Záves, najmä bezpečnostných dverí a zárubňa

Číslo patentu: U 7181

Dátum: 01.07.2015

Autor: Lukáč Peter

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka konštrukcie závesu, najmä bezpečnostných dverí so zárubňou, do rôznych objektov a bytov, ktoré vyžadujú zvýšenú odolnosť proti neoprávnenému vniknutiu do chránených priestorov a bytov. Technické riešenie spadá do oblasti technického vybavenia bytov a do oblasti nábytkárskeho priemyslu.Zo stavu techniky sú známe konštrukcie najmä bezpečnostných dverí a k nim prislúchajúcich zárubní a závesov. V jednom riešení bezpečnostných dverí sa bezpečnosť dosahovala viacbodovými zámkovými systémami, ako je to opisované v slovenskom úžitkovom vzore UV 1995. Nevýhodou tohto systému je skutočnosť, že prekonaním zámkovej vložky sa naraz uvoľnia všetky bodové výsuvné prvky. Sú známe aj iné riešenia, pri ktorých sú drevené rámy dverí vybavené rôznymi kovovými výstužami a platňami, ako je to opisované napríklad v slovenskom úžitkovom vzore UV 1340 a UV 2583. Do dreveného rámu je implementovaný kovový rám z uzavretého profilu spolu s kovovým roštom, pričom v protipožiamej a protihlukovej výplní je osadená kovová platňa, pritom zárubňa aj záves dverí sú klasickej konštrukcie. Nevýhodou týchto dverí bola ich vysoká hmotnosť, a preto je nutné dvere vybaviťaspoň troma závesmi. Viac ako dvojzávesové systémy zavesenia dverí sú náročné na nastavenie, aby správne plnili svoju funkciu. Navyše sa v prevažnej miere používajú závesy dverí, ktoré je možné mechanicky a silou prekonať. Napokon je známa dvojfalcová obrubová lišta pre interiérové dvere, ktorá zabraňuje rovinnému stáčaniu dverí a zabraňuje poškodzovaniu hrán dverí,ako je to opisované V slovenskom patente SK 287530. Ale aj na túto dvojfalcovú obrubovú lištu sa aplikujú len jednofalcové závesy.Súčasné konštrukcie závesov bezpečnostných dverí nie sú dostatočne odolné proti vniknutiu do chráneného priestoru, lebo kritickým miestom je bočné ukončenie dverí v spojení so závesom, ktorý neodolá vypáčeniu dverí kovovou tyčou, lebo sú ukotvené len v jednej rovine.Pre pretrvávajúce problémy s doterajšími konštrukciami zavesov dverí sa naskytol priestor riešiť tento technický problém technickými prostriedkami. Výsledkom tohto úsilia je ďalej opisovaná konštrukcia závesu, najma bezpečnostných dverí so zárubňou v predloženom technickom riešení.Uvedené nevýhody odstraňuje konštrukcia závesu, najmä bezpečnostných dverí so zárubňou podľa technického riešenia. Dvere, najmä bezpečnostné dvere sú z bočných strán a z hornej strany vybavené dvojfalcovou obrubovou kovovou lištou, ktorá lícuje s vnútornou a vonkajšou stranou dverí a ktorá svojimi príchytnými elementmi je votknutá do obvodového dreveného rámu. Na takúto dvojfalcovú obrubovú kovovú lištu sa potom aplikujú závesy dverí podľa tohto úžitkového vzoru. Podstata technického riešenia spočíva V tom,že záves, najmä bezpečnostných dverí pozostáva z dvojfalcového krídla závesu dverí s otvormi na prichytenie v oboch plochách falcov. Ďalej pozostáva zo zárubňového krídla závesu dverí na votknutie do zárubne,ktorý má centrovacie príchytné otvory. Ďalej pozostáva z čapu otočne spájajúceho dvojfalcové krídlo závesu dverí so zárubňovým krídlom závesu dverí. Záves dverí