4-Pyridinónové zlúčeniny a ich použitie pri liečbe rakoviny

Číslo patentu: E 13329

Dátum: 22.01.2009

Autori: Cai Zhen-wei, Borzilleri Robert

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predložený vynález sa všeobecne týka 4-pyridinónových zlúčenín a ich solí, a to zlúčenín na použitie pri liečbe ochorení zahrnujúcich rakovinu, a farmaceutických kompozíciíobsahujúcich aspoň jednu 2 uvedených zlúčenín alebo ich0002 Met, tiež nazývaný ako hepatocytový receptor pre rastový faktor (HGFR), je prednostne exprimovaný V epiteliálnych bunkách ale bol tiež identifikovaný v endoteliálnych bunkách,myoblastoch, hematopoietných bunkách a motorických neurónoch. Nadbytočná expresia hepatocytového rastového faktoru a aktivácia Met sú spojené so začiatkont a VýVOjOHl viacerých typov nádorov0003 U.S. publikovaná patentová prihláška US 2005/0245530 A 1 a medzinárodná prihláška W 0 2005/117867 opisujú monocyklické heterocyklické zlúčeniny, ktoré inhibujú aktivitu receptorov pre proteín tyrozin kinázový rastový faktor taký ako Met, teda tieto zlúčeniny sú vhodné ako protirakovinové prostriedky. Aj napriek tom, stále pretrváva potreba protirakovinových zlúčenín, ktorésu vhodné na liečbu rakoviny aktivovanej Met-om a výhodneprejavujú účinok proti iným rakovinovým dráham.0004 Prihlasovatelia objavili účinnú zlúčeninu, ktorá je aktívna proti rakovine v závislosti na aktivácii Met a tiež je aktívna proti rakovine ako VEGER inhibítor. Prihlasovatelia taktiež objavili proliečivá zlúčeniny vhodné na podanie zlúčeniny V rozpustnejšej forme. Taktiež sú schopní poskytnúť zlúčeniny s rozdielnymi farmakologickými profilmi v porovnaní s bežne známymi protirakovinovými zlúčeninami na liečbu rakovín aktivovaných Met-om, ktoré sú stabilné, biologicky dostupné,rozpustné, s terapeutickým indexom a hodnotami toxicity, ktorézaisťujú ich spôsobilosť na liečbu.0005 Vynález je znázornený pomocou odkazov na sprevádzajúce0006 Obrázok 1 znázorňuje protirakovinový účinok zlúčeniny príkladu 1 a zlúčeniny príkladu 2 proti GTL-16 xenoštepu0007 Obrázok 2 znázorňuje protirakovinový účinok zlúčeniny z príkladu 1 dávkovanej orálne, raz denne, počas 14 dní (šípky označujú dávkovanie) v množstve 6,25 mpk (mg/kg), 12,5 mpk, a 250009 Opisované sú zlúčeniny vzorca (I)X je H alebo alkyl voliteľne substituovaný jedným alebo viacerými OH skupinami, halogénmi, kyano skupinami, a/alebo NRlRzZ je alkyl, cykloalkyl, aryl, alebo heterocyklická skupina voliteľne substituovaná jedným alebo viacerými alkylmi, OH0010 Tiež sú opísané farmaceutické kompozície obsahujúce aspoň jednu zlúčeninu vzorca (1) alebo jej farmaceutický prijateľnúsoľ a farmaceutický prijateľný nosič alebo riedidlo. Podrobný opis0011 V nasledujúcom texte sú uvedené definície rôznych termínov používaných V opise predkladaného vynálezu. Tieto definície sa vzťahujú na termíny používané V celom opise vynálezu (pokiaľ nie sú inak obmedzené V konkrétnych prípadoch)buď jednotlivo alebo ako časť väčšej skupiny.0012 Termín alkyl a alk odkazuje na rozvetvený alebo nerozvetvený reťazec alkánového (uhľovodíkového) radikálu obsahujúceho od J. do 12 uhlíkových atómov, výhodne od . do 6 uhlíkových atómov, a výhodnejšie od 1 do 4 uhlíkových