Vodná suspenzia minerálu a/alebo plniva a/alebo pigmentu s vysokým obsahom pevných látok v prostredí s kyslým pH

Číslo patentu: E 19882

Dátum: 28.06.2012

Autori: Buri Matthias, Gane Patrick, Rentsch Samuel

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Tento vynález sa týka vodných suspenzíí minerálu a/alebo plniva a/alebo pigmentu s vysokým obsahom pevných látok vprostredí s kyslým pH, spôsobu výroby takejto vodnej suspenzie minerálu a/alebo plniva a/alebo pi gmentu s vysokým obsahom pevných látok, použitie tejto vodnej suspenzie minerálu a/alebo plniva a/alebo pigmentu s vysokým obsahom pevných látok pri výrobe papiera, poťahovaní papiera, V plastoch, poľnohospodárskych a/alebo farbiarskych aplikáciách a ako plnivo v papieri a pre formuláciu náterovej farby obsahujúcu tútovodnú suspenziu minerálu a/alebo plniva a/alebo pigmentu s vysokým obsahom pevných látok.0002 V praxi sa vodné prípravky a najmä suspenzie vo vode nerozpustných pevných látok, ako sú materiály obsahujúce uhličitan vápcnatý, široko používajú vpapierenskom, farbíarskom,gumárenskom a plastovom priemysle ako povlaky, plnivá, nadstavovacie prostriedky a pi gmenty na výrobu papiera rovnako tak ako laky anátery. Napríklad suspenzie, tiež nazývané kaše uhlíčitanu vápenatého, mastenca alebo kaolínu sa používajú vo veľkých množstvách vpapierenskom priemysle ako plnivo a/alebo ako zložka pri príprave potiahnutého papiera. Obvyklé vodné prípravky vo vode nerozpustných pevných látok sú charakterizované tým, že obsahujú VTMJ vodu, vo vode nerozpustnú dispergovanú pevnú zlúčeninu a voliteľne ďalšieprídavné látky vo forme suspenzie alebo kaše.0003 Jeden problém v tomto ohľade spočíva v skutočnosti, že nastavenie vhodných mechanických vlastností takýchto vodných suspenzíí za určitých podmienok stále predstavuje výzvu. Pretože by prevoz suspenzíí uhličítanu vápenatého mal byť ekonomicky schodný, malo by byť množstvo vody v suspenzíí alebo objemu suspenzie tak malé, ako je to len možné. Avšak najmä pri nízkych teplotách, aké sa obvykle dosahujú V zimnom období, sa mechanické vlastnosti takýchto vodných suspenzíí s vysokým obsahom pevných látok významne zhoršujú v dôsledku zamŕzania suspenzie, čo činí prevoz a ďalšiu manipuláciu ťažkou. Okrem toho takéto vodné suspenzie svysokým obsahom pevných látok, ktoré zahŕňajú materiál obsahujúci uhličitan vápenatý, majú sklon byť nestabilné za kyslých podmienok, ako v prítomnosti napr. kyslých prídavných látok, ktoré môžu byť obvykle časťou takejto vodnej suspenzie, čo po čase vedie k0004 V tomto ohľade bolo navrhnutých niekoľko prístupov na zlepšenie mechanických vlastností vodných suspenzii, ktoré zahŕňajú materiál obsahujúci uhličitan vápenatý. Napríklad W 0 96/32 448 opisuje postup na spracovanie disperzie uhličitanu vápenatého (známej v priemysle ako kaša) s nízkou koncentráciou uhličitanu (l až 30 pevnej hmoty) použitím polyDIMDAC (dimetyldialylamónium-homopolymér), ktorý je katiónovým agregačným prostriedkom s nízkou molekulovou hmotnosťou od 10 000 do 500 000, aby sa získala hruda. Tento patent používa PCC aj mletý prírodný uhličitan vápenatý, označovaný ako G(N)CC alebo mletý prírodný uhličitan vápenatý, alebo jeho zmesi. Tento postup je hlavne Ílokulačným postupom, agregácia malých častíc na väčšie a vlastnosť