Zariadenie a spôsob na fixáciu koncov drôtov pätkových lán

Číslo patentu: U 7366

Dátum: 01.03.2016

Autori: Blaho Otto, Lencsés Pavol

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka oblasti výroby komponentov pre pneumatikársky priemysel, ide 0 automatické zariadenie na fixáciu koncov drôtov pätkových lán.Pätkové laná sú jedným z hlavných komponentov na výrobu pneumatík. V súčasnosti sa vo výrobe pätkových lán zabezpečenie koncov lán realizuje ručne, operátorom na samostatnom pracovisku. Zabezpečenie sa realizuje ovinutím miesta začiatku a konca drôtu gumotextilnou páskou, po vyrobení lana. Pri takomto spôsobe fixácie/ovíjania nie je zabezpečená požadovaná presnosť miesta ovinu a dĺžky nanesenej pásky a lano je zároveň kontaminované ručnou manipuláciu. Tiež je nutná dodatočná manipulácia a skladovanie lán, čo zvyšuje priestorové nároky vo výrobe lán a zvyšuje riziko poškodenia lán pred ďalšou technologickou operáciou.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje automatizované zariadenie na fixáciu koncov lán podľa tohto riešenia. Na základe identifikácie nedostatkov doterajších riešení sa výrobcovia pneumatík rozhodli zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pneumatiky a začali požadovať od výrobcov zabezpečenie polohy konca a začiatku drôtu pätkového lana v požadovanej polohe, a to počas celej životnosti pneumatiky.Túto požiadavku na fixáciu pätkových lán rieši zariadenie podľa tohto riešenia, ktoré je v procese výroby lán včlenené medzi operáciu navíj ania lana v navíj ačke a operáciu odkladania lán robotom na transportné vozíky. Zariadenie môže byť výhodne integrované do odoberacieho manipulátora, čo umožňuje počas transportu lana z formy do polohy na odoberanie robotom vykonať operáciu fixácie koncov drôtu lana bez nárokov na doplnenie ďalšieho pracoviska a operátora do celkového procesu výroby pätkového lana.Zariadenie pozostáva z dvoch hlavných častí manipulátora, ktorý vykonáva všetky pohyby lán počas transportu a fixácie koncov, a zo skupiny dvoch fixátorov, z ktorých každý realizuje zabezpečenie koncov jedného lana v požadovanej polohe ovinutím gumotextilnou samolepiacou páskou.Manipulátor odoberá z formy navíjačky naraz štyri laná. Po dosiahnutí bezpečnej polohy zasunie jeden pár lán do fixátorov a inicializuje proces ovinutia páskou. Po ukončení ovinutia a uvoľnení lán z fiXátorov sú fixátory spoločne presunuté pod druhý pár lán a po zasunutí druhého páru lán do fixátorov pokračuje proces ovinutia páskou. Po skončení ovíjania a presunutí druhého páru lán do východiskovej polohy sú všetky štyri laná pripravené v polohe na odoberanie robotom. Výrobná operácia, ktorá zabezpečuje paralelnú fixáciu páru dvoch lán a zároveň ich manipuláciu medzi formou a polohou na odoberanie, umožňuje vykonanie operácie v požadovanom takte linky, bez nutnosti prerušení výrobného procesu.Prehľad obrazkov na výkresochTechnické riešenie a integrácia zariadenia do pracoviska sú bližšie opísané na obrázkochObrázok 1 zobrazuje celkový pohľad na umiestnenie automatického zariadenia na fixáciu koncov lán do spoločného automatizovaného pracoviska, spolu s navíj ačkou lán a odoberacím robotom.Obrázok 2 zobrazuje celkový pohľad na zariadenie na ñxáciu koncov lán.Obrázok 3 zobrazuje pohľad na posuvný mechanizmus čeľustí manipulátora a umiestnenie fixátorov.Konštrukcia zariadenia l pozostáva z rámu i s pojazdom, na ktorom je lineárne vedenie j a pohon Q zabezpečujúci horizontálny pohyb manipulátora Z. Manipulátor Z odoberá súčasne sadu štyroch lán §, 2 v dvoch pároch z formy navíjačky z pomocou dvoch symetrických rarnien 10, prichytením každého pám lán § alebo 2 dvomi čeľusťarni . Po presunutí manipulátora Z do polohy začiatku fixovania je jeden pár lán § presunutý vertikálnym pojazdom Q z východiskovej polohy do priestoru ovíjania v dvoch