Systém zahrnujúci informačné pamäťové/čítacie zariadenie na kontinuálnu výrobu prvkov s kvapalnými kryštálmi, spôsoby poskytnutia informácií do pamäťového /čítacieho zariadenia a systémy na poskytnutie pamäťového/čítacieho zariadenia

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Tento vynález sa týka informačného pamäťového zariadenia/čitacieho zariadenia na použitie v kontinuálnom systéme výroby zobrazovacích prvkov s kvapalnými kryštálmi, kde kontinuálny systém výroby je konñgurovaný na prácu s kotúčom kontinuálneho optického filmového laminátu,ktorý obsahuje kontinuálny polarizačný kompozitný ñlm obsahujúci adhéznu vrstvu a so šlrkou, ktorá sa zhoduje s dlhou alebo krátkou stranou panelu z kvapalných kryštálov formovanými v danej veľkosti, a kontinuálny nosičový film uvoľnitelne laminovaný na adhéznu vrstvu, pričom systém dokáže vytvárať množstvo zárezov v kontinuálnom optickom ñlmovom lamináte dodávanom z kotúča,pozdĺž smeru kolmého na jeho pozdĺžny smer, aby sa množstvo polarizačných plátov, z ktorých každý má danú dĺžku zodpovedajúcu dlhej alebo krátkej strane panelu z kvapalných kryštálov,postupne odrezalo z kontinuálneho optického filmového laminátu a laminovali sa na príslušné panely z množstva panelov z kvapalných kryštálov, za kontinuálnej výroby zobrazovacích prvkov s kvapalnými kryštálmi. Konkrétnejšie sa tento vynález týka informačného pamäťového zariadenia/čitacieho zariadenia na použitie v kontinuálnom systéme výroby zobrazovaclch prvkov s kvapalnými kryštálmi, kde toto informačné pamäťové zariadenie/čitacie zariadenie obsahuje informačné pamäťové médium, v ktorom sú uložené informácie o polohe rozdelovacieho zárezu,vytvorené na základe polohy defektu detegovaného kontrolou kontinuálneho polarizačného kompozitného filmu, obsiahnutého v kontinuálnom optickom filmovom lamináte, na označenie chybnej polohy rozdelovacieho zárezu polarizačného plátu, detinujúcej chybný polarizačný plát alebo polarizačný plát s defektom, a normálnej polohy rozdelovacieho zárezu polarizačného plátu, ktorá definuje nomiálny polarizačný plát alebo polarizačný plát bez defektov, a kotúč kontinuálneho skontrolovaného optického filmového laminátu, ktorý obsahuje identifikačné prostriedky alebo indlcie.Tento vynález sa dalej týka spôsobu asystému výroby informačného pamätového zariadenia/čitacieho zariadenia.0002 Ak zoberieme ako príklad širokouhlé televízie s veľkosťou uhlopriečky 42 palcov, panel W z kvapalných kryštálov potom obsahuje vrstvený panel z kvapalných kryštálov, ktorý obsahuje pár sklených substrátov v tvare obdĺžnika, pričom každý má velkosť asi 540 až 560 mm na dĺžku x asi 950 až 970 mm na šírku x asi 0,7 mm (700 m) na hrúbku, a vrstvu s kvapalnými kryštálmi s hrúbkou asi 5 m, ktorá obsahuje priehladnú elektródu, farebný filter, atd. a ktorá je vložená medzi sklené substráty, ako je to znázornená na OBR. 1. Hrúbka samotného panelu W z kvapalných kryštálov je asi 1,4 mm (1 400 m). Zobrazovací prvok s kvapalnými kryštálmi sa typicky vyrába laminovanim polarizačného kompozitného filmového plátu s veľkosťou 11 obsahujúceho polarizátor a ochranný film na každej svojej prednej strane (strane pozorovania) a zadnej strane (vzadu). Polarizačný kompozitný filmový plát s veľkosťou 11 je vytvorený napríklad tak. aby mal rozmer zobrazený na OBR. 1 z polarizačného kompozitného filmu 11, ktorý sa vyskytuje vo forme pružného optického filmového laminátu 10 so štruktúrou laminátu.0003 Na fungovanie zobrazovacieho prvku s kvapalnými kryštálmi smer orientácie molekúl kvapalných kryštálov