interakcie s vláknami sa hlavne získa výhradne hrubou granulometriou častíc. Fyzikálne vlastnosti papiera sú potom nepriaznivoovplyvnené, keď sa znižuje jeho váha.0005 WO 96/32449 poskytuje všeobecne tú istú informáciu. Cieľom je získať selektívnu agregáciu jemných a ultra-jemných častíc s použitím agregačného prostriedku obsahujúceho0006 US 4 367 207 opisuje postup na úpravu CaCO 3 V prítomnosti aniónového organopolyfosfonátového elektrolytu, ale cieľom je proste získať suspenzíu jemne rozptýleného0007 EP 0 406 662 opisuje postup na výrobu syntetického uhličitanu, vktorom sa vyrobí predzrnes z CaCOg v aragonitovej forme s vápnom k tejto suspenzii sa pridá derivát kyseliny fosforečnej ako kyselina fosforečná alebo jej soli alebo rôzne fosforečnany, a nakonec sa zavedie C 02, aby sa dosiahla konvenčná karbonácia. Účelom tohto patentu je špecificky získať PCC s veľkou veľkosťou častíc a zvláštnou kryštálovou formou (íhličkovitou), ktorého priemyselnávýroba nebola predtým možná.0008 Kyselina fosforečná sa používa v EP 0 406 662, aby sa vyrobila špecificky aragonitová forma prostredníctvom neidentiñkovanej vápenatej soli kyseliny fosforečnej, ktorá poskytuje nové nukleačné očk pre požadovanú kryštálovú formu. Získané uhličitanové produkty sú použiteľné pri výrobe papiera na umožnenie zabudovania väčších množstiev minerálnej hmotydo papiera, čím sa vyrobia nehorľavé vnútorné papiere. Nie sú zmienené žiadne vlastnosti akonepriehľadnosť, lesk alebo váha papiera. Okrem toho sa jediný príklad aplikácie týka0009 EP l 982 759 A 1 sa týka postupu čistenia vody, kde sa na povrchu zreagovaný prírodný uhličitan vápenatý uvedie do styku s vodou, ktorá sa má čistiť, pričom na povrchu zreagovaným prírodním uhličitanem vápenatým je reakčný produkt prírodného uhličitanu vápenatého s kyselinou a oxidom uhličitým, ktorý sa vytvorí in situ kyslou úpravou a/alebo sa dodáva0010 EP 2 264 108 Al sa týka postupu na prípravu na povrchu zreagovaného uhličitanu vápenatého vo vodnom prostredí. Tento postup má za cieľ vyhnúť sa povinnému začleneniu stredne silných až silných kyselín. EP 2 264 108 Al je tiež zameraný na vodnú suspenziu napovrchu zreagovaného uhličitanu vápenatého, ktorú je možné získať týmto postupom.0011 EP 2 264 109 Al sa týka postupu na prípravu na povrchu zreagovaného uhličitanu vápenatého. Tento postup zahŕňa nasledujúce kroky a) poskytnutie uhličitanu vápenatého b) poskytnutie 5 hmotn. až 50 hmotn. , vztiahnuté na hmotnosti uhličitanu vápenatého, aspoň jednej kyseliny majúcej pKa nižší než alebo rovný 2,5, pričom anión zodpovedajúcej kyseliny je schopný tvoriť vo vode nerozpustné vápenaté soli c) poskytnutie plyrmého C 02 d) poskytnutie aspoň jednej vo vode rozpustné nepolyméme organické a/alebo anorganické slabé kyseliny a/alebo hydrogensoli uvedenej aspoň jednej vo vode rozpustnej nepolymérnej organickej a/alebo anorganickej slabej kyseliny a e) uvedenie zmieneného uhličitanu vápenatého do styku suvedenou aspoň jednou kyselinou majúcou pKa menší než alebo rovný 2,5 zkroku b),suvedeným plynným C 022 kroku c) a s uvedenou aspoň jednou vo vode rozpustnou nepolyrnémou organickou a/alebo anorganickou slabou kyselinou a/alebo hydrogensoľou uvedenej aspoň jednej vo vode rozpustnej nepolymémej organickej a/alebo anorganickej slabej kyseliny z