Použitia interferónov so zmenenou priestorovou štruktúrou

Číslo patentu: E 16035

Dátum: 26.08.2004

Autor: Wei Guangwen

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Tento vynález sa týka rekombinantného super-zloženého interferónu (rSIFN-co) získatelného spôsobom, ktorý zahrnuje zavedenie polynukleotidovej sekvencie znázornenej na obr. 1 so zmenenou priestorovou konfiguráciou do E. coli. Jednou charakteristikou rSlFN-co v tomto vynáleze je, že nielen inhibuje DNA (deoxyribonukleová kyselina) duplikáciu vírusu hepatitídy B, ale aj sekréciu HBsAg a HBeAg.0002 rSlFN-co je nová interferónová molekula skonštruovaná s najpopulárnejšou konzervatívnou aminokyselinou, ktorá sa nachádza v prirodzených humánnych a-IFN subtypoch, použitím metód genetického inžinierstva. Oplsaný je v US patentoch č. 4 695 623 a 4 897 471. Dokázalo sa. že rSlFN-co má širokospektrálnu IFN aktivitu a inhibuje vírusy a nádory a má aktivitu prirodzených zabíjačských buniek. US patent č. 5 372 808 v mene Amgen, Inc. sa týka liečby s rSIFN-co. Čínsky patent č. 97193506.8 od Amgen,Inc. sa týka opätovne liečby s rSlFN-co pri hepatitíde C. Čínsky patent č. 98114663.5 od Shenzhen Jiusheng Bio-engineering Ltd. sa týka liečby s rSlFN-co pri hepatitíde B a hepatitíde C.0003 United States Food and Drug Administration (FDA) udelila spoločnosti Amgen povolenie na výrobu rSlFN-co pomocou E. ooíi, na liečenie klinickej hepatitídy C koncom roku 1997.0004 Pacienti s hepatitldou B sa dajú identifikovať detegovaním HBsAg a HBeAg. ot-IFN sa bežne používa v klinickej praxi na liečenie hepatitídy B. IFN sa viaže na receptory na povrchu bunkovej membrány, pričom inhibuje duplikáciu DNA a RNA (kyselina ribonukleová), vrátane indukovania niektorých enzýmov na prevenciu duplikácie vírusu v bunkách infikovaných hepatitídou. Všetky IFNs môžu inhibovat len DNA duplikáciu vírusov,nie e a s antigén. .0005 Tento opis opisuje rekombinantný super-zložený interferón, spôsob jeho výroby a jeho použitie.0006 Prepuknutie atypickej pneumónie. označovanej ako ťažký akútny respiračný syndróm (SARS), ktorá bola prvýkrát identitikovaná v provincii Guangdong v Číne, sa rozšírilo do niekoľkých krajín. Podobné prípady sa detegovali u pacientov v Hong Kongu, Vietname a Kanade, od februára do marca 2003. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vydala globálne varovanie pred týmto ochorením. V polovici marca 2003 sa SARS zistil u zdravotníckych pracovníkov a členov domácnosti, ktorí sa starali o pacientov s ťažkým respiračným ochorením na Ďalekom východe. Mnohé z týchto prípadov sa dali vystopovať cez viaceré reťazce prenosu na zdravotníckeho pracovníka z provincie Guangdong, ktorý navštívil Hong Kong, kde ho hospitalizovali s pneumóniou a zomrel. Koncom apríla 2003 boli WHO nahlásené tisícky prípadov SARS a stovky úmrtí súvisiacich so SARS z viac ako 25 krajín na celom svete. K väčšine týchto prípadov došlo po expozícii SARS pacientom v domácnosti alebo v zdravotníckom zariadení. Tento opis poskytuje spôsob prevencie a/alebo liečenia SARS.0007 Ďalšou epidemickou hrozbou súčasnosti v Ázii je vírus vtáčej chrípky (H 5 N 1). Vtáčia chrípka je infekčné ochorenie u vtákov, ktoré spôsobujú kmene chrípkového vírusu typu A. Existuje 15 subtypov vírusu vtáčej chrípky. H 5 N 1 je výnimočne znepokojujúci, pretože rýchlo mutuje a ínfikuje nielen zvieratá, ale aj ludí. K 4. februáru 2004 bolo potvrdených trinásť úmrtí na vtáčiu chrípku. Laboratóriá vo WHO globálnej chrípkovej sieti pracujú na tom, aby dostali vírus pod kontrolu a zabránili ďalším úmrtiam ľudí. Avšak nato, aby sa plne pochopil