GAG väzbové proteíny

Číslo patentu: E 10279

Dátum: 02.12.2004

Autor: Kungl Andreas

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predložcný vynález sa týka spôsobov a nástrojov na inhibíciu interakcie chcmokínov a ich vysoko añnitných receptorov na leukocyty a spôsobov terapeutickej liečby zápalových0002 Chemokíny, pôvodne odvodené z ehemoatraktančných cytokinov, v súčasnosti obsahujú viac ako 50 členov a predstavujú rodinu malých, indukovaných a sekretovaných proteínov nízkej molekulcvej hmotnosti (6-12 kDa v ich monomćrnej forme), ktoré hrajú rozhodujúcu úlohu v imunitnom systéme a zápalových procesoch. V závislosti od ích funkcie pri imunite a zápaloch, môžu byť rozdelené do dvoch tried. Zápalove Chemokíny sú produkované mnohými rôznymi bunkovýmí tkanivami ako aj migrujúcimí leukoeytmi v odpovedi na bakteriálne toxíny a zápalové cytokíny ako lL-l, TNF a interferóny. Ich hlavnou funkciou je pritiahnuť leukocyty na obranu hostítela a pri zápalovom procese. Chemokíny navádzané na cieľ, naproti tomu, sú konštitutívne exprimované v definovaných oblastiach lymfoidných tkanív. Riadia cestu a navádzanie lymfocytov na ciel a dendritické bunky V imunitnom systéme. Tieto Chemokíny, ako sú uvedené s BCA-1, SDF-l alebo SLC,kontrolujú premiestnenie a recirkuláciu lymfocytov v kontexte maturácie, diferenciácíe,aktivácie a zabezpečenia ich správneho navádzania na ciel v sekundámych lymfatických0003 Napriek veľkému počtu zástupcov, Chemokíny vykazujú mimoriadne podobne štrukturálne zavinutie hoci sa sekvenčná homológia mení medzi 20 až 70 percentami. Chemokíny obsahujú zhruba 70-130 aminokyselín so štyrmi zachovanými cysteínovýmí zvyškami. Cysteíny tvoria dve disulñdické väzby (Cys l- Cys 3, Cys 2- Cys 4), ktore sú zodpovedne za ich charakteristickú trojrozmernú štruktúru. Chemotaktické cytokíny sa skladajú z krátkej aminokoncovej domény (3-10 aminokyselín), ktorá sa nachádza pred prvým cystcínovým zvyškom, jadra vytvoreného z B-reťazcov a spojených slučiek nájdených medzi druhým a štvrtým cystcínovým zvyškom ako aj karboxykoncom u-hćlixu 20-60 z aminokyselín. Protcínovć jadro má dobre usporiadanú štruktúru, zatial čo N- a C-koncové časti sú ncusporiadané. Sekrečnć protcíny sú syntetizovane s vedúcou sckvcncíou 20-25aminokyselín, ktoré sú šticpenc pred uvoľnenim.0004 Chemokíny sú rozdelené do štyroch skupin na základe relatívncj polohy ichcysteínových zvyškov v maturovanom proteíne. V podrodine a-chemokínu, prvé dva zo štyroch cysteínov sú oddelené jednou aminokyselinou (CXC), zatial čo pri B-chemokínoch sú zodpovedajúce cysteínove zvyšky susediace navzájom (CC). a-Chemokíny sa môžu ďalej klasifikovať na také, ktoré obsahujú ELR sekvenciu na N-konei, čím sú chemotaktickć pre neutrofily (napríklad IL-8) a tie, ktorým chýba ELR motív a pôsobia na lymfocyty (napríklad I-TAC). Štruktúrne sa B-ehemokíny môžu ďalej rozdeliť na dve skupiny eotaxínovú rodinu monocyt-chemoatraktančných proteínov ktorý obsahuje päť monocytových chemoatraktančných-proteínov (MCP) a eotaxín, ktoré sú navzájom zhodné približne na 65 percent a zvyšné 3-chemokíny. Ako pri CXC-rodine, N-koncovć aminokyseliny predchádzajúce CC-zvyšky, sú rozhodujúcimi komponentami biologickej aktivity a selektivity leukocytov z chemokínov. BChemokíny, všeobecne, nepôsobia na neutroñly ale priťahujú s rôznou selektivitou monocyty, eozinofily, bazofily a lymfocyty.0005 Iba niekoľko chemokínov sa nehodí do CC- alebo CXC-skupiny. Lymfotaktín je zatiaľ jediný chemokín, ktorý ukazuje iba dva namiesto štyroch charakteristických cysteinov v jeho primárnej štmktúre a je teda klasiñkovaný ako y- alebo C-chemokín. Naproti tomu,vyvodzujúc z tejto klasifikácie, fraktalkin sa musi spomenúť ako iba jediný predstaviteľ ôalebo CXXXC-podskupiny s tromi aminokyselínami oddeľujúcimi prve dva cysteíny. Obidva, lymfotaxín a fraktalkín, indukujú chemotaxiny T-buniek a NK buniek.0006 Chemokíny indukujú bunkovú migráeiu a aktiváciu naviazaním na špecifický povrch bunky, receptory spojené s G-proteínmi so siedmimi transmembránovými úsekmi na cieľových bunkách. Zatiaľ bolo klonovaných osemnásť ehemokinových receptorov, ktoré zahŕňajú šesť CXC, desat CC, jeden CX 3 C a jeden XC receptor. Receptory ehemokínov sú exprimované rôznymi typmi leukocytov, niektoré z nich sú obmedzené na určité bunky(napriklad CXCRI je obmedzený na neutroñly) zatial čo iné sú široko exprimovanć(napríklad CCR 2 je exprimovaný v monocytoch, T bunkáeh, NK bunkách a bazoñloch). Podobne ako chemokíny, receptory sa môžu konštítutívne exprimovat na určité bunky, zatial čo niektoré sú indukovateľné. Niektore z nich môžu byt dokonca down-regulované vytvorením buniek, ktoré nereagujú na určite chemokíny, ale zostávajú reagujúce na iné. Väčšina receptorov rozpoznáva viac ako jeden chemokín a naopak, ale rozpoznanie jeobmedzené na chemokíny zodpovedajúcej podskupiny (pozri tabuľka l).jÍ Akútny syndróm ťažkosti s jz l l zapal pľúc 72 gChcmokin i iCXCRl v . , . , l EHELR IL-8 ŠCXCRZ Neutroñly Rcumatoidna anritida 73 i i . l Zápalová choroba čriev 74 i ĺmotív) , i , l l g l s iPsoriáza 75 Baktcriálna F l I l i lmenmgitída 76 ř , , s, . i m. ..,ĺ. -.