Spôsob liečenia rakoviny s antagonistom DLL4 a chemoterapeutickou látkou

Číslo patentu: E 20183

Dátum: 25.06.2010

Autori: Thibault Alain, Noguera-troise Irene, Thurston Gavin

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Opis DOTERAJŠÍ STAV TECHNIKY Oblasť vynálezu0001 Tento vynález sa týka spôsobov liečenia rakoviny alebo nádorov s antagonistom delta-podobného Iigandu 4 (DII 4), konkrétne humánnymi protilátkami alebo ich fragmentami, ktoré sa špeciñcky viažu na humánny DII 4,v kombinácii s jednou alebo viacerými chemoterapeutickými látkami, a farmaceutlckých kompozícii zahŕňajúcich antagonistu DII 4 a chemoterapeutickú látku.Opis relevantného stavu techniky0002 DII 4 je členom delta rodiny Notch Iigandov, ktoré sa veľmi selektívne exprimujú v cievnom endoteli(Shutter a spol., 2000, Genes Develop. 141313-1318). DII 4 je Iigandom Notch receptorov, vrátane Notch 1 a Notch 4. DII 4 antagonisty sú užitočné na inhibovanía rastu nádorov pri rôznych typoch rakoviny. Nukleokyselinové a aminokyselinové sekvencie humánneho DII 4 (hDIl 4) sú uvedené ako SEQ ID NOS 1, respektíve 2. Prctilátky špecifické pre humánny DIl 4 a liečba rakoviny/nádoru s použitím DIl 4 protilátok sú opisané vo zverejnených medzinárodných patentových prihláškach W 0 2007/143689, W 0 2008/042236 a W 0 2007/070671. 0003 Chemoterapeutiká sa vo veľkej miere používajú na liečenie rakoviny, aj samostatne, aj v kombinácii s chirurgickou a/alebo radiačnou terapiou. Kombinačné terapie využívajúce DIl 4 antagonistu a chemoterapeutlk sú opísané v zverejnených IS patentových prihláškach US 2008/0014196 a US 200870107648.0004 Prvý aspekt vynálezu sa týka spôsobu liečenia rakoviny u subjektu, ktorý to potrebuje, ktorý zahŕňa podávanie Dll 4 antagonistu v kombinácii s chemoterapeutikom subjektu, u ktorého sa lieči rakovina. Subjekt, ktorý sa má liečiť sposobom podľa vynálezu, môže zahŕňať akýkoľvek cicavčí druh, ale výhodne ide o ľudí trpiacich rakovinou.0005 Kombinačné terapie podľa predloženého vynálezu sú výnimočne užitočné pri stavoch alebo ochoreniach asociovaných alebo sprostredkovaných s DIIA, ktoré sa dajú priamo alebo nepriamo ovplyvniť moduláciou aktivity DII 4. Špeciñckejšie, keďže sa teraz ukázalo, že DII 4 sa podieľa na raste a vývoji krvných ciev, inhiblcia alebo redukcia DIM-sprostredkovaného rastu alebo vývoja alebo vyzrievania krvných ciev s použitím DII 4 antagonistov je účinnou liečbou rakoviny/nádoru, ktoré vyžadujú dostatočné zásobovanie krvou pre svoj rast a prežívanie. Okrem toho, kombinovanie DII 4 antagonistov s chemoterapeutikami, vrátane látok inhibujúcich rast a iných cytotoxických látok, synergicky zosilňuje ich protirakovinové/protinádorové účinky. Rakovina/nádory liečiteíné spôsobmi podľa predloženého vynálezu zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na rozne tuhé malignlty,vrátane rakoviny vaječníkov, rakoviny matemice, rakoviny prsníka, rakoviny pľúc, rakoviny pečene. rakoviny hrubého čreva a konečníka, rakoviny močového