rozsah H 5 N 1 a spôsob jeho distribúcie, je nutné podrobnejšie testovanie. Okrem toho protivírusové lieky sú účinné len na liečenie alebo prevenciu ochorení spôsobených chrípkovými vlrusovými kmeňmi A len u tých pacientov, ktorí majú dobrý zdravotný stav. Pozrite http//www.who.int/csr/don/ 20040115/en, 15. január 2004.0008 Výskumníci v St. Jude a iné špičkové laboratóriá pracujúce s chrípkovými vírusmi súťažia o to, kto prvý vytvorí prototyp humánnej vakcíny proti H 5 N 1. Dúfajú, že prototypové vakcíny by mohli byť pripravené už do troch týždňov. Napriek tomu sa vedci obávajú, že kým sa vytvorí vakcína, H 5 N 1 sa môže rozvinúť do humánnej superchrípky. Pozrite The Wall Street Journal, Scientists Rush to Create Vaccine for Bird Flu - Just in Case, z 28. januára, 2004.0009 Tento opis opisuje rekombinantný super-zložený interferón, ako je definovaný vyššie, spôsob jeho výroby a jeho použitie. Konkrétne tu oplsaný super-zložený interferón je schopný inhibovať, predchádzať a/alebo liečiť ochorenia spôsobené hepatitídovými vírusmi, SARS vírusom alebo vírusmi indukované ochorenia horného respiračného traktu a ochorenia spôsobené vírusom vtáčej chrípky.0010 Tento vynález poskytuje spôsob inhibovania, prevencie alebo liečenia vírusových ochorení alebo nádorov u subjektu, ktorý zahrnuje podávanie účinného množstva super-zloženého interferónu ziskateľného spôsobom, ktorý zahrnuje zavádzanie polynukleotidovej sekvencie, znázornenej na obrázku 1 do E. coli,subjektu.0011 Tento vynález poskytuje vyššie opísaný spôsob, v ktorom sa super-zložený interferón podáva perorálne, injekciou do žily, injekciou do svalu, peritoneálnou injekciou, subkutánnou injekciou, podaním cez nos alebo sliznicu, alebo inhaláciou cez vstrekovač.0012 Tento vynález poskytuje spôsob na prevenciu alebo liečenie vírusových ochorení, ktorými je hepatitída A, hepatitída B, hepatitída C, iné typy hepatitídy, infekcie spôsobené Epstein-Barrovej vírusom,cytomegalovírusom, herpes simplex vírusmi alebo inými typmi herpes vírusov, papovavirusmi, poxvírusmi. pikornavlrusmi, adenovírusmi, vírusmi nádchy, humánnymi vírusmi T-bunkovej leukémie l, alebo humánnymi vírusmi T-bunkovej leukémie II, alebo humánnymi vírusmi T-bunkovej leukémie Ill.0013 Tento vynález poskytuje spôsob pre anti-hepatitídové aktivity. Môže inhibovat HBV-DNA replikáciu,produkciu HBsAg a HBeAg.0014 Tento vynález poskytuje spôsob prevencie alebo liečenia infekcií horného respiračného traktu.0015 Tento vynález poskytuje spôsob prevencie alebo liečenia nádorov alebo rakovín, pričom nádorom je rakovina kože, karcinóm bazálnych buniek a mallgny melanóm, karcinóm obličkových buniek, rakovina pečene, rakovina štítnej žľazy, rakovina nosohltana, pevný karcinóm, rakovina prostaty, rakovina žalúdka/brucha, rakovina ezofágu, rakovina rekta, rakovina pankreasu, rakovina prsníka, rakovina vaječníkov a rakovina povrchu močového mechúra, hemangióm, epidormoidný karcinóm, rakovina kŕčka maternice. rakovina iných ako malých buniek pľúc, rakovina malých buniek pľúc, glióm, Ieukocytémia, akútna Ieukocytémia a chronická leukocytémia, chronická myelocytová Ieukémia, trichocelulárna leukémia,lymfadenóm, mnohopočetný myelóm, polycythemia vera alebo Kaposiho sarkóm.0016 Tento vynález poskytuje spôsob prevencie alebo liečenia závažného akútneho respiračného syndrómu(SARS) alebo vírusom indukovaných ochorení horného respiračného traktu u subjektu, ktorý zahrnuje podávanie subjektu účinného množstva rekombinantného super-zloženého interíerónu, ako je definovaný vyššie.0017 Super-zložený interferón sa môže podávať perorálne, injekciou do