Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predkladaný vynález poskytuje inhibítory cholesterylester transfer proteínu (CETP),farmaceutické kompozície, ktoré obsahujú také ínhibítory a použitie takých inhibítorov na zlepšenie úrovní určitých lipidov v plazme, zahŕňajúce cholesterol s lipoproteínmi s vysokou hustotou (HDL-cholesterol) a zníženie úrovní určitých iných lipidov v plazme, ako je cholesterol s lipoproteínmi s nízkou hustotou (LDL-cholesterol) a triglyceridy a tak liečbu chorôb, ktore sú ovplyvnené nízkymí úrovňami HDL cholesterolu a/alcbo vysokými ťirovňami LDL-cholesterolu a triglyceridov, ako je ateroskleróza a kardiovaskulárne chorobyu niektorých cicavcov (t.j. tých, ktoré majú CETP vo svojej plazme), vrátane ľudí.0002 Ateroskleróza a s ňou spojená choroba koronárnej artérie (CAD) je hlavnou príčinou úmrtnosti v industrializovanom svete. Napriek pokusom modifikovať sekundárne rizikové faktory (fajčenie, obezita, nedostatok cvičenia), a liečby dyslipidémie úpravou stravy a liečivou terapiou, koronárne choroby srdca (CHD) zostávajú najobvyklej šou príčinou úmrtív USA, kde kardiovaskuláma chorobaje príčinou 44 všetkých úmrtí, pričom 53 z nichjespojených s aterosklerotickou koronárnou srdcovou chorobou.0003 Bolo prekázané, že riziko pre vývoj aterosklerózy je vo výraznom vzájomnom vzťahu s určitými úrovňami lipidov V plazme. Zatiaľ čo LDL-C môže byt najviac uznávanou formou dyslipidémie, v žádnom prípade nieje lenjediným predstaviteľom spojeným s lipidmi pre vývoj CHD. Je tiež známe, že nízký HDL-C je tiež rizikovým faktorom pre CHD (Gordon, D J. et al., High-density Lipoprotein Cholesterol and Cardiovascular Dísease, Circulation,0004 Vysoké úrovne LDL-cholesterolu a triglyceridov sú v pozitívnom vzťahu, zatiaľ čo vysoké úrovne HDL-cholesterolu sú v negatívnom vzťahu s rizikom vývoja kardiovaskulámych chorôb. Tak dyslipidćmia niejejediným rizikovým profilom pre CHD,ale môže byt tvorenájednou alebo viacerými odchylkami v lipidoch. Bolo zistené, že úloha70,000 daltonov glykoprotcínu v plazme u mnohých živočíšnych druhov, Vľĺllłlntł ľudí, spočívá v prenose cholesterylestertl a triglyceridov medzi lipoproteínovými časticami,zahŕňajúcimi lipoproteíny s vysokou hustotou (HDL), lipoproteíny s nízkou hustotou (LDL),lipoproteíny s veľmi nízkou hustotou (VLDL), a chylomikróny. Konečný výsledok aktivity CETP spočíva V znížení HDL cholesterolu a zvýšení LDL cholesterolu. Predpokladá sa, že tento vplyv na lipoproteínový profil bude pro-aterogénny, hlavne v subjektoch, kde profillipídov znamená zvýšené riziko pre CHD.0005 Neexistuje žiadna úplne uspokojivá terapia zvyšujúca HDL. Niacín môže významne zvýšiť HDL, ale má vážne problémy v znášanlivosti, ktoré znižujú komplianciu. F ibráty a inhibítory HMG CoA reduktázy zvyšujú HDL-C len mierne (okolo 10-12 ). Toto má za následok, že existuje významná nesplnená lekárska požiadavku na potrebu dobre znášanlivého činidla, ktoré môže významne zvýšiť úrovne HDL v plazme, a tak zvrátiť aleboW 0 2005/037796 opisuje tetrahydrobenzazepínové zlúčeniny, ktoré sú užitočné na liečbu,prevenciu a zmiernenie chorôb sprostredkovaných cholesterolester transfer proteínom. US 2002/0177708 opisuje substituované a nesubstitttované aryl a heteroaryl (R)-chirálne halogenované l-substituovane amínoalkanolove zlúčeniny, ktoré sú užitočné ako inhibítorycholesterolester transfćrneho proteínu a tak na liečenie aterosklerózy a ostatných chorôb0006 Tak, aj ked existuje rad anti-aterosklerotických terapií, existuje kontinuálna potreba akontinuálny výskum v tomto odbore techniky pre alternatívne terapie.0007 V súlade s predkladaným vynálezom sú poskytované heterocyklické zlúčeniny apríbuzné zlúčeniny, ktore majú nasledujúce vzorce0008 Použitie účinného množstva aspoň jednej zlúčeniny opísanej v tomto dokumente poskytuje spôsoby liečby, prevencie alebo spomalenie postupu choroby vyžadujúcej lnhlbĺCĺLlcholesterylester transferu proteínu alebo inhibíciu proteínu transferu cholesterylesteru.0009 Tiež sú poskytované farmaceutické kompozície, obsahujúce terapeuticky účinné množstvo aspoňjednej zlúčeniny opísanej v tomto dokumente a farmaceutický prijateľnú