fixátoroch E. Oba fixátory E sú výhodne umiestnené v horizontálnej polohe zrkadlovo proti sebe na spoločnej konzole E vo vzájomnej vzdialenosti osí ovíjania jednotlivých ñxátorov g rovnajúcej sa dvojnásobku rozstupu jednotlivých lán pri výrobe v navíjačke z. Pár vzájomne striedavo umiestnených lán § je prichytený na oboch stranách dvomi čeľusťami na spoločnej konzole Q zabezpečujúcej výhodne súčasný pohyb oboch lán s jed 1 Dným spoločným pojazdom 12.Týmto spôsobom je výhodne uskutočnené prichytenie a vertikálny pohyb aj druhého striedavo umiestneného páru lán 2.Po ovinutí lán 8 ñxátormi ü vykoná pojazd Q vratný vertikálny pohyb lán 8 do východiskovej polohy. Ďalej sú ñxátory presunuté horizontálnym pohonom l 7 o vzdialenosť rozstupu dvoch lán do polohy pod druhý pár lán 2 a následne po presunutí páru lán 2 poj azdom Q do priestoru ovíj ania sú tieto laná ovinuté.Po ovinutí lán 2 flxátormi H vykoná pojazd Q vratný vertikálny pohyb lán 2 do východiskovej polohy. Počas procesu ovíjania bol manipulátor Z presunutý pohonom Q do koncovej polohy, kde sa laná nachádzajú V polohe na odobratie robotom i.Zariadenie podľa tohto riešenia je možné použit najmä pri výrobe pätkových lán v pneumatikárskom priemysle, bud ako súčasť dodávanej výrobnej linky, alebo ako samostatné automatizované technologické pracovisko určené na integráciu do existujúcich výrobných liniek.1. Zariadenie (l) na fixáciu koncov drôtov pätkových lán, V y z n a č uj ú c e s a t ý m , že pozostáva z manipulátora (7) na vykonávanie lineárnych pohybov párov lán (8, 9) počas ich transportu a fixácie ich koncov a zo skupiny dvoch fixátorov (14) na zabezpečenie stabilizácie koncov páru lán v požadovanej polohe ovinutím, pričom čeľuste (11) na uchopovanie páru lan (8, 9) sú priskrutkované na konzole (15), ktorá je pripevnená na pojazd (12) alebo (13), a pojazdy (12, 13) sú priskrutkované na ramená (10).2. Zariadenie na fixáciu koncov drôtov pätkových lán podľa nároku l, V y z n a č u j ú c e s a t ý m , že dva fixátory (14) sú umiestnené v horizontálnej polohe na spoločnej konzole (15), zrkadlovo proti sebe, a sú umiestnené vo vzdialenosti dvojnásobku rozstupu dvoch lán.3. Zariadenie na flxáciu koncov drôtov pätkových lán podľa nároku 1 alebo nároku 2, V y z n a č u j ú c e s a t ý m , že manipulátor (7) je na vstupe pripojený k navíjačke (2) na odoberanie pätkových lán z formy a na výstupe naň priamo nadväzuje robot (3) na ich odoberanie.4. Spôsob na fixáciu koncov drôtov pätkových lán, V y z n a č uj ú c i s a t ý m , že manipulátor(7) odoberá z formy navíjačky (2) súčasne štyri laná V pároch (8) a (9) a po dosiahnutí bezpečnej polohy zasunie manipulátor (7) jeden pár lán (8) do fixátorov (14) a inicializuje proces ovinutia páskou, po ukončení ovinutia a uvoľnení lán z ñxátorov (14) sú ñxátory ( 14) spoločne presunuté pod druhý pár lán (9) a po zasunutí druhého páru lán do fixátorov (14) pokračuje proces ovinutia páskou, pričom po skončení ovíjania a presunutí druhého páru lán (9) do východiskovej polohy sú všetky štyri laná (8, 9) pripravené v polohe na odoberanie robotom (3).5. Spôsob na ñxáciu koncov drôtov pätkových lán podľa nároku 4, V y z n a č uj ú c i S a t ý m ,že po navíjaní lán v navíjačke (2) sa laná (8, 9) automaticky presunú do zariadenia (l) na ñxáciu koncov drôtov pätkových lán a po ukončení ñxácie koncov drôtov pätkových sa laná (8, 9) automaticky presunú na robot (3), ktorý vykoná odloženie lán na transportné vozíky.

MPK / Značky

MPK: B29D 30/50, B29B 15/08, B29D 30/48, B29B 15/14

Značky: patkových, spôsob, fixáciu, drôtov, koncov, zariadenie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-u7366-zariadenie-a-sposob-na-fixaciu-koncov-drotov-patkovych-lan.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie a spôsob na fixáciu koncov drôtov pätkových lán</a>

Podobne patenty