Kryštalické formy kyseliny 3-[5-(2-fluórfenyl)-[1,2,4]oxadiazol-3-yl]benzoovej

Číslo patentu: E 20471

Dátum: 24.09.2007

Autori: Almstead Neil, Moon Young-choon, Hwang Peter Seongwoo

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predkladaný vynález sa týka kryštalických foriem zlúčeniny 3-5-(2 fluórfenyl)-1,2,4 oxadiazol-3-yljbenzoovej kyseliny, farmaceutických dávkových foriem a prostriedkov zahŕňajúcich kryštalické formy, spôsobov výroby kryštalických foriem a kryštalických foriem podľa vynálezu na použitie v spôsoboch na liečenie, prevenciu a zvládanie ochorení zlepšených úpravou predčasného ukončenia translácie alebo nonsense sprostredkovaného mRNA rozkladu.0002 1,2,4-OxadiazoIové zlúčeniny použiteľné na liečenie, prevenciu alebo zvládanie ochorení zlepšených úpravou predčasného ukončenia translácie alebo nonsense sprostredkovaného mRNA rozkladu. ako je opísané vUS patente č. 6 992 096 B 2 vydanom 31. januára 2006, ktorý je v tomto dokumente uvedený vcelku ako referencia. Jedna taká zlúčenina je 3-5-(2-fluórfenyl)1,2,4 oxadiazol-3-ylbenzoová kyselina.0003 O pevných formách, ako sú soli, kryštalické formy, napr. polymorfné formy zlúčenín, je vo farmaceutickej problematike známe, že ovplyvňujú napríklad rozpustnosť, stabilitu, tekutosť, rozpadavosť a stlačiteľnosť zlúčeniny,rovnako ako bezpečnosť a účinnosť liekových produktov založených na zlúčenine (pozri napr. Knapman, K. Modern Drug Discoveries, 2000 53). Potenciálne vplyvy pevných foriem pri jednom liekovom produkte na bezpečnosť a účinnosť konkrétneho Iiekového produktu sú tak kritické, že US FDA vyžaduje identifikáciu a kontrolu pevných foriem, napr. kryštalických foriem každej zlúčeniny použitej vkaždom liekovom produkte predávanom vUSA. Preto nové kryštalické formy 1,2,4-oxadiazol-benzoových kyselín môžu ďalej za vývoj prípravkov na liečenie, prevenciu alebo zvládanie ochorení zlepšených úpravou predčasného ukončenia translácie alebo nonsense sprostredkovanéhomRNA rozkladu. Predkladaný vynález poskytuje tiež nové kryštalické formy 35-(2-fluórfenyl)-1,2,4 oxadiazol-B-yljbenzoovej kyseliny.0004 Citácia akejkoľvek referencie v oddiele 2 tejto prihlášky by nemala byť pokladaná za priznanie, že táto referencia je doterajší stav techniky predkladanej prihlášky.0005 Vynález poskytuje nové kryštalické formy 3-5-(2-fIuórfenyl)1 ,2,4 oxadiazol-3-yl-benzoovej kyseliny, ktorá má nasledujúcu chemickú štruktúru (l)0006 Najmä sú kryštalické formy 3-5-(2-fIuórfenyl)-1,2,4 oxadiazoI-3 yljbenzoovej kyseliny použiteľné na liečenie, prevenciu alebo zvládanie ochorení zlepšených úpravou predčasného ukončenia translácie alebo nonsense sprostredkovaného mRNA rozkladu, ako je opisané v US patente č. 6992 096 B 2 vydanom 31.januára 2006. Navyše predkladaný vynález poskytuje kryštalickú formu 3-5-(2-fluórfenyl)-1,2,4 oxadiazol-3-yljbenzoovej kyseliny, ktorá je v podstate čistá, t. j. jej čistota je väčšia ako asi 90 . Ľ0007 Určité uskutočnenie vynálezu poskytuje farmaceutické dávkové formy a prostriedky zahŕňajúce kryštalickú formu 3-5-(2-fIuórfenyl)-1,2,4 oxadiazoI-3 yllbenzoovej kyseliny a farmaceuticky prijateľné riedidlo, pomocnú látku alebo nosič. Vynález ďalej poskytuje kryštalickú formu podľa vynálezu na použitie v spôsoboch na liečenie, prevenciu alebo zvládanie ochorení zlepšených úpravou predčasného ukončenia translácie alebo nonsense sprostredkovaného mRNA rozkladu. V určitých uskutočneniach vynález poskytuje spôsoby výroby, izolácie a/alebo charakterizácie kryštalických foriem z vynálezu. Kryštalické formy podľavynálezu sú použiteľné ako aktívne farmaceutické zložky na prípravu prípravkov na použitie u zvierat alebo ľudí. Tak predkladaný vynález zahŕňa použitie