Morfinanové zlúčeniny

Číslo patentu: E 13743

Dátum: 30.04.2008

Autor: Tung Roger

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Tento opis sa týka morfinanových zlúčenín a ich derivátov, farmaceutický prijateľných solí, ich solvátov a hydrátov. Tento opis opisuje prostriedky obsahujúce zlúčeninu tohto opisu a použitie týchto prostriedkov pri spôsoboch liečenia chorôb a stavov, ktoré sa úspešne liečia podávanim agonistov receptora 01, ktorý má tiež NMDA antagonistický účinok. 0002 Dextrometorfan je v súčasnej dobe jednou 2 najrozšírenejšie používanou látkou s antitusickým účinkom. Dextrometorfan je tiež známy pod chemickým názvom ()-3-metoxy 17-metyl-(9 d,13 d,14 a)-morfinan, dextrometorfan, V súčasnosti v klinických skúškach ako Zenvia (RTm) a Neurodex (RTm) vo forme produktu obsahujúceho dextrometorfan-hydrobromid a chinidínsulfát.0003 Navyše, k fyziologickej aktivite uvedenej vyššie je dextrometorfan tiež agonistom receptora 02, antagonistom Nemetyl-D-aspartátu (NDMA) a antagonistom nikotinového receptora d 3 B 4. Dextrometorfan inhibuje neurotransmitéry ako glutamát, aby neaktivovali receptory V mozgu. Inhibované je i vychytávanie dopamínu a sérotonínu.0004 Dextrometorfan je schválený na použitie v produktoch potláčajúcich kašeľ. V súčasnej dobe je vo fáze I klinickýchpokusov na liečenie subjektov s hlasovými spazmami a fáze IIIklinických štúdií na liečenie Rettovho syndrómu(http//www.clinicaltrials.gov). Dextrometorfan sa študuje s ďalšími liečivami vo fáze II klinických pokusovcharakterizujúcich mechanizmy spracovania bolesti u subjektov so syndrómom dráždivého čreva (http//www.clinicaltrials.gov/). Dextrometorfan je tiež vo fáze I klinických pokusov na liečenie hyperalgézie u subjektov na metadone0005 Navyše, kombinácia dextrometorfan-hydrobromidu a chinidín-sulfátu je súčasne vo fáze III klinických pokusov na liečenie diabetickej neuropatickej bolesti.(http//www.clinicaltrials.gov). Táto kombinácia liečiv je tiež vo fáze III klinických pokusov na liečenie vôľou neovládateľnej poruchy vyjadrovania emócií (IEED), tiež známej ako pseudobulbárny afekt, a to pri subjektoch trpiacich Alzheimerovou chorobou, mŕtvicou, Parkinsonovou chorobou a traumatickým poranením mozgu (http//www.clinica 1 tria 1 s.gov).0006 Dextrometorfan sa metabolizuje V pečení. Degradácia začína O- a AFdemetyláciou počas vzniku primárnych metabolitov dextrorfanu a 3-metoxymorfinanu, pričom obidva sa ďalej N a CF demetylujú v uvedenom poradí na 3-hydroxymorfinan. O týchto troch metabolitoch sa predpokladá, že sú terapeuticky aktívne. Hlavným metabolickým katalyzátorom je enzýn cytochróm P 450 2 D 6(CPY 2 D 6), ktorý je zodpovedný za O-demetylačné reakciedextrometorfanu a 3-metoxymorfinanu. Ndemetylácia dextrometorfanu a dextrorfanu je katalyzovaná enzýmami z príbuznej rodiny CPY 3 A. Konjugáty dextrorfanu a3-hydroxymorfinanu možno detegovať V ľudskej plazme a moči v priebehu hodín po užití liečiva.0007 Zneužitie dextrometorfanu je spájané s jeho aktívnym metabolitom dextrorfanom. Účinky podobné PCP, pripisované dextrometorfanu sú spoľahlivejšie produkované dextrorfanom, a tak potenciál na zneužitie u ľudí môže byť pripisovaný metabolizmu dextrometorfanu na dextrorfan. (Miller S.C. et al.,Addict Biol. 2005, 10(4), 325 až 327, Nicholson K.L. et al.,Psychopharmacology (Berl.) 1. september 1999, l 46(1), 49 až 59,Pender E.S. et al., Pediatr. Emerg. Care 1991, 7, 163 až 167). Jedna štúdia psychotrópnych efektov dextrometorfanu zistila, že ľudia s dobrým metabolizmom (EMs) mali väčší potenciál na zneužitie v porovnaní s ľuďmi so zlým metabolizmom (PMs), čím sa ziskal dôkaz, že dextrorfan prispieva k potenciálu zneužitia dextrometorfanu (Zawertailo L.A. et