mechúra, rakoviny obličiek, rakoviny prostaty, rakoviny pankreasu, rakoviny žalúdka, rakoviny kostí, rakoviny kože, vrátane melanómu, malígneho sarkómu mäkkého tkaniva, vrátane, ale bez obmedzenia na Weingov sarkóm, rhabdomyosarkómu, leiomyosarkómu, adipocytového sarkómu, synoviálneho sarkómu, malígneho ñbrózneho histiocytómu, epitelioldného hemangioendoteliomu, angiosarkómu, ñbrosarkómu a neklasiñkovaných sarkómov a podobne.0006 V jednom uskutočnení je DIl 4 antagonistom DII 4 protilátka alebo jej fragment (DII 4 Ab), ktoré sa špecificky viažu na DII 4 s vysokou añnitou a blokujú viazanie sa DIl 4 na Notch receptory a/alebo neutralizujú aktivity DII 4. Protilatka může byt polyklonálna, monoklonálna, chimérna, humanizovaná alebo kompletne humánna protilátka. Výhodne je protilátkou kompletne humánna monoklonálna protilatka alebo monoklonálny protilátkový fragment. Protilátkovým fragmentom môže bytjednoreťazcová protilátka, Fab alebo (Fab)2.0007 V ďalšom uskutočnení sa DII 4 Ab viaže na epitop vo vnútri N-koncovej domény (S 27-R 172) alebo DSL domény (V 173-C 217) alebo N-koncovej DSL domény (S 27-C 217) DIl 4 (SEQ ID NO 2). DII 4 Ab na použitie v spôsoboch podľa vynálezu je schopná viazat humánny DII 4 s vysokou afinitou a disociačná konštanta (Ko) je približne 500 pM alebo nižšia, vrátane približne 300 pM alebo menej a vrátane približne 200 pM alebo menej,keď sa meria povrchovou plazmónovou rezonanciou. DII 4 Ab má napríklad variabilnú oblast ťažkého reťazca(HCVR) zahŕňajúcu tri CDRs ťažkého reťazca (H-CDRs) a variabilnú oblast ľahkého reťazca (LCVR) zahŕňajúcu tri CDRs ľahkého reťazca (L-CDRs), pričom tri CDRs ťažkého reťazca zahŕňajú CDR 1, CDR 2 a CDR 3 s aminokyselinovou sekvenciou SEQ lD N 0120 a tri CDRs ľahkého reťazca zahŕňajú CDR 1, CDR 2 a CDR 3 s aminokyselinovou sekvenciou SEQ ID N 0228. V ďalšom uskutočnení CDR 1, CDR 2 a CDR 3 ťažkého reťazca DII 4 Ab zahŕňajú aminokyselinové sekvencie SEQ ID NOS 22, 24, respektíve 26. V ďalšom uskutočnení CDR 1, 2CDR 2 a CDR 3 ľahkého reťazca DIl 4 Ab zahŕňajú aminokyselinové sekvencie SEQ ID NOS 30, 32, respektíve 34. V ešte ďalšom uskutočnení DIl 4 Ab zahŕňa CDR 1, CDR 2 a CDR 3 ťažkého reťazca so sekvenciami zahŕňajúcimi SEQ ID N 0222, 24, respektíve 26, a CDR 1, CDR 2 a CDR 3 ľahkého reťazca so sekvenciami zahŕňajúcimi SEQ ID N 030, 32, respektíve 34. V ešte ďalšom uskutočnení DIl 4 Ab zahŕňa HCVR zahŕňajúcu aminokyselinové sekvencie SEQ lD NO 20 alebo 116 alebo LCVR zahŕňajúcu aminokyselinovú sekvenciu SEQ ID NO 28 alebo 118. V ešte ďalšom uskutočnení DIl 4 Ab zahŕňa HCVR/LCVR kombináciu so SEQ ID NO 20/280008 V ďalšom aspekte DIl 4 Ab zahŕňa kombináciu CDR 1/CDR 2/CDR 3 ťažkého reťazca a CDR 1/CDR 2/CDR 3 ľahkého reťazca vybranú zo skupiny, ktorá obsahuje SEQ lD NO 6/8/10, respektíve SEQ ID NO 14/16/18 SEQ ID NO 38/40/42, respektíve SEQ ID NO 46/48/50 SEQ lD NO 54/56/58, respektíve SEQ ID NO 62/64/66 SEQ ID N 070/72/74, respektíve SEQ ID NO 78/80/82 SEQ ID NO 86/88/90, respektíve