010 V ďalšom špecitickejšom uskutočnení tohto spôsobu uvedené placentárne kmeňové bunky, ktoré exprimujú C 073, C 0105 a C 0200 sú tiež HLA-GÍ V ďalšom špeciñckom uskutočnení uvedenými píacentámymi kmeňovými bunkami sú CD 34, C 038 alebo CD 45. V ďalšom špeciñckom uskutočnení uvedenými placentárnymi kmeňovými bunkami sú C 034, C 038 a CD 45. V špecifickejšom uskutočnení uvedenými placentárnymi kmeňovými bunkami sú C 034, C 038, C 0452 a HLA-GÍ V ďalšom špecitickom uskutočnení uvedené placentárne kmeňové bunky uľahčujú vývoj jedného alebo viacerých embryoidných teiiesok z populácie izolovaných placentámych buniek zahmujúcich placentáme kmeňové bunky, keď sa uvedená populácia kultivuje za podmienok, ktoré umožňujú tvorbu embryoidných teiiesok.0011 V ďalšom špeciíickejšom uskutočnení tohto spôsobu uvedené placentárne kmeňové bunky, ktoré exprimujú CD 200 a OCT-4 tiež exprimujú C 073 a CD 105 ĺ V ďalšom špecifíckom uskutočnení uvedenými placentámymi kmeňovými bunkami sú HLA-Gĺ V ďalšom špeciñckom uskutočnení uvedenými placentárnymi kmeňovými bunkami sú CD 34, C 038 alebo CD 45. V ďalšom špecitickom uskutočnení uvedenými placentárnymi kmeňovými bunkami sú CD 34, C 038 a CD 45. V špecifickejšom uskutočnení uvedenými placentámymi kmeňovými bunkami sú CD 34, C 038, C 045, CD 73, C 0105 a HLA-Gĺ V ďalšom špecifickom uskutočnení uvedené placentárne kmeňové bunky uľahčujú tvorbu jedného alebo viacerých embryoidných teiiesok z populácie izolovaných placentámych buniek zahmujúcich placentáme kmeňové bunky, keď sa uvedená populácia kultivuje za podmienok, ktoré umožňujú tvorbu embryoidných teiiesok.0012 V ďalšom špeciíickejšom uskutočnení uvedené placentárne kmeňové bunky, ktoré exprimujú C 073,C 0105, a HLA-G sú tiež CD 34, C 038 alebo CD 45. V ďalšom špeciñckom uskutočnení uvedenými placentárnymi kmeňovými bunkami sú CD 34, C 038 a CD 45. V ďalšom špeciñckom uskutočnení uvedenými placentárnymi kmeňovými bunkami sú OCT-4. V ďalšom špecifickom uskutočnení uvedenými placentárnymi kmeňovými bunkami sú CDZOOÍ V špecifickejšom uskutočnení uvedenými placentárnymi kmeňovými bunkami sú CD 34, C 038, C 045, OCT-4 a C 0200 . V ďalšom špeciñckom uskutočnení uvedené kmeňové bunky uľahčujú tvorbu jedného alebo viacerých embryoidných teiiesok z populácie izolovaných placentámych buniek zahmujúcich placentárne kmeňové bunky, keď sa uvedená populácia kultivuje za podmienok, ktoré umožňujú tvorbu em bryoidných teiiesok.0013 V ďalšom špeciíickejšom uskutočnení uvedenými placentámymi kmeňovými bunkami, ktoré exprimujú C 073 a C 0 105, a uľahčujú tvorbu jedného alebo viacerých embryoidných teiiesok v populácii placentárnyoh buniek, ktorá zahmuje placentárne kmeňové bunky, keď sa uvedená populácia kultivuje za podmienok, ktoré umožňujú tvorbu embryoidných teiiesok, sú tiež CD 34, C 038 alebo CD 45. V ďalšom špeciñckom uskutočnení uvedenými placentárnymi kmeňovými bunkami sú 0 CT-4 Í V ďalšom špecitickom uskutočnení uvedenými placentárnymi kmeňovými bunkami sú C 0200 ĺ V ďalšom špecifickom uskutočnení uvedenými placentárnymi kmeňovými bunkami sú OCT-4, CDZOOĚ CD 34, C 038 a CD 45.0014 V ďalšom špecitickejšom uskutočnení uvedenými placentámymi kmeňovými bunkami, ktoré exprimujú OCT-4, a uľahčujú