môže byť riešený dvoma variantmi. V prvom variante dvojfalcové krídlo závesu dverí má dve okrajové čapové oká, cez ktoré je prevlečený čap s jednou oddeliteľnou hlavou čapu. V druhom variante dvojfalcové krídlo závesu dverí má horné čapové oko, ktoré je nasuvateľné na čap pevne votknutý v zárubňovom krídle závesu dverí. K dvojfalcovej obrubovej kovovej lište je tvarovo uspôsobená aj zárubňa dverí, ktorá je tiež dvojfalcová v časti, ktorá dolieha k dverám. Zárubňa dverí je dvojdielna a je aj dvojfalcová a je aj komplementárna k dvojfalcovému krídlu závesu dverí. Má vnútornou dutinu na zasunutie zárubňového krídla závesu dverí s centrovacími príchytnými skrutkami. Prvým dielom zárubne dverí je profil so zahnutým vonkajším okrajom a vnútorným okrajom orientovaným do zárubne. Druhým dielom zárubne je dvojfalcový profil so zahnutým vonkajším okrajom a vnútorným okrajom orientovaným von zo zárubne. Vnútorný okraj prvého dielu zárubne dverí orientovaný do zárubne a vnútorný okraj druhého dielu zárubne dverí orientovaný von zo zárubne sú spojené spojovacími prvkami. Druhý diel zárubne dverí má v mieste druhého falcu oproti vnútornej dutine centrovacie príchytné slmitky. V mieste spojenia prvého dielu zárubne dverí s druhým dielom zárubne dverí je na vnútornom falce vsunuté zvukovo izolačné tesnenie, ktoré zároveň plní aj funkciu protiprachového uzáveru. Druhý diel zámbne dverí môže mať prídavné tesnenia na dvoch plochách vnútorného falcu a/alebo na dvoch plochách vonkajšieho falcu. Najmä pre exteriérové dvere je výhodné, ak v mieste spojenia je medzi prvým dielom zárubne dverí a druhým dielom zárubne dverí vsunutý tepelnoizolačný materiál, ktorý prerušuje tepelnoizolačný most. Pre protipožiarne dvere je v mieste spojenia medzi prvým dielom zárubne dverí a druhým dielom zárubne dverí vsunuté protipožiarne tesnenie. Zárubňa môže byť aj jednodielna.Výhody konštrukcie závesu, najmä bezpečnostných dverí a zárubne podľa technického riešenia spočívajú V tom, že bezpečnostné dvere aj so zárubňou sú dostatočne tuhé proti Vytlačeniu V rohoch dverí Vďaka bočnému ukončeniu dverí dvojfalcovou obrubovou kovovou lištou, ktorá odolá vypáčeniu dverí aj kovovou tyčou, dlátom, skrutkovačom a pod, lebo dva falce zárubne nedovolia prestrčeniu týchto páčiacich predmetov. Závesy dverí sú ukotvené v dvoch rovinách v drevenom ráme dverí cez dvojfalcovou obrubovou kovovou lištou, a tak sú odolné proti vypáčeniu a postačujú len dva závesy. Pri požiamych dverách sa spomaľuje prenikanie ohňa z exponovanej do neexponovanej strany dverí, pretože plameň sa láme cez dva falce dverí a zárubne. V prípade dvojdielnej zárubne sa pri požiari zabraňuje skrúteniu zárubne. Pri zvukovoizolačných dverách sa tiež láme zvuk na dvojfalcovej zárubni. Dvojfalcová zárubňa umožňuje pridať viac zvukovoizolačných tesnení po obvode falcov zárubne. Pri použití dvojfalcovej dvojdielnej zárubne sa prerušuje tepelný most pridaním termoizolačného materiálu medzi spoj zárubní.