Spôsob na expanziu buniek a použitie buniek a regulačného média tak produkovaného na liečbu

Číslo patentu: E 19618

Dátum: 22.03.2007

Autori: Meretzki Shai, Burger Ora, Aberman Zami

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Spôsob na expanziu buniek a použitie buniek a regulačného média tak produkovanéhona liečbu Opis OBLASŤ TECHNIKY A DOTERAJŠÍSTAV TECHNIKY0001 Predkladaný vynález sa týka spôsobov bunkovej expanzie, populácie buniek tak produkovaných a tak isto aj ich použitia.Konkrétne sa predkladaný vynález týka spôsobov rozširovania adherentných buniek z placenty alebo tukového tkaniva (pozdĺž celej PCT) a takisto aj ich terapeutického použitia, ako napríklad na transplantáciu hematopoetických kmeňových buniek.0002 V rozvíjajúcom sa lekárskom svete existuje rastúca potreba pre dospelé kmeňové bunky vo veľkých množstvách s cieľom transplantácie buniek a tkanivového inžinierstva. Navyše, terapia dospelými kmeňovými bunkami sa neustále rozvíja na liečenie a ošetrovanie rôznych stavov, ako napríklad poruchy krvotvorby, srdcové choroby, Parkinsonovej choroby,Alzheimerovej choroby, mŕtvice, popálenín, svalovej dystroñe, autoimunitných porúch,cukrovky a artritidy.0003 Hematopoetické kmeňové bunky (HSC) sú prekurzorové bunky, ktoré podnecuju vznik všetkých typov krvných buniek aj myeloidných aj lymfoidných línii. Prihojenie štepu a začatie krvotvorby prostredníctvom transplantovaných HSC závisí na schopnosti tých buniek0004 Je všeobecne uznávané, že kmeňové bunky sú dôveme spojené in vivo s diskrétnymi miestami v kostnej dreni, čo poskytuje molekuláme signály, ktoré spoločne sprostredkúvajú ich diferenciáciu a samoobnovu, prostredníctvom kontaktov bunka-bunka alebo krátkodobých interakcii. Tieto miesta sú súčasťou hematopoetického indukčného mikroprostredia (HIM),zloženého z buniek kostnej drene, tjmakrofágov, fibroblastov, adipocytov a endoteliálnych buniek. Bunky kostnej drene udržujú funkčnú integritu HIM tým, že poskytujú proteíny extracelulámeho matrixu (ECM), a komponenty bazálnej membrány, ktoré uľahčujú kontakt bunka-bunka. Poskytujú tiež rôzne rozpustné alebo rezidentné cytokiny potrebné pre riadenúhematopoetickú bunkovú diferenciáciu a proliferáciu.0005 lnterakcie medzi HSC a strómom sú potrebné na zachovanie životaschopnosti HSC a zabráneniu ich diferenciácie. Po transplantácii HSC, transplantované HSC sa musia orientovať do mikroprostredia kostnej drene (BM) a musia sa začleniť do príslušných miest skôr, ako sa budú množiť a diferencovať. Počas procesu orientácie, transplantované HSC opustí krvné riečište a presťahuje sa následovanim gradientu chemokínov cez endotelovú bunkovú bariéru BM aby dosiahli určené miesta. Darcovské HSC sa musí potom orientovať do hematopoetických miest, kde sa stretnú s priaznivejším míkroprostredím pre HSC divíziu,a kde, kontinuum, fyzikálne a chemické kontakty môžu byť vytvorené medzi HSC a mezenchymálnymi bunkami, medzi ECM a vylučovanými rastovými faktormi. Všetky tieto procesy zahŕňajú komplexný súbor molekúl, ako napríklad cytokíny, chemokiny, hormóny,steroidy, extraceluláme matrixové proteíny, rastové faktory, interakcie proteínov z bunky-do0006 Celkový počet buniek prihojených do určených miest v BM zaručuje úspech HSC transplantátu. Na dosiahnutie prihojenia štepu, darcovské HSC, ktoré sú transplantované do krvného obehu, by sa mali orientovať