Sada podlahových panelov opatrených uzamykacím systémom s oddeleným posúvateľným spojovacím perom

Číslo patentu: E 13237

Dátum: 24.09.2007

Autori: Pervan Darko, Palsson Agne, Bergelin Marcus

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa všeobecne týka oblasti podlahových panelov s mechanickými uzamykacimisystémami, obsahujúcimi oddelené ohybné spojovacie pero, ktoré umožňuje ľahkú inštaláciu.0002 Vynález sa týka najmä, avšak nie obmedzujúcim spôsobom, mechanického uzamykacieho systému pre obdĺžnikové podlahové panely s dlhými a krátkymi okrajmi. Malo by sa zdôrazniť, že terminy dlhé a krátke okraje sa používajú len na zjednodušenie opisu. Panely by mohli byť tiež štvorcové, mohli by mať viac ako štyri okraje, a susedné okraje by mohli mať iné uhly, ako 90 °, avšak vynález je taktiež použiteľný všeobecne na stavebné panely. Vynález sa konkrétnejšie týka typu mechanicky uzamykacích systémov, ktoré umožňujú, aby všetky štyri okraje panelu mohli byť uzamknuté k iným panelom jediným úkonom naklonenia, zahŕňajúcim chybné a/alebo posúvateľné a/alebo rotujúce spojovacie pero, aby sa uľahčíla inštalácia0003 Podlahový panel tohto typu je predkladaný v spise WO 2006/043893, ktorý opisuje podlahový panel s uzamykacím systémom obsahujúcim uzamykací prvok spolupracujúci suzamykacou drážkou, pre horizontálne uzamykanie a ohybné spojovacie pero spolupracujúce s drážkou pre spojovacie pero, na uzamykanie vo vertikálnom smere. Ohybné spojovacie pero sa v priebehu spájania podlahových panelov ohýba v horizontálnej rovine a umožňuje inštalovať panely vertikálnym sklápaním alebo len vertikálnym pohybom. Vertikálnym sklápaním sa rozumie spájanie troch panelov, pri ktorom sú prvý panel a druhý panel v spojenom stave a pri ktorom jediný úkon naklonenia nového panelu, tu nazývaného skladaný panel, pripája súčasne dva kolmé okraje nového panelu kprvému panelu a druhému panelu. K takémuto spájaniu dochádza napriklad vtedy, ked je dlhý okraj prvého panelu v prvom rade už pripojený k dlhému okraju druhého panelu v druhom rade. Nový skladaný panel sa potom pripája naklonením k dlhému okraju prvého panelu v prvom rade. Tento špecifický typ úkonu naklonenia, ktorým sa tiež spája krátky okraj nového skladaného panelu a druhý panel, sa nazýva vertikálne sklápanie. Krátke okraje sú všeobecne pripájané horizontálne pásikom zahŕňajúcim uzamykací prvok na pásiku panelu a uzamykaciu drážku na dolnej časti skladaného panelu spolupracujúceho s uza mykacím prvkom pásíka panelu. Je tiež možné spájať dva panely pokladaním celého panelu dolelen vertikálnym pohybom proti inému panelu. Tento špecifický typ uzamykania sa nazýva0004 Podobné podlahové panely sú ďalej opísané v spise WO 2003/0 l 6654, ktorý zverejňuje uzamykací systém zahŕňajúci spojovacie pero s ohybným pásikom. Spojovacie pero sa rozprestiera a ohýba v podstate vo vertikálnom smere a špička pásika spolupracuje s drážkou prespojovacie pero pre vertikálne uzamykanie.0005 Vertikálne uzamykanie a vertikálne sklápanie tohto typu vytvára separačný tlak na krátkych okrajoch, ked je chybné spojovacie pero alebo sú chybné časti spojovacieho pera posúvané horizontálne dvojitou činnosťou počas nakláňania dlhých okrajov. Časti spojovacieho pera sú počas počiatočnej fázy uzamykania