Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Opísaný je farmaceutický prípravok obsahujúci účinné množstvo zlúčeniny všeobecného vzorca (II) v kombinácii s jedným alebo viacerými antivírusovými alebo inými činidlami na liečbu vírusu ľudskej imunodeficiencie a farmaceuticky prijateľný nosič. Tiež je opísaná súprava obsahujúca uvedený farmaceutický prípravok.

Text

Pozerať všetko

Predkladaný vynález sa týka farmaceutických prípravkov obsahujúcich CCR 5 antagonisty v kombinácii s jedným alebo viacerými antivírusovými alebo inými činídlarni na liečbu vírusu ľudskej imunodeñciencie a farmaceutický prijateľný nosič. Tiež sa týka súpravy s obsahom týchto prípravkov.Nie je pochýb o tom, že HIV spôsobujúei syndróm získaného zlyhania imunity (acquired immunodeñciency syndrom, AIDS), vyvolal svetovú zdravotnú krízu, a napriek tomu, že nedávny pokrok V liečebnej terapii úspešne spomalil progresiu AIDS, je stále potrebné hľadať bezpečnejši, účinnejší a menej nákladný spôsob ako dostať virus pod kontrolu.Je známe, že pri rezistencii proti infekcii HIV má úlohu CCR 5 gén. Infekcia HIV začína pripojením vírusu na cieľovú bunkovú membránu prostredníctvom interakcie s bunkovým receptorom CD 4 a sekundámou chemokinovou koreceptorovou molekulou, a pokračuje replikáciou a disemináciou infikovaných buniek do krvi a ďalších tkanív. Existuje veľa rôznych chemokinových receptorov, ale pre makrofágotropný HIV, o ktorom sa predpokladá, že je kľúčovým patogénnym kmeňom, ktorý sa replikuje in vivo v raných štádiách infekcie, je CCR 5 zásadným chemokinovým receptorom požadovaným pre vstup HIV do bunky. Preto rušenie interakcie medzi vírusovým receptorom CCR 5 a HIV môže blokovat vstup HIV do bunky.Predkladaný vynález sa týka malých molekúl, ktoré sú antagonistarni CCR 5.O CCRS receptoroch je známe, že sprostredkovávajú transfer buniek pri zápalových chorobách, akou je artritída, kĺbový reumatizmus, atopická dermatitída, lupienka, astma a alergia, a očakáva sa, že inhibítory týchto receptorov budú užitočné na liečbu týchto chorôb a na liečbu ďalších zápalových chorôb alebo stavov,ako je zápalová choroba čriev, roztrúsená skleróza, odmietnutie transplantovaného pevného orgánu a odmietnutie štepu hostiteľom.Príbuzné piperazínové deriváty, muskarínové antagonisty užitočné na liečbu porúch vedomia, ako je A 1 zheimerova choroba, zverejňujú US patenty č. 5 883 096 6 037 352 5 889 006.A-M. Vandamme et al., Antiviral Chemistrv Chemotherapy 9, 187-203 (1998) zverejnil súčasnú kliníckú liečbu infekcií HIV-l ľudí vrátane kombinácie najmenej troch liekov alebo takzvané vysoko aktívne antiretrovirusové terapie (Highly Active Antiretroviral Therapy, HAART) HAART zahrnuje rôzne kombinácie nukleozidových inhíbítorov reverznej transkriptázy (NRTI), nenukleozidových inhibítorov reverznej translcriptázy (NNRTI) a inhibítorov HIV proteázy (PI). U vnírnavých, dosiaľ neliečených pacientov, je HAART účinná pri znižovaní úmrtnosti a postupe HIV-l na AIDS. Tieto multiliečivé terapie však neeliminujú HIV-l a dlhodobá liečba obyčajne vyústi v multiliečivovú rezistenciu. Vyvinutie novej liekovej terapie na zlepšenie liečby HIV-l tak zostáva prioritou.Predložený vynález sa týka farmacetického prípravku, ktorý obsahuje zlúčeninu všeobecného vzorca (II), n KAÚ NÍC a (II)alebo jej farmaceutický prijateľnej soli, kdeR je vodñc alebo Cl-CóalkylR 2 je R 9, R 10, RH-fenyl pyridyl substituovaný R 9, R 10, R 11 pyridyl-N-oxid substituovaný R 9, R 1 a RH izoxazolyl substituovaný R 12 a RB naftyl, íluorenyl, difenylmetylR 4, R 5, R 7 a R sú nezávisle vybrané zo skupiny pozostávajúcej z vodika a Cj-CsalkyluR 