al., J. Clin. Psychopharmacol. august 1998, 18(4), 332 až 337).0008 Významná časť populácie má funkčný deficit enzýmu CYP 2 D 6. A tak, pretože hlavná metabolická cesta pre dextrometorfan vyžaduje CYP 2 D 6, znížená aktivita vedie k dlhšiemu trvaniu účinku a väčším účinkom lieku u subjektov s deficientným CYPZD 6. Navyše, na vnútornú funkčnú deficienciu sú určité medikácie, ako antidepresíva, potentné inhibítory enzýmu CYP 2 D 6. S jeho pomalším metabolizmom u niektorých pacientov môže dextrometorfan, a to zvlášť v kombinácii s inou medikáciou(medikáciami) viesť k vážnym nepriaznivým stavom.0009 Dlhšie, ako odporučené zotrvanie liečiva v tele môže poskytnúť predĺžené prínosné efekty, ale môže tiež vyvolať alebo predĺžiť nežiaduce vedľajšie účinky. Nežiaduce vedľajšie účinky v odporučených dávkach terapie dextrometorfanom zahŕňajú nauzeu,stratu chuti, hnačku, ospalosť, závrat a impotenciu.0010 Preto je žiaduce poskytnúť zlúčeninu, ktorá má prínosné účinky dextrometorfanu va môže mať tiež iné prínosy, napr. znížené nepriaznivé vedľajšie účinky so zníženou závislosťou na metabolizme, aby sa ďalej predĺžil jej farmakologicky efektívny život, prehĺbila kompliancia so subjektom a potenciálne sa znížila farmakokinetická variabilita a/alebo znížil sa jej potenciál pre nebezpečné interakcie liečivo-liečivo alebo znížila pravdepodobnosť zneužitia dextrometorfanu na tvorbu metabolitov, ako je dextrorfan. Ďalšie relevantné práce v odbore zahŕňajú práce Heinkele G. et al. (Journal of Labelled Compounds and Radiopharmaceuticals 2002, 45(13), 1153 až 1158, DOI 10.1002/jlcr.640). Eichhold T.M. et al. (Journal of Chromatography B Biomedical Sciences and Applications 1997,698(1 až 2) 147 až 154, ISSN 0378-4347, DOI 10.1016/SO 378 4347(97)0 O 308-3). V prvom predmete predloženého vynálezu je opisaná zlúčenina všeobecného vzorca Ialebo jej farmaceuticky prijateľná soľ, kdeza predpokladu, že ak R 1 je CH 3, potom R 2 nie je CH 3na použitie V liečbe pacientov náchylných alebo trpiacich na diabetickú neuropatickú bolesť.0012 Výhodne, R 1 je CD 3, a R 2 nie je CH 3.0013 Výhodne, akýkoľvek atóm neoznačený ako deutérium je prítomný vo svojom prirodzenom izotopickom zastúpení.0014 V súlade s predkladaným vynálezom je poskytnutý prostriedok bez pyrogénu obsahujúci zlúčeninu alebo farmaceuticky prijateľnú soľ prvého aspektu a prijateľný nosič,na použitie v liečbe pacientov náchylných alebo trpiacich na diabetickú neuropatickú bolesť.0015 Výhodne, kompozícia je zostavená na farmaceutické podanie a nosič je farmaceutický prijateľný nosič.0016 Výhodne, kompozícia ďalej obsahuje druhé terapeutické činidlo vybrané 2 chinidinu, chinidín~sulfátu, oxykodónu, a gabapentínu. Výhodnejšie, druhé terapeutické činidlo je chinidín-sulfát.0017 Taktiež V súlade s predkladanýnx vynálezom sú poskytnuté oddelené dávkové formy(i) zlúčeniny, jej farmaceutický prijateľnej soli alebo kompozície podľa prvého aspektu a(ii) druhého terapeutického činidla vybraného z chinidinu,chinidín-sulfátu, oxykodónu, a gabapentínu, kde uvedená zlúčenina, jej farmaceutický prijateľná soľ alebo kompozícia a druhé terapeutické činidlo sú vzájomné spojené.0018 Výhodne, uvedené terapeutické činidlo je chinidin-sulfát. 0019 Tiež je poskytnuté balenie obsahujúce oddelené dávkové formy podľa predkladaného vynálezu.0020 Výhodne, uvedené druhé činidlo je na súčasné (simultánne) podávanie.0021 Výhodne, uvedené druhé činidlo je na oddelené podanie.

MPK / Značky

MPK: C07B 59/00, A61P 11/14, A61K 31/439, C07D 471/08

Značky: morfínanové, zlúčeniny

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/67-e13743-morfinanove-zluceniny.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Morfinanové zlúčeniny</a>

Podobne patenty