a smer polarizácie polarizátora navzájom úzko súvisia. V technológiách zobrazovaclch prvkov s kvapalnými kryštálmi sa LCD-zariadenia (obrazovky s kvapalnými kryštálmi) používajúce TN (Twisted Nematic) typ kvapalných kryštálov dostali do praktického použitia ako prvé,a potom to boli LCD-zariadenia, použlvajúce VA (Vertical Alignment) typ kvapalných kryštálov, lPS(In-plane Switching) typ kvapalných kryštálov atd., ktoré sa začali používať. Hoci sa vynecháva detailné technické vysvetlenie, u LCD, ktoré používa takýto panel s TN-typom kvapalných kryštálov,sú molekuly kvapalných kryštálov poskytnuté medzi dvomi tilmami hornej a dolnej orientácie, ktoré majú jednotlivé smery ryhovania na vnútorných povrchoch sklených substrátov panelu z kvapalných kryštálov. To znamená, že molekuly s kvapalnými kryštálmi sú skrútené o 90 stupňov v smere optickej osi, takže pri aplikovanl napätia sa molekuly s kvapalnými kryštálmi zarovnajú v smere kolmom na orientáciu filmov. Avšak v prípade, kde LCD je skonštruované tak, aby umožnil vidiet obrazy z pravej aj z ľavej strany obrazovky, ako aj priamo pred obrazovkou, smer ryhovania na orientáciu filmu na strane pozorovania musi byt 45 stupňov (smer prebrúsenia dalšej orientácie filmu je 135 stupňov). Preto je potrebné, aby pláty polarizačných kompozitných filmov na laminovanie jednotlivo na prednú a zadnú stranu panelu z kvapalných kryštálov, mali polarizátory jednotlivoorientované v smeroch sklenených o 45 stupňov vzhľadom na smer po dĺžke alebo po šírke obrazovky tak, aby to vyhovovalo smerom ryhovania.0004 Preto sa vyžaduje, aby sa optický filmový laminát vysekal alebo narezal na pravouhlo-tvarované pláty, ktoré majú dlhú stranu alebo krátku stranu určenú v súlade s veľkosťou panelu z TN kvapalných kryštálov takým spôsobom, že dlhá alebo krátka strana má sklon 45 stupňov vzhľadom na smer orientácie polarizátora. Tento postup sa opisuje v japonskom predbežne zverejnenom patentovom dokumente JP 2003-161935 A (Patentový dokument 1) alebo v japonskom patente č. 3616866 B (Patentový dokument 2). Plát takéhoto pravouhlého tvaru má šírku alebo rozmer krátkej strany, ktorýje menší než šírka optického ñlmového laminátu, Pláty pravouhlého tvaru vysekané alebo narezané z optického filmového Iaminátu sa spoločne označujú ako individualizované pláty.0005 Pri výrobe zobrazovacích prvkov s kvapalnými kryštálmi použitím takýchto individualizovaných plátov sa jednotlivé individualizované pláty vysekávajú alebo režú vopred spoločne so separátorom nalepeným na adhéznu vrstvu. Vytvarované individualizované pláty sa vo výrobnom systéme zobrazovacích prvkov s kvapalnými kryštálmi uskladňujú v zásobníku. lndividualizované pláty uložené v zásobníku sa vyberajú a dopravujú jeden za druhým pomocou dopravnej jednotky s odsávaním do Iaminovacej polohy na lamináciu so zodpovedajúcimi kusmi panelov W z kvapalných kryštálov. Predtým, ako sa Iaminujú na panel W z kvapalných kryštálov, sa separátor uvoľniteľne laminovaný na vytvorenú adhéznu vrstvu odlúpne zo zodpovedajúcich individualizovaných plátov a jednotlivý individualizovaný plát sa laminuje na panel W z kvapalných kryštálov pomocou takto odkrytej adhéznej vrstvy. Pretože individualizované pláty sú ohybné, majú sklon zohnúť sa alebo sa pokrčiť na hranách, a to predstavuje vážnu technickú prekážku pri Iaminovaní s panelmi z kvapalných kryštálov. Teda, pri výrobe zobrazovacích prvkov s kvapalnými kryštálmi použitím individualizovaných plátov sa vyžaduje upraviť individualizované pláty, ktoré majú štyri orezané strany a určitý