Zariadenie na vyvíjanie pary

Číslo patentu: U 738

Dátum: 08.02.1995

Autor: Kurtulík Ján

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Plĺ 1/ Jšő 44 Zariadenie pre vyvíjanie paryVynález sa týka zariadenia pre vyvíjanie vodnej pary,ktoré pozostáva 2 prívodu vody do odparovacej jednotky a z ventilátora pre privádzanie pary do technologickej komorypre jej pôsobenie na opracovávané polotovary.Sú známe tlakové vyvíjače pary a vyvíjače pary s voľným odparovaním. Tlakové vyvíjače pary sú v podstate tlakové nádoby, na ktoré sa vzťahujú rôzne veľmi prísne bezpečnostné predpisy, čo v značnej miere obmedzuje ich použitie. Ďalšia nevýhoda týchto vyvíjačov pary spočíva V nutnosti používania destilovanej vody, čo sa prejavuje v zvýšených prevádzkových nák 1 adoch.Avšak aj pri používaní destilovanej vody dochádza k usádzaniu vodného kameňa, ktorý upcháva prívod vody a výstup pary a zanáša snímače hladiny, ako aj povrch vyhrievacích telies. To sa prejavuje zvýšením poruchovostí zariadenia a vyššou spotrebou elektrickej energie. U vyvíjačov pary s voľným odparovaním je možné použiť vodu z vodovodného potrubia, je však potrebná vyrovnávacia medzinádrž, čo sa odráža na väčšej priestorovej, ako aj cenovej náročnosti. Nevýhodou tohoto vyvíjača pary je aj obmedzená možnosť regulácie množstva vyrábanej pary. Pre obidva druhy vyššie uvedených vyvíjačov pary je nutné použiť samostatné vykurovanie, určené len pre vyvíjanie pary. To sa prejavuje vyššou spotrebouUvedené nevýhody odstraňuje zariadenie podľa vynálezu,ktoré pozostáva z prívodu vody do odparovacej jednotky a 2 ventilátora pre privádzanie pary do technologickej komory pre jej pôsobenie na opracovávané polotovary. Podstata vynálezu spočíva v tom, že prívod vody je ukončený tryskou,proti ktorej sú upravené spádové lišty labyrintového tunela, ktorý úst do sacieho vstupu ventilátora a je usporiadaný-2 komore. V odparovacej jednotke je usporiadaná akumulačnásekcia, v ktorej sú upravené rebrá. Trfska je ovládanásolenoidovým ventilom. V technologickej komore sú uloženéPresná regulácia množstva vyrábanej pary sa veľmi jednoducho prevádza voľbou časového spínania solenoidového ventila. Rovnako jednoducho sa nastavuje na regulátore teploty požadovaná hodnota. Tak je možné regulovať režim teploty a vlhkosti vzduchu v technologickej komore. Teplo vyhrievaného vzduchu v technologickej komore je výhodne využívané aj pre vyhrievanie odparovacej jednotky, čím sa zni žujú investičné, ako aj prevádzkové náklady zariadenia.Vxsvetlenie obrázkov na výkreseNa priloženom výkrese obr.l znázorňuje celkový priečny rez technologickou komorou a obr.2 znázorňuje rez rovinouPríklad Lglggłgčncmím technického riešeniaV technologickej komore 1 (obr.1.) je usporiadaná odparovacia jednotka g, ktorá pozostáva 2 labyrintového tunela gl a z akumulačnej sekcie gg. V labyrintovom tuneli gl(obr.2) sú vzájomne nad sebou usporiadané spádové lišty gą,z ktorých najnižšie položené vyúsťujú do sacieho vstupu gł ventilátora §. Ventilátor má elektromotor gg. Vo vrchnej časti labyrintového tunela gi. nad najvyššie položenými spádovými lištami gg, je upravený prívod 5 vody, ktorý je ukončený tryskou 51. Privod 5 vody je pripojený ku tlakovému vodovodnému potrubiu §, v ktorom je vradený filter §l, ručný ventil §g, solenoidový ventil §§ a manometer §g. V akumulačnej sekcii gg odparovacej jednotky g sú upravené rebrá gg. V technologickej komore 1 sú uložené elektrické vyhrievacie telesá 6. Vo vrchnej časti technologickej komory 1 jeusporiadaný neznázornený dopravnik polotovarov obuvi.Ručný ventil g je V priebehu prevádzky zariadenia neustále otvorený a voda prechádza tlakovým vodovodným potrubim § cez filter Ži. ktorý zadržuje prípadné mechanickénečistoty a cez solenoidový ventil §§.Tak sa dávkuje potreb 3né množstvo vody privádzanej do trysky 51 v závislosti napožadovanom režime teploty a vlhkosti vzduchu v technologickej komore 1. Vyhrievacie telesá § zohrievajú vzduch v technologickej komore 1 a súčasne aj hmotu telesa celej odparovacej jednotky gg. Pre zvýšenie prestupu tepla do odparovacej jednotky g slúžia rebrá gg akumulačnej sekcie gg. Hodnoty teploty vzduchu a množstva vlhkosti v technologickej komore 1 sú stanovené technologickými požiadavkami výroby obuvi. Voda vystreknutá tryskou 51 dopadá na vyhriate spádové lišty gg, postupne sa odparuje a takto generovaná para sa neustále odsáva z labyrintového tunela gl ventilátorom Q a dopravuje sa do vyhrievaného vzduchu v priestore technologickej komory 1. Takto vytvorená zmes vyhrievaného vzduchu a vodnej pary pôsobí na polotovaryobuvi v priebehu ich prepravy technologickou komorou 1.1. Zariadenie pre vyvíjanie vodnej pary, pozostávajúce 2 prívodu vody do odparovacej jednotky a 2 ventilátora pre privádzanle pary do technologickej komory pre jej pôsobenie na opracovávané polotovary, v y 2 n a č e n é L ý m, že prívod (4) vody je ukončený Lryskou (41). proti ktorej sú upravené spádové lišty (23) labyrintového tunela (21), ktorý ústi do sacieho vstupu (31) ventilátora (3) a je usporiadaný v odparovacej jednotke (2),ktorá je uložená V technologickej2. Zariadenie podľa nároku 1, v y z n a č e n é t ý m,že v odparovacej jednotke (2) je usporiadané akumulačná3. Zariadenie podľa nároku 2, v y 2 n a č e n é L ý m. že v akumulačnej sekcii (22) sú upravené rebrá (247.4. Zariadenie podľa nároku 1, v y 2 n a č e n é L ý m. že trrska (41) je ovládaná solenoidovým ventilom (53).

MPK / Značky

MPK: F22B 37/22, F22B 37/72

Značky: vyvíjanie, zariadenie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-u738-zariadenie-na-vyvijanie-pary.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na vyvíjanie pary</a>

Podobne patenty