tvorbu jedného alebo viacerých embryoidných teliesok v populácii placentárnych buniek,ktoré zahmujú placentárne kmeňové bunky, keď sa uvedená populácia kultivuje za podmienok, ktoré umožňujú tvorbu embryoidných teliesok, sú tiež CD 73 a C 0105. V ďalšom špecitickom uskutočnení uvedenými placentárnymi kmeňovými bunkami sú C 034, C 038 a C 045. V ďalšom špecitickom uskutočnení uvedenými placentárnymi kmeňovými bunkami sú C 0200. V ďalšom špecitickom uskutočnení uvedenými placentárnymi kmeňovými bunkami sú C 073, C 0105, C 0200, C 034, C 038 a C 045.0015 V ďalšom špecitickom uskutočnení tohto spôsobu zmenšenia alebo potlačenie imunitnej odpovede,uvedenou imunitnou odpoveďou je choroba štep proti hostitelovi. V ďalšom špecitickom uskutočnení je uvedenou imunitnou odpoveďou autoimunitná choroba, napriklad diabetes, lupus erythematosus alebo reumatoidná artritída.0016 V ďalšom špecitickom uskutočnení tohto spôsobu sa uvedená množina imunitných buniek tiež kontaktuje s množinou neplacentárnych buniek. Takéto neplacentáme bunky môžu napriklad zahrnovať C 034 bunky. V špecifickejšom uskutočnení uvedenými C 034 bunkami sú hematopoetické progenitorové bunky periférnej kwi, pupočnlkové hematopoetické progenitorové bunky, alebo hematopoetické progenitorové bunky placentárne krvi. V ďalšom špecitickom uskutočnení uvedené neplacentárne bunky zahmujú mezenchymálne kmeňové bunky. V špecifickejšom uskutočnení uvedenými mezenchymálnymi kmeňovými bunkami sú mezenchymálne kmeňové bunky kostnej drene. V ďalšom špecitickom uskutočnení sú uvedené neplacentárne bunky obsiahnuté v rámci aloštepu.0017 Tento spôsob môže použit toľko placentámych kmeňových buniek, koľko sa vyžaduje na dosiahnutie detegovateľnej supresie imunitnej odpovede. Napríklad môže množina placentárnych kmeňových buniek použitá na kontakt množiny imunitných buniek zahrnovat 1 x 105 placentárnych kmeňových buniek, 1 x 106 placentárnych kmeňových buniek, 1 x 107 placentárnych kmeňových buniek, alebo 1 x 10 ° placentárnych kmeňových buniek alebo viac.0018 V tomto dokumente sú opisané tiež spôsoby výroby bunkových populácii zahrnujúcich placentárne kmeňové bunky vybrané na základe ich schopnosti modulovat (napríklad potlačiť) imunitnú odpoveď. V jednom uskutočnení napríklad tento vynález poskytuje spôsob výberu populácie placentárnych kmeňových buniek in vitro zahrnujúci (a) skúšanie množiny placentárnych buniek v skúške zmiešanej Iymfocytovej reakcie(MLR) a (b) výber uvedenej množiny placentárnych kmeňových buniek, ak uvedená množina placentárnych kmeňových buniek detegovateľne potláča C 04 alebo C 08 proliferáciu T buniek stimulovanú B bunkami prezentujúcimi antigén vírusu Epstein-Barrovej, pričom uvedené placentárne kmeňové bunky (i) sa zachytia na substrát, a (ii) exprimujú C 0200 a HLA-G, alebo exprimujú CD 73, C 0105, a CD 200, alebo exprimujú C 0200 a OCT-4, alebo exprimujú CD 73, C 0105 a HLA-G.0019 V tomto dokumente je tiež opísaný spôsob výroby bunkovej populácie zahrnujúci výber z množiny buniek placentárnych kmeňových buniek, ktoré (a) sa zachytia na substrát, (b) exprimujú C 0200 a HLA-G, a(c) detegovateľne potláčajú C 04 alebo C 08 proliferáciu T buniek v MLR (zmiešaná Iymfocytová reakcia) a izolovanie uvedených