Tlmič hluku výstrelu

Číslo patentu: U 7393

Dátum: 01.04.2016

Autori: Timár Štefan, Štrba Ján, Pivko Štefan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka tlmiča hluku výstrelu pre krátke a dlhé palné zbrane.Tlmiče hluku výstrelu sú charakterizované Výslednou tlmiacou schopnosťou, tzn. akú Vysokú hladinu zvuku dokážu utlmiť, a tak zabezpečiť strelcovi jeho anonymitu pri streľbe. Súčasne vyrábané tlmiče sú z ekonomického hľadiska (náročnosť výroby) posunuté do oblasti spodnej hladiny potrebného utlmenia hluku výstrelu. Súčasné tlmiče hluku Využívajú jednoduché fyzikálne princípy a zriedkavo sa uplatňujú vo Využití ich vlastností V kombináciách. Najčastejší je expanzný princíp s viacerými expanznými komorami. Za expanznú komoru sa považuje akýkoľvek voľný priestor V tlmiči hluku výstrelu oddelený od ostatných komôr priehradkou s otvorom na umožnenie prúdenia prachových plynov do expanznej komory.Tlmič hluku je navrhnutý tak, že telo tlmiča má tvar nepravidelného osembokého hranola. Vnútorný tvar hlavnej komory má kruhový prierez na umiestnenie a centrovanie usmerňovacích vložiek. Usmerňovacie vložky majú tvar kužeľa na zabezpečenie vhodného uhla odrazu prúdiacich prachových plynov. Vnútorný tvar vedľajšej komory má kruhový prierez na umožnenie expanzie prachových plynov do uzavretého priestoru. Prachové plyny sú Vedené otvormi Vo vrcholoch kužeľov usmerňovacích vložiek za dnom Vystrelenej strely a sú spomaľované usmerňovacími Vložkami, ktoré sú prekážkami V hlavnej komore tlmiča. Usmerňovacie vložky sú vybavené nepárnym počtom otvorov, ktorými prachové plyny prúdia, čím umožňujú expanziu prachových plynov do vedľajšej komory. Usmerňovacie vložky sú voľne zasunuté do hlavnej komory a svojím Vrcholom kužeľa smerujú k zadnému veku. Uhly usmerňovacích vložiek majú rozdielnu hodnotu vrcholového kužeľa. Prislcrutkovaním zadného a predného veka je zaistená poloha usmerňovacích vložiek V hlavnej komore proti pohybu, uzatvárajú tlmič hluku a bránia preniknutiu prachových plynov priamo do ovzdušia. Princíp zmeny toku prúdenia plynov a princíp vírenia prachových plynov je daný samotným uhlom kužeľovitých tiel prekážok a otvormi na ich valcových obrubách. Významný vplyv na uplatnenie princípu odrazu prachových plynov je konštrukčné riešenie zaradenie kužeľov s rôznymi Vrcholovými uhlami V nepravidelnom poradí na zabezpečenie rôznych uhlov odrazu toku prachových plynov. Pri následnom náhodnom poskladaní usmerňovacích vložiek do hlavnej komory je zabezpečená aj realizácia princípu zmeny frekvencie zvuku. Uplatnenie Vírivého princípu na stenách a V otVoroch usmerňovacích vložiek sa realizuje Významné zníženie tlaku a rýchlosti prachových plynov. Podstatou riešenia tlmiča hluku výstrelu je spojenie viacerých fyzikálnych princípov na ich Využitie V utlmení hluku pri výstrelu palnej zbrane. Ide o spoločné pôsobenie fyzikálnych princípov - expanzie prachových plynov do voľného priestoru, zmeny toku prúdenia plynov, vírenia prachových plynov a ich odrazu a princíp zmeny frekvencie zvuku. Tlmič hluku výstrelu sa upevňuje na zbraň pomocou kontaktnej skrutky a polohovacej matice.Technické riešenie je znázornené na pripojených obrázkochobrázok 1 - zostava tlmiča hluku výstrelu, obrázok 2 - detailný pohľad na kontaktnú skrutku na spojenie tlmiča hluku výstrelu a zbrane,obrázok 3 - detailný pohľad na polohovaciu maticu, obrázok 4 - detailný pohľad na zadné veko, obrázok 5 - detailný pohľad na predné veko, obrázok 6 - detailný pohľad na usmerňovaciu vložku, obrázok 7 - detailný pohľad na plášť.Základom tlmiča hluku výstrelu je plášť l V tvare osembokého hranola, ktorý vytvára hlavnú komoru z,Vedľajšiu komoru â a po obvode má upevňovacie otvory Q pre skrutky predného veka Q a zadného veka Q. Po upevnení predného veka i s výletovým otvorom H montážnymi skrutkami cez otvory Q a upevňovacie otvory Q je možné postupne umiestniť usmerňovacie vložky á. Usmerňovaciá vložka Q má tvar kužeľa nazabezpečenie vhodného uhla odrazu prúdiacich prachových plynov. Vrchol kužeľa každej usmerňovacej vložky Q musí smerovať k zadnému veku Q. Vrcholový kužel každých troch usmerňovacích vložiek j je rozdielny od ostatných. Usmerňovacia vložka á je vybavená valcovou prímbou Q, V ktorej je umiestnený nepárny počet otvorov Q (11 otvorov) rovnomerne po celom obvode valcovej príruby Q. Po umiestnení 10 ks usmerňovacích vložiek Q sa priskrutkuje zadné veko Q prostredníctvom otvorov Q a upevňovacích otvorov Q pomocou montážnych skrutiek. V zadnom veku Q je vletový otvor Q, ktorý je vybavený rovnakým závitom ä ako kontaktná skrutka Z. Na kontaktnú skmtku Z sa naskrutkuje polohovacia matica § a následne sa naskrutkuje závitom Q do zadného veka Q. Príprava na použitie sa dokončí naskrutkovaním na zbraň prostredníctvom kontaktnej skrutky Z závitom 16.Technické riešenie je využiteľné tak v kusovej, ako aj V sériovej výrobe.1. Tlmič hluku výstrelu, V y z n a č uj ú c i s a t ý m , že v plášti (l) v hlavnej komore (2) sú umiestnené usmerňovacie vložky (5) v tvare kužeľa, ktoré sú vybavené valcovými prírubami (19) s otvormi2. Tlmič hluku výstrelu podľa nároku l, V y z n a č uj ú c i s a t ý m , že plášť (l) má tvar nepravidelného osembokého hranola a obsahuje dve vnútorné valcové, čiastočne do seba zasahujúce komory hlavnú komoru (2) a vedľaj šiu komoru (3) - uzavreté predným vekom (4) a zadným vekom (6).3. Tlmič hluku výstrelu podľa nároku 2, v y z n a č uj ú c i s a t ý m , že do zadného veka (6) je naskmtkovaná skmtka (7), ktorá je zaistená polohovacou maticou (8).xnzxxu Hłxĺ unax Na v n/I u s ITOI IJÓI I I I I I I l.

MPK / Značky

MPK: F41A 21/30

Značky: hluku, výstrelu, tlmič

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-u7393-tlmic-hluku-vystrelu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Tlmič hluku výstrelu</a>

Podobne patenty