Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Súčasný vynález sa týka formulácií, obzvlášť sa potom týka kompozíc a formulácií ekteinascidínov, ako je napr.Ekteinascidíny už boli identifikované, Štrukturálne charakterizované a boli popísané metódy syntézie týchto látok. Viď napr. R. Sakai a kol., 1992, Prco. Natl. Acad. Sci. USA 89, str. 11456-11460, Additional antitumor ecteinascidins from Caribbean tunicate Crystal structures and activities in vivo R. Menchaca a kol., 2003, J. Org. Chem. 68(23), str. 8859-8866, Synthesis of natural ecteinascidins (ET-729, ET 745, ET-759 B, ET-736, ET-637, ET-594) z cyanosafracínu B a I. Manzanares a kol., 2001, Curr. Med. Chem. - Anti-cancer Agents, 1, str. 257-276, Advances in the Chemistry and Pharmacology of Ecteinascidins A Promising New Class of Anticancer Agents a tu uvedených odkazov. Tieto odkazy potom popisujú ekteinascidíny. Príklady ekteinascidínov sú napríklad ET-743, ET-729, ET-745, ET-759 A, ET-759 B, ET-759 C, ET-770, ET 815, ET-731, ET-745 B, ET-722, ET-736, ET-738, ET-808, ET-752,ET-594, ET-552, ET-637, ET-652, ET-583, ET-597, ET-596, ET 639, ET-641 a ich deriváty, ako acetylovąné formy, formylované formy, metylované formy a oxidované formy ako N-oxidovanéŠtrukturálne charakterizácie ekteinascidínov tu nie sú opätovne vyjadrené, pretože sú detailne popísané v uvedených odkazoch a citáciách teda ktokoľvek s príslušným vzdelaním je schopný získať tieto informácie priamo zo zdrojov tu uvedenýchMinimálne jedna ž ekteinascidínovýćh zlúčenín, konkrétne ET~ 743, bola široko študovaná, a bude na nej špecifickyodkazované z dôvodu ilustrácie vlastností tohto vynálezu.HO NH Cme mo i H 0 Me O Me N Me N C)Farmaceutická kompozícia zahrnujúca ET~ 743 V kombinácii s farmaceutický akceptovateľným nosičom, rozpúšťadlom aleboexcipientom je nárokovaná v US patente 5,256,663.Neoávnou revíziou ET-743, jeho chemickej povahy,mechanizmu pôsobenia a preklinickêho a klinického vývoja je možné nájsť vo van Kesteren, Ch. a kol, 2003, Anti-Cancer Drugs, 14 (7), str. 487-502 Yondelis (trabectedin, ET-743) the development of an anticancer agent of marine origin, a odkazov, uvedených v týchto publikáciách.ET-743 má potenciálnu antineoplastickú aktivitu proti širokej škále ľudských nádorových časti cudzieho tkaniva,pestovaných u atymickej myši, zahrnujücich melanóm a karcinómV I. klinickej fáze štúdií ET-743 boli pozorované sľubné reakcie u pacientov, so sarkómom ja kaici 5 ómóm vaječníkov a prsníka. Teda v prípade tohto nového liečiva prebieha V súčasnej dobe intenzívny výzkunn a mnoho klinických testov fáze II na pacientoch trpiacich rakovinou so širokou škálouAko je vysvetlené vo W 0 0069441, a doplnené potom úplne pomocou odkazov, ET-743 je dodávaný a skladovaný ako sterilný lyofilizovaný produkt, obsahujúci ET-743, manitol a fosfátový pufer. Preferovaná formulácia je taká, ktorá obsahuje 0,9 roztok chloridu sodného alebo iný vhodný infúzny nosič, 250 g ET-743 s 250 mg manitolu, 34 mg fosforečnanu draselného a fosforečnú kyselinu, upravujúcu pH. Táto formulácia je potomrozpustená a nariedená pre intravenóznu injekciu.ET-743 je svojimi štrukturálnymi vlastnosťami komplexná chemická entita. ET-743 ďalej vykazuje obmedzenú rozpustnosť vo vode a jej stabilita, obvzlášť V biokompatibilných formách a formuláciách je obtiažne predvídateľná a dosiahnuteľná. Tieto charakteristiky spôsobujú potiaže u konvenčnej metodológie a spôsobov tejto technológie, obzvlášť potom v prípade prípravy formulácii ET-743, ktoré potom môžu byť ľahko využiteľné na lekárske účely. Také použitie prednostne počíta s formuláciami, ktorých charakteristiky zahrnujú jedno alebo viac z nasledujúcich biokompatibilita, stabilita za podmienok vyskytujúcich sa v okolnom prostredí alebo za podmienok, ktoré sú tomuto prostrediu veľmi blízke (tj.laboratórne podm.), s čo možno najdlhšou trvanlivosťou, jednoduchou rozpustnosťou pri súčasnom vzniku roztoku, stabilného v danom prostredí alebo prostredí tomuto blízkemu, a po čo najdlhšiu možnú dobu.Jednako len konvenčná formulácia a metódy prípravy takých formulácií nezaisťujú vlastnosti a charakteristiky také, ako sú uvedené vyššie. Toto uvádza napr. citovaná revízia z roku2003 podľa van Kesterena Ch. a kol.ET 743 má obmedzenú rozpustnosť vo vode. Napokon pri úprave pH na 4 je možné dosiahnut adekvátnu koncentráciu ET 743. Nestabilita ET 743 vo vodnom roztoku potom vyžaduje lyofilizáciu z dôvodu zvýšenia stability pri skladovaní farmaceutického produktu. ET 743 je v súčasnej dobe formulovaný ako sterilný produkt obsahujúci 250 g aktívnej látky na jednu dávkovü jednotku, 250 mg manitolu ako dodatkového agens a 0,05 M fosfátový pufer s pH 4 z dôvodu rozpustnosti ET 743. Táto formulácia je nestabilná pri dlhodobom skladovaní V chladiacej miestnosti a/alebo izbovej teplote a mala by byť teda skladovaná pri teplotách -15 až -25 ° C, a chránená pred svetlom. Rozpustenie prebieha prídavkom 5 nd sterilnej injekčnej vody s následným riedením V normálnom fyziologickom roztoku pred vlastnou intravenóznou infúziou. Rozpustený roztok je stabilný prilaboratórnej teplote po dobu 24 hodín.V praxi je tento produkt, obsahujúci 250 pg ET-743,vyrábaný chladovým sušením (vymrazením) 5 ml roztoku,obsahujúceho ET-743, manitol, fosfátový pufer a vodu v malej ampulke. Podobné ampulky obsahujúce 1 mg ET-743 sú tiežvyrábané chladovým sušením 20 ml roztoku.Chladovê sušenie obvykle zahrnuje mrazenie roztoku,zníženie tlaku na dobu, potrebnú na odstránenie vodných pár z mrazeného materiálu sublimáciou pri vzniku polosuchej hmoty(primárne sušenie), a zvýšením teploty po dobu, ktorá je

MPK / Značky

MPK: A61K 47/26, A61K 31/4995, A61P 35/00

Značky: formulácie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/60-e2560-formulacie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Formulácie</a>

Podobne patenty