placentámych kmeňových buniek od iných buniek, čim sa tvorí bunková populácia. Vtomto dokumente je tiež opísaný spôsob výroby bunkovej populácie zahrnujúci výber z množiny buniek placentárnych kmeňových buniek, ktoré (a) sa zachytia na substráte, (b) exprimujú C 073, C 01 O 5, a C 0200, a(c) detegovateľne potláčajú C 04 alebo C 08 proliferáciu T buniek v MLR a izolovanie uvedených placentárnych kmeňových buniek od iných buniek, čím sa tvorí bunková populácia. V tomto dokumente je tiež opísaný spôsob výroby bunkovej populácie zahrnujúci výber placentárnych kmeňových buniek, ktoré (a) sa zachytia na substráte, (b) exprimujú C 0200 a 0 CT-4, a (c) detegovateľne potláčajú C 04 alebo C 08 proliferáciu T buniek v MLR a izolovanie uvedených placentárnych kmeňových buniek od iných buniek, čím sa tvorí bunková populácia. V tomto dokumente je opísaný spôsob výroby bunkovej populácie zahrnujúci výber z množiny buniek placentárnych kmeňových buniek, ktoré (a) sa zachytia na substráte, (b) exprimujú C 073 a C 0105, (c) tvoria embryoidné telieska, keď sa kultivujú za podmienok umožňujúcich tvorbu embryoidných teliesok, a (d) detegovateľne potláčajú C 04 alebo C 08 proliferáciu T buniek v MLR a izolovanie uvedených placentámych kmeňových buniek od iných buniek. čím sa tvorí bunková populácia. V tomto dokumente je opísaný spôsob výroby bunkovej populácie, ktorý zahrnuje výber z množiny buniek placentárnych buniek,ktoré (a) sa zachytia na substráte, (b) exprimujú CD 73, CD 105, a HLA-G, a (c) detegovateľne potláčajú C 04 alebo C 08 proliferáciu T buniek v MLR a izolovanie uvedených placentárnych buniek od iných buniek, čím sa tvorí bunková populácia. V tomto dokumente je opísaný spôsob výroby bunkovej populácie zahrnujúci výber z množiny buniek placentárnych buniek, ktoré (a) sa zachytia na substráte, (b) exprimujú 0 CT-4, (c) tvoria embryoidné telieska, ked sa kultivujú za podmienok umožňujúcich tvorbu embryoidných teliesok, a (d) detegovateľne potláčajú C 04 alebo C 08 proliferáciu T buniek v MLR a izolovanie uvedených placentárnych buniek od iných buniek, čim sa tvorí bunková populácia.0020 V špecifických uskutočneniach z uskutočnení uvedených v tomto dokumente sú uvedené T bunky a uvedené placentárne kmeňové bunky prítomné v uvedenej MLR v pomere napríklad okolo 201, 151, 101,51, 22, 11, 12, 15, 110 alebo 120, výhodne 51.0021 V ďalšom špecitickom uskutočnení, tieto spôsoby zahrnujú výber buniek, ktoré exprimujú ABC-p. V ďalšom špecifickom uskutočnení tieto spôsoby zahrnujú výber buniek vykazujúcich najmenej jednu charakteristiku špecifickú pre mezenchymálne kmeňové bunky. V špecitickejšom uskutočnení uvedenou charakteristikou špeciñckou pre mezenchymálne kmeňové bunky je expresia C 029, expresia C 044, expresia C 090, alebo expresia kombinácie predchádzajúcich. V ďalšom špecitickom uskutočnení týchto spôsobov sa uvedený výber uskutočňuje použitím protilátky. V ďalšom špecitickom uskutočnení sa uvedený výberuskutočňuje použitím prietokovej cytometrie. V ďalšom špeciíickom uskutočnení sa uvedený výber uskutočňuje použitím magnetických perličiek. V ďalšom špecitickom uskutočnení sa uvedený výber uskutočňuje pomocou triedenia fluorescenčne aktivovaných buniek. V ďalšom špecifickom