posunuté smerom dovnútra a potom sa posúvajú smerom do počiatočnej polohy počas ñnálnej časti uzamykacej činnosti. Vynálezca si zanalyzoval niekoľko typov podlahových panelov a prišiel na to, že existuje značné riziko, že by krátke okraje mohli byť v priebehu inštalácie odtlačené navzájom od seba a že by sa mohla objaviť medzera medzi okrajovými časťami krátkych okrajov. Taká medzera by mohla zabrániť ďalšej inštalácii a podlahové panely nebude potom možne spojiť. Tiež by to mohlo spôsobiť vážne poškodenie uzamykacieho systému na krátkych okrajoch. Zatlačenie podlahových dosiek do strany ku krátkym okrajom v priebehu inštalácie by mohlo zabrániť medzera. Taká metóda inštalácie je však komplikovaná a dá sa len obtiažne použiť, pretože sa musia kombinovať tričinnosti a musia sa používať simultánne v spojení s naklonením smerom dole pozdĺž dlhýchokrajov, ako je to opisané ďalej.a) Okraj nového podlahového panelu sa musi uviesť do styku s prvým podlahovým panelom, ktorý leží na podlahe a dlhý okraj nového panelu sa musí zatlačiť dopredu vsklonenej polohe smerom k prvému panelu.b) Nový panel sa musí posunúť do strany v stlačenej a hore naklonenej polohe a musí sa zatlačiť do strany proti krátkemu okraju druhého panelu ležiaceho na podlahe, aby sapôsobilo proti protitlaku spojovacieho pera.c) Nový panel musí byť nakoniec sklopený smerom dole k podlahe a v priebehu tohtoúkonu naklonenia je treba udržiavať tlak dopredu a do strany.0006 Spisy W 0 2008/017281 A 1 a W 0 2008/01730 lA 2, z ktorých žiadny nie je relevantný, čo sa týka otázky vynálezcovskej činnosti, opisujú podlahovú krytinu, ktorá pozostáva zo skupiny čiastkových panelových jednotiek. Na čelných stranách sú vytvorené drážky, ktoré tvoriauzamykací kanál určený na umiestnenie čelného spojovacieho pera.0007 Spis EP 2000610 Al, ktorý nie je relevantný pre otázku vynálezcovskej činnosti,zverejňuje sadu podlahových dosiek, ktoré zahŕňajú uzamykací prvok vo forme pozdĺžneho ohýbateľného pásika umiestneného v horizontálnej drážke.0008 Spis W 003/083334 A 1 opisuje podlahové dosky vybavené mechanickým uzamykacím systémom zahŕňajúcim v jednom vyhotovení ohybnú pružinu, ktorá môže byť posunutá a/alebo stlačená horizontálne alebo alternatívne byť ohnutá vertikálne hore alebo dole.0009 Vynálezca prišiel na to, že problémy s oddeľovaním (separáciou) a inštaláciou sa často objavujú vtedy, keď panely majú malú hrúbku a malé kompaktné uzamykacíe systémy na dlhých okrajoch alebo keď je jadro panelu vyrobené z materiálu s hladkými povrchmi, ako je vysokohustotná drevovláknitá doska (HDF). Také problémy by sa tiež mohli objavovať vtedy,keď sú panely krátke alebo v spojitosti s inštaláciou prvého alebo posledného panelu v každom rade, pretože taká inštalácia sa všeobecne robí s panelmi, ktoré sú piirezané na menšiu dĺžku,aby sa podlaha ptipôsobila podľa polohy steny. Problémy so separáciou sa dajú však riešiť len extrémne obtiažne pri každom type panelov, ktoré používajú uzamykacíe systémy so silným ohybným spojovacím perom, ktoré vytvára v podstate horizontálny separačný tlak v priebehu vertikálneho sklápania. Také silné spojovacie perá sú veľmi dôležité pri mnohých aplikáciách,kde sa vyžaduje veľmi kvalitné vertikálne spojenie a panely s takými ohybnými