Automatický dopravný systém a spôsob riadenia vozidiel automatického dopravného systému

Číslo patentu: E 3242

Dátum: 10.10.2003

Autor: Fischer Werner

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Automatický dopravný systém a spôsob riadeniavozidiel automatického dopravného systémuPredkladaný vynález sa týka automatického dopravného systému, najmä jednokoľajnej zavesenej dráhy, ktorý zahrnuje sieť dopravných pruhov s najmenej jedným uzlom, na ktorej vzájomne susedia najmenej dva úseky dráhy siete dopravných pruhov, a väčší počet vozidiel, ktoré sú pojazdné po sieti dopravných pruhov a obsahujú vždy jednuPredkládaný vynález sa ďalej týka spôsobu riadeniavozidiel takého automatického dopravného systému.Taký automaticky riadený dopravný systém jenapríklad známy zo spisu DE 195 12 107 Al.Ak zahrnuje automatický dopravný systém veľký počet vozidiel, ktoré sa súčasne pohybujú po sieti dopravných pruhov, sú pre riadenie všetkých týchto vozidiel pomocou centrálneho riadiaceho zariadenia dopravného systému potrebné vysoké náklady pokiaľ ide o výpočty V centrálnej riadiacej jednotke a veľmi rozsiahla výmena dát medzi vozidlami aSpis DE 198 28 878 Al zverejňuje automatický dopravný systém, ktorý zahrnuje sieť dopravnýchpruhov s uzlami, na ktorých vzájomne susedianajmenej dva úseky dráhy siete dopravných pruhov,a viac vozidiel, ktoré sú pohyblivé po sieti dopravných pruhov a obsahujú vždy riadiacu jednotku, pričom niekoľko vozidiel je virtuálne spojených a pri spojení potom 5 nimi zariadenia na strane dráhy zachádzajú ako s jedinou formáciou vozidiel, ktorej predná časť je určená vozidly skôr idúcimi pred čelným vozidlom a ktorých zadná časť vozidlami skôr nasledujúcimi koncové vozidlo,pričom zariadenia na strane dráhy komunikujú výlučne s jednotlivými vozidlami formácieÚlohou predkladaneho vynálezu je vytvoriť automatický dopravný system úvodom menovaneho druhu, ktorý aj pri veľkom počte vozidiel umožňuje jednoduché a spoľahlivé riadenie pohybov týchtoTáto úloha je vyriešená automatickým dopravnýmsystémom podľa nároku l.Pod pojmom následník sa pritom rozumie ine vozidlo, ktoreho aktuálna poloha ~ V pohľade v smere jazdy dotyčného vozidla - leží za dotyčnýmvozidlom. Tento následník sa môže nachádzať tiežna inom úseku dráhy než dotyčné vozidlo.Zodpovedajúcim spôsobom sa pod pojmom predchodca rozumie iné vozidlo, ktorého aktuálna poloha V pohľade V smere jazdy dotyčného vozidla - ležípred dotyčným vozidlom. Tento predchodca sa môženachádzať tiež na inom úseku dráhy než dotyčnéPretože podľa riešenia podľa vynálezu zná každéz vozidiel k ľubovoľnému časovému okamžiku svojhonásledníka a svojho predchodcu (alebo vie, že žiadneho následníka, prípadne predchodcu, na ktorého by sa muselo obzerať, nemá), môže byťdátová prevádzka, potrebná pre riadenie pohybuvozidiel medzi vozidlami na jednej strane a centrálnej riadiacej jednotky automatického dopravného systému na strane druhej výrazne redukovaná. Je dokonca možné, aby bol pohybvozidiel riadený výlučne vzájomnou komunikáciou vozidiel, bez toho, že by tu bola vôbec centrálnaTak môže byť napríklad uskutočňované regulácia vzájomných odstupov vozidiel idúcich za sebou po jednom úseku dráhy bez zaradenia centrálnej riadiacej jednotky tým, že napríklad každé vozidlo odovzdáva svoju aktuálnu polohu priebežne na svojho následníka, následník priebežne zisťuje z polohy predchodcu a vlastnej polohy odstup obochvozidiel a prípadne uskutočňuje potrebné opatrenia(pribrzďovanie alebo zrýchľovanie), aby vzájomný odstup reguloval na vopred danú požadovanú hodnotu.Pretože sieť dopravných pruhov automatickéhodopravného systému obsahuje tiež uzlové body, naktorých sa vzťahy následníka a predchodcu medzivozidlami mení, je informácia týkajúca sa následníka, prípadne predchodcu každého vozidlaaktualizovaná, keď vozidlo prechádza uzlom sieteTaký uzol siete dopravných pruhov môže byť vytvorený napríklad ako rozvetvenie, na ktorom sa dopravný pruh rozvetvuje do niekoľkých ďalejTaký uzol siete dopravných pruhov môže byť ďalej vytvorený ako zlúčenie, na ktorom sa niekoľkodopravných pruhov zlučuje do ďalej vedúcehoPri zvláštom usktuočnení dopravného systemu podľavynálezu je upravene, že informácie týkajúce sa následníka, prípadne predchodcu vozidla je aktualizovaná komunikáciou s najmenej jednýmďalším vozidlom dopravného systému.Alternatívne alebo ako doplnok k tomu môže byť upravené, že informácia týkajúce sa následníka,prípadne predchodcu vozidla je aktualizovaná komunikáciou so správnou jednotkou uzla,usporiadanou mimo vozidlo.Táto správna jednotka uzla môže najmä zahrnovať programovateľný počítač a príslušný softwareMôže byť tiež upravené, že správna jednotka uzlazahrnuje niekolko softwarových modulov správy

MPK / Značky

MPK: B61L 23/00

Značky: automatického, systému, systém, vozidiel, automatický, dopravný, spôsob, riadenia, dopravného

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/63-e3242-automaticky-dopravny-system-a-sposob-riadenia-vozidiel-automatickeho-dopravneho-systemu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Automatický dopravný systém a spôsob riadenia vozidiel automatického dopravného systému</a>

Podobne patenty