Rýchlouzatvárací posúvač

Číslo patentu: U 870

Dátum: 11.07.1995

Autori: Štroch Petr, Štroch Libor

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka rýchlouzatvárajúceho posúvaća,slúžiaceho na zabránenie prenosu explózie medzi jednotlivými časťami technológie pripadne na zastavenie šírenia explózie v uzavretom priestore. V ktorom existuje nebezpečenstvo výbuchu zmesi priemyselného prachu so vzduchom. Spojenie dvoch posúvaćov v jednom rade je možne využiť ako davkovacie zariadenie pre prostredie s nebezpečenstvom výbuchu priemyselnýchV doterajšej praxi sa používajú rýchlouzatvárajúce posúvaće pracujúce výhradne na pneumatickom spôsobe pohonu noža posúvaća. Použivaný typ posúvača pracuje nasledujúcim spôsobom Nôž posúvača je spojený s uzatvoreným Ventilom, za ktorým je nádoba so stlaćeným vzduchom. Na uzatvorenie posúvaća je nutne otvoriť ventil, tlakový vzduch začne pôsobiť na piest. a tým dôjde k uzatvoreniu noža posúvaća. Nedostatkom princípuVyššie uvedené nedostatky odstraňuje rýchlouzatvárajúci posúvač podľa technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že je tvorený hornou prirubou a spodnou prirubou, medzi ktorými je upevnený horný diel skrine a spodný diel skrine, vo vnútri ktorých je suvne uložený nôž posúvaća, spojený pros~ trednictvom ovládacieho prvku s pohonnou jednotkou. Pohonnou jednotkou je tlakový generátor. Pohonnou jednotkou je rezervoár tlakového vzduchu s rýchloventilom. Pohonnou jednotkou je dvojćinný pneumatický valec s elektromagnetickým istenim otvo renej polohy. Pohonnou jednotkou je pružinový mechanizmus.Pohonnou jednotkou je elektropohon. Technické riešenie rýchlouzatvárajúceho posúvaća zaručujezabránenie prenosu explózie potrubim V oboch smeroch, alebouzatvorenie explózie vnútri chráneného objektu. Pri spojení dvoch posúvačov sa môže použit ako dávkovać sypkých zmesív prostredi s nebezpećím výbuchu priemyselných prachov.Prehlad obrázkov na vkreseTechnické riešenie bude bližšie ozrejmené pomocou výkresu. na ktorom je na obr. 1 znázornený rez rýchlouzatvárajúcím posúvaćom a na obr. 2 je rýchlouzatvárajúci posúvaćRýchlouzatvárajúci posúvać je tvorený hornou prírubou 1 a spodnou prirubou Q, medzi ktorými je upevnený horný dielg skrine a spodný diel 3 skrine. Vo vnútri horného dielu 2skrine a spodného dielu j skrine je suvne uložený nôž Q posú~ vaća. V noži Q posúvača je otvor s rovnakým priemerom ako je priemer otvoru v hornej prirube l a spodnej prirube Q. Nôž Q posúvaća je spojený prostrednictvom ovládacieho prvku Z s pohonnou jednotkou 5.Každý rýchlouzatvárajúci posúvać pracuje na princípe uzavretia noža posúvaća v priamoćiarom smere vo veľmi krátkom časovom intervale. tj. cca desiatky ms.Rýchlouzatvárajúci posúvać pracuje vždy V spojeni s vyhodnocovacím systémom. t zn. detekčným prvkom, ktorý vyhodnocuje vznik explózie a so spracujúcou jednotkou, ktorá prevedie vstupný impulz, napr. tlak, žiarenie. na impulz elektrický. Tento elektrický impulz uvedie do činnosti ovládací prvok, ktorý spôsobi uzatvorenie posúvaća. Posúvaće slúžia na úplné uzatvorenie potrubných systémov v pripade vzniku explózie a sú preto vhodné na ochranu výrobných procesov a zariadení s kritickým prostredím výbušne nebezpečných