Filmom potiahnuté a/alebo granulované zlúčeniny obsahujúce vápnik a ich použitie vo farmaceutických kompozíciách

Číslo patentu: E 17456

Dátum: 07.12.2006

Autor: Piene Jan Yngvar

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Tento vynález sa týka zlúčenln obsahujúcich Vápnik, ktoré sú aspoň čiastočne potiahnuté ñlmom a/alebo granulované s látkou rozpustnou vo vode a polymémou látkou, a použitia takýchto potiahnutých zlúčenln vo fannaceutických kompozlciách. ñeto aspoň čiastočne ñlmom potiahnuté a/alebo granulovanà zlúčeniny obsahujúce vápnik sa ukázali ako vhodne na prípravu tabliet, ktoré majú veľmi vysokú dávku elementámeho vápnika a primerane malú veľkosť.0002 V súčasné formy podávania vápnika, ako doplnky alebo liečivé špeciality, ktoré sa majú brat orálne, sú často charakterizované početnými nevýhodami alebo podradnými technickými vlastnosťami, okrem nepriaznivého akceptovania konzumentom.0003 Vápnik sa najčastejšie podáva ako uhličilan vápenatý, kedže táto soľ obsahuje vysoké množstvo vápnika. Nomiálne sa 500 mg Cez ekvivalent podáva, ako 1250 mg uhličitanu vápenatého, v jednej dávke. Včlenenie 1250 mg uhličitanu vápenatého do tablety, ktorá sa má prehltnút, nepredstavuje dobn) fonnu podávania, keďže tableta je objemná a neprehlta sa ľahko.0004 Dávková forma, ktorej používanie je čoraz častejšie, obsahujúca uhličitan vápenatý je žuvací tabletový prlpravok, pretože táto dávková fonna poskytuje pre pacienta chutovo lepšiu voľbu. Ďalším zlepšením je tabletový roztápajúci sa prípravok, ktorý sa v ústach rýchlo disperguje bez pomoci žuvania.0005 Avšak žuvacie tablety a tabletové roztápajúce sa prípravky majú z mnohých dôvodov horšie technické vlastnosti a problémy z hľadiska nepriaznivo prijateínosti pre konzumenta.0006 Vzhľadom na požadovaný vysoký obsah uhličitanu vápenatého je často potrebné začlenit značné množstvo excipientov, aby sa dosiahlo uspokojivé zhlukovanie, čím sa pripravl granulát a následne uspokojivé zlisovanie do formy tablety. Ďalším dôvodom. prečo sa tiež uskutočňuje začlenenie značne vysokého podielu excipientov typu rozpustných plnivových materiálov, je dosiahnutie chutnej dávkovej formy, ktorá sa disperguje rýchlo v ústach a ktorá sa nelepl na zuby. To spôsobuje nárast na značne veľká tablety, ktoré pacient alebo konzument bude užívať s ťažkosťami.0007 Ďalšou nevýhodou spojenou so súčasnými žuvacími tabletami je to. že veľmi často obsahujú rozpustné plnivové materiály, ktoré sú dost hygroskopické. ,Tieto tablety teda predstavujú problém so stabilitou,keď sa uskladňujú vo vlhkých podmienkach. Tento problém vyvoláva potrebu nevyhnutného balenia na ochranu tabliet pred vlhkosťou. čo zvyšuje náklady na produkt. .0008 Ďalej existuje potreba pripraviť takú dávkovú formu, ktorá poskytne pacientovi výber z hľadiska spôsobu podávania tabliet.0009 Starší a mladí ľudia dost často preferujú dávkové fonny, ktoré sa ľahko dispergujú vo vode, člm sa stanú nápojom. Existuje teda potreba multifunkčnej dávkovej formy, ktorá sa može žuvať, dispergovať vo vode, alebo ktorá sa len roztápa v ústach.0010 Existuje tiež potreba racionálneho