Spôsob registrácie úhrad za služby vo verejných dopravných prostriedkoch

Číslo patentu: E 11358

Dátum: 11.11.2005

Autor: Holz Siegfried

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka spôsobu registrácie a zúčtovania úhrad za služby platené osobami cestujúcimi vo verejných dopravných prostriedkoch z východiskového do cieľového miesta za použitia systémov na prihlasovanie cestujúcich do elektronických systémov výdaja cestovných lístkov prostredníctvom čipových kariet,pričom každým jednotlivým cestujúcim je pri prvom nastúpení do jedného z dopravných prostriedkov uskutočnenom behom cesty v registračnom prístroji prislúchajúcom tomuto dopravnému prostriedku iniciované vygenerovanie časovej známky, ktorá obsahuje údaj o čase prvého prihlásenia cestujúceho v priebehu cesty,ako aj lokalizačnej známky, ktorá obsahuje údaje o mieste uskutočnenia prvého prihláenia cestujúceho v priebehu cesty.0002 Používanie bezdotykových čipových kariet ako cestovných lístkov vo verejnej osobnej doprave je značne rozšírené v medzinárodnom meradle (napríklad v Londýne a v Hongkongu). Realizovali sa rôzne riešenia,ktoré však všetky vznikli pod obmedzujúcou podmienkou spočívajúcou v tom, že aspoň v oblasti zástaviek mestských systémov podzemnej dráhy musia byť nainštalované závory, poprípade uzatváracie zariadenia v miestach príchodu a/alebo odchodu cestujúcich, teda zariadenia, ktoré uvoľňujü prístup do oblasti nástupišťa poprípade k dopravnému prostriedku až po overení platnosti elektronického cestovného lístka(tzv. e-ticket) uloženého v mikročipe čipovej karty. Ďalšia vlastnosť, ktorou sa mnohé systémy tohto druhu vyznačujú, spočíva v tom, že používaná čipová karta obsahuje cestovný lístok v elektronickej forme (tzv. e-ticket), ako aj elektronickú peňaženku (tzv. epurse). Pri prístupe k dopravnému systému sa od cestujúceho vyžaduje, aby svoju čipovú kartu podržalpred takzvanou čítačkou čipových kariet a vykonal tak prihlasovací postup. Pritom systém automaticky označí elektronický lístok na čipovej karte ako znehodnotený a súčasne sa tento cestovný lístok zaplatí strhnutím odpovedajúcej čiastky, pokiaľ je v elektronickej peňaženke k dispozícii dostatočná peňažná suma. V opačnom prípade je zakúpenie elektronického cestovného lístka odoprené a závory sa neotvoria. Tento elektronický cestovný lístok v mnohých dopravných systémoch odpovedá tomu tarifnému lístku pre jednotlivú jazdu, ktorý predstavuje najvyššie cestovné vzťahujúce sa k aktuálne použitêmu vstupnêmu bodu dopravného systému. Tým sa automaticky zaistí, že cestujúci môže docestovať s platným lístkom až do najvzdialenejšieho miesta siete liniek dopravného systému. Pokiaľ cestujúci sieť dopravného systému opustí už na mieste,ktoré sa nachádza bližšie k pôvodnému miestu vstupu do systému, pre ktoré by postačoval cestovný lístok s lacnejšou tarifnou sadzbou, je táto skutočnosť zistená pri postupe odhlasovania zo systému. Tento postup zahŕňa odhlásenie cestujúceho z elektronického systému registrácie používania služieb poskytovaných príslušným dopravným podnikom. Peňažná čiastka predstavujúca rozdiel medzi cenou najdrahšieho tarifného lístka, ktorá bola automaticky zúčtovaná pri prihlásení, a skutočne potrebným cestovným sa pripíše späť do elektronickej peňaženky na čipovej karte cestujúceho. Ako príklad zdrojov informácií sa môžu uviesť a Citovať správy o plánovanom zavedení prihlasovacieho aa odhlasovacieho systému v Holandsku,teda napr. správy Dutch first to use e-ticketing in public transport on a national scale (Kok, Keroen eurotransport, číslo 2 / 2004 strana 35 a nasl.) a Smartcard statt Strippenkaart (Amling, Stephan / Kunnemann, Peter / Rumpke / Christian Internationales Verkehrswesen číslo 5 / 2004 strana 215 a nasl.).Aby sa umožnil neprerušovaný záznam prúdu cestujúcich, a to ako cestujúcich nastupujúcich do dopravných prostriedkov, tak aj cestujúcich vystupujúcich