Trimérny imunoglobulínový fúzny proteín OX40 a spôsoby jeho použitia

Číslo patentu: E 17985

Dátum: 04.05.2006

Autori: Weinberg Andrew, Morris Nicholas, Peters Carmen

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

003 Predložený vynález sa týka spôsobov a kompozícii na vyvolanie zosilnenej imunitnej odpovede pri živočíchoch, obzvlášť u človeka a iných ako ľudských cicavcov. Konkrétne sa tento vynález týka trimérneho ligandového fúzneho proteínu OX-40 a spôsobov jeho použitia. Všeobecnejšie sa tento vynález týka trimérnych fúznych proteínov, ktoré zahŕňajú väzbovú004 Na indukcii, stabilizácii a modulácíí imunitnej odpovede zameranej proti antigénom sa podieľajú početné interakcie medzi receptorom a ligandom. Na aktiváciu CD 4 alebo CD 8 Tbunkovej odpovede na antigén sú potrebné najmenej dva signály (Lenschow a kol. (1996) Ann. Rev. Immunol. 142233-258). Prvý signál je prenesený cez T-bunkový receptor (TCR) antigénom (spravidla peptidom) viazaným na hlavnú histokompatibilnú (MHC) molekulu I. alebo II. triedy nachádzajúcej sa na povrchu bunky prezentujúcej antigén (APC). Druhý signál spočíva vo väzbe ligandu nachádzajúceho sa na povrchu APC na druhú receptorovú molekulu na povrchu T-bunky. Tento druhý signál sa označuje ako kostimulačný a ligand APC sa často označuje ako kostímulačná molekula.005 Počas aktivácie CD 4 T-buniek sprostredkuje významnú kostimuláciu interakcia receptor OX-40/ligand OX-40. Bolo preukázané, že receptor OX-40 (OX-40) (Paterson akol. (1987) Mol. Immunol. 2421281-1290 Calderheada kol. (1993) J. Immunol. 15152615271) sa nachádza iba na antigénom aktivovaných CD 4 T-bunkách in vivo (Weínberg a kol.(1994) J. Immunol. 1524712-4721 Wienberg a kol. (1996) Nature Medicine 2183-189), na rozdiel od receptora CD 28, ktorý sa nachádza na povrchu radu podtried T-buniek (nezávisle od toho, či sú aktivované alebo nie). OX-40 sa napr. nachádza na aktivovaných CD 4 Tbunkách rozpoznávajúcich autoantigén na mieste zápalu pri autoimunitnom ochorení, avšak nie na periférií. Ukázalo sa tiež, že OX-40 sa nachádza na povrchu nejakého percenta CD 4 T-buniek izolovaných z lymfocytov inñltrujúcich nádor a buniek spádových lymfatických uzlín vybratých z pacientov s nádormi hlavy a krku zo skvamóznych buniek a s melanómami(Vetto a kol. (1997) Am. J. Surg. 1741258-265). Bolo preukázané, že ligand OX-40, člen nadrodiny nádorového nekrotického faktora (TNF), kostimuluje T-bunky, ktoré sa aktivovaliprotilátkou proti CD 3 (t.j. spôsobom nešpecifickým pre antigén) (Godfrey a kol. (1994) L Exp. Med. l 80757-762). Napriek rozpoznaníu kostimulačných vlastností ligandu OX-40,jeho prínos na zosilneniu imunitnej odpovede špecifickej pre antigén nebol doteraz úplne preukázaný. US-A-5457035 opisuje OX-4 OL fúzovaný s doménou Fc tzv. leucínového zipsu. US 2002 054873 Al opisuje OX-4 OL fúzovaný s doménou Fc.006 Predložený vynález sa týka ñíznych polypeptidov zahŕňajúcich ligandovú doménu,trimerizačnú doménu a imunoglobulínovú doménu Fc, ktoré sú schopné tvoriť stabilné multimérne fúzne proteíny. Sú poskytnuté kompozície a spôsoby, ktore sa môžu použit na zosílnenie a udržanie imunitnej odpovede cicavca na antigén. Konkrétnejšie poskytuje tento vynález nove multimérne fúzne proteíny ligandu OX-40 (OX-40 L) a tiež nukleové kyseliny kódujúce polypeptidy tvoriace multimérne fúzne proteíny ligandu OX-40. Tento vynález tiež poskytuje spôsoby použitia trimémych fúznych proteínov ligandu OX-40 na zosílnenie a/alebo udržanie imunitnej odpovede špecifickej pre antigén pri subjekte.007 Predložený vynález je ďalej podrobne rozobraný V opise, obrázkoch a neobmedzujúcich008 OBR. 1 je schematické znázomenie príkladu multimérneho proteínu, konkrétne fúzneho proteínu OX-40 L.009 OBR. 2 predstavuje agarózový gél znázorňujúci inzert Fc/ILZ/OX-40 L presnej veľkosti a Vektor.010 OBR. 3 A je čiarový graf znázorňujúci množstvo ñíizneho polypeptidu získaného eluovaním v každej elučnej frakcii po väzbe na kolóne s proteínom G. OBR. 3 B je obrázok 10 akrylamidového gélu z oddelenia za redukčných podmienok a farbeného Coomassiho modrou, znázorňujúceho maximálne eulovanie pri píkoch 6-7.011 OBR. 4 A-D sú western bloty znázorňujúce väzbu protilátok proti ľudskému IgG(A a B) a ľudskému OX-4 OL (C a D) na purifikovaný proteín. A a C znázorňujú bloty gélov s oddelením za redukčných podmienok, zatiaľ čo B a D znázorňujú bloty gélov s oddelením zaneredukčných podmienok. V každom paneli je uvedené sériové riedenie.012 OBR. 5 je digitálny obraz