stupeň tuhosti, aby mali menšie prehnutie alebo ohyb a mohli sa ľahko dopravovať a Iaminovat, aby sa uľahčilo odlupovanie zodpovedajúcich separátorov jeden za druhým a presné a rýchle umiestnenie a laminovanie zodpovedajúcich individualizovaných plátov s panelmi z kvapalných kryštálov. Na tento ciel sa individualizované pláty Iaminovali s ochranným filmom,napríklad, ktorý má s hrúbku 40 až 80 m, nielen na jednom povrchu, ale tiež na oboch povrchoch polarizátora, čím sa pomocou hrúbky dosiahne tuhosť. V počiatočnom období histórie výrobného procesu zobrazovacích prvkov s kvapalnými kryštálmi sa plát optického tilmu alebo polarizačný plát,nachádzajúci sa v takomto pláte optického filmu, všeobecne nazýval ako polarizačná platňa, čo sa stále používa ako bežný názov.0006 V spôsobe výroby zobrazovacích prvkov s TN-typom kvapalných kryštálov sa nedá získať hotový zobrazovací prvok s kvapalnými kryštálmi jednoducho pomocou laminovania plátov vytvorených v sekvenčnom spôsobe sekania alebo rezania na príslušné panely z kvapalných kryštálov v následnom procese. Dôvodom je to, že plát optického filmového laminátu sa vyreže z fólie takým spôsobom, že dlhá alebo krátka strana plátu sa tiahne v smere 45 stupňov vzhľadom na smer orientácie polarizátora, ktorý je pozdĺžny alebo ktorý predstavuje smer napínania polarizačného základného filmu (t. j. vzhladom na smer dodávania optického filmového Iaminátu pred procesom sekania alebo rezania), takže plát sa nemôže Iaminovat na príslušné panely z kvapalných kryštálov s orientáciou, ako sa vyrezal z fólie. Takže, aby sa pláty mohli laminovať na panel z kvapalných kryštálov, každý plát sa musi vyseknúť z kontinuálnej fólie optického filmového Iaminátu so stranami v 45-stupňovom uhle, ktorý má šírku väčšiu, ako je dlhá strana panelu z kvapalných kryštálov vzhľadom na pozdĺžny smer optického filmového laminátu, použítím napríklad raznice širšej ako je dlhá strana panelu z kvapalných kryštálov, a dodat do Iaminovacej stanice, kde sa polarizačné pláty Iaminujú s panelmi z kvapalných kryštálov, ako sa uvádza v patentovom dokumente 1 alebo 2. Alternatívne kontinuálnym optickým filmovým Iaminátom na použitie musí byt podlhovastý optický filmový Iaminát, predbežne nasekaný alebo narezaný z kontinuálnej fólie optického filmového laminátu, ktorý má podstatne veľkú šírku v smere 45 stupňov, sklonený vzhľadom na pozdĺžny smer,alebo podlhovastý optický filmový laminát vytvorený z množstva vytvorených plátov, spojených do kontinuálnej filmovej konfigurácie. Vyššie uvedené spôsoby v každom pripade neposkytujú nejaké zlepšenie v porovnaní so spôsobom, využívajúcim individualizované pláty.0007 Patentovým dokumentom 3 je japonská patentová publikácia č. 62-148108, ktorá, ešte pred zavedením VA-typu kvapalných kryštálov a IPS-typu kvapalných kryštálov, opisuje zariadenie na výrobu panelového prvku s kvapalnými kryštálmi. Tento prístroj sa považuje za typ etiketovacej jednotky, ktorá produkuje LCD použitím TN-typu kvapalných kryštálov. Predpokladá sa poskytnutie optického ñlmového Iaminátu vo forme podlhovastého kontinuálneho optického filmového Iaminátu s pomerne velkou šírkou a s rozdelovacim zárezom v smere 45 stupňov šikmo k smeru napínania3 polarizačného kompozitného filmu so šírkou, ktorá zodpovedá šírke panelu z kvapalných kryštálov. Alternatívne sa môže vytvoriť podlhovastý plát optického filmového laminátu vo forme tilmu pomocou pozdĺžneho spojenia viacerých plátov optického filmové laminátu. Takže spôsob uvedený v patentovom dokumente 3 sa nemôže aplikovat priamo vo