pomocnú látku alebo nosič. Také kompozície môžu ďalej obsahovaťjedno alebo viac ďalších0010 Termíny alk alebo alkyl sa týkajú uhľovodíkových skupín s priamym alebo rozvetveným reťazcom obsahujúcim uhľovodíkové skupiny majúce l až 12 atómov uhlíka alebo 1 až 8 atórnov uhlíka, ako napr. metyl, etyl, n-propyl, i-propyl, n-butyl, i-butyl, t-butyl,pentyl, hexyl, heptyl, oktyl, alebo akúkoľvek podmnožinu zo skôr uvedených. Temiín substituovaný alkyl sa týka alkylových skupín substituovaných jednou alebo viacerými skupinami (napr. skupinami opísanými v definícii R 10), napr. vybranými zo súboru, ktorý tvorí aryl, substituovaný aryl, heterocyklo, substituovaný heterocyklo, karbocyklo,substituovaný karbocyklo, halo, hydroxy, alkoxy (pripadne substituovaný), aryloxy (prípadne substituovaný), alkylester (prípadne substituovaný), arylester (prípadne substituovaný),alkanoyl (prípadne substituovaný), aryol (prípadne substituovaný), kyano, nitro, amino, substituovaný amino, amido, laktam, urea, uretan a sulfonyl, alebo akákoľvek podmnožina z0011 Termín alkenyl sa týka uhľovodíkových skupin s priamym alebo rozvetveným reťazcom, obsahujúcich 2 až 12 atómov uhlíka alebo 2 až 4 atómy uhlíka a aspoň jednu dvojitú väzbu uhlík-uhlík (buď cis alebo trans), napr. etenyl. Termín substituovaný alkenyl sa týka alkenylových skupín substituovanýchjednou alebo viacerými skupinami (napr. skupinami opísanými v detinícii R 10), napr. vybranými zo súboru, ktorý tvori aryl,substituovaný aryl, heterocyklo, substituovaný hcterocyklo, karbocyklo, substituovatný karbocyklo, halo, hydroxy, alkoxy (prípadne substituovaný), aryloxy (prípadne substituovaný), alkylester (prípadne substituovaný), arylester (prípadne substituovaný), alkanoyl (prípadne substituovaný), aryol (pripadne substituovaný), kyano, nitro, ztmino, substituovaný amino, amido, laktam, urea, uretan a sulfonyl, alebo akákoľvek podmnožina z0012 Termín alkynyl sa týka uhľovodíkových skupín s priamym alebo rozvetveným reťazcom, obsahujúcich 2 až 12 atómov uhlíka alebo 2 až 4 atómy uhlíka a aspoňjednu trojitú väzbu uhlík-uhlík, napr. etynyl. Termín substituovaný alkynyl sa týka alkynylových skupín substituovanýchjednou alebo viacerými skupinami (napr. skupinami opísanýmí(prípadne substituovaný), kyano, nitro, amino, substituovaný amino, amido, laktam, urea, uretan a sulfonyl, alebo akákoľvek podmnožina z skôr uvedených.0013 Termín aryl sa týka aromatických homocyklických (t.j. uhľovodíkových) skupín obsahujúcich mono-, bi- alebo tricyklické kruhy s 6 až 12 členmi, napr. fenyl, naftyl, a bifenyl. Fenyl je príkladom arylovej skupiny. Výraz substituovaný aryl sa týka arylových skupín substituovaných jednou alebo viacerými skupinami (napr. skupinami opísanými(prípadne substituovaný), arylester (prípadne substituovaný), kyano, nitro, amino,substituovaný amino, amido, laktam, urea, uretan a sulfonyl, alebo akákoľvek podmnožina z skôr uvedených, kde prípadne jeden alebo viac párov substituentov tvoria spolu s atómami kuktorým sú viazané a tvoria 3 až 7 členný kruh.0014 Termín cykloalkyl sa týka skupín obsahujúcich mono-, bi- alebo tri homocyklické kruhy s 3 až 15 atómami uhlíka, ktoré sú plne nasýtené a čiastočne ncnasýtené. Kruhys viacerými cykloalkylovými skupinami môžu byt buď kondenzovanć, mostíkové a/ulebo spolu spojené s jednou alebo viacerými spirojednotkami. Termín substituovaný cykloalkyl sa týka cykloalkylovej skupiny substituovancj jednou alebo viacerými skupinami (napr. skupinami opísanými v definícii RW), napr. vybrané zo súboru, ktorý tvorí aryl, Substituovaný aryl, heterocyklo, substituovzmý hctcrocyklo, karbocyklo, substituovauiý

MPK / Značky

MPK: C07C 233/66, C07C 233/13, C07C 235/34, C07C 233/18, C07C 233/78, C07C 211/29, C07C 233/73, C07C 215/08, C07C 233/09, C07C 233/56, C07C 229/38, C07C 217/58, C07C 229/36, C07C 233/60, C07C 235/20

Značky: inhibitory, vhodné, heterocyklické, zlúčeniny

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/667-e10796-homo-a-heterocyklicke-zluceniny-vhodne-ako-inhibitory-cetp.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Homo a heterocyklické zlúčeniny vhodné ako inhibítory CETP</a>

Podobne patenty