a priemyselného spôsobu velkovýroby na produkciu malej kompaktnej dávkovej formy vápnika s multifunkčnými vlastnosťami, ktorá nevyžaduje použitie drahých excipientov alebo nevyžaduje použitie nákladných baliacich materiálov.0011 Častioový materiál alebo granulovaný materiál sa môže vyrábať pomocou roznych výrobných procesov vo fannaceutickej velkovýrobe, vrátane vysoko rýchlostnáho zmiešavania, suchej granulácie alebo mutňovania. extrúzie, sušenie striekaním a spracovaním vo íluidnej vrstve. Najbežnejším spôsobom granulácie vo farmaceutickej velkovýrobe je vysokorýchlostné zmiešavanie alebo zmiešavanie s vysokým strihom a následné sušenie vlhkého granulátu vo iluidnej vrstve. Tento spôsob poskytuje granulát s vysokou hustotou, ktorý je vhodný na výrobu malých tabliet s vysokou hustotou. Granulovanie vo fluidnej vrstve sa používa oveľa menej, pretože je to komplikovanejší proces a je nákladnejšl z hľadiska investícií, procesu validácie a bežných nákladov. Proces granulovania vo fluidnej vrstve produkuje granulát s menšou hustotou. ktorý je nežiaduci, ked sa vyrábajú obvyklé tablety na prehĺtanie.0012 Úspešná príprava vápnikových žuvacích produktov vyžaduje velmi špecializované surovinové materiály a najdôležitejší veľmi chúlostivý výrobný proces. Význam kombinovania kritických Charakteristik surovinových materiálov spolu s dôsledne vybratým výrobným procesom je pre vápnikové žuvacie tablety ukázaný v Európskej patentovej prihláške publikovanej pod č. 1128815 od Nycomed Pharma AS.0013 Tento dokument opisuje proces, pomocou ktorého sa nežiaduco veľká hmota žuvaclch tabliet obsahujúcich uhličitan vápenatý znižuje. Znížená veľkost tabliet sa dosiahla dôkladným výberom fyzikálnych vlastností zdroja uhličitanu vápenatého a procesov granulovania a sušenia vo iluidnej vrstve. Optimálne rozsahy pre strednú veľkost častíc a špeciñckú plochu povrchu sú 3 až 40 m a 0,1 až 1,2 mZ/g. pre výhodnú kvalitu uhličitanu vápenatého. Výber rozsahu veľkosti častíc je zvlášť dôležitý, aby sa dosiahla uspokojivé žuvateínost a dispergovanie v ústach, pretože špecifická plocha povrchu je dôležitá na dosiahnutie účinného spracovania alebo krátkeho času spracovania počas fázy granulovania a sušenia vo ñuidnej vrstve. Krok granulovania vo fluidnej vrstve vedie k veľmi homogénnej distribúcii spojiva, ktorá zas vedie rýchlemu dispergovaniu tabliet pn žuvaní, ale tiež k veľmi dobrým vlastnostiam spevnenia počas kroku tabletovania. Táto posledná vlastnosť jeveľmi dôležitá pre produktivitu vysoko rýchlostných tabletovacích strojov na zabezpečenie maximálneho výkonu a minimálnej požiadavky na čistenie a údržbu nástrojov na tabletovanie.0014 Avšak použitie granulovania a sušenia vo iluidnej vrstve zväčšuje niektoré problémy, ktoré zostávajú nevyriešené. Feto problémy sú spojené aj s flexibilitou zloženia granulátu vo íluidnej vrstve aj s problémami spraoovania počas vykonávania dávkového postupu.0015 Problémy prípravy a spracovania sú uvedené v nasledujúcej sekcii- Pokus vyrábať kompaktnejší vápnikový žuvací prlpravok pomocou zníženia množstva excipientov sa ukázal ako ťažký vzhľadom na neuspokojivé zhlukovanie poskytujúce granulát, ktorý obsahuje príliš veľa jemného materiálu. Podobne sa následné zlisovanie tabliet ukázalo ako ťažké vzhladom na nedostatočné tabletovacie vlastnosti vedúce k nekohéznym tabletám s neuspokojivo vysokým percentom drobivosti.