Použitia interferónov so zmenenou priestorovou štruktúrou

Číslo patentu: E 17870

Dátum: 26.08.2004

Autor: Wei Guangwen

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Tento vynález sa týka rekombinantného super-zloženého interferónu (rSIFN-co), zlskateľného spôsobom, ktorý zahŕňa zavedenie polynukleotidovej sekvencie znázornenej na obr. 1 so zmenenou priestorovou konñguraciou do E. Coli. Jednou charakteristikou rSIFN-co v tomto vynáleze je, že nielen že inhibuje DNA (deoxyribonukleová kyselina) duplikáciu vírusu hepatitídy B, ale aj sekreciu HBsAg a HBeAg.0002 rSIFN-co je nová interferónová molekula skonštruovaná s najpopulárnejšou konzervatívnou aminokyselinou, ktorá sa nachádza v prirodzených humánnych or-IFN subtypoch, použitím spôsobov genetického inžinierstva. Opísaný je v US patentoch č. 4 695 623 a 4 897 471. Dokazalo sa, že rSlFN-co má širokospektrálnu lFN aktivitu a inhibuje vírusy a nádory a má aktivitu prirodzených zabljačských buniek. US patent č. 5 372 808 v mene Amgen, Inc. sa týka liečby pomocou rSlFN-co. Čínsky patent č. 97193506.8 od Amgen, Inc. sa týka opatovnej liečby pomocou rSlFN-co pri hepatitíde C. Čínsky patent č. 981146635 od Shenzhen Jiusheng Bio-engineering Ltd. sa týka liečby pomocou SIFN-co pri hepatitíde B a hepatitíde C. 0003 ,United States Food and Drug Administration (FDA) udelila spoločnosti Amgen povolenie na výrobu rSIFN-co pomocou E. Coli. na liečenie klinickej hepatitídy C koncom roku 1997.0004 Pacienti s hepatitídou B sa dajú identifikovať detegovanim HBsAg a HBeAg. or-IFN sa bežne používa v klinickej praxi na liečenie hepatitídy B. lFN sa viaže na receptory na povrchu bunkovej membrány, pričom inhibuje duplikáciu DNA a RNA (kyselina ribonukleová), vrátane indukovania niektorých enzýmov na prevenciu duplikácie vírusu v bunkách infikovaných hepatitídou. Všetky lFNs môžu inhibovat len DNA duplikáciu vírusov,nie e a s antigén.0005 Tento opis opisuje rekombinantný super-zložený interferón, spôsob jeho výroby a jeho použitia.0006 Prepuknutie atypickej pneumónie, označovanej ako ťažký akútny respiračný syndróm (SARS), ktorá bola najprv identifikovaná v provincii Guangdong v Číne, sa rozšírilo do niekoľkých krajín. Podobné prípady sa detegovali u pacientov v Hong Kongu, Vietname a Kanade, od februára do marca 2003. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vydala globálne varovanie pred týmto ochorením. V polovici marca 2003 sa SARS zistil u zdravých poskytovateľov starostlivosti a členov domácnosti, ktorí sa starali o pacientov s ťažkým respiračným ochorením na Ďalekom východe. Mnohé z týchto prípadov sa dali vystopovat cez viaceré reťazce prenosu až k zdravým poskytovateľom zdravotníckej starostlivosti v provincii Guangdong, ktorí navštívili Hong Kong, kde boli hospitalizovani s pneumóniou a zomreli. Koncom apríla 2003 boli WHO nahlásené tisícky prípadov SARS a stovky úmrtí súvisiacich so SARS z viac ako 25 krajín na oelom svete. K väčšine týchto prípadov došlo po expozícii SARS pacientom v domácnosti alebo v zdravotníckom zariadeni. Tento opis poskytuje spôsob prevencie a/alebo liečby SARS.0007 Ďalšou epidemickou hrozbou súčasnosti je v Ázii vírus vtáčej chrípky (H 5 N 1). Vtáčia chrípka je infekčné ochorenie u vtákov, ktoré spôsobujú kmene chrípkového vírusu typu A. Existuje 15 subtypov vírusu vtáčej chrípky. H 5 N 1 je výnimočne znepokojujúci, pretože rýchlo mutuje a inñkuje