Použitie pipamperónu a antagonistu receptoru D2 alebo serotonínového/dopamínového antagonistu na liečbu psychotických porúch

Číslo patentu: E 7825

Dátum: 02.12.2004

Autor: Buntinx Erik

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Oblasťtechniky 0001 Tento vynález sa týka oblasti neuropsychiatrie. Presnejšie sa tento vynález týka použitia látok, ktoré majú D 4 a 5-HT 2 A antagonistickú, inverznú agonistickú alebo čiastočnú agonistickú účinnosť, na prípravu liečiv.0002 Duševné choroby sa spravidla rozdeľujú na jednotlivé druhy na základe celého radu kritérií s určujúcimi znakmi. DSM-IV (American Psychiatria Association, (1993 - ISBN 0 - 89042 - 061 - 0 je vtejto oblasti dobre známym, klasickým štandardom takejto kategoricke klasiñkácie. V DSM-IV sa nepočíta s tým, že každá kategória duševnej poruchy je úplne oddelená entita s presne danými hranicami,ktoré ju oddelujú od ostatných duševných porúch alebo od duševného zdravia. Nie je tu ani predpoklad,že všetky osoby, ktoré majú trpieť tou istou duševnou poruchou, sa sebe vo všetkých významných ohľadoch podobajú. Osoby, ktoré majú rovnakú diagnózu, sa budú pravdepodobne odlišovať i v určujúcich znakoch dotyčnej diagnózy. Preto teda kategoricky definované duševné poruchy, ako poruchy nálad a úzkostné poruchy, majú externý i interný variabilný výskyt symptómov týkajúcich sa napr. nálad, úzkosti,vnímania, príjmu potravy, somatických pocitov, pohlavných funkcií, spánku, poznávacej schopnosti,impulznej regulácie. pozornosti, užívania liečiv, osobnosti, straty blízkej osoby, identity, životného obdobia,zneužívania či zanedbávania a iných aspektov správania.0003 V dimenzionálnom systéme je klinický výskyt klasiñkovaný na základe kvantiñkácie atribútov, t.j. dysfunkcií a nie na priradení do určitých kategórií, a umožňuje tak oveľa lepší popis prejavov, ktoré sú rozšírené kontinuálne a nemajú jasné hranice.0004 Takýmto atribútom či dysfunkciou, ktorá hrá dôležitú rolu pri vzniku alebo vývoji duševných porúch, je okrem behaviorálnych a kognitívnych dysfunkcií napríklad i emočnà dysregulácia (Gross, J. J. Munoz, R. F., 1995, Emotion regulation and mental health, Clinical Psychology Science and Practice, 2,151-164 Mennin, D.S., Heimberg, R. G., Turk, C. L. Fresco, D. M., 2002, Applying an emotion regulation framework to integrative approaches to generalized anxiety disorder, Clinical Psychology Science and Practice, 9, 85-90 Linehan, M. M., 1993, Cognitive-behavioral treatment of borderline personality disorder, New York, The Guilford PressGratz, K. L., Roemer, L., 2001 2004,Multidimensional assessment of emotion regulation and dysregulation development, factor structure, and initial validation of the Difñculties in Emotion Regulation Scale, Annual meeting of the Association for Advancement of Behavior Therapy, november 2001 Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, roč. 26, č. 1, marec 2004). Dopamlnové receptory D 4 (D 4 DR), ktoré sa takmer výhradne nachádzajú v mezokortikálnom a mezolimbickom systéme (OMalley, K. L., Harmon, S., Tang, L., Todd, R. D., The rat dopamine D 4 receptor sequence, gene structure, and demonstration of expression in thecardiovascular system, New Biol., 4, 137-46, 1992), sú v danej oblasti známe ako emočné či kognitivne regulatory. Agonistícká účinnosť D 4 DR spôsobuje behaviorálnu senzibilizáciu antagonistická účinnost D 4 DR vedie k emočnej modulácii (Svensson, T. H., Mathe, A. A., Monoaminergic Transmitter Systems,Biological Psychiatry (eds. DHaenen, H., a koI.), 45-66, 2002, John Wiley Sons, Ltd). Zistené údaje dokazujú, že agonizmus receptorov dopamínu D 4 hrá významnú rolu pri vyvolaní behaviorálnej senzibilizácie na amfetamin a súvisiace adaptácie vpresynaptických a postsynaptických nervových systémoch spojených s mezolimbokortikálnymi dopaminovými projekciami (D. L. Feldpausch et al., The Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics č. 286, zv. 1, 497-508, júl 1998).0005 Výsledky naznačujú, že antagonisti kortikálnych receptorov dopamínu D 2 sú obvyklým cielom tradičných i atypických antipsychotík na terapeutické použitie. Ako indikátor príhodného profilu pre predpokladanú antipsychotickú látku sa ponúka vyššia víazanost in vivo na receptory D 2 v kôre než v bazálnych gangliách (X. Xíberas a J.L. Martinot The British Journal of Psychiatry (2001) 179 503-508). Výsledky ukazujú, že antagonista receptoru D 4 v mozgu nemá za následok rovnaké neurochemické prejavy (zvýšený dopamínový metabolizmus alebo hyperprolaktinémia) pozorované u typických neuroleptlk (Smita Patel a kol., The Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics č. 283, zv. 2,636-647,1997). Selektívny receptorový antagonista L-745,870 dopamínu D 4 bol ako antipsychotikum na liečbu pacientov s akútnou schizofréniou reagujúcich na neuroleptiká neúčinný (Kramer, M.S. a kol., Arch. Gen. Psychiatry, december 1997 54(12)1080).0006 Napokon v biologickom systéme sú duševné poruchy definované na iných rovinách abstrakcie,než vkategorickom a dimenzionálnom systéme. Ako biologický indikátor duševnej poruchy môže tiež slúžiť štrukturálne patológia (napr. amyloidné povlaky pri Alzheimerovej chorobe), etiológia (napr. HIV demencia) či odchýlka od fyziologickej normy (napr. nižší prietok krvi mozgom). Východzia dysregulácia systému nervových mediátorov (glutamínergných, GABA-ergných, cholínergných, monoamínergných(noradrenergných, dopamínergných, serotonergných), atď.) je vdanom odvetví bežne používaný model vysvetlenia biologických determinantov klinického výskytu duševných porúch. Je známe, že serotonínový 2 A receptor (5-HT 2 A receptor) - ktorý je rozšírený v centrálnej nervovej sústave (CNS) - hrá regulačnú rolu v dysregulácii rôznych systémov nervových mediátorov. Agonista 5-HT 2 A spôsobuje vážne poruchy správania antagonista 5-HT 2 A ovplyvňuje kontrolu nálady, sociálneho správania, úzkosti, kognitívnej funkcie, stresu, spánkových funkcii, nocicepcie, sexuálnych funkcií, príjmu potravy a ďalšie aspekty ľudského správania (J.E. Leysen (2004) 5-HT 2 Receptors Current Drug Targets - CNS Neurological Disorders, 2004, 3, 11-26).0007 U pacientov s psychiatrickými poruchami bola často zistená dysregulácia osy HPA (hypotalamopituitárne-adrenálna os) a jedná sa o jednu znajčastejšie preukázaných neurobiologických zmien u psychiatrických pacientov (D.A. Gutman a CB. Nemeroff, Neuroendocrinology, Biological Psychiatry(ed. DHaenen, H., a kol.), 99, 2002, John Wiley Sons, Ltd). výsledné zvýšené koncentrácie plazmatického kortizolu vedú kvyššiemu viazaniu serotoninu u receptora 5-HT 2 A (E. A. Young,Mineralocorticoid Receptor Function in Major Depression, Arch Gen Psychiatry, január 2003 60 24 - 28), a teda agonizmus.0008 Okrem toho antagonista 5-HT 2 A spôsobuje dezinhíbíciu inhibičného účinku receptoru 5-HT 2 A na(i) stimuláciu receptoru 5-HT 1 A serotoninom (S.M. Stahl, Newer Antidepressants and Mood Stabilizers,Essential Psychopharmacology, 265, University Press 2. vydanie (15. júna 2000) ISBN 0521646154) a na (li) uvoľnenie dopamínu v mezokortikálnych systémoch (S. M. Stahl, Classical Antidepressants,serotonin Selective and Noradrenargic Reuptake inhibítors, Essential Psychopharmacology, 233 ,University Press 2. vydanie (15, júna 2000) ISBN 0521646154).0009 Klinická a reálna účinnost psychofarmaka je kvôli obvyklému postupnému znižovaniu účinku velmi nízka mnoho pacientov odolných voči liečbe a až polovica všetkých pacientov nedosiahne remisie(S. M. Stahl, Essential Psychopharmacology, Depression and Bipolar Disorders, 151, University Press 2. vydanie (15, júna 2000) ISBN 0521646154). Nedosiahnutie remisie u duševných porúch má za následok zvýšený rozsah recidívy, trvalé funkčné poškodenie a vyššiu samovražednosť (S. M. Stahl, Essential Psychopharmacology, Depression and Bipolar Disorders, 152 , University Press 2. vydanie (15. jún 2000) ISBN 0521646154). Klinickými prlčinami nedosiahnutia remisie pomocou súčasných psychofarmakologických látok je nesprávna predčasná liečba, základná emočná dysregulácia(ovplyvňujúca instabilitu - hypersenzitivitu - hyperestéziu - disociativne fenomény, atď.) a kompetitivny antagonizmus. Ztýchto dôvodov je potrebné poskytnúť účinnejšiu liečbu a účinnejšie, selektívnejšie a efektívnejšie liečivá na liečbu duševných porúch.0010 Schotte et. al. (Psychopharmacology. 1996, č. 124257-73) uvádzajú, že prevládajúce obsadenie receptorov 5-HT 2 A pravdepodobne hrá rolu pri priaznivých účinkoch risperidónu na negatívne symptómy schizofrénie, kým udržiavanie mierneho obsadenia receptorov D 2 sa zdá adekvátne pri liečbe pozitívnych symptómov schizofrénie. Autori vyjadrujú presvedčenie, že kombinovaná obsadenosť receptorov 5-HT 2 A a D 2 a vyhýbanie sa nadmierneho zablokovania receptorov D 2 vedie k redukcii rizika extrapyramidálnych symptómov.0011 Leysen et al. (Int J Psych Clin Pract , 1998, č. 2 (dodatok 1) 33-817) popisujú interakcie receptorov u nových antipsychotík vo vzťahu k farmakodynamickým a klinickým účinkom. Konkrétnejsie,fundamentálnou vlastnosťou nových antipsychotík je pravdepodobne účinné blokovanie u receptorov 5 HT 2 A spojené s menej účinným blokovaním u receptorov D 2.0012 Tento vynález sa týka použitia pipamperónu alebo jeho farmaceutický vhodnej soli na pripravu liečiva na liečbu psychotických porúch a vyznačuje sa tým, že pipamperón alebo jeho farmaceuticky vhodná sol je podávaná zároveň, oddelene alebo pred podávanim zlúčeniny antagonistu receptoru D 2 na zvýšenie liečebného účinku alebo zaistenie rýchleho spustenia liečebného účinku spomínanej zlúčeniny antagonistu receptora D 2, a ktorý sa ďalej vyznačuje tým, že tento pipamperón bude podávaný pacientovi v denných dávkach v rozmedzí od 5 do 15 mg aktívnej zložky.0013 Tento vynález sa týka použitia pipamperónu alebo jeho farmaceutický vhodnej soli na pripravu liečiva na liečbu psychotických porúch a vyznačuje sa tým, že pipamperón alebo jeho farmaceuticky vhodná sol je podávaná zároveň, oddelene alebo pred podávaním zlúčeniny s obsahom serotonínového/dompaminového antagonistu na zvýšenie liečebného účinku alebo zaistenie rýchleho spustenia liečebného účinku spomínanej zlúčeniny s obsahom serotonínového/dompaminovéhoantagonistu, a ktorý sa ďalej vyznačuje tým, že tento pipamperón bude podávaný pacientovi v denných