- Zníženie hladiny excipientov tiež znížilo senzorickú kvalitu prípravku žuvaclch tabliet, čo vedie k zníženej akceptovateľnostl pre spotrebiteľa alebo pacienta.- Pravidelným problémom pri spracovaní je nalepovanie prášku alebo granulátu na vnútomé časti zariadenia s fluidnou vrstvou, na rozprašovacie dýzy a na vzduchové ñltre. Ďalším problémom je usadzovanie jemných prachových častíc pod produktovou mriežkou v dolnej časti, kde vstupujúci vzduch vchádza do fluldnej vrstvy. Okrem postupnej depozície práškových vrstiev v expanznej komore to sposobuje potrebu pravidelného čistenia.- V priebehu dávkového postupu výroby vápnikového granulálu sa vyskytujú problémy pri zaistení uspokojivej liuidizacie v priebehu konca kroku granulovania a na začiatku kroku sušenia. Zvlášť počas letného obdobia, ked kapacita odstraňovanie vlhkosti je na svojich hraniciach, sa vyskytovali problémy s nedostatočným sušením a s tvorbou hrudiek v kontajneri na produkt. To spôsobuje významný problém dávok granulátu, ktoré nezodpovedajú špeciñkácii z hľadiska obsahu vlhkosti, ktorý je príliš vysoký.0016 US patent 5939091 Spôsob výroby rýchlo topiacich sa tabliet od Wamer Lambert Company opisuje kompozlcie a procesy výroby rýchlo rozpadajúcich sa a rýchlo topiacich sa tabliet obsahujúcich uhličitan vápenatý.0017 Tento patent špeciñkuje použitie nízkej hustoty alkalických kovov s hustotou v rozsahu 0,3 g/ml až okolo 0,55 g/ml. kde sa tieto typy po sušení striekaním alebo zhutnení môžu Iisovat na tablety, ktoré majú nízku hustotu a ktoré vykazujú rýchlu dezintegráciu v Iícnej dutine a hladký pocit v ústadw. Tablety vyrábané suhličitanom vápenatým založené na hustejšom type materiálu s 0.85 g/ml sú opísané ako tablety nesposobujúoe prijateľný pocit v ústach.0018 Avšak dokument US 5939091 neopisuje kompozlcie, ktoré poskytujú rýchlu dezintegráciu pri vysokom obsahu uhličitanu vápenatého, a podľa toho neposkytujú riešenie s ohľadom na produkciu malých a hustých tabliet s rýchlou dezintegráciou a dobrými senzorickými vlastnosťami.0019 Dokument W 0 2004/047810 A 1 Na manóze založené rýchlo sa rozpúštajúce tablety od Purdue Research Foundation poskytujú prehlad súčasných technológií a patentov o výrobe rýchlo rozpúštajúcich sa,rýchlo dezintegrujúcich sa, alebo rýchlo topiacich sa tabliet. Uvádza nasledujúcu tabuíku technológií používaných na prípravu rýchlo rozpúšľajúcich sa tablietmm Newhody 1. sušenie vymrazovanlm Rozpustenie za sekundy Vysoko krehké, drahé 2. Odlievanie Nízky tlak pri výrobe tabliet Slabá mechanická pevnosť 3. Subíimácia Žiaden tlak pri výrobe tabliet Použitie prchavých materiálov 4. Priame zlisovanie Vysoka mechanická pevnosť, nízka cena Pomalá dezintegrácia0020 Dokument W 0 2004/047810 A 1 opisuje prácny spôsob výroby rýchlo sa dezintegrujúcich tabliet s manózou, ktorý zahmuje po prvé zlisovanie práškovej