Morfinanové zlúčeniny

Číslo patentu: E 11704

Dátum: 30.04.2008

Autor: Tung Roger

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Morfinanové zlúčeniny Opis Oblasť techniky0001 Tento opis sa týka morfinanových zlúčenín a ich derivátov, farmaceutický prijateľných solí, ich solvátov a hydrátov. Tento opis opisuje prostriedky obsahujúce zlúčeninu tohto opisu a použitie týchto prostriedkov pri spôsoboch liečenia chorôb a stavov, ktoré sa úspešne liečia podávaním agonistov receptora 01, ktorý má tiež NMDA antagonistický účinok. 0002 Dextrometorfan je V súčasnej dobe jednou z najrozšírenejšie použivanou látkou s antitusickým účinkom. Dextrometorfan je tiež známy pod chemickým názvom ()-3-metoxy 17-metyl-(9 a,13 a,14 a)-morfinan a je predávaný ako Zenvia® a Neurodex® vo forme produktu obsahujúceho dextrometorfanhydrobromid a chinidín-sulfát.0003 Navyše, k fyziologickej aktivite uvedenej vyššie je dextrometorfan tiež agonistom receptora o antagonistom Nmetyl-D-aspartátu (NDMA) a antagonistom nikotínového receptora a 3 B 4. Dextrometorfan inhibuje neurotransmitéry ako glutamát, aby neaktivovali receptory v mozgu. Inhibované je i vychytávanie dopamínu a serotonínu.0004 Dextrometorfan je schválený na použitie V produktoch potláčajúcich kašeľ. V súčasnej dobe je vo fáze I klinickýchpokusov na liečenie subjektov s hlasovými spazmami a fáze IIIklinických štúdii na liečenie Rettovho syndrómu(http//www.clinicaltrials.gov). Dextrometorfan sa študuje s ďalšími liečivami vo fáze II klinických pokusovcharakterizujúcich mechanizmy spracovania bolesti u subjektov so syndrómom dráždivého čreva (http//www.c 1 inicaltrials.gov/). Dextrometorfan je tiež vo fáze I klinických pokusov na liečenie hyperalgézie u subjektov na metadone0005 Navyše, kombinácia dextrometorfan-hydrobromidu a chinidín-sulfátu je súčasne vo fáze III klinických pokusov na liečenie diabetickej neuropatickej bolesti.(http//www.clinicaltrials.gov). Táto kombinácia liečiv je tiež vo fáze III klinických pokusov na liečenie vôľou neovládateľnej poruchy vyjadrovania emócií (IEED), tiež známej ako pseudobulbárny afekt, a to pri subjektoch trpiacich Alzheimerovou chorobou, mŕtvicou, Parkinsonovou chorobou a traumatickým poranením mozgu (http//www.clinica 1 trials.gov).0006 Dextrometorfan sa metabolizuje V pečení. Degradácia začína C~ a AFdemetyláciou počas vzniku primárnych metabolitov dextrorfanu a 3-metoxymorfinanu, pričom obidva sa dalej N a Odemetylujú V uvedenom poradí na 3-hydroxymorfinan. O týchto troch metabolitoch sa predpokladá, že sú terapeuticky aktívne. Hlavným metabolickým katalyzátorom je enzým cytochróm P 450 2 D 6(CPYZD 6), ktorý je zodpovedný za O-demetylačné reakciedextrometorfanu a 3-metoxymorfinanu. Nedemetylácia dextrometorfanu a dextrorfanu je katalyzovaná enzýmami z príbuznej rodiny CPY 3 A. Konjugáty dextrorfanu a3-hydroxymorfinanu možno detegovať V ľudskej plazme a moči V priebehu hodín po užití liečiva.0007 Zneužitie dextrometorfanu je spájané s jeho aktívnym metabolitom dextrorfanom. Účinky podobné PCP, pripisované dextrometorfanu sú spoľahlivejšie produkované dextrorfanom, a tak potenciál na zneužitie u ľudí môže byť pripisovaný metabolizmu dextrometorfanu na dextrorfan. (Miller S.C. et al.,Addict Biol. 2005, 10(4), 325 až 327, Nicholson K.L. et al.,Psychopharmacology (Berl.) 1. september 1999, 146(1), 49 až 59,Pender E.S. et al., Pediatr. Emerg. Care 1991, 7, 163 až 167). Jedna štúdia psychotrópnych efektov dextrometorfanu zistila, že ľudia s dobrým metabolizmom (EMs) mali väčší potenciál na zneužitie V porovnaní s ľuďmi so zlým metabolizmom (PMs), čím sa ziskal dôkaz, že dextrorfan prispieva k potenciálu zneužitia dextrometorfanu (Zawertailo L.A. et al., J. Clin. Psychopharmacol. august 1998, l 8(4), 332 až 337).0008 Významná časť populácie má funkčný deficit enzýmu CYPZD 6. A tak, pretože hlavná metabolická cesta pre dextrometorfan vyžaduje CYPZD 6, znížená aktivita vedie k dlhšiemu trvaniu účinku a väčším