SEQ ID NO 94/96/98 SEQ lD NO 102/104/106, respektíve SEQ lD NO 110/112/114. V ďalšom aspekte DIl 4 Ab zahŕňa HCVR zahŕňajúci aminokyselinové sekvencie SEQ ID N 0 4, 36, 52, 68, 84 alebo 100 alebo LCVR zahŕňajúci aminokyselinovú sekvenciu SEQ ID NO 12, 44, 60, 76, 92 alebo 108. V ešte ďalšom aspekte DIl 4 Ab zahŕňa HCVR/LCVR kombináciu vybranú z SEQ ID N 04/12 (REGN 279) SEQ ID NO 36/44 (REGN 290) SEQ lD N 052/60(REGN 306) SEQ lD NO 68/76 (REGN 309) SEQ lD NO 84 I 92 (REGN 310) a SEQ ID NO 100/108 (REGN 289). 0009 Nukleotídové sekvencie kódujúce aminokyselinové sekvencie SEQ ID NOS 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18,20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76,78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116 a 118, sú uvedené ako SEQ l D N 0813, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55,57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93. 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111,113, 115, respektíve 117.0010 V jednom uskutočnení je chemoterapeutikom antimitotické činídlo, ako napríklad docetaxel, paklitaxel a podobne chemoterapeutíckú zlúčeniny na báze platiny, ako napríklad cisplatína, karboplatina, iproplatina,oxaliplatina a podobne alebo iná konvenčná cytotoxická látka, ako napríklad S-fiuóruracil (5-FU), kapecitabín,irinotecan, Ieukovorln, gemcitabín inhibítory receptorových tyrozlnových kináz a/alebo angiogenézy, ako napriklad ErbB inhibítory, RTK inhibítory III. triedy, VEGFR inhibítory a podobne, a DIl 4 antagonistom je DIl 4 protilátka alebo jej fragment ako je oplsané vyššie.0011 Druhý aspekt vynálezu sa týka spôsobu znižovania, redukovania alebo zastavenie rastu nádoru u subjektu, ktorý to potrebuje, pričom tento spôsob zahŕňa podávania DIl 4 antagonistu v kombinácii s chemoterapeutikom subjektu, pričom dochádza k znlženiu, redukovaniu alebo zastaveniu rastu nádoru.0012 Tretí aspekt vynálezu sa týka spôsobu redukovania množstva chemoterapeutika alebo DIl 4 antagonístu potrebného na dosiahnutie požadovaného terapeutického účinku, v porovnaní s množstvom potrebným pri podávaní každého čínidla jednotlivo, pričom tento spôsob zahŕňa podávania chemoterapeutika s DIl 4 antagonistom. Vjednom aspekte je množstvo chemoterapeutika potrebné na dosiahnutie požadovaného účinku,ako napriklad zastavenie alebo redukovania nádorového rastu, aspoň o 10 nižšie, aspoň o 20 nižšie, aspoň o 30 nižšie, aspoň o 40 nižšie alebo aspoň o 50 nižšie, ak sa súčasne podáva aj DIl 4 antagonista, alebo více versa. Vo všeobecnosti je žiaduoe, aby sa množstvo chemoterapeutika alebo DIl 4 antagonistu mohlo zredukovať o približne 30 až približne 50 . Spôsoby podľa vynálezu sú teda výnimočne prospešné pre pacientov s rakovinou, ktorí majú nlzku toleranciu voči vedľajším účinkom spôsobeným vysokými dávkami potrebnými na liečbu s ktorýmkoľvek samostatným činídlom, tým, že sú schopné redukovať účinné dávky. 