uskutočnení vyššie uvedených spôsobov,je uvedená bunková populácia expandovaná.0022 Placentárne kmeňové bunky používané v spôsoboch podľa tohto vynálezu sa môžu získat z celej placenty, alebo z ktorejkoľvek časti placenty. Napríklad sú v rozličných uskutočneniach uvedené placentárne kmeňové bunky získané primárne alebo len z amniónu, alebo z amniónu a choriónu, alebo sú získané z placentámeho perfuzátu odoberaného počas premývania placenty. V špecitických uskutočneniach uvedené placentárne kmeňové bunky potláčajú C 04 alebo C 08 proliferáciu T buniek o najmenej 50 , 70 , 90 ,alebo 95 v MLR v porovnaní s rozsahom proliferácie T buniek v uvedenej MLR v neprítomnosti uvedených placentámych kmeňových buniek. V ďalšom špecitickom uskutočnení uvedené placentárne kmeňové bunky okrem toho detegovateľne potláčajú aktivitu prirodzených zabíjačských (NK) buniek.0023 V tomto dokumente sú opísané izolované bunkové populácie zahrnujúce placentárne kmeňové bunky produkované podľa ktoréhokoľvek zo spôsobov opisaných v tomto dokumente za účelom výberu imunomodulačnej placentárnej bunkovej populácie, pričom takáto populácia bola identíñkovaná ako detegovateľne potláčajúca C 04 alebo C 08 proliferáciu T buniek v MLR. Napríklad je vjednom uskutočnení v tomto dokumente opísaná bunková populácia zahrnujúca izolované placentárne kmeňové bunky, pričom uvedené placentárne kmeňové bunky (a) sa zachytia na substráte (b) exprimujú C 0200 a HLA-G, alebo exprimujú C 073, C 0105 a C 0200, alebo exprimujú C 0200 a OCT-4, alebo exprimujú C 073, C 0105, a HLA-G,alebo exprimujú C 073 a C 0105, a uľahčujú tvorbu jedného alebo viacerých embryoídných teliesok v populácii placentámych buniek, ktoré zahrnujú placentárne kmeňové bunky, keď sa uvedená populácia kultivuje za podmienok, ktoré umožňujú tvorbu embryoídných teliesok, alebo exprimujú OCT-4 a uľahčujú tvorbu jedného alebo viacerých embryoídných teliesok v populácii placentámych buniek, ktoré zahrnujú placentárne kmeňové bunky, keď sa uvedená populácia kultivuje za podmienok, ktoré umožňujú tvorbu embryoídných teliesok,pričom takáto populácia bola identifikovaná ako detegovateľne potláčajúca C 04 alebo C 08 proliferáciu T buniek v MLR.0024 V tomto dokumente je opísaná izolovaná bunková populácia zahrnujúca placentárne kmeňové bunky,ktoré (a) sa zachytia na substráte, (b) exprimujú C 0200 a HLA-G, a (c) boli identiñkované ako detegovateľne potláčajúce C 04 alebo C 08 proliferáciu T buniek v MLR. V tomto dokumente je opísaná izolovaná bunková populácia zahrnujúca placentárne kmeňové bunky, ktoré (a) sa zachytia na substráte, (b) exprimujú C 073,C 0105 a C 0200, a (c) boli identiíikované ako detegovateľne potláčajúce C 04 alebo C 08 proliferáciu T buniek v MLR. V tomto dokumente je opísaná izolovaná bunková populácia zahrnujúca placentárne kmeňové bunky, ktoré (a) sa zachytia na substráte, (b) exprimujú C 0200 a OCT-4, a (c) boli identiñkované ako detegovateľne potláčajúce C 04 alebo C 08 proliferáciu T buniek v MLR. V tomto dokumente je opísaná izolovaná bunková populácia zahrnujúca placentárne kmeňové bunky, ktoré (a) sa zachytia na substráte, (b) exprimujú C 073 a C 0105, (c) tvoria embryoidné telieska, keď sa kultivujú za podmienok umožňujúcich