Zariadenie na pozdĺžne spracovanie drevnej hmoty

Číslo patentu: U 724

Dátum: 08.02.1995

Autori: Dvorský Pavel, Gregor Emil

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Zariadenie na pozdlžne spracovanie drevnej hmotyTechnicke riešenie sa týka zariadenia na pozdlžne spracovanie drevnej hmoty rezom vo dvoch rovinách.Sú známe zariadenia k pozdlžnemu deleniu kmenov drevín rezom dvoch kotúčovýoh pil, upravených nad sebou V spoločnej reznej rovine, čo umožnuje rez kmenov väčších priemerov,ale len v jednej rovine. Dalej sú známe zariadenia k pozdlžnemu deleniu polokmenov drevín delením vo viacerich rovinách sústavou kotúčovýoh pil, avšak bez možnosti voľby hrúbky prírezu a bez možnosti zhotovovať napriklad hranolky s voliteľnými rozmermi. Sú tiež známe zariadenia na delenie drevnej hmoty pilovými kotüčmi, ktoré sú usporiadané v horizontálnom a vertikálnom smere, čo umožnuje pílenie v oboch rovinách.ieto zariadenia však nesplnajú podmienku maximálnej univerzalnosti a je na nich možné upravovať len obmedzené šírky výrobkov do ZGG mm.Doteraz nie je známy spôsob a zariadenie, ktoré by umožnevalo pozdlžne rezanie drevnej hmoty s minimálnym odpadom na jedno upnutie kmena bez dodatočnej manipulácie na ľubovoľné rozmery (hrúbka, šírky). Tiež nie je znamy spôsob a zariadenie,ktoré by umožnovalo na pásových pílaoh pri pozdlžnom rezani drevnej hmoty čistiť túto od mechanického znečistenia (kôry) priamo pri pileni.Horeuvedené nedostatky odstranuje zariadenie na pozdläne spracovanie drevnej hmoty rezom vo dvoch rovinach, ktorého podstata spociva v tom, že na jedno upnutie drevnej hmoty sa táto delí na ľubovoľné rozmery pomocou kombinácie pilového pásu a pilových kotúčov za súöasneho odstranovania mechanických nečistôt pomocou predrezávaoieho kotúča.Pred pilovým pásom, upnutým na píle klasickým spôsobom,je umiestnený predrezavaci kotúč na čistenie hmoty od mechanických nečistot, v rovine s pilovým pásom. Dalej pred pilovým pásom sú na pozdlžnych hriadeloch umiestnene vertikálne pilove kotúče. Každá hriadel má samostatnú pohonnú jednotku a každá je umiestnená v samostatnom suporte, ktoré sa nezávisle na sebe pohybujú v priečnom smere a spoločne s pilovým pásom vo výškovom smere.Na pripojenom obrázku je schematickv znázornene zariadenie na spracovanie drevnej hmoty rezom vo dvoch rovinách.Zariadenie podľa technické riešenia tvori pilový pás gs predrezávacim kotúöom 34 ktorý je uchytený na samostatnej pohonnej jednotke 3 Predrezavaci kotúčje umiestnený pred pilovým pásomga je presne V jeho rovine. Predrezávací kotúč sa zarezava do drevnej hmoty jlen do hlbky potrebnej na ocistenie od mechanických nečistot íkôry)§ 4 Hlbka rezu predrezávacieho kotúčałje nastaviteľná pomocou mechnickeho kopírovacieho zariadenia, ktoré sa odvaľuje po drevnej hmote. Na zariadeni sú pomocou euportov namontovaně pohonné jednotky ŠJ g ktoré pohánajú predlžene hriadele§J 2 vertikálnvch pilových kotúćov g łł ktoré slúžia na pílenie drevnej hmoty jg hołmo na rez pilového pásug Hotúčmi g Lg je možne pomocou suportov pohybovať U priečnom smere po celej šírke strojovne a zarezavať do hlbky až 200 mm ľubovoľnej šírky. Os hriadeli suportov je voči rovine piloveho pasu§presadená o 100 mm vyššie. Pri použit kotúčov łQ łło priemere 600 mm je možne zarezávať do hlbky 200 mm a súčasne takto predrezanú vrstvu podrezať pilovým pasomg Pri použití hotúčov § łłnapr. o priemere 300 mm sa zarezávado hlbky 50 mm a súčasne sa táto vrstva pílovým pásom 2 podrezuje. Os hriadeli ĚJ 1 kotúčov łg, łł je pomocou pomocných suportov nastaviteľná vo výshovom smere voči rovine pilovehé pasu 9..à Uvedený príklad je len iluetračný a nevyöerpáva všetky varianty technického riešenia.Zariadenie na pozdlžne spracovanie drevnej hmoty podľa predmetného technického riešenia je využíteľné prevažne v drevárskom priemysle, V stavebníctve a v dalších odboroch pre technicky ekvivalentné operácie na spracovanie drevnej hmoty.Lzariadenie na pozdĺžne spracovanie drevnej hmoty rezom vo dvoch rovinách,ktoré na jedno upnutie drevnej hmoty. ju delí na ĺubovolné rozmery, vyznačené tým,že pozostáva z pĺlovéhp pásu /Z/,pĺlových kotúčov /lO,ll/ a predrezávajúceho kotúče /1/.2.Zariadenia na pozdĺžne spracovanie drevnej hmoty podľa bodu l,vyznačené tým,že - . . pred píłovým pásom /2/ v jeho rovine. je vmfex/aenjĺaoďrezałqýüc/ćovł/c (ł/ r/ołowfou jea/Ito/Éov L 3)3.Zariadenie podľa bodu ąvyznačené tým,že pred pĺlovým pásom/2/ na predložených hriadelĺzch /6,7/ sú umiestnené vertikálne pílové kotúče /10,11/poháňané pohonnými jednotkami /5,9/.

MPK / Značky

MPK: B27B 3/00, B27B 15/00

Značky: spracovanie, pozdĺžne, hmoty, zariadenie, drevnej

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-u724-zariadenie-na-pozdlzne-spracovanie-drevnej-hmoty.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na pozdĺžne spracovanie drevnej hmoty</a>

Podobne patenty