0013 Štvrtý aspekt vynálezu sa týka farmaceutickej kompozlcie zahŕňajúcej DIl 4 antagonístu, chemoterapeutikom a farmaceuticky prijateľný nosič. V jednom uskutočnení je DIl 4 antagonistom DIl 4 Ab alebo jej fragment, ktorý sa špecificky viaže na Dll 4 s vysokou atinitou a neutralízuje DIl 4 aktivity, a chemoterapeutikom je ktorékoľvek z vyššie oplsaných chemoterapeutík.0014 Piaty aspekt vynálezu sa týka kitu zahŕňajúceho nádobu zahŕňajúcu farmaceutickú kompozíciu podľa predloženého vynálezu a príbalový leták s návodom na použitie. Vjednom uskutočnení môže kit zahŕňať nádobu zahŕňajúcu protilátku alebo jej antigén-viažucí fragment, ktoré sa špecificky viažu na hDll 4, jednu alebo viacero ďalších nádob, ktoré zahŕňajú najmenej jedno chemoterapeutikum vybrané z tých, ktoré sú tu oplsane, a príbalový leták s návodom na použitie.0015 Ďalšie ciele a výhody budú zrejmé zo zhrnutia nasledujúceho podrobného opisu.Obrázok 1 znázorňuje účinky DIl 4 Ab v kombinácií s cisplatinou na rast humánnych VMCub 1 nádorov(karcinóm močového mechúra) implantovaných do myší so závažnou kombínovanou imunodefíciencíou(SCID), ktoré exprimujú humanizovaný DII 4 proteín (humanizované DII 4 SCID myši) (Príklad 1). Humánna Fc kontrola (o s neprerušovanou čiarou) REGN 421 (DII 4 Ab) 2 mg/kg/injekcia (o s prerušovanou čiarou) cisplatina 0.5 mg/kg/injekcia (o) cisplatina 2 mg/kg/injekcia (I) REGN 421 2 mg/kg/injekcia cisplatina 0,5 mg/kg/injekcia (o) a REGN 421 2 mg/kg/injekcia cisplatina 2 mg/kg/injekcia (o).Obrázok 2 znázorňuje účinky Dll 4 Ab v kombinácii s cisplatinou na rast humánnych A 549 nádorov (rakovina iných ako malých pIúcnych buniek) implantovaných do humanizovaných Dll 4 SCID myší (Príklad 2). Humánna Fc kontrola (o) REGN 421 6 mg/kg celková dávka (o) cisplatina 5 mg/kg celková dávka (A) cisplatina 9 mg/kg celková dávka (A) REGN 421 6 mg/kg cisplatina 5 mg/kg celkové dávky () a REGN 421 6 mg/kg cisplatina 9 mg/kg celkové dávky (c).Obrázok 3 znázorňuje účinky Dll 4 Ab v kombinácii s 5-FU na rast humánnych HCT 116 (kolorektálny karcinóm) implantovaných do humanizovaných Dll 4 SCID myší (Príklad 5). Humánna Fc kontrola (o) REGN 421 6 mg/kg celková dávka (o) 5- FU 45 mg/kg celková dávka (A) 5-FU 75 mg/kg celková dávka (A) REGN 421 6 mg/kg 5-FU 45 mg/kg celkové dávky () a REGN 421 6 mg/kg 5-FU 75 mg/kg celkové dávkyObrázok 4 znázorňuje účinky DII 4 Ab v kombinácii s irinotecanom na rast humánnych HCT 116 nádorov implantovaných do humanizovaných DII 4 SCID myší (Príklad 6). Humánna Fc kontrola (o) REGN 421 6 mg/kg celková dávka (o) irinotecan 22,5 mg/kg celková dávka (A) irinotecan 75 mg/kg celková dávka (A) REGN 421 6 mg/kg irinotecan 22,5 mg/kg celkové dávky () a REGN 421 6 mg/kg irinotecan 75 mg/kg celkové dávky (0).Obrázok 5 znázorňuje priemerné (4 myši/skupina) násobné zmeny v expresii Hey 1 génu v bunkách humánneho kolorektálneho nádoru CoIo 205 implantovaných do humanizovaných DII 4 SCID myší, sjedinou dávkou REGN 421 v množstve 0,5, 5 alebo 15 mg/kg, v porovnaní s hFc v množstve 15 mg/kg, ktoré sa merali 5, 10, 24 a 72 hodín a 7 