tvorbu embryoídných teliesok, a (d) boli identitikované ako detegovateľne potláčajúce C 04 alebo C 08 proliferáciu T buniek v MLR. V tomto dokumente je opísaná izolovaná bunková populácia zahrnujúca placentáme kmeňové bunky, ktoré (a) sa zachytia na substráte, (b) exprimujú C 073, C 0105 a HLA-G, a (c) boli identitikované ako detegovateľne potláčajúce C 04 alebo C 08 proliferáciu T buniek v MLR. V tomto dokumente je opísaná izolovaná bunková populácia zahrnujúca placentárne kmeňové bunky, ktoré (a) sa zachytia na substráte, (b) exprimujú OCT-4, (c) tvoria embryoidné telieska, keď sa kultivujú za podmienok umožňujúcich tvorbu embryoídných teliesok, a (d) boli identitikované ako detegovateľne potláčajúce C 04 alebo C 08 proliferáciu T buniek v MLR.0025 V špeciñckejšom uskutočnení kompozície, uvedené placentáme kmeňové bunky, ktoré exprimujú C 0200 a HLA-G exprimujú tiež C 073 a C 0105, teda sú C 073 a C 0105. V ďalšom špecitickom uskutočnení,uvedené placentárne bunky sú C 034, C 038 alebo C 045, V špecitickejšom uskutočnení, uvedenými placentárnymi kmeňovými bunkami sú C 034, C 038, C 045, C 073 a C 0105. V ďalšom špeciñckom uskutočnení, uvedená množina placentámych kmeňových buniek uľahčuje vývoj jedného alebo viacerých embryoídných teliesok z populácie izolovaných placentámych buniek zahrnujúcej placentárne kmeňové bunky,keď sa uvedená populácia kultivuje za podmienok, ktoré umožňujú tvorbu embryoídných teliesok.0026 V ďalšom špeciñckejšom uskutočnení kompozície, uvedené placentárne kmeňové bunky, ktoré exprimujú C 073, C 0105, a C 0200 sú tiež HLA-G. V ďalšom špecitickom uskutočnení uvedenými placentárnymi kmeňovými bunkami sú C 034, C 038 alebo C 045. V ďalšom špecifickom uskutočnení uvedenými placentárnymi kmeňovými bunkami sú C 034 T, C 038 a C 045. V špeciñckejšom uskutočnení uvedenými placentárnymi kmeňovými bunkami sú C 0341 C 038, C 045, a HLA-G. V ďalšom špecifickom uskutočnení, uvedené placentárne kmeňové bunky uľahčujú vývoj jedného alebo viacerých embryoídných teliesok z populácie izolovaných placentámych buniek zahrnujúcej placentárne kmeňové bunky, keď sa uvedená populácia kultivuje za podmienok, ktoré umožňujú tvorbu embryoídných teliesok.0027 V ďalšom špecifickejšom uskutočnení kompozície, uvedené placentárne kmeňové bunky, ktoré exprimujú C 0200 a OCT-4 exprimujú tiež C 073 a CD 105. V ďalšom špecitickom uskutočnení, uvedenými placentárnymi kmeňovými bunkami sú HLA-G. V ďalšom špeciñckom uskutočnení, uvedenými placentámymi kmeňovými bunkami sú C 034, C 038 alebo C 0452 V ďalšom špecifickom uskutočnení, uvedenými placentárnymi kmeňovými bunkami sú C 034, C 038 a C 0452 V špecifickejšom uskutočnení, uvedenými placentárnymi kmeňovými bunkami sú C 0341 C 038, C 045, C 073, C 0105 a HLA-G. V ďalšom špeciñckom uskutočnení, uvedené placentáme kmeňové bunky uľahčujú tvorbu jedného alebo viacerých embryoídných

MPK / Značky

MPK: C12N 5/073

Značky: kmeňových, placentárnych, buniek, imunomodulácia, použitím

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/69-e16134-imunomodulacia-pouzitim-placentarnych-kmenovych-buniek.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Imunomodulácia použitím placentárnych kmeňových buniek</a>

Podobne patenty