prachov. K inicíacii ochrannej činnosti rýchlouzatvárajúceho posúvaća je potrebný signál detektora explózie spracovaný a vydaný riadiacou centrálou, ktorý spracovaný centrálou uvedie do činnosti pohonnú jednotku 3 vlastného noža - posúvaća. Rýchlouzatvárajúci posúvać je teda vybavený pohonným zariadením s extrémnerýchlou reakćnou funkciou a po identifikácii explóznych veli čin spoľahlivo uzatvori potrubnú trasu V čase asi 40 ms, Čo je jeho reakčná rýchlosť. Rýchlouzatvárajúci posúvač je určený pre pracovné teploty do 353 °K. Nôž Q posúvaća sa po vyhodnoteni uzatvorí a vytvori Lak prirodzenú bariéru, napr. v potrubnej trase. proti postupujúcej explózii. Spĺňa požiadavku pevného uchytenia v uzatvorenom stave v osadenĺ skrine posúvaća. Vlastná skriňa posúvača má za úlohu vedenie noža 1 v priamočiarom smere a tiež musi spĺňať úlohu tesniacej jednotky v stave zastavenia explózie. Každý rýchlouzatvárajúci posúvać je konštrukčne riešený tak, aby pracoval celkom automaticky bez zásahu ľudského činiteľa pre smer uzatvorenia a súčasne je vybavený systémom nastavenia pôvodnej kľudovej polohy. Pohonná jednotka 3 pre rýchlouzatvárajúci posúvač je riešená v niekoľkých variantoch. Pohonnou jednotkou 3 môže byť tlakový generátor. rezervoár tlakovćho vzduchu s rýchloventilom, dvojčinný pneumatický valec s elektromagnetickým istenim otvorenej polohy. pružinový mechanizmus a elektropohon napr. elektromagnetický ventil, a pod.Na priložených vyobrazeniach je znázornený rýchlouzatvárajúci posúvać S nožom Q posúvaća v otvorení. t.zn. v kľudovejRýchlouzavierajúci posúvač má využitie všade tam, kde hrozi prenos explózie z jednej časti technológie do častidruhej. Posúvać v týchto prípadoch zabraňuje vzniku následnýchexplózií a detonacíí. Rýchlouzatvárajúci posúvač sa použiva pri odprašovacej technike, kde je stanovené prostredie s nebezpećím výbuchu prachov, dalej pri mlecích zariadeniach.ri neudo ravnch s stémoch s nebez ećim ex lózie a v sušiaPNÁROKY NA OCHRANU Rýchlouzatvárajúci posúvač, v y z n a Č u j ú c i S a t ý m, že je tvorený hornou prírubou (1) a spodnou prírubou (6), medzi ktorými je upevnený horný diel (2) skrinea spodný diel (5) skrine, vo vnútri ktorých je suvne u 1 ože~ ný nôž (3) posúvača, spojený prostrednictvom ov 1 ádacíehoRýchlouzatvárajúci posúvač podľa nároku 1 v y 2 n a č uj ú c i 5 a t ý m, že pohonnou jednotkou (4) je tlakový generátor.Rýchlouzatvárajúci posúvać podľa nároku 1, v y z n a Č uj ú c i s a t ý m. že pohonnou jednotkou (4) je rezer voár tlakového vzduchu s rýchloventilom.Rýchlouzatvárajúci posúvać podľa nároku 1. V y 2 n a Č uj ú c i 5 a t ý m, že pohonnou jednotkou (4) je dvoj činný pneumatický valec s elektromagnetickým istenim otvo renej polohy.Rýchlouzatvárajúci posúvač podľa nároku 1, v y 2 n a Č ujúce sa tým, že pohonnou jednotkou (4) je pružinový mechanizmus.Rýchlouzavierajúce posúvaćo podľa nároku 1 vyznaćujúce sa tým, že pohonnou jednotkou (4) je elektropohon.

MPK / Značky

MPK: A62C 35/00, E21F 5/00, E21F 11/00

Značky: posúvač, rýchlouzatvárací

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-u870-rychlouzatvaraci-posuvac.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Rýchlouzatvárací posúvač</a>

Podobne patenty