výrobnom procese prispósobenom na uskutočnenie krokov kontinuálneho poskytovania plátov polarizaćných kompozitného filmu z kontinuálneho optického filmového laminátu a potom Iaminovaniajednotlivých plátov na jednotlivé panely z kvapalných kryštálov, ktoré obsahujú VA-typ alebo lPS-typ kvapalných kryštálov.0008 Automatizácia postupu výroby zobrazovacích prvkov s kvapalnými kryštálmi použitím individualizovaných plátov sa uvádza napríklad v zverejnenom japonskom patentovom dokumente JP 2002-23151 A (patentový dokument 4). Ohybné individualizované pláty majú tendenciu ohnúť sa alebo sa zvlnit v dôsledku zakriveni alebo skrútení hrán a toto predstavuje vážny technický problém v súvislosti s presnosťou a rýchlosťou uloženia a laminovania s panelmi z kvapalných kryštálov. Takže je pochopiteľne, že sa vyžaduje, aby individualizované pláty mali určitý stupeň hrúbky a pevnosti, čím sa uľahčí uloženie a laminovanie s panelmi z kvapalných kryštálov typicky pri transporte za odsávania. Napriklad opisy v japonskej predbežne zverejnenej patentovej publikácii JP 2004-144913 A (patentový dokument 5), japonskej predbežne zverejnenej patentovej publikácii JP 2005-298208 A (patentový dokument 6) alebo v japonskej predbežne zverejnenej patentovej publikácii JP 2006-58411 A (patentový dokument 7) opisujú opatrenia v súvislosti s takýmito technickými problémami.0009 Na rozdiel od panelov z TN-typu kvapalných kryštálov, panely z VA-typu a IPS-typu kvapalných kryštálov nie sú určené na usporiadanie molekúl kvapalných kryštálov v skrútenej orientácii. Takže v pripade výroby zobrazovacieho prvku s kvapalnými kryštálmi použitím týchto typov panelov z kvapalných kryštálov nie je potrebné. aby os polarizácíe polarizačných plátov bola orientovaná 45 stupňov vzhľadom na charakteristiky pozorovacíeho uhla spojené s orientáciou kvapalných kryštálov. Každý z týchto zobrazovacích prvkov s kvapalnými kryštálmi použitím týchto panelov z kvapalných kryštálov je vytvorený aplikovanim polarizaćných plátov na protiľahlé strany panelu displeja z kvapalných kryštálov, orientovaného s ich polarizačnými osami skríženými v 90 stupňovom uhle krlženia. V prípade panelov z VA-typu a IPS-typu kvapalných kryštálov sa vzhľadom na technické vlastnosti symetrie charakteristík uhla pozorovania a viditeľnosti môže získať maximálny kontrast pozdĺž smeru polarizačnej osi polarizačného plátu, takže je výhodné. ak pláty majú polarizačné osi orientované paralelne s pozdĺžnym alebo priečnym smerom panelu z kvapalných kryštálov. Takže bude pochopiteľne, že tieto pláty, ktoré sa majú aplikovať na panel z kvapalných kryštálov. sa vyznačujú tým, že kontinuálny optický ñlmový Iaminát zahmujúci polarizačný kompozitný tilm, ktorý sa podrobil pozdĺžnemu alebo priečnemu napinaniu, sa môže kontinuálne dodávať z kotúča a rezať pozdĺž priečnych línii vzhľadom na smer podávania kontinuálneho optického filmového laminátu, za sekvenčného produkovania pravouhlých polarizačných plátov, ktoré majú rovnakú šírku, ako je šírka optického filmového laminátu.0010 Z dôvodu zlepšených charakteristík uhla pozorovania sa ako kvapalný kryštál používaný v zobrazovacom prvku pre širokouhlé televízie viac používa VA-typ kvapalných kryštálov alebo lPS-typ kvapalných kryštálov než TN typ. Z hľadiska tohto trendu sa v prostredí technického vývoja navrhlo zlepšit výrobnú účinnost použitím týchto typov panelov z kvapalných kryštálov, ako sa uvádza v japonskom predbežne zverejnenom patentovom dokumente JP 2004 ~ 361741 A (patentový dokument 8). Tento patent opisuje kroky