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie konštrukcie závesu, najmä bezpečnostných dverí so zárubňou bude ďalej vysvetlené na výkresoch, kde na obrázku 1 sú znázomené komponenty závesu dverí pre jedno základné riešenie. Na obrázku 2 je v znázornené osadenie druhého variantu závesu dverí do zárubne.Rozumie sa, že jednotlivé uskutočnenia technického riešenia sú predstavované na ilustráciu, a nie ako obmedzenia technických riešení. Odborníci znalí stavu techniky nájdu alebo budú schopní zistiť s použitím nie viac ako rutinného experimentovania mnoho ekvivalentov k špecifickým uskutočneniam technického riešenia podľa tohto úžitkového vzoru. Aj takéto ekvivalenty budú spadať do rozsahu nasledujúcich nárokov na ochranu. Pre odborníkov znalých stav techniky nemôže robiť problém dimenzovanie takého zariadenia a vhodná voľba jeho materiálov a konštrukčných usporiadaní, preto tieto znaky neboli detailne riešené.V tomto príklade je opísaná základná konštrukcia závesu bezpečnostných dverí so zárubňou podľa technického riešenia, ktorá je znázornená na obrázku 1. Na dvojfalcová obrubovou kovovú lištu bezpečnostných dverí sa aplikujú dva závesy dverí podľa tohto úžitkového vzoru. Záves bezpečnostných dverí pozostáva z dvojfalcového krídla l závesu dverí s otvormi g na kotvenie v oboch plochách falcov. Ďalej pozostáva zo zárubňového krídla i závesu dverí na votknutie do zárubne, vybaveného centrovacími príchytnými otvormi j Ďalej pozostáva z čapu i otočne spájajúceho dvojfalcové krídlo l závesu dverí so zárubňovým krídlom i závesu dverí. Dvojfalcové krídlo l závesu dverí má dve okrajové čapové oká Q, cez ktoré je prevlečený čap á s jednou oddeliteľnou hlavou Z čapu. Zárubňa 2 bezpečnostných dverí je dvojdielna, dvojfalcová a je komplementárna k dvojfalcovému krídlu l závesu dverí, ako je to znázornené na obrázku 2. Má vnútornú dutinu Q na zasunutie zárubňového krídla ě závesu dverí s neznázornenými centrovacími príchytnými skrutkami. Prvým dielom zárubne 2 je profil so zahnutým vonkajším okrajom a vnútomým okrajom orientovaným do zárubne 2. Druhým dielom zárubne 2 je dvojfalcový profil so zahnutým vonkajším okrajom a vnútorným okrajom orientovaným von zo zárubne 2. Vnútorný okraj prvého dielu zárubne 2 orientovaný do zárubne 2 a vnútorný okraj druhého dielu zárubne 2 orientovaný von zo zárubne 2 sú spojené spojovacími prvkami g. Druhý diel zárubne 2 je v mieste druhého falcu oproti vnútornej kapse m vybavený neznázornenými centrovacími príchytnými skrutkami. V mieste spojenia prvého dielu zárubne 2 s druhým dielom zárubne 2 je na vnútornom falce vsunuté zvukovoizolačné tesnenie Q, ktoré zároveň plní aj funkciu protiprachového uzáveru.V tomto príklade je opísaná alternatívna konštrukcia závesu bezpečnostných dverí so zárubňou podľa technického riešenia, ktorá je znázornená na obrázku 2 a ktorá je v hlavných znakoch opísaná v predchádzajúcom príklade. Rozdielnosť konštrukcie spočíva v tom, že dvojfalcové krídlo l závesu dverí má horné čapové oko g, ktoré je nasunuté na neznázornený čap pevne votknutý v zárubňovom krídle à závesu dverí. Zárubňa 2 bezpečnostných dverí je dvojdielna dvojfalcová a je komplementárna k dvojfalcovému lcrídlu l závesu dverí. Má vnútornú dutinu m na zasunutie zárubňového krídla 3 závesu dverí s neznázornenými centrovacín 1 i príchytnými skrutkami.Alternatívne záves dverí podľa tohto úžitkového vzoru je možné použiť aj na interiérové dvere. Druhý diel zárubne 2 môže mať neznázornené prídavné tesnenia na dvoch plochách vnútorného falcu