Rýchlouzatvárací posúvač

Číslo patentu: U 869

Dátum: 11.07.1995

Autori: Štroch Petr, Štroch Libor

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka rýchlouzatvárajúceho posúvača,siúžiaceho na zabránenie prenosu explózie medzi jednotlivými časťami technológie pripadne na zastavenie šírenia exp 1 ózie v uzavretom priestore, v ktorom existuje nebezpečenstvo výbuchu zmesi priemyselného prachu so vzduchom. Spojenie dvoch posúvačov v jednom rade je možné využiť ako dávkovacie zariadenie pre prostredie s nebezpečenstvom výbuchu priemyselnýchV doterajšej praxi sa použivajú rýchlouzatvárajúce posúvače pracujúce výhradne na pneumatickom spôsobe pohonu noža posúvaća. Používaný typ posúvača pracuje nasledujúcim spôsobom Nôž posúvača je spojený s uzatvoreným ventilom, za ktorým je nádoba so stlačeným vzduchom. Na uzatvorenie posúvača je nutné otvoriť ventil, tlakový vzduch začne pôsobiť na piest,a tým dôjde k uzatvoreniu noža posúvača. Nedostatkom principuVyššie uvedené nedostatky odstraňuje rýchlouzatvárajúci posúvač podľa technického riešenia. ktorého podstata spočíva v tom, že je tvorený hornou prirubou a spodnou prirubou, medzi ktorými je upevnený horný die skrine a spodný diel skrine, vo vnútri ktorých je suvne uložený nôž posúvača. spojený prostredníctvom ovládacieho prvku s pohonnou jednotkou. Pohonnou jednotkou je tlakový generátor. Pohonnou jednotkou je rezervoár tlakového vzduchu s rýchloventilom. Pohonnou jednotkou je dvojčinný pneumatický valec s elektromagnetickým istenim otvorenej polohy. Pohonnou jednotkou je pružinový mechanizmus. Pohonnou jednotkou je elektropohon.Technické riešenie rýchlouzatvárajúceho posúvača zaručujezabránenie prenosu explózie potrubim v oboch smeroch, alebouzatvorenie explózie vnútri chráneného objektu. Pri spojeni dvoch posúvačov sa môže použiť ako dávkovač sypkých zmesi mv prostredi s nebezpečí výbuchu priemyselných prachov.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie bude bližšie ozrejmené pomocou výkresu. na ktorom je na obr. 1 znázornený rez rýchlouzatvárajúcim posúvačom a na obr. 2 je rýchlouzatvárajúci posúvačRýchlouzatvárajúci posúvać je tvorený hornou prirubou l a spodnou prirubou Q, medzi ktorými je upevnený horný diel g skrine a spodný diel Q skrine. V 0 vnútri horného dielu 3 skrine a spodného dielu § skrine je suvne uložený nôž Q posúvača. V noži Q posúvača je otvor s rovnakým priemerom ako je priemer otvoru v hornej prirube l a spodnej prirube Q. Nôž à posúvača je spojený prostredníctvom ovládacieho prvku 1 s pohonnou jednotkou 5.Každý rýchlouzatvárajúci posúvač pracuje na princípe uzavretia noža posúvača v priamočiarom smere vo veľmi krátkom časovom intervale, tj. cca desiatky ms.Rýchlouzatvárajúci posúvač pracuje vždy V spojeni s vyhodnocovacim systémom. t.zn. detekčným prvkom. ktorý vyhodnocuje vznik explózie a so spracujúcou jednotkou. ktorá prevedie vstupný impulz, napr. tlak. žiarenie. na impulz elektrický. Tento elektrický impulz uvedie do činnosti ovládací prvok, ktorý spôsobi uzatvorenie posúvača. Posúvače slúžia na úplné uzatvorenie potrubných systémov v pripade vzniku explózie a sú preto vhodné na ochranu výrobných procesov a zariadeni s kritickým prostredím výbušne nebezpečných prachov. K iniciácii ochrannej činnosti rýchlouzatvárajúceho posúvača je potrebný signál detektora explózie spracovaný a vydaný riadiacou centrálou. ktorý spracovaný centrálou uvedie do činnosti pohonnú jednotku 1 vlastného noža - posúvača. Rýchlouzatvárajúci posúvač je teda vybavený pohonným zariadením s extrémnerýchlou reakčnou funkciou a po identifikácii explóznych veli čin spoľahlivo uzatvorí potrubnú trasu V čase asi 40 ms, čo je jeho reakćná rýchlosť. Rýchlouzatvárajúci posúvač je určený pre pracovné teploty do 353 °K. Nôž à posúvača sa po vyhodnoteni uzatvorí a vytvorí tak prirodzenú bariéru, napr. v potrubnej trase, proti postupujúcej explózii. Spĺňa požiadavku pevného uchytenia v uzatvorenom stave V osadení skrine posúvača. Vlastná skriňa posúvača má za úlohu vedenie noža Q v priamočiarom smere a tiež musi spĺňať úlohu tesniacej jednotky V stave zastavenia explózie. Každý rýchlouzatvárajúci posúvač je konštrukčne riešený tak, aby pracoval celkom automaticky bez zásahu ľudského činiteľa pre smer uzatvorenia a súčasne je vybavený systémom nastavenia pôvodnej kľudovej polohy. Pohonná jednotka 5 pre rýchlouzatvárajúci posúvač jetlakový generátor. rezervoár tlakového vzduchu s rýchloventi lom, dvojčinný pneumatický valec s elektromagnetickým istenim otvorenej polohy, pružinový mechanizmus a elektropohon, napr. elektromagnetický ventil, a pod.Na priložených vyobrazeniach je znázornený rýchlouzatvá rajúci posúvač s nožom Q posúvača v otvorení. t.zn. v kľudovejRýchlouzavierajúci posúvač má využitie všade tam, kde hrozí prenos explózie z jednej časti technológie do častidruhej. Posúvač v týchto prípadoch zabraňuje vzniku následnýchexplózií a detonácii. Rýchlouzatvárajúci posúvač sa používa pri odprašovacej technike, kde je stanovené prostredie s nebezpečím výbuchu prachov, dalej pri mlecích zariadeniach, pri pneudopravných systémoch s nebezpećim explózie a v sušia renskej technike.je tvorený hornou prírubou (1) a spodnou príru upevnený horný die (2) skrinevo vnútri ktorých je suvne ulože prostredníotvom ovládaciehopodľa nároku 1, v y z n a č u pohonnou jednotkou (4) je tlako podľa nároku 1, v y z n a č u pohonnou jednotkou (4) je rezer voár t 1 akového vzduchu s rýchloventilom.činný pneumatický valec spodľa nároku 1, v y z n a č upohonnou jednotkou (4) je dvoj elektromagnetickým istenim otvo podľa nároku 1. v y z n a č u pohonnou jednotkou (4) je pruži podľa nároku 1, v y z n a č u pohonnou jednotkou (4) je elek

MPK / Značky

MPK: E21F 11/00, A62C 35/00, E21F 5/00

Značky: rýchlouzatvárací, posúvač

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-u869-rychlouzatvaraci-posuvac.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Rýchlouzatvárací posúvač</a>

Podobne patenty