žily, injekciou do svalu,peritoneálnou injekciou, subkutánnou injekciou, podaním cez nos alebo sliznicu, alebo inhaláciu cez vstrekovač.0018 Tento vynález poskytuje spôsob inhibovania kauzatívneho činidla spôsobujúceho závažný akútny respiračný syndróm alebo vírusom indukované ochorenia horného respiračného traktu, pričom zahrnuje uvedenie činidla do kontaktu s účinným množstvom super-zloženého interíerónu.0019 Tento vynález poskytuje aj spôsob inhibovania vírusu závažného akútneho respiračného syndrómu,buniek infikovaných vírusom závažného akútneho respiračného syndrómu alebo vírusom indukovaných ochorení horného respiračného traktu, ktorý zahrnuje uvedenie účinného množstva super-zloženého interíerónu do kontaktu s uvedenými vírusmi alebo bunkami. Tento kontakt môže byt priamy alebo nepriamy. 0020 Tento vynález poskytuje kompozíciu, ktorá zahrnuje účinné množstvo super-zloženého interíerónu. ktoré je schopné inhibovať, predchádzať alebo liečiť závažný akútny respiračný syndróm, bunky infikované vírusom závažného akútneho respiračného syndrómu alebo vírusom indukované ochorenia horného respiračného traktu, a vhodný nosič.0021 Tento vynález poskytuje farmaceutickú kompozíciu, ktorá zahrnuje účinné množstvo rekombinantného super-zloženého interíerónu. ako je definovaný vyššie, ktoré je schopné inhibovať, predchádzať alebo liečiť závažný akútny respiračný syndróm, bunky infikované vírusom závažného akútneho respiračného syndrómu alebo vírusom indukované ochorenia horného respiračného traktu u subjektu, a fannaceuticky prijateľný nosič. 0022 Ďalším predmetom vynálezu je izolovaný polynukleotid so sekvenciou znázornenou na obr. 1.0023 Ďalším predmetom vynálezu je rekombinantný interferón, ako je definovaný vyššie, na medicínske použitie.0024 Ďalším predmetom vynálezu je použitie rekombinantného interferónu, ako je definovaný vyššie, na výrobu liečiva.PODROBNÝ OPIS OBRÁZKOV 0025Obrázok 1. rSIFN-co cDNA sekvencia navrhnutá podľa využívania kodónov v E. Coli a odvodená rSIFN-co aminokyselinová sekvenciaObrázok 2. Sekvencia iného super-zloženého interferónu Obrázok 3. Schéma pLac T 7 klonovacieho vektorového plazmidu Obrázok 4. Schéma pl-l-4 expresného vektorového plazmidu Obrázok 5. Proces konštrukcie expresného plazmidu pHY-5Obrázok 6-A. Spektrum kruhového dichroizmu pre Infergen®(Testované v Analysis and Measurement Center of Sichuan University)Vybavenie Kruhový dichroizmus J-500 CInfergene (interferón alfacon-1), vyrábaný spoločnosťou Amgen Inc., známy aj ako konsenzus interferón, sa predáva na liečenie dospelých s chronickými infekciami spôsobených vírusom hepatitídy C (HCV). V súčasnosti je jediným FDA-registrovaným, bio-optimalizovaným interferónom vyvinutým prostredníctvom racionálneho Iiekového dizajnu a jediným interferónom, pri ktorom sa na jeho označení špecificky uvádza, že je určený pre neresponzívnych alebo refraktérnych pacientov. Obchodní zástupcova spoločnosti lnterMune znova uviedli na trh Infergen°v januári 2002, spolu s aktívnou vzdelávaciu kampaňou pre US hepatológov o bezpečnosti a vhodnom používaní Infergen®, ktorý predstavuje novú nádej pre viac ako 50 HCV pacientov,u ktorých zlyhali iné v súčasnosti dostupné terapie. Pozrite httpzllwwwintermune. com/wt/itmn/infergen,8/27/2003Obrázok G-B. Spektrum kruhového dichroizmu pre Infergen prebrané z literatúry Journal of Interferon and Cytokine Research. 