dní po podaní dávky.0017 Pred opisom predložených metód musí byt zrejmé, že tento vynález sa neobmedzuje na konkrétne spôsoby a opísané experimentálne podmienky, a že takéto metódy a podmienky sa môžu obmieňat. Musí tiež byt zrejmé, že terrninoíógia, ktorá sa tu používa na opis konkrétnych uskutočnení, nie je mienená ako obmedzujúca, pretože rozsah predloženého vynálezu bude limitovaný len priloženými nárokmi.0018 Ak v tomto opise a pripojených nárokoch používame jednotné číslo, príslušné výrazy zahŕňajú aj množné číslo, pokial priamo z kontextu nevyplýva opak. Takže napríklad výraz spôsob zahŕňa jeden alebo viacero spôsobov a/alebo krokov tu opísaného typu a/alebo tých, ktoré sa stanú priemernému odborníkovi v oblasti zrejmé na základe tu uvedeného opisu.0019 Pokial nie je deñnované inak, všetky tu používané odborné a vedecké terminy majú rovnaký význam ako je bežne chápaný priemerným odborníkom v oblasti, do ktorej spadá tento vynález. Hoci sa na uskutočňovanie alebo testovanie predloženého vynálezu môže použit akákoľvek metóda alebo materiál, ktoré sú podobné alebo ekvivalentné s tu opísanými metódami alebo materiálmi, teraz budú opísané výhodné metódy a materiály.0020 Výrazy delta podobný Iigand 4, DII 4, hDII 4 sa tu používajú zameniteíne na označenie proteínu kódovaného nukleokyselinovou sekvenciou SEQ lD N 021 a proteínu s aminokyselinovou sekvenciou SEQ lD N 022.0021 Dll 4 antagonisty zahŕňajú protilátky proti Dll 4 a ich fragmenty, ktoré sú schopné bíokovať viazanie Dll 4 na Notch receptor (ako napriklad Notcht a Notch 4), fúziové protilátky zahŕňajúce extracelulámu doménu DII 4 fúzovanú s multimerizačným komponentom alebo ich fragmenty (pozri napríklad zverejnené US patentové prihlášky č. 2006/0134121 a 2008/0107648) a peptidy a peptibody (pozri napriklad zverejnenú US patentovú prihlášku č. 2003/0229023).0022 Pokial nie je špecificky uvedené inak, výraz protilátka, tak ako sa používa tu, sa má chápať ako zahŕňajúci protilátkové molekuly zahŕňajúoe dva imunoglobulínové ťažké reťazce a dva imunoglobulínové ľahké reťazce (tzn. kompletné protilátkové molekuly), ako aj ich antigén-viažuce fragmenty. Výrazy antigén-viažuca časť protilátky, antigén-Viažucí fragment protilátky a podobne, tak ako sa tu používajú, zahŕňajú akýkoľvek prirodzene sa vyskytujúci, enzymaticky získateľný, syntetický alebo geneticky skonštruovaný polypeptid alebo glykoproteín, ktoré sa špecificky viažu na antigén, aby vytvorili komplex. Antigén-viažuce fragmenty protilátky môžu byt odvodené napr. z kompletných protilátkových molekúl s použitím akýchkoľvek štandardných metód,ako napríklad proteolytickým štiepením alebo metódami rekombinantného genetického inžinierstva zahŕňajúcimi manipuláciu a expresiu DNA kódujúcej protilátkové variabilné a voliteíne konštantné domény. Takáto DNA je-4 známa a/alebo jednoducho dostupná napr. z komerčných zdrojov, DNA knižníc (vrátane napr. fágových knižníc) alebo sa môže syntetizovat. DNA sa môže sekvenovat a manipulovat chemicky alebo s použitím metód molekulámej biológie, napríklad na usporiadanie jednej alebo viacerých variabilných a/alebo konštantných domén do vhodnej konfigurácie alebo na zavedenie kodónov, vytvorenie cysteínových zvyškov, modifikáciu,pridanie alebo deletovanie aminokyselín, atd.