nielen zvieratá, ale aj ľudí. K 4. februáru 2004 bolo potvrdených trinásť úmrtí na vtáčiu chrípku. Laboratóriá vo WHO globálnej chrípkovej sieti pracujú na tom, aby dostali vírus pod kontrolu a zabránili ďalším úmrtiam ľudí. Avšak na to, aby sme plne pochopili rozsah H 5 N 1 a spôsob jeho distribúcie, je nutné podrobnejšie testovanie. Okrem toho protivírusové lieky sú účinné len pri liečení alebo prevencii ochorení spôsobených chrípkovými vírusovými kmeňmi A, len u tých pacientov, ktorí majú dobrý zdravotný stav. Pozri httpzl/ www.who.int/csr/don/20040115/en, 15. január,2004.0008 Výskumnici v St. Jude a iné špičkové laboratóriá pracujúce s chrípkovými vírusmi súťažia o to, kto pn/ý vytvorí prototyp humánnej vakcíny proti H 5 N 1. Dúfajú, že prototypové vakcíny by mohli byt pripravené už do troch týždňov. Napriek tomu sa vedci obávajú, že kým sa vytvorí vakcína, H 5 N 1 sa môže rozvinút do humánnej superchrípky. Pozri The Wall Street Journal, Scientists Rush to Create Vaccine for Bird Flu - Just in Case, 28. január, 2004.0009 Tento opis opisuje rekombinantný super-zložený interferón, ako je definovaný vyššie, spôsob jeho výroby a jeho použitia. Konkrétne, tu opísaný super-zložený interferón je schopný inhibovať, predchádzať a/alebo liečiť ochorenia spôsobené hepatitídovými vírusmi, SARS vírusom, alebo vírusmi indukované ochorenia horných dýchacích ciest a ochorenia spôsobené vírusom vtáčej chrípky.0010 Tento vynález poskytuje spôsob inhibovania, prevencie alebo liečenia vírusových ochorení alebo nádorov u subjektu, ktorý zahŕňa podávanie účinného množstva super-zloženého interferónu získateľného sposobom, ktorý zahŕňa zavádzanie polynukleotidovej sekvencie znázornenej na obrázku 1 do E. Coli,subjektu.0011 Tento vynález poskytuje vyššie opísaný spôsob, v ktorom sa super-zložený interferón podáva perorálne, injekciou do žily, injekciou do svalu, peritoneálnou injekciou, subkutánnou injekciou, podaním cez nos alebo sliznicu, alebo inhalácíou cez vstrekovač. Tento vynález poskytuje spôsob na prevenciu alebo liečenie vírusových ochorení, ktorými je hepatilída A, hepatitlda B, hepatitída C, iné typy hepatitídy, infekcie spôsobené Epstein-Barrovej vírusom, cytomagalovlrusom, herpes simplex vírusmi, alebo inými typmi herpes vírusov, papovavírusmi, poxvírusmi, pikornavirusmi, adenovirusmi, vírusmi nádchy, humánnymi vírusmi Tbunkovej Ieukémie l alebo humánnymi vírusmi T-bunkovej Ieukémie II, alebo humánnymi vírusmi T-bunkovej Ieukémie III. Tento vynález poskytuje spôsob na anti-hepatitídové aktivity. Môže inhibovať HBV-DNA replikáciu, produkciu HBsAg a HBeAg.0012 Tento vynález poskytuje spôsob na prevenciu alebo liečenie infekčných ochorení horných dýchacích ciest.0013 Tento vynález poskytuje spôsob prevencie alebo liečby nádorov alebo rakoviny, pričom nádorom je rakovina kože, karcinóm bazálnych buniek a malígny melanóm, karcinóm obličkových buniek, rakovina pečene, rakovina štítnej žľazy, rakovina nosohrtana, pevný karcinóm, rakovina prostaty. rakovina žalúdka/brucha, rakovina ezofágu, rakovina rekta, rakovina pankreasu, rakovina prsníka, rakovina vaječníkov a rakovina povrchu močového mechúra, hemangióm, epidermoidný karcinóm, rakovina kŕčka maternice,nemalobunkový karcinóm pľúc, malobunkový karcinóm pľúc, gliom, Ieukocytémia, akútna Ieukocytémia a chronická Ieukocytémia, chronická myelocytová leukémia, trichooelulárna Ieukémia, Iymfadenóm,mnohopočetný myelóm, polycythemia vera alebo Kaposiho sarkóm.0014 Tento vynález poskytuje spôsob prevencie alebo liečenia závažného akútneho respiračného syndrómu(SARS), alebo vírusom indukovaných ochorení horných dýchacích ciest u subjektu, ktorý zahŕňa podávanie účinného množstva rekombinantného super-zloženého interferónu, ako je definovaný vyššie, subjektu. 