Tepelný kavitačný generátor

Číslo patentu: U 7341

Dátum: 02.02.2016

Autor: Tkáčik Tomáš

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka tepelného kavitačného generátora na Výrobu tepla V kvapaline.Kavitácia je Všeobecne známy jav, kedy pri lokálnom poklese tlaku vody Vzniká implózia, pričom sa voda rozpadá na Vodík a kyslík. Pri tomto rozpade sa uvoľňuje energia, ktorá je odovzdávaná okolitej vode vo forme tepla. Kavitácia takisto poškodzuje materiál a zatiaľ bola zaznamenaná len ako nežiaduci jav V lodnom priemysle, ale aj vo vykurovacej technike.V lodnom priemysle spôsoboval rýchle opotrebovanie lodnej skrutky. Vo vykurovacej technike zasa zaVzdušňovanie systému, a tým pádom zmenšoval účinnosť celého systému pokiaľ nebol systém včas odVzdušnený.Tepelný kavitačný generátor bol navrhnutý tak, aby sa zamedzilo zavzdušňovaniu, a to tým, že nádoba nie je tlaková, čiže je otvorená, a zároveň sa využíva tepelná energia, ktorá vzniká V tepelnom kavitačnom generátore, ktorý obsahuje stator s nábehmi, ktorý je zdrsnený, a rotor V ňom uložený, ktorý má diery s priemerom 6 mm a sú na vstupe kužeľovitého tvaru 10/6 mm. Tieto diery V rotore tepelného kavitačného generátora slúžia na vylepšenie účinnosti kavitácie. Medzi nábehmi na statore tepelného kavitačného generátora a vonkajším priemerom rotora tepelného kavitačného generátora je valcovitý medzipriestor V rozmedzí 0 d 5 mm do 10 mm. Tento rozmer závisí aj od otáčok motora. Pri tomto rozmere sa Využívajú otáčky motora 4000 otáčok za minútu. Tento medzipriestor je ďalej vybavený armatúrou na napájanie Vody z nádoby, pričom medzi nimi je osadený ventil, ktorý slúži ako odstávkový ventil V prípade demontáže tepelného kavitačného generátora, ale zároveň slúži aj ako regulačný ventil prietoku vody, čím sa dá tiež vylepšiť účinnosť kavitácie. Postačuje ventil G 1/2. Ďalej je medzipriestor vybavený armatúrou na výstup vody z tepelného kavitačného generátora späť do nádoby, ktorá je s ňou spojená za pomoci ventilu, ktorý slúži ako odstávkový ventil, pričom vyhovuje G l, kvôli lepšiemu prúdeniu bubliniek, ktoré pri kavitácii vznikajú, a tým pádom dochádza k automatickej cirkulácii Vody cez tepelný kavitačný generátor a zohriata voda sa dostáva do nádoby, V ktorej je nad ústím armatúry umiestnený rozptyľovací kužeľ. Účelom rozptyľovacieho kužeľa je lepšie premiešame Vody a efektívnejšie odovzdanie tepla okolitej kvapaline V nádobe. Je Vhodné, aby bola nádoba vybavená automatickým doplňovaním vody, a je tiež vhodné, aby bola valcovitého tvaru. Je nutné, aby bola nádoba Vybavená termostatmi, pracovným termostatom, ktorý sníma udržiavanú teplom, a havarijným, ktorý sníma maximálnu teplotu V nádobe, ktorá nesmie byť prekročená. Na zaistenie výkonu tepelného kavitačného tepelného generátora je potrebný frekvenčný menič na zvýšenie otáčok motora. V prípade nutnosti zníženia hlučnosti je možné použiť motor chladený vodou. V tom prípade sa použije aj zónový ventil, ktorý zabezpečí Cirkuláciu vody do určitej teploty cez vodou chladený motor, a zároveň sa využije teplo motora a, ak sa prekročí teplota cirkulovanej Vody, ktorá bude pre motor nežiaduca, prepne sa zónový ventil za pomoci termostatu mimo okruhu chladenia motora. Rozsah prepínacej teploty Vody pre zónový ventil závisí od typu motora. Stator tepelného kavitačného generátora je vyrobený z hliníkovej zliatiny a rotor je vyrobený z antikorového materiálu. Proces riadenej kavitácie V tepelnom kavitačnom generátore podľa tohto technického riešenia zanedbateľne poškodzuje jej časti rotora a statora V dôsledku implózií, ale inak V potrubí pôsobením kavitácie dochádza k samočisteniu, takže sa nevytvárajú usadeniny Vodného kameňa.Prehľad obrázkov na výkrese Na obrázku l je znázornený tepelný kavitačný generátor. Na obrázku 2 je znázornený rez tepelným kavitačným generátorom. Na obrázku 3 je znázornený rotor tepelného kavitačného generátora. Príklady uskutočnenia Usporiadanie tepelného kavitačného generátora, ktoré je tvorené nádobou l, ktorá je V tomto príkladnomuskutočnení Výhodne otvorená, pretože nevyhovuje tlaková, a je za pomoci regulačného Ventilu à spojená- V prípade použitia vodou chladeného motora Q so zónovým Ventilom á aj cez jeho chladiaci okruh, l 0na vstupnú armatúru Z vody na kavitačný valec 2, ale aj priamo na vstupnú armatúru Z, pri tomto použití je ešte nutné použiť termostat na ovládanie presmerovávania prietoku zónového Ventilu Q,- V prípade