(iii) Fd fragmenty (iv) Fv fragmenty (v)jednoretazcové Fv (scFv) molekuly (vi) dAb fragmenty a (vii) minimálne rozoznávané jednotky pozostávajúca z aminokyselinových zvyškov, ktoré napodobujú hypervariabilnú oblast protilátky (napr. izolovaná komplementaritu determinujúca oblast (CDR. Výraz antigén-viažuci fragment, tak ako sa tu používa, zahŕňa aj iné skonštruované molekuly, ako napríklad diabody, triabody, tetrabody a minibody. 0024 Antigén-viažuci fragment protilátky bude typicky zahŕňať najmenej jednu variabilnú doménu. variabilná doména môže mat akúkoľvek veľkost alebo aminokyselinové zloženie a vo všeobecnosti bude zahŕňať najmenej jednu CDR, ktorá susedí s jednou alebo viacerými kostrovými sekvenciami alebo je s nimi v jednom čítacom rámci. V antigén-viažucich íragmentoch s VH doménou asociovanou s Vi. doménou môžu byt Vn a VL domény navzájom situované v akomkoľvek vhodnom usporiadaní. variabilná oblast napríklad môže byl dimérna a môže obsahovat VH-VH, VH-VL alebo VLVL diméry. Alternatívne môže antigén viažuci fragment protilátky obsahovat monomérnu Vn alebo VL doménu.0025 V určitých uskutočnenlach môže antigén-viažuci fragment protilátky obsahovať najmenej jednu variabilnú doménu kovalentne spojenú s najmenej jednou konštantnou doménou. Neobmedzujúoe, príkladné konñgurácie variabilných a konštantných domén, ktoré sa môžu nachádzať v antigén-viažucom fragmente protilátky podľa predloženého vynálezu, zahŕňajú (i) Vn-Cn 1 (ii) Vn-Cn 2 (iii) VH-CH 3 (iv) VH-Cni-Cuz (v) VH-CH 1-CH 2 CH 3 (vi) VH-CH 2-CH 3 (vii) VH-CL (viií) VL-CH 1 (ix) VL-CH 2 (x) VL~CH 3 (xi) VL-CH 1-CH 2 (xii) VL-CH 1-CH 2-CH 3 (xiii) VLGHZ-CHS a (xiv) VL-CL. V akejkoľvek konñgurácii variabilných a konštantných domén, vrátane ktorejkoľvek z vyššie uvedených prlkladných konfigurácii, môžu byt variabilná a konštantné doména navzájom spojené buď priamo alebo prostredníctvom kompletnej alebo čiastočnej pántovej alebo spojovnlkovej oblasti. Pántová oblast môže pozostávat z najmenej 2 (napr. 5, 10, 15, 20, 40. 60 alebo viacerých) aminokyselín, ktorých výsledkom je flexibilné alebo semi-flexibilné spojenie dvoch susedných variabilných a/alebo konštantných domén do jedinej polypeptidovej molekuly. Okrem toho môže akýkoľvek antigén-viažuci fragment protilátky podľa predloženého vynálezu zahŕňať homo-dimér alebo hetero-dimér (alebo iný multimér) s akýmikoľvek konfíguráciami variabilných a konštantných domén, ktoré sú uvedené vyššie, v nekovalentnej asociácii s inou a/alebo jednou alebo viacerými monomérnymi VH alebo VL doménami (napr. prostredníctvom disulñdovej väzby (vazieb.0026 Ako pri kompletných protilátkových molekulách, antigén-viažuce fragmenty môžu byt monošpeciíické alebo