do drene príjemcu, kde generujú funkčné ložiská krvotvorby. Prišlo sa k záveru,že počet týchto ložísk je produktom celkového množstvapreliatych HSC vynásobených efektivitou ich zaštepenia.0007 Jedným z hlavných problémov týkajúci sa transplantácie HSC je nízka miera prežitia týchto buniek v systéme akceptora. Je dobre zdokumentované, že HSC transplantované intravenózne sú odstránené z obehu a zobrazené V BM V priebehu niekoľkých minút po ich transfúzii. Tri až 5 hodín po transplantácii HSC, žiadne darcovské bunky nie sú detekované V perifémej krvi príjemcov Askenasy a kol. 2002 Transplanted hematopoietic cells Seed in clusters in recipient bone marrow in vivo. Stem Cells. 2030 l-10 . Stem Cells. 20 301-10. Drvivá väčšina transplantovaných buniek je zničená krátko po transfúzii. V dôsledku toho,kolonizácia drene príjemcu má nízku účinnosť a iba 1-5 preliatych buniek je detekovaných u BM príjemcu 2-3 dni po transplantácii Kerre a kol. 2001 2001 Both CD 3438 and CD 343 8- cells home specifically to the bone marrow of NOD/LtSZ scid/scid mice but show different kinetics in expansion J Immunol. 167 3692-8 Jetmore a kol. 2002 2002 Homing efficiency, cell cycle kinetics, and survival of quiescent and cycling human CD 34() cells transplanted into condítioned NOD/SCID recipíents. Blood. 99 1585-1593.0008 Mezenchymálne stromálne bunky (MSC) sú heterogénne populácie buniek, schopné diferenciácie na rôzne typy mezenchymálnych zrelých buniek. Diferenciácia týchto buniek na retikuloendoteliálne bunky, Íibroblasty, adipocyty a osteogénne prekurzorové bunky, závisíod vplyvov rôznych bioaktívnych faktorov.0009 Použitie MSC na podporu HSC transplantácie je známe v stave techniky. Niekoľko publikácií preukázalo vyššiu efektivitu prihojenia štepu HSC keď boli transplantované spolu s mezenchymálnymi kmeňovými bunkami Gurevitch a kol. 1999 1999 Transplantation of allogeneic or xenogeneíc bone marrow within the donor stromal microenvironment. Transplantation. 6811362-8 Fan a kol. 2001 2001 Successful allogeneic bone marrow transplantation (BMT) by injection of bone marrow cells via portal vein stromal cells as BMT-facilitating cells. Stem Cells. 19 144 až 50. Taktiež bolo preukázané, že spoločná transplantácia ľudských mezenchymálnych kmeňových buniek v transplantačnom modely človek-ovca, mala za následok zvýšenie dlhodobého uchytenia štepu ľudskej HSC chimérickej BM u zvierat Almeida-Porada a kol. 2000 Spoločná transplantácia ľudských stromálnych bunkových progenitorov do preimúnnych fetálnych ovcí má za následok skorý výskyt ľudských darcovských buniek v obehu a podporuje bunkové línie v kostnej dreni neskôr po transplantácii Blood. 95 3620-7. Bolo zistené, že simultánne injekcie HSC a mezenchymálnych kmeňových buniek urýchlili krvotvorbu Zhang a kol., 2004 Stem Cells 22 1256-62. V poslednej dobe boli tieto zistenia rozšírené o bližší zvierací model - makak rézus. Keď haplo-identické HSC a mezenchymálne kmeňové bunky boli spoločne transplantované, preukázalo sa uľahčené uchytenie HSC. Liu a kol. 2005 Zhonghua Xue Ye Xue Za Zhi. 26 385-8. Použitie mezenchymálnych kmeňových buniek napodporu uchytenia sa HSC u ľudských subjektov bolo tiež nedávno uvedené Koc ON, J Clin Oncol. 2000 18 307-316 Lazarus HM, Biol Blood Marrow Transplant. 