5 je vodík, CC 6 alkyl alebo CzC 6 alkenylR 8 predstavuje 1 až 3 substituenty nezávisle vybrané zo skupiny pozostávajúcej z vodika, halogénu, Cj-Có alkylu, C 1 C 6 alkoxy, CF 3, CF 30-, CH 3 C(O)-, -CN, CH 3 SO 2-, crssoz-, RM-fenyl, RM-benzyl, CH 3 C(NO CH 3), Jil O 302/,kde X je -O-, -NH- alebo -N(CH 3)R 8 predstavuje l až 3 substituenty nezávisle vybrané zo skupiny pozostávajúcej z vodíka, halogénu, CF 3,CF 3 O-, -CN, CF 3 SO 2-, RI 4-fenylu, -NHCOCF 3, imidazolylu akde X je definovaný Rab predstavuje 1 až 3 substituenty nezávisle vybrané zo skupiny pozostávajúcej z vodíka, halogénu, -CF 3,CF 3 O-, CH 3 C(O)-, -CN, CF 3 SO 2-, CH 3 C(NOCH 3), CH 3 C(N 0 CH 2 CH 3), -NHCOCFj, irnidazolylu aR 9 a R 10 sú nezávisle vybrané zo skupiny pozostávajúcej z C|C 5 alkylu, halogénu, -NRnRm, -OH, -CF 3,-OCH 3, -O-acylu, -OCF 3 a -SÍ(CH 3)3R predstavuje l až 3 substituenty nezávisle vybrané zo skupiny pozostávajúcej z vodíka, Cj-Có alkylu,-CF 3, CO 2 R 7, -CN, CC 6 alkoxy a halogénuR 15 a R 15 sú nezávisle vybrané zo skupiny pozostávajúcej z vodíka a CC 6 alkylu, alebo R a R 16 spolu tvoria CZ-C 5 alkylénovú skupinu a spolu s atómom uhlíka, ku ktorému sú pripojené, tvoria spirokruh obsahujúci 3 až 6 atómov uhlíkaR, R 18 a R sú nezávisle vybrané zo skupiny pozostávajúcej z vodika a C 1 C 6 alkylu av kombinácii s jedným alebo viacerými antivírusovými alebo inými činidlami užitočnými na liečbu vírusu ľudskej imunodeñciencie a farmaceutický prijateľný nosič.Vo fannaceutickom prípravku podľa vynálezu jedno alebo viaceré antivírusové činidlá sú vybraté zo skupiny pozostávajúcej z nukleozidových inhibítorov reverznej translcriptázy, nenukleozidových inhibítorov reverznej transkriptázy a inhibítorov proteázy.Nukleozidové inhibítory reverznej transkriptázy sú vybrané zo skupiny pozostávajúcej zo zídovudínu, didanozínu, zalcitabínu, stavudínu, lamivudínu, abacaviru, adefoviru, dipivoxilu, lobucaviru, BCH-10652,ernitricitabínu, beta-L-FD 4, DAPD, (-)-beta-D-2,ó-diamino-purín-dioxolánu a lodenozínu.Nenukleozidové inhibítory reverznej transkriptázy sú vybrané zo skupiny pozostávajúcej z nevirapínu,delaviradínu, efavirenzu, PNU-14272 l, AG-1549, 5-(3,5-dichlórfenyl)-tio-4-izopropyl-1(4-pyridyl)mety 1-lH-imidazol-Z-ylmetyl karbonátu, (1-(etoxy-metyl)-5-(l-metyletyD-ő-(fenylmetyl)-(2,4-1 H,3 H)-pyrímídindiónu) a ()-calanolidu A a B.Inhibítory proteázy sú vybrané zo skupiny pozostávajúcej zo saquinaviru, ritonaviru, nelfnaviru, amprenaviru, lasinaviru, DMP-450, BMS-2322623, ABT-378 a AG-1549.Ďalej vo farrnaceutickom prípravku podľa vynálezu iné činidlá užitočné na liečbu viru ľudskej imunodeñciencie sú vybrané zo skupiny pozostávajúcej zhydroxymočoviny, ribavirínu, IL-2, IL-IZ, pentafusidu a projektu Yissum č. 11607.Ešte ďalším aspektom predloženého vynálezu je farmaceutický prípravok, ktorý obsahuje zlúčeninu vzorcav kombinácii s jedným alebo viacerými antivírusovými alebo inými činidlami na liečbu vírusu ľudskej imunodeñciencie a fannaceuticky prijateľný nosič.Ešte ďalším aspektom predloženého vynálezu je súprava obsahujúca v jednom balení oddelené nádobky s farmaceutickými prípravkami na použitie v kombinácii na liečbu vírusu ľudskej imunodeñciencie, pričom v jednej nádobka je obsiahnutý fannaceutický prípravok obsahujúci účinné množstvo zlúčeninyvo farmaceutický prijateľnom nosiči, a v oddelených nádobkách jeden alebo viac farmaceutických prípravkov obsahujúcich účinné množstvo antivírusového alebo iného činidla užitočného na liečbu vírusu ľudskej imunodeficiencie, vo farrnaceuticky prijateľnom nosiči.