0015 Super-zložený interferón sa môže podávať perorálne, injekciou do žily, injekciou do svalu,peritoneálnou injekciou, subkutánnou injekciou, podaním cez nos alebo sliznicu alebo inhaláciu cez vstrekovač.0016 Tento vynález poskytuje spôsob inhibovania kauzatívneho činidla spôsobujúceho závažný akútny respiračný syndróm alebo vírusom indukované ochorenia horných dýchacích ciest, pričom zahŕňa uvedenie činidla do kontaktu s účinným množstvo super-zloženého interferónu.0017 Tento vynález poskytuje aj spôsob inhibovania vírusu závažného akútneho respiračného syndrómu,buniek infikovaných vírusom závažného akútneho respiračného syndrómu alebo vírusom indukovaných ochorení horných dýchacích ciest, ktorý zahŕňa uvedenie účinného množstva super-zloženého interferónu do kontaktu s uvedenými vírusmi alebo bunkami. Tento kontakt môže byť priamy alebo nepriamy.0018 Tento vynález poskytuje kompozíciu, ktorá zahŕňa účinné množstvo super-zloženého interferónu, ktoré je schopné inhibovat, predchádzať alebo liečiť závažný akútny respiračný syndróm, bunky infikované vírusom závažného akútneho respiračného syndrómu, alebo vírusom indukované ochorenia horných dýchacích ciest, a vhodný nosič.0019 Tento vynález poskytuje farmaceutickú kompozíciu, ktorá zahŕňa účinne množstvo rekombinantného super-zloženého interferónu, ako je definovaný vyššie, ktoré je schopné inhibovať, predchádzať alebo liečiť závažný akútny respiračný syndróm, bunky infikované vírusom závažného akútneho respiračného syndrómu alebo vírusom indukované ochorenia horných dýchacích ciest u subjektu, a farmaceutický prijateľný nosič. 0020 Predmetom vynálezuje sposob prevencie alebo liečby závažného akútneho respiračného syndrómu u subjektu, ktorý zahŕňa podávanie účinného množstva vyššie definovaného rekombinantného superzloženého interferónu subjektu.0021 Predmetom vynálezu je rekombinantný interferón zlskateľný spôsobom, ktorý zahŕňa zavedenie polynukleotidovej sekvencie znázornenej na obrázku 1 do E. Coli, na použitie ako liečivo na liečenie vírusového ochorenia u subjektu.0022 Ďalším predmetom vynálezu je farmaceutická kompozícia, vyznačujúca sa tým, že zahŕňa rekombinantný interferón ziskateľný spôsobom, ktorý zahŕňa zavedenie polynukleotidovej sekvencie znázornenej na obrázku 1 do E. Coli, a fannaceuticky prijateľný nosič, na použitie na liečenie vírusového ochorenia.3 0023 Výhodne je vlrusovým ochorením hepatitlda A, hepatitída B, hepatitlda C, iny typ hepatitídy alebo vírusom indukované ochorenie horných dýchacích ciest. výhodnejšie je vlrusovým ochorením infekcia spôsobená Epstein-Barrovej vírusom, cytomegalovirusom, herpes simplex vírusom, inými typmi herpes vírusu,papovavírusom, poxvírusom, pikornavírusom, adenovírusom, vírusom nádchy, vírusom humánnej T-bunkovej Ieukémie I, vírusom humánnej T-bunkovej Ieukémie II, vírusom humánnej T-bunkovej Ieukémie lll alebo vírusom vtáčej chrípky.0024 Ďalším predmetom vynálezu je rekombinantný interferón získatelný spôsobom, ktorý zahŕňa zavedenie polynukleotidovej sekvencie znázornenej