akrylamídového gélu zafarbeného coomassieho modrou,ktorý znázorňuje elučný profil V elučnom médiu ActiSep.013 OBR. 6 je graf znázorňujúci výsledky gélovej chromatografíe porovnávajúcej ľudské fúzne proteiny OX-4 OL s trimerizačnou doménou a bez nej.014 OBR. 7 je graf znázorňujúcí proliferáciu T buniek pri odpovedí na expozíciuk multimémemu ľudskému fúznemu proteínu 0 X-40 L.STRUČNÝ OPIS ZOZNAMU SEKVENCIÍ015 Sekvencia nukleových kyselín a aminokyselinová sekvencie uvedené vpriloženom zozname sekvencií sú označené pomocou štandardných písmenových skratiek pre nukleotidové bázy a jednopísmenového kódu pre aminokyseliny, ako je definované V 37 C.F.R.l.822. Pri každej nukleovej kyseline je uvedené iba jedno vlákno, avšak pri akejkoľvek zmienke o uvedenom vlákne sa má za to, že je zahrnuté aj komplementárne vlákno. Všetky sekvencie tu označené prístupovým č. GENBANK® označujú sekvencie nukleových kyselín aaminokyselinové sekvencie elektronicky prístupné k 6. máju 2005.016 SEQ ID N 021 je polynukleotidová sekvencia väzbovej domény ľudského receptora OX-40.017 SEQ ID N 022 je aminokyselinová sekvencia väzbovej domény ľudského receptora OX-40.018 SEQ ID N 023 je polynukleotidová sekvencia trimerizačnej domény ízoleucínového zipsu (ILZ).019 SEQ ID NO 4 je aminokyselinová sekvencia trimerizačnej domény izoleucínového zipsu (ILZ) kvasinkového mutanta Gcn 4.020 SEQ ID N 025 je polynukleotidová sekvencia ľudskej ímunoglobulínovej domény Fc. 021 SEQ ID N 026 je aminokyselinová sekvencia ľudskej imunoglobulínovej domény F c. 022 SEQ ID N 027 je polynukleotidová sekvencia ľudského fúzneho polypeptidu ligandu OX-40.023 SEQ ID NO 8 je aminokyselinová sekvencia ľudského fúzneho polypeptidu lígandu OX-40.024 SEQ ID N 029 je sekvencia ligandu OX-40 označená prístupovým č. GENBANK® í wäzí025 SEQ ID N 0210 je nukleotidová sekvencia priméra hFcyl-5.026 SEQ ID N 0211 je nukleotídová sekvencia priméra hOX-40 L-3. 027 SEQ ID NO 12 je polynukleotídová sekvencia sekrečného signálu ľudského proteínu BM 40.028 SEQ ID N 0213 je aminokyselinová sekvencia sekrečného signálu ľudského proteínu BM 40.029 Predložený vynález je definovaný v nárokoch.Zapojenie receptora OX-40 na CD 4 T-bunky v priebehu prvého stretnutia s antigénom alebo krátko po ňom vedie k zvýšenej odpovedi CD 4 T-buniek na antigén. V kontexte predloženého opisu, výraz zapojenie sa týka viazania na a stimulácie aspoň jednej aktivity sprostredkovanej receptorom OX-40. Napr. zapojenie receptora OX-40 na CD 4 T-bunkách špecifických pre antigén vedie k zvýšeniu T-bunkovej proliferácie v porovnaní so samotnou odpoveďou na antigén. Táto zvýšená odpoved na antigén sa môže udržať počas podstatne dlhšie ako bez zapojenia receptora OX-40. Stimulácia prostredníctvom receptora OX-40 teda zosilňuje špecifickú imunitnú odpoveď na antigén a zvyšuje odolnosť voči ochoreniu stimuláciou T-bunkového rozpoznávania antigénov prezentovaných infekčnými činiteľmi,ako napr. baktériami alebo vírusmi a tiež nádorovými bunkami.030 Činitele, ktoré sa viažu na receptor OX-40 zosilňujú špecifickú imunitnú odpoved na antigén pri subjekte, napr. u ľudského subjektu, pri podávaní subjektu vpriebehu prvého stretnutia T-buniek s antigénom alebo krátko po ňom. Medzi činiteľov, ktorí sa viažu na receptor OX-40 patrí ligand OX-40 (OX-40 L), ako napr. rozpustné extracelulárne ligandové domény a fúzne proteíny OX-40 L protilátky proti OX-40 (napr. monoklonálne protilátky ako napr. humanizované monoklonálne protilátky) a imunologicky účinné úseky protilátok proti OX-40. Konkrétnym príkladom je novo odhalený fúzny polypeptid OX-40 L,ktorý sa sám zostaví na multímémy (napr. trimérny alebo hexamérny) fúzny proteín OX-40 L. Multirnémy fúzny proteín OX-40 L vykazuje zvýšenú účinnosť pri zosílňovaní špecifickej imunitnej odpovede subjektu, obzvlášť ľudského subjektu, na antigén oproti skôr opísaným fúznym polypeptidom OX-40 L. Táto zvýšená aktivita je dôsledkom novo odhalenej schopnosti tohto fúzneho polypeptidu OX-40 L spontánne sa zostaviť do vysoko stabilnýchtrimérov a hexamérov. Sú tiež opísané nukleové kyseliny zahŕňajúce polynukleotidové

MPK / Značky

MPK: A61K 45/00, C12P 21/02

Značky: spôsoby, imunoglobulinový, použitia, proteín, trimérny, fúzny

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/68-e17985-trimerny-imunoglobulinovy-fuzny-protein-ox40-a-sposoby-jeho-pouzitia.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Trimérny imunoglobulínový fúzny proteín OX40 a spôsoby jeho použitia</a>

Podobne patenty