kontinuálneho dodávania optického filmového laminátu,rezania optického filmového laminátu v súlade s veľkosťou panelu z kvapalných kryštálov a sekvenčného Iaminovania plátov, ktoré sa vyprodukovali pomocou kroku rezania k príslušným panelom z kvapalných kryštálov.0011 Avšak hlavný smer výroby zobrazovacích prvkov s kvapalnými kryštálmi sa stále zameriava na výrobnú technológiu, používajúcu individualizované pláty, v dôsledku nasledovných technických problémov. Vo výrobe zobrazovacích prvkov s kvapalnými kryštálmi je veľmi dôležitou technickou úlohou zistit akýkoľvek defekt, ktorý by zostal v zobrazovacích prvkoch, ktoré sa majú vytvoriť, ako aj zabránit výrobe chybného produktu. Väčšina defektných produktov primárne vzniká z defektov polarizačného kompozitného ñlmu, nachádzajúcich sa v optickom filmovom Iamináte. Avšak nie je praktické poskytovať kontinuálny optický filmový Iaminát po úplnom odstránení všetkých defektov nachádzajúcich sa v jednotlivých filmoch. ktoré sa majú spolu Iaminovať za vytvorenia optického filmového laminátu, pretože za existujúcich okolností je extrémne ťažké vyrobiť bezdefektový kontinuálny optický filmový Iaminát. Na zachovanie kvality zobrazovacích prvkov sa ako pláty pre televízne zobrazovacie prvky nesmú použit pláty polarizačného kompozitného filmu, ktoré majú viditeľné kazy alebo defekty, aj keď sú takéto kazy alebo defekty malé. Ak uvažujeme, že rozmer dlhej strany polarizačného plátu vytvoreného z polarizačného kompozitného filmu je okolo 1 m, ak sadefektná oblasť nemôže predbežne odstrániť, z 1 000 výrobkov sa vyrobí podla jednoduchého výpočtu 20 až 200 defektných zobrazovacích prvkov s kvapalnými kryštálmi.0012 Návrhy súvisiace s predbežným kontrolným zariadením pre polarizačný kompozitný film sa realizovali tak, ako sa uvádza napríklad v japonskom patente JP 39744008 (patentový dokument 9),v japonských predbežne zverejnených patentových publikáciách JP 2005-62165 A (patentový dokument 10) a 2007-64989 A (patentový dokument 11) z dôvodu zlepšiť efektívnosť výroby individualizovaných plátov. Tieto návrhy opisujú technické prostriedky dôležité na zlepšenie produktivitě pri výrobe takýchto individualizovaných plátov.0013 alej japonský predbežne zverejnený patentový dokument JP 2007-140046 A (patentový dokument 12) opisuje spôsob, ktorý zahrnuje tieto kroky odkrytie polarizačného kompozitného tilm,ktorý má adhéznu vrstvu, odlúpnutím nosičového filmu zahrnutého v kontinuálnom optlckom filmovom Iamináte kontinuálne dodávaného z kotúča kontinuálneho optického filmového laminátu,krok zisťovania defektu alebo defektov prítomných v polarizačnom kompozitnom ñlme, krok sekania alebo rezania len normálnych oblastí polarizaćného kompozitného ñlmu na pravouhlý tvar, pričom sa vyhne defektným oblastiam, a krok transportovania narezaných normálnych polarizaćných plátov do laminovacej polohy na lamináciu s panelmi z kvapalných kryštálov pomocou ďalšieho dopravného média. Treba však poznamenať, že tento proces nie jejediný, ktorý umožňuje dodávať len normálne optické filmové pláty vytvorené z kontinuálneho optického filmového laminátu do laminovacej stanice s panelom z kvapalných kryštálov pomocou nosićového ñlmu. Táto technika predstavuje spôsob, kde sa odrezané individualizované pláty Iaminujú na dalšie dopravné médium pred transportovanlm do laminovacej polohy na lamináciu s panelmi z kvapalných kryštálov, takže táto technika nepresahuje výrobný systém individualizovaných plátov zobrazovacích prvkov s kvapalnými kryštálmi.0014 Japonské predbežne zverejnené patentové