a/alebo na dvoch plochách vonkajšieho falcu. Alternatívne môže byt zárubňa 2 aj jednodielna.V tomto príklade je opísaná alternatívna konštrukcia závesu bezpečnostných protipožiarnych exteriérových dverí so zárubňou podľa technického riešenia, ktorá je znázornená na obrázku 2 a ktorá je V hlavných znakoch opísaná v predchádzajúcich prikladoch. Rozdielnost konštrukcie spočíva v tom, že v mieste spojenia je medzi prvým dielom zárubne 2 a druhým dielom zárubne 2 Vsunuté protipožiarne tesnenie.Alternatívne na porušenie tepelného mosta je V mieste spojenia medzi prvým dielom zárubne 2 a druhým dielom zárubne 2 vsunutý tepelnoizolačný materiál, ktorý prerušuje tento tepelnoizolačný most.Konštrukcia závesu, najmä bezpečnostných dverí so zárubňou podľa technického riešenia má využitie v bytoch, ale aj V priemyselných a administratívnych budovách.1. Záves, najmä bezpečnostných dverí, V y z n a č uj ú c i s a t ý m , že pozostáva z dvojfalcového krídla (1) závesu dverí s otvormi (2) na prichytenie V oboch plochách falcov ďalej pozostáva zo zárubňového krídla (3) závesu dverí vybaveného centrovacími príchytnými otvormi (4), ďalej pozostáva z čapu (5) otočne spájajúceho dvojfalcové krídlo (1) závesu dverí so zárubňovým krídlom (3) závesu dverí.2. Záves najmä bezpečnostných dverí podľa nároku 1, V y z n a č u j ú c i s a t ý m , že dvojfalcové krídlo (1) závesu dverí má dve okrajové čapové oká (6), cez ktoré je prevlečený čap (5) s jednou oddeliteľnou hlavou (7) čapu.3. Záves najmä bezpečnostných dverí podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že dvojfalcové krídlo (l) závesu dverí má horné čapové oko (8), ktoré je nasuvateľné na čap pevne votknutý v zárubňovom krídle (3) závesu dverí.4. Zánrbňa najmä k bezpečnostným dverám s osadeným závesom podľa nárokov 1 až 3, V y z n a č u j ú c a s a t ý m , že je tiež dvojfalcová a je komplementáma k dvojfalcovému krídlu (1) závesu dverí,pričom má vnútornou dutinu (10) pre zasunutie zárubňového krídla (3) závesu dverí.5. Zárubňa najmä k bezpečnostným dverám podľa nároku 4, V y z n a č uj ú c a s a t ý m , že je dvojdielna, kde jej prvým dielom je profil so zahnutým vonkajším okrajom a vnútorným okrajom orientovaným do vnútra druhým jej dielom je dvojfalcový profil so zahnutým vonkajším okrajom a vnútorným okrajom orientovaným von pričom oba diely v mieste zahnutia sú spojené spojovacími prvkami (11), pričom druhý diel má v mieste druhého falcu oproti vnútornej dutine (10) centrovacie príchytné skrutky.6. Zárubňa najmä k bezpečnostným dverám podľa nárokov 4 a 5, V y z n a č uj ú c a s a t ý m , že v mieste spojenia prvého dielu s druhým dielom je do vnútorného falcu Vsunuté zvukovoizolačné tesnenie7. Zárubňa najmä k bezpečnostným dverám podľa aspoň jedného z nárokov 4 až 6, V y z n a č u j ú c a s a t ý m , že druhý jej diel má prídavné tesnenia na dvoch plochách vnútorného falcu a/alebo na dvoch plochách vonkajšieho falcu.

MPK / Značky

MPK: E06B 1/18, E05D 7/08, E06B 5/11

Značky: zárubňa, závěs, najmä, bezpečnostných, dveří

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-u7181-zaves-najma-bezpecnostnych-dveri-a-zarubna.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Záves, najmä bezpečnostných dverí a zárubňa</a>

Podobne patenty