zmesi manózy a liečiva, čím sa poskytne tableta s velmi nízkou mechanickou pevnosťou a po druhé expozíciu týchto krehkých tabliet vodnej pare alebo vysokej vlhkosti na vytvorenie kvapalných mostíkov a kde sa tieto tablety následne vysušia, čím sa poskytnú tablety so zvýšenou mechanickou pevnosťou 40 Newton.0021 Dokument US 6149941 Chuť aktívnych farmaceutických zložiek od Merck Patent Gesellschaft opisuje proces na zlepšenie chuti tuhých prípravkov obsahujúcich jednu alebo viaceré aktívne zložky. Tento proces zahmuje spoločné sušenie striekaním aktívnej zložky spolu aspoň s jedným polyolom, kde aj aktívna zložka aj polyol sú rozpustené alebo dispergované vo vodnej fáze pred začatím sušenia striekaním, bud v zariadeni na sušenie striekaním alebo v zariadení na sušenie vo íiuidnej vrstve.0022 Tento patent dalej opisuje. že správanie sa polyolov pri tabletovaní, ako je napríklad manltol, Iaktitol. izomaltol a xylitol, je zlé, vedie k nízkej tvrdosti tabliet, odlupovaniu a silnej drobivosti tabliet. Zistilo sa, že sorbitol z druhej strany poskytuje tablety s velmi dobrou tvrdostou tabliet a tablety so zvlášť jemnými povrchmi. Používanie sorbitolu v kompozícii z príkladov v patente bolo v rozsahu 10 až 33 , čo poskytlo tablety so zlepšenými senzorickými vlastnosťami z hľadiska chuti a žuvatelnosti.0023 Teda, doterajší stav techniky navrhuje, že husté tablety obsahujúce uhličitan vápenatý neposkytujú tablety s rýchlou dezintegráciou v Iícnej dutine a s prijateľným pocitom v ústach. Doterajšl stav techniky tiež ukazuje, že ked sa zastavujú žuvacie tablety je dôležité zvolit polyol, ako napríklad sorbitol, s dobrými vlastnosťami pre lisovanie.0024 Ďalej je možné tvrdiť, že technológie a procesy výroby tabliet s rýchlou dezintegráciou alebo s vlastnosťou rýchleho roztápania sa sú veľmi často prácne a drahé, pri ktorých sa nemože použiť konvenčné fannaceutické spracovatelská zariadenie. Rýchlo roztápajúce sa prípravky veľmi často tiež vykazujú nepriaznivé charakteristiky, ako napriklad používanie vysokého percenta excipientov, sú hygroskopické a sú veľmi drobive a nestabilné k vlhkosti.0025 Existuje teda potreba pripraviť zíepšené tuhé a orálne dávkové formy obsahujúce vápnikovú zlúčeninu s nasledujúcimi vlastnosťamiVysoký obsah vápnika, aby sa pripravili malé a hustá tabletyRýchla dezintegrácia alebo vlastnosť rýchleho roztápania saMultifunkčné vlastnosti, pričom sa tableta môže pohrýzť, roztápať v ústach alebo rozpustiť v pohán vody,aby sa užívali ako kvapalná dávková forma- Dobré charakteristiky lisovanie tabliet. čím sa poskytnú tablety s vysokým stupňom mechanickej pevnosti- Robustné tabletové prípravky, ktoré odolávajú normálnej vlhkosti pochádzajúcej z prostrediav Používanie štandardného fannaceutického zariadenia a krátky čas spracovania.0026 Tento vynález poskytuje takto zlepšené kompozlcie. Tento vynález je založený na zistení, že ked sa vo vode rozpustný ñlm obsahujúci látku rozpustnú vo vode a polymému látku aspoň čiastočne aplikuje na vápnik obsahujúcu zlúčeninu, potom sa vyžadujú len malé množstvá excipientov, aby sa vyrobili napríklad