spojovacímiperami sa dajú len veľmi obtiažne inštalovať známymi inštalačnými metódami.0010 Cieľom vynálezu je vyriešiť problémy so separovanim pri podlahovinách, ktoré sú určenéna inštalovanie s vertikálnym sklápaním alebo vertikálnym uzamykaním alebo iba jednoduchýmnaklonením dlhých okraj ov.0011 Vertikálne sklápanie podľa známej technológie uzamyká panely vertikálne, pokiaľ sa sklopia smerom dole. Je možné panely odomknúť. To by sa dalo urobiť pomocou špeciálnychnástrojov, ktoré sú vložené do uzamykacieho systému. Tiež je možné vyklopiť hore celý radapanely od seba rozpojiť. Výhodou by bolo, ak by mohli byť jednotlive panely ľahšie uzamykané a odomykanć, prednostne jednoduchým opačným úkonom naklonenia. Poškodenéalebo nesprávne inštalované panely by sa tak dali nastaviť, vymeniť alebo inštalovať znova.0012 Inou úlohou vynálezu je teda poskytnúť riešenie tohto problému pomocou nového uzamykacieho systému, ktorý nie je po vertikálnom sklápaní vertikálne pripojený a ktorý bymohol byť uvoľnený jednoduchým naklonením v opačnom smere.0013 Vertikálne sklápanie podľa známej technológie vyžaduje, aby boli určité časti uzamykacieho systému ohnuté, stlačené alebo posunutá, keď sú panely sklopené dole. To vytvára odpor, ktorý je nevýhodou v priebehu inštalácie. Treťou úlohou vynálezu je poskytnúť riešenie,ktoré čo najviac zabraňuje takému odporu a kde sú prednostne všetky typy odolnosti spôsobované vertikálnymi uzamykacimi časťami v priebehu vertikálneho sklápania značne zredukovane0014 Rôzne typy podlahových dosiek vyžadujú rôzne uzamykacie riešenia. Uzamykací systém uspôsobený na uzamykanie tenkých laminátových podlahovín s hrúbkou 5-8 mm, s jadrom z HDF, sa nedá vždy použiť na uzamykanie napriklad hrubých drevených podlahovín s hrúbkou 14 - 25 mm a s jadrom z dreva rôznych typov a akosti. Štvrtou úlohou je poskytnúť riešenie vhodné pre široký rozsah rôznych typov a veľkostí podláh pri tom istom type podlahy.0015 V nasledujúcom texte sa viditeľný povrch inštalovaného podlahového panelu nazýva predné čelo, zatial čo protiľahlá strana podlahového panelu, obrátená k podkladu podlahy, sa nazýva zadné čelo. Okraj medzi predným čelom a zadným čelom sa nazýva spojovací okraj. Pokial nie je deñnované niečo iné, tak homý a dolný znamená smerom k prednému čelu a smerom k zadnému čelu. Vnútomý a vonkajší znamená smerom k stredu alebo od stredu panelu. Horizontálnou rovinou sa rozumie rovina, ktorá siaha rovnobežne s vonkajšou časťou povrchovej vrstvy. Bezprostredne vedľa seba umiestnené homé časti dvoch susedných spojovacích okrajov dvoch spojovacích podlahových panelov spolu defmujú vertikálnu rovinu kolmú na horizontálnu rovinu. Horizontálnym sa rozumie rovnobežne s horizontálnou rovinou avcrtikálnym sa rozumie rovnobežne s vertikálnou rovinou.

MPK / Značky

MPK: E04F 15/02, E04F 15/04

Značky: uzamykacím, spojovacím, posúvateľným, perom, systémom, podlahových, opatřených, odděleným, panelov

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/61-e13237-sada-podlahovych-panelov-opatrenych-uzamykacim-systemom-s-oddelenym-posuvatelnym-spojovacim-perom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Sada podlahových panelov opatrených uzamykacím systémom s oddeleným posúvateľným spojovacím perom</a>

Podobne patenty