kroku d) pričom aspoň jedna vo vode rozpustná nepolymérna organická a/alebo anorganické slabá kyselina má pKa väčší než 2,5 a pričom zodpovedajúci anión tejto kyseliny jeschopný tvoriť vo vode nerozpustné vápenaté soli.0012 Taktiež sú známe postupy na prepožičanie konkrétnych vlastností materiálu0013 Okrem ineho by sme mali zmieniť získanie vlastností odolnosti voči kyselinám, ktoré súužitočné, keď sa uhličítan použije ako plnivo V kyslých postupoch na výrobu papiera, čo sú niektoré ztradičných postupov na výrobu papiera. Teda US 5 043 017 opisuje stabilizáciu uhličitanu vápenatého, a najmä PCC pôsobením chelatačného činidla pre vápnik ako hexametafosforečnan sodný, a pridruženej bázy, ktorou môže byť alkalická soľ kovu so slabou0014 US 4 219 590 opisuje postup na zlepšenie suchého uhličitanu vápenatého jeho úpravou s úplne suchým plynným anhydridom. Tu sa zlepšenie povrchovej úpravy dosiahne mastnou kyselinou alebo kyslou živicou alebo podobnými produktmi. Tento postup upravuje uhličítan vyvarenýrni výpary kyseliny fosforečnej, chlorovodíkovej, dusičnej, kaprovej alebo akrylovej alebo chloridov či fluoridov hlinitých, alebo kyseliny fumárovej atď. Cieľom je štiepiťuhličitanové častice na jemné častice.0015 Taktiež je známy US 5 230 734, ktorý používa C 02 na výrobu uhličitanu Ca-Mg. W 0 97/08 247 opisuje formuláciu uhličitanu, tiež pre papier, získanou metódou slabej kyseliny. Uhličitan sa ošetrí zmesou slabej kyseliny a slabej bázy, ktorými je kyselina fosforečná a respektíve derivát organické kyseliny. W 0 97/14 847 taktiež opisuje uhličítan odolný voči kyselinám pre papier, ktorý sa ošetrí zmesou dvoch slabých kyselín, aby sa deaktivoval povrch0016 W 0 98/20 079 tiež opisuje postup na prepožičanie uhličitanu odolnosti voči kyselinám,a najmä PCC, pridaním kremičitanu vápenatého a slabej kyseliny alebo kamenca. US 5 164 006 používa ošetrenie pomocou C 02, aby sa získali vlastnosti odolnosti voči kyslému prostrediu. Avšak je potom nutné pridanie produktov ako chlorid zinočnatý, čo nevyhovuje požiadavkám na0017 Ako už bolo zmienené vyššie, vodné suspenzie obvykle zahŕňajú vodu, vo vode nerozpustnú dispergovanú pevnú zlúčeninu a voliteľne ďalšie prídavné látky vtakýchto prípravkoch. Vtomto ohľade by sa malo ďalej poznamenať, že takéto vodné suspenzie obsahujúce dispergovaný uhličítan vápenatý v kombinácii s chloridom vápenatým môžu spôsobiť vážne problémy počas napr. výroby takejto suspenzie, výroby kompozície náterovej farby, jej skladovania a následného použitia. Pokiaľ takáto vodná suspenzia obsahujúca uhličítan vápenatý prijde do styku schloridom vápenatým alebo inými soľami jednomocných, dvojmocných alebo trojmocných katiónov, nastane tvorba aglomerovaných a vyvločkovaných

MPK / Značky

MPK: D21H 17/00, D21H 17/66, D21H 17/69, C09C 1/02, D21H 19/38, D21H 17/67

Značky: pigmentů, prostředí, kyslým, minerálů, suspenzia, obsahom, vodná, pevných, látok, vysokým, plniva

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/63-e19882-vodna-suspenzia-mineralu-a-alebo-plniva-a-alebo-pigmentu-s-vysokym-obsahom-pevnych-latok-v-prostredi-s-kyslym-ph.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vodná suspenzia minerálu a/alebo plniva a/alebo pigmentu s vysokým obsahom pevných látok v prostredí s kyslým pH</a>

Podobne patenty