2.005 May 11 (5) 389-98.0010 Očividne prispievanie MSC k hematopoetickému uchyteníu spočíva v produkcii HSC podpomých cytokínov, ktoré pomáhajú sprostredkovávať a vyvažovať orientáciu,samoobnovovacie a väzbové potenciály transplantovaných HSC, pri obnove poškodeného hematopoetického mikroprostredia potrebného pre orientáciu a proliferáciu HSC a pri inhibícii darcovských odvodených T buniek , čo môže spôsobiť ochorenie štep-verzus Hostiteľ (GVHD), Charbord P., a Moore, K., Ann. NY Acad. Sci. 1044 159 až 167 (2005)US patent nos. 6010696 6555374. Napríklad, V štúdii od Maitra, Maitre B, a ko 1.,Bone Marrow Transplant 33 (6) 597-604. (2004), bolo zistené že ľudské mezenchymálne kmeňové bunky podporujú nepribuzné darcovské hematopoetické kmeňové bunky a potlačili aktiváciu T-buniek u NOD-SCID myšacieho modelu, čo ukazuje, že nepríbuzné MSCodvodené z ľudskej kostnej drene môžu zlepšiť výsledok alogénnej transplantácie.0011 Jednou z hlavných prekážok pri používaní MSC je obtiažnosť izolácie veľkého množstva bežne sa vyskytujúcich populácii týchto buniek, čo je technicky náročné a nákladné, čiastočne kvôli obmedzenému množstvu buniek. Najzreteľnejším zdrojom MSC je kostná dreň, ale významný diskomfort zapojený do získavania kostnej drene aspiruje a riziko biopsie slúži ako nevýhoda týchto spôsobov. Široko uznávaný názor, že ľudské embryo a plod predstavujú nezávislý život, robí z ľudského embrya problematický zdroj kmeňových buniek, pridávajúc náboženský a etícký aspekt k už existujúcim logistickým ťažkostiam.0012 V poslednej dobe sa skúšajú hľadať altematívne zdroje pre odber kmeňových buniek. Takéto altematívne zdroje sú napríklad tukové tkanivo, vlasové folikuly, semenníky, ľudské čuchové sliznice, embryonálny žĺtkový vačok, placenta, koža adolescenta, a krv (napr. pupočníková krv, a dokonca i menštruačná krv). Avšak, odber kmeňových buniek z altematívnych zdrojov v adekvátnych množstvách na liečebné a výzkumné účely je stále obmedzený a spravidla pracný, zahŕňajúc napr. odber buniek alebo tkanív od darcovskéhoobjektu darcu alebo pacienta, kultiváciu a/alebo šírenie buniek in vitro, pitva, atď.0013 Placenta je považovaná za jeden z najviac dostupných zdrojov kmeňových buniek,ktorá nezahŕňa žiaden diskomfort alebo etické obmedzenia. Bolo zistené,že MSC odvodené z placenty majú podobné vlastnosti ako MSC odvodené z BM. Sú priľnavé na plastický materiál, exprimujú CD 105, CD 73 a CD 90 membránové markery, a postrádajú expresiu CD 45, CD 34, CDl 4, CD 19 a HLA-DR povrchových molekúl. Avšak, na rozdiel od MSC odvodených z BM, MSC odvodené z placenty (PD) -MSC ošetrené interferónom-y veľmi minimálne usmerňovali HLA-DR. Okrem toho, PD-MSC bunky vykazujú imunosupresívne vlastnosti, ktoré sa zvyšujú za prítomnosti interferónu gama.(Chang CJ, Yen ML, Chen YC,Chien CC, Huang HI, Bai CH, Yen BL. Placenta-derived Multipotent Cells exhibit immunosuppressive properties that are enhanced in the presence of interferon-gamma. Stem Cells. 2006 Nov 24(1 1)2466-77.

MPK / Značky

MPK: C12N 5/0775, C12N 5/073, A61K 35/12

Značky: expanziu, regulačného, spôsob, media, použitie, buniek, liečbu, produkovaného

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/66-e19618-sposob-na-expanziu-buniek-a-pouzitie-buniek-a-regulacneho-media-tak-produkovaneho-na-liecbu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob na expanziu buniek a použitie buniek a regulačného média tak produkovaného na liečbu</a>

Podobne patenty