týchto kryštalických foriem ako výsledného Iiekového produktu. Kryštalické formy a výsledné Iiekové produkty podľa vynálezu sú použiteľné napríklad na liečenie,prevenciu alebo zvládanie ochorení opísaných v tomto dokumente.0008 Je potrebné chápať, že obrázky z vynálezu sú obrázky nižšie týkajúce sa kryštalickej formy podľa vynálezu.OBR. 1 poskytuje práškový röntgenogram (XRPD) vzorky zahŕňajúcej formu A 3-5-(2-fluórfenyl)-1,2,4 oxadiazol-S-yljbenzoovej kyseliny.OBR. 2 poskytuje termogramy diferenčnej skenovacej kalorimetrie (DSC) a termogravimetrické analýzy (TGA) vzorky zahŕňajúcej formu A 3-5-(2 fluórfenyl)-1,2,4 oxadiazol-B-yljbenzoovej kyseliny.OBR. 3 poskytuje izotermu dynamickej sorpcie pár (DVS) vzorky zahŕňajúcej formu A 3-5-(2-fluórfenyl)-1,2,4 oxadiazol-3-yIbenzoovej kyseliny.OBR. 4 poskytuje C NMR spektrum v pevnom stave vzorky zahŕňajúcej formu A 3-5-(2-fluórfenyl)-1,2,4 oxadiazol-3-yIbenzoovej kyseliny.OBR. 5 poskytuje XRPD röntgenogram vzorky zahŕňajúcej formu B 3-5(2-fIuórfenyl)-1,2,4 oxadiazoI-S-yllbenzoovej kyseliny.OBR. 6 poskytuje DSC a TGA termogramy vzorky zahŕňajúcej formu B 3-5-(2-fluór-fenyl)-1,2,4 oxadiazol-3-yIbenzoovej kyseliny.OBR. 7 poskytuje DVS izotermu vzorky zahŕňajúcej formu B 3-5-(2 fluórfenyl)-1,2,4 oxadiazol-3-yIbenzoovej kyseliny.OBR. 8 poskytuje prekrytie experimentálnych XRPD röntgenogramov ukazujúcich charakteristickú skupinu píkov formy A (hore) vo vzťahu k niekoľkým vzorkám zahŕňajúcim formu B (druhý zhora dole) 3-5-(2 EP 2 076 501 35 696/Hfluórfenyl)-1,2,4 oxadiazol-3-yl-benzoovej kyseliny, čo ilustruje posun píkov medzi určitými vzorkami formy B.OBR. 9 poskytuje diagram usporiadania kryštálu formy A 3-5-(2 fluórfenyl)-1,2,4 oxadiazol-3-y|benzoovej kyseliny pozorovaný dole pozdĺž kryštalograñckej osi b a ukazujúci obrys elementárnej bunky.OBR. 10 poskytuje XRPD röntgenogram formy A 3-5-(2-fluórfenyl)1,2,4 oxadiazol-3-y|benzoovej kyseliny simulovaný zmonokryštálovej röntgenovej difrakčnej kryštálovej štruktúry získanej ztypického monokryštálu formy A.OBR. 11 poskytuje ORTEP graf asymetrickej jednotky monokryštálovej XRD kryštálovej štruktúry formy A 3-5-(2-fluórfenyl)-1,2,4 oxadiazol-3 y|benzoovej kyseliny. Atómy sú predstavované 50 pravdepodobnostnými anizotropnými termálnymi elipsoidami.0009 Kryštalické formy ekvivalentné kryštalickým formám opísaným nižšie a patentovo nárokované v tomto dokumente môžu vykazovať podobné, i ked od testovacích podmienok, čistoty, zariadení a ďalších bežných premenných známych odborníkom v danej problematike alebo opísaných v literatúre. Pojem kryštalický a príbuzné pojmy použité v tomto dokumente, ked sú používané pre opis látky, zložky alebo produktu, znamenajú, že látka, zložka alebo produkt je v podstate kryštalický, ako bolo stanovené röntgenovou difrakciou,mikroskopiou, polarizovanou mikroskopiou alebo iným známym analytickým postupom, ktorý je známy odborníkom vdanej problematike. Pozri napr. Remingtons Pharmaceutical Sciences, 18. vydanie, Mack Publishing, Easton PA, 173 (1990) The United States Pharmacopeia, 23. vydanie, 1843-18440010 Kryštalické formy podľa predkladaného vynálezu môžu byť charakterizované použitím monokryštálových údajov, práškovej röntgenovej difrakcie (PXRD), diferenčnej skenovacej kalorimetrie (DSC) a

MPK / Značky

MPK: C07D 271/06, A61K 31/4245

Značky: 3-[5-(2-fluórfenyl)-[1,2,4]oxadiazol-3-yl]benzoovej, kyseliny, krystalické, formy

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/63-e20471-krystalicke-formy-kyseliny-3-5-2-fluorfenyl-124oxadiazol-3-ylbenzoovej.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kryštalické formy kyseliny 3-[5-(2-fluórfenyl)-[1,2,4]oxadiazol-3-yl]benzoovej</a>

Podobne patenty