tablety, ktoré majú vhodné vlastnosti, ako sú vlastnosti uvedené vyššie. Navyše je možné získať tablety s relatívne malou veľkosťou a obsahujúce 96 hmotnostných alebo viac vápnik obsahujúcej zlúčeniny zvlášť sa môžu vyrobiť tablety s obsahom vápnik obsahujúcej zlúčeniny okolo 97 hmotnostných.0027 Teda, vápnikové žuvacie tabletové prípravky s vynikajúcimi senzorickými vlastnosťami boli vyrobené s množstvami excipientov, ktoré boli znížené na úroveň približne 2 až 16.6 hmotnosti tabliet. Žuvacie a roztápajúce sa prípravky, obsahujúce 500 mg Cez ekvivalentu k 1250 mg uhličitanu vápenatého, majú hmotnost tabliet 1290 až 1500 mg a priemer tabliet 13 až 15 mm.0028 To sa dosiahlo v dosledku prekvaplvého synergického účinku, ktorý vedie k rýchlemu zhlukovaniu so zníženým množstvom jemného materiálu a čo, pri následnom kroku tabletovania, vedie k tabletám s veľmi dobrými kohéznymi vlastnosťami vyrábaným pri nízkych tlakoch pri tabletovanl. Synergický účinok sa dosiahne použitím kompozície obsahujúcej látku rozpustnú vo vode a polymému látku na vápnik obsahujúcu zlúčeninu,aby sa ziskal vo vode rozpustný film aspoň čiastočne na vápnik obsahujúcej zlúčenina. Bez viazania sa teóriami pri následnom kroku tabletovania tiež môžu byť dôležité plastické vlastnosti, aby sa zabezpečili dobré kohézne vlastnosti. Navyše musia byť tuhé zložky zahrnuté v kompozícii vo vode rozpustné, t.j. polyméma látka musl tiež byt vo vode rozpustná.0029 Podľa toho sa v samostatnom aspekte tento vynález týka aspoň čiastočne ñlmom potiahnutej vápnik obsahujúcej zlúčeniny, kde vápnik obsahujúca zlúčenina je vo forme častíc a/alebo kryštálov, ktoré aspoň čiastočne sú poskytované s rozpustným ñlmovým povlakom, ktorý má vlastnosti spojiva.0030 Tento vynález sa tiež týka spôsobu prípravy aspoň čiastočne ñlmom potiahnutej vápnik obsahujúcej zlúčeniny, tento sposob zahrnuje aplikovanie poťahovej kompozície, ktorá zahrnuje jednu alebo viaceré látky rozpusmé vo vode a jednu alebo viaceré polyméme látky na vápnik obsahujúcej zlúčenina.0031 Ďalej sa tento vynález týka mnohých kompozícii, zvlášt tabletových kompozícii, ktoré majú jednu alebo viaceré, výhodne všetky, vyššie uvedené charakteristiky.0032 Podľa toho sa v ďalšom aspekte tento vynález týka kompozlcie, ktorá zahrnuje aspoň čiastočne ñlmom potiahnutú vápnik obsahujúcu zlúčeninu, ako je opísané v tomto dokumente a jeden alebo viacero fannaceuticky prijateľných excipientov. Ďalej sa tento vynález týka spôsobu prípravy takýchto kompozícii, tento sposob zahmuje zmiešavanie jedného alebo viacerých farmaceutický prijateľných excipientov s aspoň čiastočne ñlmom potiahnutou vápnik obsahujúcou zlúčeninou.0033 V ešte ďalšom aspekte sa tento vynález týka spôsobu zlepšenia chuti vápnik obsahujúcej zlúčeniny,tento spôsob zahmuje aplikovanie ñlmového povlaku obsahujúceho jednu alebo viaceré látky rozpustné vo vode a polymému látku na vápnik obsahujúcej zlúčenina vo fonne častíc a/alebo kryštálov na získanie aspoň čiastočne ñlmom potiahnutej vápnik obsahujúcej zlúčeniny, ako je definovaná v tomto dokumente.0034 V niektorých prípadoch - v závislosti od spôsobu výroby - může byt ťažké posúdiť rozsah potiahnutia na vápnik obsahujúcej zlúčenina. Avšak tento proces potiahnutia je tiež procesom granulovania a podľa toho sa vdalšom aspekte tento vynález týka granulovanej vápnik obsahujúcej zlúčeniny, ktorá bola granulovaná s granulačnou kompozíciou, ktorá zahrnuje látku rozpustnú vo vode a polymému látku.Potiahnutle znamená úplné alebo čiastočne úplné pokrytie povrchov kryšlálov uhličitanu vàpenatého, ktoré nastáva na začiatku procesu potiahnutia a zhlukovania vo fluidnej vrstve granulátora so striekanlm. Toto úplné alebo čiastočne úplne pokrytie spojeného polymémeho spojiva a rozpustného plniva sposobuje, že nastáva rýchle zhlukovania alebo granulovania. Následná aplikácia granulácie a potiahnutia kvapalinou potom hlavnespôsobí, že nastáva dalšie potiahnutie, čím povrchy granúl získajú rozsiahlejšie potiahnutie. Avšak zároveň bude tiež nastávat dalšie spájanie prachu a jemných častíc na povrchu počiatočných granúl. Tento sposob výroby je teda kombináciou zhíukovania a procesu potiahnutia, kde primáme častice alebo kryštály získajú úplné alebo čiastočné potiahnutie, tieto potiahnuté častice sa potom agiomemjú a granuly sa potom ďalej potiahnu. Toto je evidentne z veľmi rýchlej disperzie primámych častíc, ked sú vápnikové roztápajúce sa tablety podľa tohto vynálezu vystavené vodnému prostrediu.0035 Všetky detaily a zviáštnosti opísané v súvislosti s aspektom potiahnutia sa aplikujú muíaíís mutandís na aspekt granuíátu, pozri priložené patentové nároky.0036 V špeciñckom uskutočnení tento vynález poskytuje kompaktnú vápnikovú žuvaciu kompozíciu, ktorá sa disperguje veľmi rýchlo v ústach, s nízkymi hiadinami excipientov a s multifunkčnými vlastnosťami. ktorá zahrnuje žuvacie tablety tablety na prehitnutie roztápajúce sa tabietove prípravky a vo vode dispergovateíné prípravky. V špeciñckom uskutočnení táto kompozicia zahmuje nasledujúce zložky(a) vápnik obsahujúca zíúčenina (CC), ktorá má plochu povrchu 0,1 až 1,5 mz/g(b) kombinácia látky rozpustnej vo vode a polymérnej látky s vlastnosťami spojivatáto kompozicia sa pripravuje pomocou(c) rozpustenia kombinovanej látky rozpustnej vo vode a polymérnej látky, čím sa pripraví kvapalina na granuiáciu a potiahnutie,(d) apiikovania kvapaliny na granuláciu a na potiahnutie v zariadení s íluidnou vrstvou na íluidizovanú vrstvu Vápnik obsahujúcej zlúčeniny, a(e)voiitelne zmiešavania granuiátu získaného s inými excipientmi a jeho zlisovanie na žuvacie alebo roztápajúce sa tablety.0037 Krok granulovania vo íluidnej vrstve vedie k tvorbe granúl alebo agiomerátov individuálne potiahnutých častíc alebo kryštáiov vápnik obsahujúcej zlúčeniny. Tiež sa pozorovalo, že vrstvy povlaku môžu zahrnovat alebo ñxovať frakciu jemného materiálu Vápnik obsahujúcej dúčeniny na tilm, ktorý obaíuje individuálne častice alebo kryštály.0038 Vo výhodnom uskutočnení sú výsledné žuvacie tablety charakterizované nasledujúcimi vlastnosťami- Husté tablety so zdanlivými hustotami tabliet v rozsahu od 1,4 do 1,9 g/cma.