z dopravných prostriedkov, vyžadujú sa také systémy a samozrejme aj odpovedajúce rozsiahle sprievodné stavebné opatrenia, ktoré sú najmä v terajších objektoch často len náročne realizovateľné alebo jednoducho nerealizovateľné.0003 Ďalej sa napríklad v dokumente EP 1 187 072 popisuje systém k automatickému zvyšovaniu cestovného,u ktorého sa vytvára tak prihlasovací dátový záznam pri nastúpení do dopravného prostriedku, ako aj dodatočné dátové záznamy pri prejazde stanicami podzemnej dráhy popr. v prestupných staniciach, ktoré sa postupne zhromažďujú na dátovom nosiči cestujúceho a pri opustení dopravného systému sa počas postupu odhlasovania odosielajú do vyhodnocovacej stanice. Táto stanica zistí na základe bodov trasy uložených na dátovom nosiči výšku cestovného a pri odhlásení uvoľní cestujúcemu prechod uzatváracím zariadením, ktoré je tu takisto predmetom vynálezu, jedine vtedy, ak je zaistené uhradenie cestovného. Požiadavka na prevádzkovanie samostatného odhlasovacieho postupu pri príslušných závorách alebo obdobných uzatváracích zariadeniach, ktorá je s touto systémovou koncepciou spojená, nie je v mnohých európskych dopravných systémoch zo stavebno - technických dôvodov realizovateľná. Upustenie od postupu odhlasovania však nie je pri koncepcii podľa dokumentu EP 1 187 072 možné, keďže v takom prípade by nebolo možné vykonanie výpočtu a uhradenie ceny. Myšlienka obsiahnutá v dokumente EP 1 187 072 teda nie je uplatniteľná vo väčšine európskych dopravných systémoch. Riešenie podľa dokumentu EP 1 187 072 navyše predpokladá prenášanieidentifikačného čísla elektronického cestovného lístkado vyhodnocovacieho systému. Tento postup je nezlučiteľný prinajmenšom s ustanoveniami zákona 0ochrane osobných údajov platného V Nemecku, keďže pri jeho použití vo vyhodnocovacom systéme nevyhnutne dochádza k priamemu priradeniu zaznamenaného priebehu jazdy konkrétnemu používateľovi .0004 Za alternatívu k prihlasovacím a odhlasovacím systémom uvedeného druhu sa považujú takzvané systémy typu Be In - Be Out (BIBO). Pri použití takého systému sa po odjazde dopravného systému zo zastávky prostredníctvom aktivačného volacieho signálu zaznamenajú všetky čipové karty nachádzajúce sa v tomto dopravnom prostriedku a potom sa prostredníctvom elektronickej známky priradia k vozidlu, ktoré túto aktiváciu vykonalo.0005 Z dokumentu 2002/0140553 je známy napr. spôsob registrácie cestovných lístkov vo verejných dopravných prostriedkoch, pri ktorom sa cestovný lístok najprv aktivuje v snímacej zóne dopravného prostriedku prostredníctvom prvej informačnej jednotky INF 1 a po takto vykonanej aktivácii sa prostredníctvom ďalších informačných jednotiek INF 2, INF 3 naviaže komunikácia medzi registračnou zónou dopravného prostriedku a aktivovaným cestovným lístkom. Pri tejto komunikácii sa zisťuje a registruje prítomnosť cestovného lístku v určitom časovom rastri. Za týmto účelom sa dátové prvky slúžiace k identifikácii cestovného lístku (napr. Cestovný lístok č. 3) a k identifikácii majiteľa cestovného lístku (napr. Majiteľ cestovného lístku č. 3), ktoré sú na cestovnom lístku uložené, prenášajú v pravidelných časových intervaloch počas jazdy vo verejnom dopravnom prostriedku do regi stračného prí stroj a tohto dopravného prostriedku . Takto vygenerované informácie sa potom ďalej spracovávajú,popr. ukladajú v palubnom počítači vozidla a následne sa vyhodnocujú v elektronickej dátovej centrále ako takzvané záznamy cestovných lístkov. Z hlásenia o

MPK / Značky

MPK: G07B 15/02, G06K 19/00

Značky: úhrad, prostriedkoch, registrácie, veřejných, dopravných, spôsob, služby

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/60-e11358-sposob-registracie-uhrad-za-sluzby-vo-verejnych-dopravnych-prostriedkoch.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob registrácie úhrad za služby vo verejných dopravných prostriedkoch</a>

Podobne patenty