na obrázku 1 do E. Coli, na použitie ako liečivo na liečenie nádoru u subjektu.0025 Ďalším predmetom vynálezu je farmaceutické kompozícía, zahrnujúca rekombinantný interferón ziskateľný spôsobom, ktorý zahŕňa zavedenie polynukleotidovej sekvencie znázornenej na obrázku 1 do E. Coli, a farm aceutícky prijateľný nosič, na použitie na liečenie nádoru.0026 Výhodne je nádorom rakovina kože, karcinóm bazálnych buniek a maligny melanóm, rakovina pečene,karcinóm obličkových buniek, rakovina štítnej žľazy, rakovina nosohrtanu, pevný karcinóm, rakovina prostaty,rakovina žalúdka, rakovina brucha, rakovina ezofágu, rakovina rekta, rakovina pankreasu, rakovina prsníka,rakovina vaječnikov a rakovina povrchu močového mechúra, hemangióm, rakovina kŕčka maternice,nemalobunkový karcinóm pľúc, malobunkový karcinóm pľúc, glióm, akútna Ieukocytémia, chronická Ieukocytémia, Ieukémie z vlasatých buniek, Iymfadenóm, mnohopočetný myelóm, polycythemia vera alebo Kaposiho sarkóm.0027 Výhodne sa interferón podáva perorálne, injekciou do žily, injekciou do svalu, peritoneálnou injekciou,subkuténnou injekciou, podaním cez nos alebo sliznicu, alebo inhaláciu.0028 Ešte výhodnejšie je rekombinantný interferón formulovaný ako tableta, kapsula, perorálna kvapalina,pasta, injekcia, sprej, čapik alebo roztok.0029 Výhodne je interferón Oi, B alebo (n. Výhodneje interferón aj Iyoñlizovaný.0030 Výhodne sa super-zložený interferón podáva perorálne, injekciou do žily, injekciou do svalu,peritoneálnou injekciou, subkutánnou injekciou, podaním cez nos alebo sliznicu alebo inhaláciu cez vstrekovač.0031 Výhodne sa interferón dodáva aj prostredníctvom sprejovacieho zariadenia. Výhodne je toto zariadenie opísané na obrazku 7. Ďalším cieľom vynálezu je spôsob inhibovania kauzatlvneho činidla spôsobujúceho závažný akútny respiračný syndrom, pričom zahŕňa uvedenie činidla do kontaktu priamo alebo nepriamo s účinným množstvo vyššie opísaného super-zloženého interferónu. Výhodne je kauzatívnym čínidlom vírus. 0032 Ďalším predmetom vynálezu je spôsob inhibovania vírusu závažného akútneho respiračného syndrómu alebo buniek infikovaných vírusom závažného akútneho respiračného syndrómu, ktorý zahŕňa uvedenie účinného množstva super-zloženého interferónu do kontaktu s daným vírusom alebo bunkami.0033 Ďalším predmetom vynálezu je kompozícía, ktorá zahŕňa účinné množstvo super-zloženého interferónu, ktoré je schopné inhibovať virus spôsobujúci závažný akútny respiraćný syndróm alebo bunky infikované vírusom závažného akútneho respiračného syndrómu, a vhodný nosič. Ďalším predmetom vynálezu je kompozícía, ktorá zahŕňa účinné množstvo super-zloženého interferónu, ktoré je schopné zabezpečiť prevenciu alebo liečiť závažný akútny respiračný syndróm u subjektu, a vhodný nosič.0034 Ďalším predmetom vynálezu je farmaceutické kompozícía, ktorá zahŕňa účinné množstvo rekombinantného super-zloženého interferónu, ktoré je schopné inhibovať vírus spôsobujúci závažný akútny respiračný syndróm alebo bunky infikované vírusom závažného akútneho respiračného syndrómu, a farmaceuticky prijateľný nosič. Ďalším predmetom vynálezu je farmaceutická kompozícía, ktorá zahŕňa účinné množstvo rekombinantného super-zloženého interferónu, ktoré je schopné zabezpečiť prevenciu alebo liečiť závažný akútny respiračný syndróm u subjektu, a vhodný nosič. Ďalším predmetom vynálezu je zariadenie na dodávanie vyššie opísanej