- Multifunkčné rýchlo roztápajúce sa tablety, ktoré sa môžu hrýzť, dispergujú sa rýchlo za 60 sekúnd v ústach bez žutia, dispergujú sa za 180 sekúnd v pohári vodovodnej vody alebo sa môžu prehitnútí V špecitickom uskutočnení, ako je ilustrované v časti Príklady v tomto dokumente, sa použitím technológie s fluidnou vrstvou môžu vyrábať roztápajúce sa tablety, ktoré sa dispergujú rýchlo za 30 sekúnd v ústach bez požutia, a ktoré sa dispergujú za 60 sekúnd v pohári vodovodnej vody- Tablety obsahujú vysoké množstvo aktívnej zložky až do 96 alebo 97 hmotnosti tabliet.- Tablety sa vyrábajú pri nízkych tíakoch pri tabletovaní 6 až 46 kN V špeciñckom uskutočnení tlak pri tabletovaní môže byt nízky až od 6 do 20 až 25 kN alebo dokonca nižší ako napriklad od 6 do 16 kN. Aplikovaný tlak tiež závisí od použitého tabletovacieho stroja a od toho, či ide o výrobnú prevádzku alebo poloprevádzku.v Tablety sú robustné s drobivosťou menej než 2 a môžu odolať manipulácii v bežných baliacichTabíetové kompozície nevyžadujú špeciálne excipienty s vysokou cenou.Tablety sa môžu vyrábať na existujúcom a obvyklom výrobnom a baliacom zariadení.Tablety nie sú hygroskopické.Predpokladá sa, že tablety nevyžadujú špeciálnu obalovú ochranu.Čas spracovania je krátky a tablety sa vyrábajú pri nízkych nákladoch.0039 Nový princíp prípravku kombinujúci látku rozpustnú vo vode a poiymérnu látku s vlastnosťami spojiva tiež vedie k výhodám pri spracovaní počas procesu vo fiuidnej vrstve, vrátane kratšieho času spracovania,menšej tvorby jemného podielu a zníženia adhézie jemného prachu na vnútro kontajnera na produkt a v expanznej komore, a pravdepodobne vrátane zníženia akumulácie jemného prachu v dolnej časti zariadenia vzhľadom na a rýchlejšie zhíukovanie.0040 než sa prekvapujúco zistilo, že stredná veľkost častíc aspoň čiastočne tilmom potiahnutej Vápnik obsahujúcej zlúčeniny sa može účinne meniť v širokom rozsahu veľkosti častíc pomocou starostlivého riadenia obsahu polymémej látky a množstva granuiačnej kvapaliny použitej počas kroku granulovania.0041 Ďalej sa prekvapivo zistilo, že nový princip prípravku je oveľa menej citlivý na spracovateíské ťažkosti a variácie obsahu vlhkosti a veľkosti častíc/distnbúcie granuiátu, ked sa používajú rôzne zdroje vápnika s rôznymi fyzikálnymi charakteristikami, ako napríklad špecifická plocha povrchu, veľkosť častíc/distribúcia a tvar častíc.Podrobný opis tohto vynálezu0042 Ako je uvedené vyššie, existuje potreba zlepšenia dávkových foriem obsahujúcich ziúčeninu obsahujúcu vápnik, aby sa tieto dávkové formy vyrábali menšie, chutnejšie, a tiež na zavedenie ñexibiiity z hladiska

MPK / Značky

MPK: A61K 9/20, A23L 1/303, A23L 1/304, A61K 47/26, A23L 1/09, A61K 33/06, A61K 9/16

Značky: filmom, použitie, farmaceutických, kompozíciách, zlúčeniny, obsahujúce, granulované, vápník, potiahnuté

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/68-e17456-filmom-potiahnute-a-alebo-granulovane-zluceniny-obsahujuce-vapnik-a-ich-pouzitie-vo-farmaceutickych-kompoziciach.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Filmom potiahnuté a/alebo granulované zlúčeniny obsahujúce vápnik a ich použitie vo farmaceutických kompozíciách</a>

Podobne patenty