účinkom lieku u subjektov s deficientným CYP 2 D 6.Navyše, na vnútornú funkčnú deficienciu sú určité medikácie, akoantidepresíva, potentné inhibítory enzýmu CYP 2 D 6. S jeho pomalším metabolizmom u niektorých pacientov môže dextrometorfan, a to zvlášť v kombinácii s inou0009 Dlhšie, ako odporučené zotrvanie liečiva v tele môže poskytnúť predĺžené prínosné efekty, ale môže tiež vyvolať alebo predĺžiť nežiaduce vedľajšie účinky. Nežiaduce vedľajšie účinky v odporučených dávkach terapie dextrometorfanom zahŕňajú nauzeu,stratu chuti, hnačku, ospalosť, závrat a impotenciu.0010 Preto je žiaduce poskytnúť zlúčeninu, ktorá má prínosné účinky dextrometorfanu a môže mať tiež iné prínosy, napr. znížené nepriaznivé vedľajšie účinky so zníženou závislosťou na metabolizme, aby sa dalej predĺžil jej farmakologicky efektívny život, prehĺbila kompliancia so subjektom a potenciálne sa znížila farmakokinetická variabilita a/alebo znížil sa jej potenciál pre nebezpečné interakcie liečivo-liečivo alebo znížila pravdepodobnosť zneužitia dextrometorfanu na tvorbu metabolitov, ako je dextrorfan. Ďalšie relevantné práce v odbore zahŕňajú práce Heinkele G. et al. (Journal of Labelled Compounds and Radiopharmaceuticals 2002, 45(l 3), 1153 až 1158, DOI 10.1002/jlcr.640) a Eichhold T.M. et al. (Journal of Chromatography B Biomedical Sciences and Applications 1997,698(1 až 2) 147 až 154, ISSN 0378-4347, DOI 10.1016/S 03784347(97)0 O 308-3). V prvom predmete predloženého vynálezu jeopísaná zlúčenina všeobecného vzorca Ialebo jej farmaceuticky prijateľná soľ.Akýkoľvek atóm, ktorý nie je deutérium, je prítomný vo svojom prirodzenom izotopickom výskyte. Opísaný je tiež prostriedok neobsahujúci pyrogény a obsahujúci zlúčeninu alebo jej farmaceuticky prijateľnú soľ predloženého vynálezu a prijateľný nosič. Tento prostriedok sa s výhodou zostaví na farmaceutické podávanie a nosič je farmaceuticky prijateľný nosič. Opisaná je tiež zlúčenina, jej farmaceuticky prijateľná soľ alebo prostriedok predloženého vynálezu na použitie V spôsobe liečenia ľudského alebo zvieracieho tela. Použitie je s výhodou určené na liečenie choroby alebo stavu vybraného z emočnej lability,pseudobulbárneho afektu, autizmu, neurologických porúch,neurodegeneratívnych chorôb, poranenia mozgu, problémoch pri poruchách vedomia, kardiovaskulárnych chorobách, glaukómu,tardívnej diskinézie, diabetickej neuropatie, retinopatických chorôb, chorôb alebo porúch spôsobených homocysteínom indukovanou apoptózou, chorôb alebo porúch spôsobených zvýšenými hladinami homocysteínu, chronickej bolesti, nestíšiteľnej bolesti, neuropatickej bolesti, adrenérgne mediovanej bolesti,bolesti spojenej s gastrointestinálnou dysfunkciou,epileptickými záchvatmi, hučaním V ušiach, sexuálnej dysfunkcie,neovládateľného kašľania, dermatitídy, návykových porúch,Rettovho syndrómu (RTT), hlasových porúch pre nekontrolované spazmy hrtanového svalu, metotrexatovej neurotoxicity a bolesti spôsobenej rakovinou. Výhodnejšie je použitie na liečenie neuropatickej bolesti alebo pseudobulbárneho afektu. Ešte výhodnejšie je použitie na liečenie pseudobulbárneho afektu. Tento prostriedok s výhodou ďalej obsahuje druhé terapeutické činidlo vhodné na liečenie alebo prevenciu ochorenia alebo stavu vybraného z emočnej lability, pseudobulbárneho afektu, autizmu,neurologických porúch, neurodegeneratívnych chorôb, poranenia mozgu, ťažkostiach pri poruchách vedomia, kardiovaskulárnych chorôb, glaukómu, tardívnej diskinézie, diabetickej neuropatie,retinopatických chorôb, chorôb alebo porúch spôsobených apoptózou indukovanou homocysteínom, ochoreniami alebo poruchamispôsobenými zvýšenými hladinami homocysteinu, chronickou

MPK / Značky

MPK: C07B 59/00, A61K 31/439, C07D 471/08, A61P 11/14

Značky: zlúčeniny, morfínanové

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/65-e11704-morfinanove-zluceniny.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Morfinanové zlúčeniny</a>

Podobne patenty