Mriežka na usmernenie a reguláciu vzduchu

Číslo patentu: U 829

Dátum: 07.06.1995

Autor: Kuráň Jozef

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Mriežka na usmernenie a reguláciu vzduchu.Technické riešenie sa týka mriežky na usmernenie a reguláciupriestoroch, najmä na pripojenie usmerňovacích lamiel kvoikajšiemu rámćeku umožňujúce ich plynulé nastavenie s naslednýmSú známe rôzne prevedenia mriežok pre usmernenie a reguláciuprietoku vzduchu. U jedného zo známych prevedení pripojeniea z jedného kusa opatrené po stranách výstupkami, k vonkajšiemurámčeku umožňuje perfcrovaná páska, ktorá je opatrená otvormi doktorých sú navlečené čapy otočných usmerňovacích lamiel. U inéhoprevedenia zase pripojenie otočných usmerňovacích 1 amie 1,ktoré súz plného profilu a z jedného kusa opatrené po stranách otvormi, k vonkajšiemu rámćeku sa vykonáva pomocou zistovacích čapovprevedenia je väčšia hmotnost usmerňovacej lamely, lebo jez plného profilu a dlhšia montáž, najme pri kotvení perforovanéjsásky. U druhého prevedenia, popri väčšej hmotnosti je ďalšiaznvýhoda , najme zdlhavá montáž mriežky pri ručnom osadzovaníčapov a V prípade osadzovania ćapov strojným automatom zaseVyššie uvedené nevýhody existujúcich riešeni sú do značnejmiery odstránené mriežkou na usmernenie a regulovanie vzduchu. Podľa tohoto technického riešenia podstata spočíva v tom, že držiak lamely opatrený z jednej strany výstupkom a z druhej strany tvarovým profilom zhodným s vnútorným otvorom dutého profilu usmerñovacej lamely, je vsunutý do otvoru dutej usmerňovacej lamely. Dutá usmerňovacia lamela spolu s držiakmilamely potom tvoria jeden celok, ktorý cez výstupok opatrený nadržiaku lamely, je vsunutá do otvorov vnútornej rovinnej plochy vonkajšieho rámčeka a navzájom prepojená pružným drôtom ukotveným najmenej drôtvyvijaja na výstupky tlak, v dôsledku čoho vzniká medzi sú výstupky osadené trenie, ktoré udrží usmerñovaciu lamelu v nastavenej polohe. Mriežka podľa tohoto technického riešenia umožňuje ľubovoľné a vzájomné nastavenie usmerňovacich lamiel do požadovanej polohy. Pre správnuaerodynamiku prúdenia vzduchu je potrebné, abymedzi pohľadovou rovinnou plochou bolavnútornou rovinnou plochou avytvorená tretia rovinná plocha, pričom vnútorná rovinnáje opatrená otvormi na uloženie výstupkov usmerňovacichlamiel. Pre jednoduchšiu montáž mriežky a vylučenie operáciezvárania eú na vnútornej časti pohľadovej plochy vytvorenéasymetrické plošné výstupky, medzi ktoré je vložený rohovnikopatrený vybraniami. Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie je bližšie objasnené pomocou výkresu, naktorom znázorňuje obr.1 mriežku na usmernenie a reguláciuvzduchu, z ktorého je zrejme spojenie dutých usmerňovacich lamiels držiakom lamely a ich upevnenie pružným drôtom s vyznačenim vnútornej rovinnej plochy, pohľadovej rovinnej plochy,asymetrické výstupky s uložením rohovníka a možnosti nastavenia uzmerñovacich lamiel, 0 br.2 v ktorom je vyznačený rohovnik opatrený po stranách vybraniami, obr.3 v ktorom je V pohľade znázornená vnútorná rovinná plocha s nepravidelnými vybraniami,otvormi a zásekmi, obr.4 v torom je vyznačený držiak lamely s plochami tvoriace výstupok.Mriežka podľa obr.1, pozostáva z obvodového rámćeka 1, opatrenćho vnútornou rovinnou stenou g, pohľadovou rovinnoustenou Q, ktoré sú navzájom prepojené rovinnou stenou g.Pohľadová rovinná stena § m na o ačne strane v tvorené Yasymetrické plošné výstupky l a ll, medzi ktoré je vloženýrohovnik 2. Vnútorná rovinná stena g má v pravidelnom opakovanívytvorené otvory lg a vybrania usmerñovacie lamely Q spolu s držiakmilêlamíel opatrené výstupkani Q vytvorené z plôch lg a lg istené proti vypadnutiu a samovoľnému pootočeniu pružným drótom 5, ukotveným v zásekoch L 1 vnútornej rovinnej plochy 1. 0 br.2 znázorňuje rohovnik g s asymetrickými vybraniami 1 po stranách. Na obr.3 je znázornená část obvodového rámćeka l, kde na jednej z vnútornej rovinnej stene g sú vytvorené pravidelne opakujúce sa vybrania lg, otvory li a zásoky ll. Na obr. 4 je znázornený držiakälamely opatrený výstupkom §, ktorý je vytvorený z plôch lg a lg.Mriežka podľa technického riešenia je využiteľná ako distribučný prvok na prívod respektive na odvod vzduchuV klimatizovaných alebo vetraných miestnostiach.Mriežka na usmernenie a reguláciu vzduchu, ktorá je tvorená vonkajším obvodovým rámčekom s vnútornou výplňou,vyznaćujúca s a tým, že držiakľďlamely /B opatrený geometrickou plochou (19) vsunutou do otvoru (5) lamely(6) a plochami (15,16) tvoriace výstupok (5) vsunutým do vybrania (13) a otvoru (14) vnútornej rovinnej plochy (3) navzájom prepletený pružným drôtom ukotveným v zásekoch(17) vnútornej rovinnej plochy (3).Mriežka podľa nároku 1, vyznačujúca sa tým, že medzi vnútornou rovinnou plochou (3) a pohľadovou rovinnou plochou (8) vonkajšieho obvodového rámčeka (1) jevytvorená tretia rovinná plocha (9).Mriežka podľa nároku 1 alebo 2, vyznačujúca sa tým, že na pohľadovej vnútornej rovinnej stene (8) sú vytvorenéasymetrické plošné výstupky (10,11).. mriežka podľa nároku 1 až 3, vyznačujúca sa tým, žerohovnik (2)fopatrený po stranách vybraniami (7), je vložený medzi plošné výstupky (10,11) aspoň V jednom rohuvonkajšieho obvodového rámčeka (1).Mriežka podľa nároku 1 až 4, vyznačujúca sa tým, že na vnútornej rovinnej ploche (3) obvodového rámčeka (1) sú striedavo vytvorené vybrania (13), otvory (14) a aspoň dva záseky (17).

MPK / Značky

MPK: F24F 13/075

Značky: mriežka, usmernenie, vzduchu, reguláciu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-u829-mriezka-na-usmernenie-a-regulaciu-vzduchu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Mriežka na usmernenie a reguláciu vzduchu</a>

Podobne patenty