Ďalej sa vynález týka farmaceutického prípravku, ktorý obsahuje zlúčeninu vzoreaa farmaceutický prijateľný nosič. Ďalej sa vynález týka použitia zlúčeniny vzorcana prípravu liečiva na liečbu vírusu ľudskej imunodeñciencie.Ďalej vynález opisuje použitie farmaceutického prípravku podľa vynálezu na liečenie vírusu ľudskej imunodeficiencíe, v ktorom jeden alebo viacero antivírusových činidiel sú vybrané zo skupiny pozostávajúcej zo zidovudínu, didanozínu, zalcitabínu, stavudínu, lamivudínu, abacaviru, adefoviru, dipivoxilu, lobucaviru, BCH-10652, emitricitabínu, beta-L-FD 4, DAPD, (-)-beta-D-2,ó-diamino-purín-dioxolánu, a lodenozínu, z nevirapínu, delaviradínu, efavirenzu, PNU-l 4272 l, AG-l 549, 5-(3,5-dichlórfenyl)-tio-4-izopropyl-1(4-pyridy 1)metyl-1 H-imidazol-Z-ylmetyl karbonátu, (1-(etoxy-metyl)-5-(1-metyletyl)-6-(feny 1 mety 1)-(2,4-1 H,3 H)-pyrirrxídíndiónu) a ()-calanolidu A a B, saquinaviru, ritonaviru, nelfnaviru, amprenaviru, lasínaviru, DMP-450, BMS-2322623, ABT-378 a AG-l 549, pričom zlúčenina V prípavku má vzorecĎalej sa vynález týka farmaceutického prípravku vo forme krému na topickć použitie, ktorý obsahuje zlúčeninu vzorca II podľa vynálezu a farmaceutický prijateľný nosič. Farmaceutický prípravok vo forme krému na topické použitie vynálezu obsahuje zlúčeninu vzorcaPokial nie je uvedené inak, používajú sa tu nasledujúce definície výrazov.Alkyl znamená priame alebo vetvené uhlíkové reťazce obsahujúce 1 až 6 atómov uhlíka.Alkenyl znamená C 2 c 6 uhlñçové reťazce s jednou alebo dvoma nenasýtenými väzbami, s výhradou, že spolu nesusedia dve nenasýtené väzby.Substituovaný feny znamená fenylovú skupinu, ktorá môže byť substituovaná v ľubovoľne dostupnej polohe na fenylovom kruhu.Acyl znamená radikál karboxylovej kyseliny všeobecného vzorca alky 1-C(O)-, aryl-C(O)-, aralkyl-C(O)-,(C 3-C 7)cykloalkyl-C(O)-, (C 3-C 7)cykloalkyl-(C 1-C 5)alkyl-C(O)- a heteroaryl-C(O)-, kde alkyl a heteroaryl sú tu definované aryl je Rl 4-fenyl alebo RM-naftyl a aralkyl je aryl-(Cl-Cąalkyl, kde aryl je definovaný skôr.Heteroaryl znamená cyklické aromatické skupiny s 5 až 6 atómarni alebo bicyklické skupiny s 11 až 12 atómami s 1 alebo 2 heteroatómamí nezávisle vybranými z O, S alebo N, tieto heteroatómy prerušujú karbocyklickú kruhovú štruktúru a majú dostatočný počet delokalizovaných pí-elektrónov na poskytnutie aromatického charakteru, s výhradou, že kruhy neobsahujú susediace atómy kyslíka a/ alebo síry. V ó-členných heteroarylových kruhoch môžu byť atómy uhlíka substituované skupinami R 9, R 10 alebo R. Atómy dusíka môžu tvoriť N-oxid. Zahrnuté sú všetky regioizoméry, napr. 2-pyridyl, 3-pyridyl a 4-pyridyl. Typické G-členné heteroarylové skupiny sú pyridyl, pyrimidinyl, pyrazinyl, pyridazinyl a ich N-oxidy. V S-členných heteroarylových kruhoch môžu byť atómy uhlíka substituovane skupinami R alebo R. Typické 5-členné heteroarylové skupiny sú furyl, tíenyl, pyrolyl, tiazolyl, izotiazolyl, ímidazolyl, pyrazolyl a izoxazolyl. S-členné kmhy s jedným heteroatómom môžu byť spojené v polohe 2 alebo 3 5-členne kruhy s dvoma heteroatómami sú výhodne spojene v polohe 4. Bicyklické skupiny sú typicky benzo-fúzované kruhové systémy odvodené od

MPK / Značky

MPK: C07D 401/00, C07D 413/00, A61P 31/00, C07D 405/00, C07D 409/00, A61K 31/496, C07D 211/00

Značky: obsahom, tohto, farmaceutický, přípravků, prípravok, antagonistov, súprava

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/69-287418-farmaceuticky-pripravok-s-obsahom-ccr5-antagonistov-a-suprava-s-obsahom-tohto-pripravku.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Farmaceutický prípravok s obsahom CCR5 antagonistov a súprava s obsahom tohto prípravku</a>

Podobne patenty