dávkach v rozmedzí od 5 do 15 mg aktívnej zložky, 0014 Tento vynález sa týka použitia, ktoré je popísané vyššie, pričom spomínaná zlúčenina s obsahom serotonlnového/dopamínového antagonistu je vybraná zo skupiny, kam patrí zotepín, ziprasidón, SM 13496, SL 91.0177, sertindol, S-18327, risperidón, quetiapín fumarát (výhodnejšie látka s postupným vylučovaním), quetiapín fumarát (výhodnejšie granule), quetiapín, perospirón, paliperidón, olanzapín,ocaperidón, LU 31-131, iloperidón, clozapín, BSF-190555, blonanserín, bifeprunox, asenapín a aripiprazol, alebo ich farmaceutický vhodné soli.0015 Tento vynález sa týka použitia, ktoré je popísané vyššie, pričom spomínanou zlúčeninou s obsahom serotonínového/dopaminového antagonistu je paliperidón, bifeprunox alebo risperidón, 0016 Tento vynález sa týka použitia, ktoré je popísané vyššie, pričom spomínanou zlúčeninou s obsahom serotonínového/dopamínového antagonistu je sertindol, ktorý bude podávaný pacientovi v denných dávkach v rozmedzí od 12 do 24 mg aktívnej zložky.0017 Tento vynález sa týka použitia, ktoré je popísané vyššie, pričom spomínanou zlúčeninou s obsahom serotonínového/dopamínového antagonistu je asenapln, ktorý bude podávaný pacientovi v denných dávkach v rozmedzí od 2,5 do 20 mg aktívnej zložky.0018 Tento vynález sa týka použitia, ktoré je popísané vyššie, pričom spomínanou zlúčeninou s obsahom serotoninového/dopamínového antagonistu je paliperidón, ktorý bude podávaný pacientovi v denných dávkach v rozmedzí od 3 do 15 mg aktívnej zložky.0019 Tento vynález sa týka použitia, ktoré je popísané vyššie, pričom spomínaná zlúčenina s obsahom antagonistu receptora D 2 je vybraná zo skupiny, kam patrí bifeprunox a amisulprid, výhodnejšie bifeprunox, alebo ich farmaceutický vhodné soli.0020 Tento vynález sa týka použitia, ktoré je popísané vyššie, pričom je spomínaný pipamperón podávaný denne aspoň jeden deň pred podávaním spomínanej zlúčeniny antagonistu receptoru D 2 alebo0021 Výskumní pracovníci prekvapivo zistili, že látky, ktoré majú vysokú selektívnu afinitu k receptoru 5-HT 2 A, a ktoré zároveň majú i vysokú selektívnu atinitu k receptoru dopamínu-4 (D 4), vykazujú lepšie účinky pri liečbe základnej emočnej dysregulácie duševných porúch.0022 Látky podľa tohto vynálezu môžu byt chemickej alebo biologickej povahy, prípadne môžu byt vytvorené chemickou syntézou. Výhodne sú látky podľa tohto vynálezu farmaceutický vhodné soli.0023 Jedným príkladom takejto látky je pipamperón, ktorý má selektívnu afinitu k receptoru 5-HT 2 A shodnotou pKi, ktorá sa rovná alebo je väčšia než 8 vprípade receptoru 5-HT 2 A a menšia než 8 V prípade ostatných receptorov 5 HT a selektívnu atinitu k receptoru D 4 s hodnotou pKi, ktorá sa rovná alebo je vyššia než 8 v prípade receptoru D 4 a menšia než 8 vprípade ostatných dopamínových receptorov. Pipamperón je bežný názov pre látku so vzorcom 1-3-(p-Fluorobenzoyl)propyl-1,4

MPK / Značky

MPK: A61P 25/00, A61K 31/00

Značky: antagonistu, pipamperónu, liečbu, použitie, poruch, receptoru, psychotických

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/68-e7825-pouzitie-pipamperonu-a-antagonistu-receptoru-d2-alebo-serotoninoveho-dopaminoveho-antagonistu-na-liecbu-psychotickych-poruch.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Použitie pipamperónu a antagonistu receptoru D2 alebo serotonínového/dopamínového antagonistu na liečbu psychotických porúch</a>

Podobne patenty