-W ,.-.-,, , l....,,,..wW., i Ě i Astma 77 Glomerulonefritída f l , Bazoñly Monocyty ľšMCP-l §CCR 2 ,D d t k b k NK g Zápalová choroba čr 1 ev 80il vírusová memngitída 82,83 l§i Eozinoñly Monocytyl CC i lccm l AktivovanéTbunky l Ě0007 Chemokíny majú dve miesta interakcie s ich receptormi, jedno na aminokoncovej doméne a ďalšie na exponovanej slučke hlavného reťazca, ktoré sa rozširujú medzi druhým a tretím cystcínovým zvyškom. Obidve mícsta sú držané v tesnej blízkosti disulñdických väzieb. Rcceptor rozpozná prvé väzbovć miesta oblasti slučky, ktoré ako sa zdá, pôsobia ako spájacia doména. Táto interakcia obmedzuje mobilitu chcmokinov teda uľahčuje správnu orientáciu aminokoncovej domény. Štúdie sa uskutočnili s mutantnýmí ehemokiiuní, ktore sa stále efektívne viami na ich receptory ale nereagujú. Tieto mutzmty sa získali delćeiouaminokyselín alebo modiñkáciou na Nkonci, napriklad L-8, RANTES a MCP-l.0008 Mnohonásobné intracelulárne signálne dráhy sa objavia po aktivácii rcccptora ako výsledok viazania chemokínu. Chemokíny tiež interagujú s dvomi typmi nesignalizujúcich molekúl. Jedna je DARC receptor, ktorý sa exprimujc V erytrocytoch a v cndotclových bunkách, a ktorý viaže CC- ako aj CXC-chcmokíny na ich zabránenie v obehu. Druhým typom sú heparan sulfát glykozaminoglykány (GAGs), ktoré sú časťou proteoglykánov a ktoré slúžia ako ko-reccptory pre chemokíny. Zachytávajú a uvádzajú chemokíny na povrch navádzacieho tkaniva (napr. endotelových buniek) s cieľom vytvorit lokálny koncentračný gradient. V odpovedi na zápal, ako pri reumatoidnej artritide, leukocyty rolujúce na cndoteli v selektín sprostredkovaných procesoch sa dostanú do kontaktu s chcmokínmi prezentovanými proteoglykánmi na povrchu bunky. V dôsledku toho, lcukocytové integriny sú aktivované, čo vedie k tesnej adhézíi a extravazácii. Privolane leukocyty sú aktivované pomocou lokálnych zápalových cytokínov a môžu sa stať neeitlivými na ďalšiu signalizáciu chemokínu vzhľadom k vysokej lokálnej koncentrácii chcmokínov. Na udržanie chemokínového gradientu vkwnom riečísku tkaniva, DARC receptor ñmguje ako odtok pre prebytok chcmokínov.0009 Heparan sulfátovć (HS) proteoglykány, ktoré pozostávajú z jadra proteínov kovalentne viazaných glykozaminoglykánovými bočnými rcťazcami (GAGS), sú nájdené V bunkách a tkanivách mnohých cicavcov. Zatial čo proteínová časť určuje lokalizáciu proteoglykánov V bunkovej membráne alebo extracelulámej matrici, glykozaminoglykànové zložky sprostredkovávajú interakcie s rôznymi cxtracclulárnymi ligandami ako faktormi rastu,chemokínmi a adhćznymi molckulami. Biosynléza proteoglykánov bola už predtým značne preskúmaná. Hlavné skupiny proteoglykánov na povrchu buniek sú syndckan rodina transmembránových proteínov (štyria členovia pri cicavcoeh) a glypikán proteinová rodina pripojená na membránovú bunku pomocou glykozylfosfatidylinozítolovćho (GPl) konca (šesť členov pri cicavcoch). Kým glypikány sú široko exprimovanć v nervovom systéme, V obličke a menej cxprimované v kostrovom a hladkom svalstve, syndekán-l hlavne HSPG v cpitclových bunkách, syndekán-2 prevláda vo fibroblastoch a cndotclových bunkách,syndckán-ĺł sa vyskytuje v neurónových bunkách a syndckánn-4 je široko exprimovaný. Väčšina GAG reťazcov pridaných k syndekan jadrovým proteinom cez tetrasacharidový reťazec na konkrétne scríny sú IIS reťazce. ĺloci uminokysclinovć sekvencie cxtracelulárnych domén špecifického typu syndekánu nie sú konzervovanie medzi rôznymi druhmi na rozdielod transmembránových a cytoplazmntických domén, počet a polohy GAG reťazcov sú vysoko

MPK / Značky

MPK: A61K 38/20

Značky: väzbové, proteiny

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/63-e10279-gag-vazbove-proteiny.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">GAG väzbové proteíny</a>

Podobne patenty