farmaceutickej kompozicie.0035 Výhodne je subjektom človek.0036 Ďalším predmetom vynálezu je spôsob prevencie závažného akútneho respiračného syndrómu u ľudí,ktorý zahŕňa aplikáciu super-zloženého interferónu trikrát denne sprejom, ktorý obsahuje dvadsat mikrogramov s desiatimi miliónmi jednotiek aktivity v troch mililitroch.PODROBNÝ OPIS OBRÁZKOV 0037Obrázok 1. rSIFN-co cDNA sekvencia navrhnutá podľa E. Coli. využívania kodónu a odvodené rSlFN-co aminokyselinovà sekvencia.Obrázok 2. Sekvencia iného super-zloženého interferónu. Obrázok 3. Schéma pLacT 7 klonovacieho vektorového plazmidu. Obrázok 4. Schéma pHY-4 expresného vektoroveho plazmidu. Obrázok 5. Proces konštrukcie expresného plazmidu pHY-5.Obrázok 6-A. Spektrum kruhového dichroizmu pre lnfergen®(Testované v ,Analysis and Measurement Center of Sichuan University)Vybavenie Kruhový dichroizmus J-500 CVzorky obsahuje 30 g/ml IFN-con 1, 5,9 mg/ml NaCI a 3,8 mg/ml Na 2 PO 4 pH 7,0. lnfergen® (interferon alfacon 1), vyrábaný spoločnosťou Amgen Inc, známy aj ako konsenzus interferon, sa predáva na liečbu dospelých s chronickými infekciami vírusom hepatitídy C (HCV). Je v súčasnosti jediným FDA-registrovaným, biooptimalizovaným interferónom vyvinutým prostredníctvom racionálneho Iiekového dizajnu a jediným interferónom, s údajmi na nálepke špeciñcky pre neresponzlvnych alebo refraktérnych pacientov. Obchodní zástupcova spoločnosti InterMune znova uviedli na trh lnfergen® v januári 2002, spolu s aktívnou vzdelávaciu kampaňou pre US hepatológov o bezpečnosti a vhodnom používaní lnfergen®, ktorý predstavuje novú nádej pre viac ako 50 HCV pacientov, u ktorých zlyhali iné v súčasnosti dostupné terapie. Pozri httprllwwwintermune. oom/wthtmn/infergen, 8/27/2003Obrázok ô-B. Spektrum kruhového dichroizmu pre lnfergen® prebrané z literatúry Journal of interferon and Cytokine Research. 16489-499(1996)spektra cirkulárneho dichroizmu konsenzus interferónových subforiem. Konsenzus interferon sa rozdelil na frakcie použitím anionovej výmennej kolóny. Vzorky sa dialyzovali do 10 mM fosforečnanu sodného, pH 7,4. Merania sa robili na Jasco J-170 spektropolarimetri, v bunkovom termostate pri 15 °C. ( ), acylovaná forma (-) cis terminálna forma (), met terminálna forma. A. vzdialené UV spektrum. B. Blízke UV spektrum.Obrázok s-c. Spektrum kruhového dichroizmu pre rSIFN-co.Vybavenie Kruhový dichroizmus J-500 CObrázok S-D. Spektrum kruhového dichroizmu pre rSIFN-co.Wbavgnie Kruhový dichroizmus J-500 CVzorky obsahuje 30 pg/mI rSlFN-co, 5,9 mg/ml NaCI a 3,8 mg/ml NagPoą pH 7,0. Je jasné na zaklade vyššie uvedeného spektra, že sekundárne a aj terciárna štruktúra rSIFN-oo je od lnfergen®.Obrázok 7 A-C. Rekombinantný super-dozený interferon vo forme spreja.Ked sa sprej používa po prvýkrát, zložte viečko a niekoľkokrát vypustite vzduch, az kým nevystrekne trocha tekutiny. Pri nasledujúcich použitiach už sprej nemuslte testovať. Pri pouzivani postupujte podľa ilustrácií znázornených a obrázku, tzn. (1) Vystreknite do vzduchu a (2) Stlačte dýzu, aby sa uvoIniI liek.

MPK / Značky

MPK: C07K 14/56

Značky: strukturou, použitia, interferónov, priestorovou, zmenenou

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/68-e17870-pouzitia-interferonov-so-zmenenou-priestorovou-strukturou.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Použitia interferónov so zmenenou priestorovou štruktúrou</a>

Podobne patenty