multišpeciñcké (napr. bišpeciñcké). Multišpeciický antigén-viažuci fragment protilátky bude typicky zahŕňať najmenej dve rôzne variabilné domény, pričom každá variabilná doména bude schopná špecificky sa viazat na separátny antigén alebo na odlišný epítop rovnakého antigénu. Akýkoľvek multišpeciñcký protilátkový formát,vrátane tu opísaných prlkladných bišpeciñckých protilátkových formátov, sa môže upravit na použitie v kontexte antigén-viažuceho fragmentu protilátky podľa predloženého vynálezu s použitým rutinných metód dostupných v oblasti.0027 Výraz humánna protilátka, tak ako sa tu používa, je mienený ako zahŕňajúci protilátky s variabilnými a konštantnými oblasťami odvodenými zo zárodočných imunoglobullnových humánnych sekvencií. Humánne mAbs podľa vynálezu môžu zahŕňať aminokyselinové zvyšky, ktoré nie sú kódované humánnymi zárodočnými imunoglobulínovými sekvenciami (napr. mutácie zavedené náhodnou alebo miestne špecifickou mutagenézou in vitro alebo somatickou mutáciou in vivo), napríklad v CDRs a najmä v CDR 3. Avšak výraz humánne protilátka, ako sa tu používa, nie je mienený tak, že zahŕňa mAbs, v ktorých sú CDR sekvencie odvodené zo zárodoćnej línie iného cicavčieho druhu (napr. myši) zaštepené do humánnych FR sekvencií.0028 Tu oplsané kompletne humánne anti-DlI 4 protilátky môžu zahŕňať jednu alebo viacero aminokyselinových substitúcií. inzercií a/alebo delécil v kostre a/alebo CDR oblastiach variabilných domén ťažkého a ľahkého reťazca v porovnaní so zodpovedajúcími zárodočnými sekvenciami. Takéto mutácie sa dajú jednoducho určiť porovnaním tu opísaných aminokyselinových sekvencií so zárodočnými sekvenciami, ktoré sú dostupné napríklad z verejných databáz protilátkových sekvencií. Predložený vynález zahŕňa protilátky a ich antigénviažuce fragmenty, ktoré sú odvodené z tu uvedených aminokyselinových sekvencií, pričom jedna alebo viacero aminokyselín v jednej alebo viacerých kostrových a/alebo CDR oblastiach sú spätne mutované na zodpovedajúce zárodočné zvyšky alebo na konzervatívne aminokyselinového substitúcie (prirodzené alebo neprirodzene) zodpovedajúcich zárodočných zvyškov (takéto zmeny sekvencie sa tu označujú ako spätné zárodočné mutácie). Priemerný odbomík v oblasti je schopný na základe tu uvedených sekvencií variabilných oblastí ťažkého a ľahkého reťazca je schopný jednoducho vytvorit početné protilátky a antigén-viažuoe fragmenty, ktoré zahŕňajú jednu alebo viacero individuálnych zárodočných spätných mutácií alebo ich kombinácií. V určitých uskutoćneniach sú všetky kostrové a/alebo CDR zvyšky v VH a/alebo VL doménach spätne

MPK / Značky

MPK: A61K 39/395, C07K 16/22

Značky: látkou, liečenia, antagonistom, chemoterapeutickou, rakoviny, spôsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/60-e20183-sposob-liecenia-rakoviny-s-antagonistom-dll4-a-chemoterapeutickou-latkou.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob liečenia rakoviny s antagonistom DLL4 a chemoterapeutickou látkou</a>

Podobne patenty