16489-499(1996)Spektrá cirkulárneho dichroizmu konsenzus interferónových subforiem. Konsenzus interferón sa rozdelil na frakcie použitím aniónovej výmennej kolóny. Vzorky sa dialyzovali do 10 mM fosforečnanu sodného, pH 7,4. Merania sa robili na Jasco J-170 spektropolarimetri, v bunkovom termostate pri 15 °C. ( ), acylovaná forma (-) cis terminálna forma (~) met terminálna forma. A. vzdialené UV spektrum. B. Blízke UV spektrum.Obrázok 6-6. Spektrum kruhového dichroizmu pre rSlFN-coVybavenie Kruhový dichroizmus J-500 CObrázok G-D. Spektrum kruhového dichroizmu pre rSIFN-coVybavenie Kruhový dichroizmus J-500 CJe jasné, na základe vyššie uvedeného spektra, že Sekundárna a aj terciáma štruktúra rSlFN-co je odlišná ako sekundárne a terciárna štruktúra pre lnfergen®.Obrázok 7 A-C. Rekombinantný super-zložený interferón vo forme sprejaObrázok 7 D. Rekombinantný super-zložený interferón vo forme spreja. Keď sa sprej použlva po prvýkrát,zlozte viečko a niekoľkokrát vypustite vzduch, až kým nevystrekne trocha tekutiny. Pri nasledujúcich použitiach už sprej nemusíte testovať. Pri použlvanl postupujte podľa ilustrácil znázornených a obrázku, tzn. (1) Vystreknite do vzduchu (2) Stlačte trysku, aby ste uvoľnili liek.Obrázok 8. Porovnanie inhibičných účinkov rôznych interferónov na expresiu HBV génuObrázok 9 A-1. Krivky zmeny telesnej teploty v skupine A (5 pacienti) Tento obrázokje záznam zmien telesnej teploty 5 pacientov v Skupine A.Obrázok 9 A-2. Krivky zmeny telesnej teploty v skupine A (6 pacienti) Tento obrázokje záznam zmien telesnej teploty iných 6 pacientov v Skupine A.Obrázok 9 B-1. Krivky zmeny telesnej teploty v skupine B (5 pacienti) Tento obrázok je záznam zmien telesnej teploty 5 pacientov v Skupine B.Obrázok 9 B-2. Krivky zmeny telesnej teploty v skupine B (5 pacienti) Tento obrázok je záznam zmien telesnej teploty iných 5 pacientov v Skupine B.Obrázok 10. rsIFN-co kryštál I Obrázok 11. rsIFN-co kryštál ll Obrázok 12. Röntgenový rozptyl rsIFN-co kryštálu0026 Tento vynález poskytuje spôsob produkcie rekombinantného super-zloženého interferónu so zmenenou priestorovou kontiguráciou a posilnenou antivlrusovou aktivitou, pričom zahrnuje nasledovné kroky(a) Zavedenie nukleokyselinovej molekuly, ako je znázornená na obr. 1, ktorá kóduje uvedený interferón s kodónmi výhodnými na expresiu v E. coli hostiteľovi a(b) Umiestnenie hostiteľa so zavedenou nukleovou kyselinou do takých podmienok, ktoré umožňujú expresiu uvedeného interferónu.0027 Tento vynález poskytuje spôsob na výrobu interferónu, ktorý ešte zahrnuje izoláciu exprimovaného interferónu.0028 Tento vynález poskytuje rekombinantný super-zložený interferón, ako je opísaný vyššie, so zmenenou priestorovou kontiguráciou. Tento vynález odhaluje, že proteíny s rovnakou primárnou sekvenciou by mohli mať odlišné biologické aktivity. Ako je ilustrované v nasledujúcom príklade, tento vynález opisuje dva proteíny s identickými aminokyselinovými sekvenciami, ale s odlišnými aktivitami. Účinnosť tejto aktivity je možné niekedy zlepšiť a niekedy môže protein so zmenenou priestorovou konñguráciou vykazovať aj novú funkciu. 0029 Oplsané sú aj ekvivalenty alebo mim etiká rekombinantného interferónu, ako je opísaný vyššie.0030 Ekvivalentom je molekula, ktorá má podobnú funkciu ako zložený interferón. Ekvivalent môže byt delečným, substitučným alebo zámenným mutantom pôvodnej sekvencie. Mimetiká môžu byť peptidové,polypeptidové alebo malé chemické entity.

MPK / Značky

MPK: C07K 14/56

Značky: zmenenou, použitia, priestorovou, strukturou, interferónov

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/66-e16035-pouzitia-interferonov-so-zmenenou-priestorovou-strukturou.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Použitia interferónov so zmenenou priestorovou štruktúrou</a>

Podobne patenty