použitia motora Q, ktorý je chladený vzduchom, je regulačný ventil Q spojený priamo so vstupnou armatúrou l, zónový ventil Q a termostat nie je potrebný.Regulačný ventil â pri použití oboch motorov Q slúži ako regulačný ventil na reguláciu prietoku vody. Vstupnou armatúrou Z prichádza voda do medzipriestoru tepelného kavitačného generátora, kde sa pri prevádzke za pomoci rotora generátora E kavitačného tepelného generátora rozpohybuje V jednom smere a následkom veľkej rýchlosti sa za nábehmi statora H tepelného kavitačného generátora začnú vytvárať dutiny V kvapaline, pričom z rotorového telesa generátora 16 tepelného kavitačného generátora, prúdi pod tlakom kvapalina za pomoci dier Q s priemerom 6 mm, ktoré sú kužeľovitého tvam 10/6 mm s cieľom nasmerovať tlak, keď sa kužeľovitá strana dier Q rotora nachádza V najužšej časti medzipriestoru a pod tlakom ju prepraví do vzniknutej dutiny, pričom dochádza ku kavitácii a tiež k vytváraniu mikrobubliniek. Tieto mikrobublinky potom cez výstupnú armatúru 3, na kavitačnom valci 2 cez bezpečnostný ventil 4, prúdia späť do nádoby l, pod rozptyľovací kužel g, ktorý slúži na lepšie a rýchlejšie odovzdanie vzniknutého tepla okolitej kvapaline. Po dosiahnutí nastavenej teploty pracovný termostat vypne ovládanie frekvenčného meniča a následne ho zopne, ak bude potrebné Vodu V nádobe l dohriať. Pre prípad skratu pracovného termostatu V zopnutej polohe je nutné použiť ešte termostat, ktorý slúži ako havarijný. S cieľom montáže termostatov na nádobu l je vhodné zhotoviť diery, na ich možnú montáž, ako aj armatúru na možné dopojenie automatického doplňovania vody do nádoby l. V nádobe 1 sa nachádza výmenník, pretože systém ústredného vykurovania alebo tiež systém teplej úžitkovej vody je tlakový. Môže ísť len o sekundárne okruhy, lebo pri ich prevádzkových tlakoch môže vzniknúť a aj vzniká určitá kavitácia, ale len na vyvolanie poruchových stavov. Motor Q, dosahujúci rýchlosť minimálne 4000 otáčok za minútu, je cez spojku m spojený s rotorovým hriadeľom generátora 12.Tepelný kavitačný generátor podľa tohto technického riešenia je použiteľný na ohrev úžitkovej Vody alebo na vykurovanie budov, temperovanie protipožiarnych nádrží na letiskách, ako aj na temperovanie leteckého benzínu a pod.Tepelný kavitačný generátor úplne nahrádza vykurovanie uhlím, drevom, biomasou, plynom a olejom,pričom je šetrný k životnému prostrediu, lebo nevytvára škodlivé emisie.Tepelný kavitačný generátor môže nahradiť aj priame odporové elektrické vykurovanie.l. Tepelný kavitačný generátor, V y z n a č u j ú c i s a t ý m , že obsahuje kavitačný Valec (9),ktorý má stator generátora (13) a V ňom po vnútornom obvode, ktorý je zdrsnený, vytvorené nábehy statora(14), ktoré majú postupné stúpanie.2. Tepelný kavitačný generátor podľa nároku 1, V y z n a č u j ú c i s a t ý m , že kavitačný valec(9) má vyhotovenú vstupnú armatúru (7) na Vstup Vody, ktorá je zároveň vybavená regulačným ventilom (3),na odstavenie prietoku, situovanú do najnižšej časti medzi priestoru a výstupnú armatúru (8) na výstup vody situovanú v najvyššej časti medzipriestoru, ktorá je tiež vybavená bezpečnostným ventilom (4).3. Tepelný kavitačný generátor podľa nároku 1, V y z n a č u j ú c i s a t ý m , že stator tepelného kavitačného generátora (13) kavitačného valca (9) je vyrobený z hliníkovej zliatiny a rotor tepelného kavitačného generátora (16) tepelného kavitačného generátoraje vyrobený z antikorového materiálu.4. Tepelný kavitačný generátor podľa nároku l, V y z n a č u j ú c i s a t ý m , že V prípade použitia vodou chladeného motora (6) je medzi ním a regulačným ventilom (3) a vstupnou arrnatúrou (7) nainštalovaný zónový ventil (S).5. Tepelný kavitačný generátor podľa nároku l, V y z n a č uj ú c i S a t ý m , že nádoba (l) je navrchu otvorená na zamedzenie natlakovania a je vybavená rozptyľovacím kužeľom (2) na efektívnejšie odovzdanie tepla okolitej kvapaline V nádobe (1).6. Tepelný kavitačný generátor, V y z n a č u j ú c i s a t ý m , že motor (6) na pohon rotorového hriadeľa tepelného kavitačného generátora (12) kavitačného valca (9) je prispôsobený na rýchlosť 4000 otáčok za minútu frekvenčným meničom.

MPK / Značky

MPK: F24J 3/00

Značky: tepelný, generátor, kavitačný

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-u7341-tepelny-kavitacny-generator.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Tepelný kavitačný generátor</a>

Podobne patenty