atómov. Príkladné alkyl a/alebo alk skupiny zahrnujú, ale nie obmedzujúco, napríklad, metyl, etyl, propyl, izopropyl, n-butyl,t-butyl, pentyl, hexyl, izohexyl, heptyl, oktyl, nonyl, decyl, a dodecyl.0013 Termín nižší alkyl odkazuje na alkylovú a/alebo alk skupinu obsahujúcu od 1 do 4 uhlíkových atómov a výhodne od 1 do 2 uhlíkových atómov, ak je používaný dolný index V súvislosti s alkylovou alebo inými skupinami, dolný index odkazuje na počet uhlíkových atómov, ktoré sú prítomné v skupine. Napríklad,termín Co-Cąalkyl zahrnuje väzbu a alkylovú skupinu obsahujúcu 1 až 4 uhlikové atómy, a termín C 1-Cąalkyl odkazuje na alkylové skupiny obsahujúce 1 až 4 uhlikové atómy. Príkladné nižšie alkylové skupiny zahrnujú, ale nie obmedzujúco, napríklad, metyl, etyl, propyl, izopropyl, n-butyl, t-butyl, a izobutyl.0014 Alkylová a/alebo alk skupina môžu byť voliteľné substituované jedným alebo viacerými substituentami, výhodne 1 až 4 substituentami, v akejkoľvek vhodnej a substituovateľnejpolohe. Príkladné substituenty zahrnujú halogén (napr., samotnýhalogén alebo viacero halogénov vytvárajúcich, v neskoršom prípade, skupiny také ako, napríklad, perfluóralkylovú skupinu alebo alkylovú skupinu nesúcu -CCl 3 alebo -CF 3), hydroxyl, -NH0015 Termín cykloalkyl odkazuje na plne nasýtenú uhľovodíkovú skupinu obsahujúcu od J. do 4 kruhov a (xl 3 do 8 uhlíkových atómov v kruhu. Príkladné cykloalkylové skupiny zahrnujú, ale nie obmedzujúco, napríklad, cyklopropyl,cyklobutyl, cyklopentyl, cyklohexyl, a cykloheptyl. Cykloalkylová skupina môže byť voliteľne substituovaná jedným alebo viacerými substituentami, výhodne J. až 4 substituentami,v akomkoľvek vhodnom a substituovateľnom bode pripojenia. Príkladné substituenty zahrnujú také skupiny ako sú uvedené pre0016 Termín aryl odkazuje na cyklické aromatické uhľovodíkové skupiny majúce od 1 do 2 aromatických kruhov, také ako, napríklad, fenyl, bifenyl, alebo naftyl. Ak arylová skupina obsahuje dva aromatické kruhy (napr., bicyklické, atď.),aromatické kruhy môžu byť spojené V jednom bode (napr., bifenyl) alebo fúzované (napr., naftyl a fenantrenyl). Arýlová skupina môže byť voliteľne substituovaná jedným alebo viacerými substituentami, výhodne 1 až 5 substituentami, V akejkoľvek dostupnej a substituovateľnej polohe kruhu, alebo ak Valencia umožňuje, na akýchkoľvek kruhoch fúzovaných alebo pripojených nanu. Príkladné substituenty zahrnujú alkyl a tie skupiny, ktorésú uvedené pre substituovaný alkyl.0017 Termíny heterocyklus, heterocyklická a heterocyklo odkazuje na plne nasýtené, čiastočne nasýtené, alebo úplne nenasýtené, aromatické (napr., heteroaryl) alebo nearomatické cyklické skupiny, ktoré sú, napríklad, 3 až 7 členné monocyklické alebo 7 až 11 členné bicyklické kruhové systémy majúce aspoň jeden heteroatóm V aspoň jednom uhlíkový atóm

MPK / Značky

MPK: C07D 401/12, A61P 35/00, C07D 401/14, A61K 31/4427

Značky: použitie, liečbe, zlúčeniny, rakoviny, 4-pyridinónové

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/64-e13329-4-pyridinonove-zluceniny-a-ich-pouzitie-pri-liecbe-rakoviny.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">4-Pyridinónové zlúčeniny a ich použitie pri liečbe rakoviny</a>

Podobne patenty