dokumenty JP 2009 2009-061498 A (patentový dokument 13) opisujú spôsob Iaminovania plátov optického filmového laminátu s panelmi z kvapalných kryštálov a jeho zariadenie. Tento vynález zahrnuje inovatlvny návrh, ktorý umožňuje zmenu zo systému výroby zobrazovacieho prvku s kvapalnými kryštálmi, určeného na nesenie množstva predbežne vytvorených individualizovaných plátov vo výrobnom procese zobrazovacieho prvku s kvapalnými kryštálmi, a laminovanie individualizovaných plátov postupne jeden za druhým na príslušné panely z kvapalných kryštálov, na kontinuálny systém výroby zobrazovacích prvkov s kvapalnými kryštálmi. určený na kontinuálne vytváranie množstva plátov optického ñlmu a priame laminovanie vytvorených plátov na príslušné panely z kvapalných kryštálov.0015 Avšak tento oplsaný spôsob a systém sposobuje nielen veľkú zložitosť celého systému laminovania, ale tiež zvyšuje počet krokov a zložitosť v riadení jednotlivých krokov, a tým spôsobuje zníženie výrobnej rýchlosti.0016 Predložený vynález sa uskutočnil vzhladom na vyššie uvedené problémy v predchádzajúcich návrhoch a na základe intenzívnych výskumov a zvažovanl s cielom umožniť kontinuálnu výrobu zobrazovacích prvkov s kvapalnými kryštálmi, poskytuje spôsob a systém na výrazné zvýšenie presnosti a rýchlosti produkcie a podstatne zlepšuje produktivitu výroby vo výrobe zobrazovacích prvkov s kvapalnými kryštálmi.0017 Zoznam dokumentov doterajšieho stavu techniky, súvisiacich s vyššie uvedenými opismi, je uvedený nižšie.Patentový dokument 1 japonský predbežne zverejnený patentový spis JP 2003 ~ 161935 A Patentový dokument 2 japonský patent č. 36168663Patentový dokument 3 japonský patentový spis 62-14810 BPatentový dokument 4 japonský predbežne zverejnený patentový spis 2002-23151 A Patentový dokument 5 japonský predbežne zverejnený patentový spis 2004-144913 A Patentový dokument 6 japonský predbežne zverejnený patentový spis 2005-298208 A Patentový dokument 7 japonský predbežne zverejnený patentový spis 2006-58411 A Patentový dokument 8 japonský predbežne zverejnený patentový spis 2004-361741 A Patentový dokument 9 japonský patent č. 39744008Patentový dokument 10 japonský predbežne zverejnený patentový spis 2005-62165 A Patentový dokument 11 japonský predbežne zverejnený patentový spis 2007-64989 A Patentový dokument 12 japonský predbežne zverejnený patentový spis 2007-140046 A Patentový dokument 13 japonský predbežne zverejnený patentový spis 2009-061498 A.0018 W 0 2009/128122 je súčasťou doterajšieho stavu techniky v rámci Článku 54(3) EPC a opisuje kotúč laminátu optického ñlmu na použitie v prístroji na kontinuálnu výrobu zobrazovacích prvkov s kvapalnými kryštálmi. Optický tilm obsahuje polarizačný film. ktorý obsahuje laminát,

MPK / Značky

MPK: G02F 1/133, B32B 41/00, G01N 21/896

Značky: kvapalnými, kontinuálnu, zariadenia, výrobu, prvkov, informačné, informácií, spôsoby, pamäťového, poskytnutie, zahrnujúci, systém, poskytnutia, kryštálmi, systémy, zariadenie, čítacieho

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/67-e16079-system-zahrnujuci-informacne-pamatove-citacie-zariadenie-na-kontinualnu-vyrobu-prvkov-s-kvapalnymi-krystalmi-sposoby-poskytnutia-informacii-do-pamatoveho-citacieho-zariadenia-a-sys.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Systém zahrnujúci informačné pamäťové/čítacie zariadenie na kontinuálnu výrobu prvkov s kvapalnými kryštálmi, spôsoby poskytnutia informácií do pamäťového /čítacieho zariadenia a systémy na poskytnutie pamäťového/čítacieho zariadenia</a>

Podobne patenty