Feromónový krížový nárazový lapač podkôrneho a/alebo drevokazného hmyzu

Číslo patentu: U 7169

Dátum: 01.07.2015

Autor: Galko Juraj

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka konštrukcie feromónového krížového nárazového lapača podkôrneho a/alebo drevokazného hmyzu s účelom zvýšiť efektivitu odchytu podkôrneho a/alebo drevokazného hmyzu jedným lapačom na jeden použitý odparník a zlepšiť odčítavanie odchyteného Irmožstva podkôrneho a/alebo drevokazného hmyzu cez stupnicu na odchytovej nádobe a zlepšiť odtok zrážkovej vody. Technické riešenie patrí do oblasti lesného hospodárstva.Podkôrny hmyz, najmä lykožrút smrekový (Ips typographus), je výrazným škodcom lesov. Jednou z metód ochrany lesa je jeho monitoring, kontrola a odchyt podkôrneho a drevokazného hmyzu, na čo sa používajú napríklad komerčné štrbinové lapače THEYSOHN, BOHMPLAST, MULTIWlT. Jednou z metód boja proti podkôrnemu a drevokaznému hmyzu je jeho infikovanie vhodnými entomopatogénmi pomocou napríklad vaničkových pascí štrbinového lapača, ako je to opisované v slovenskom úžitkovom vzore 6060. Na daný účel je skonštruovaný aj bariérový lapač s feromónovým odparníkom, ako je opisované V slovenskom úžitkovom vzore 5426.Na odchyt podkôrneho a drevokazného hmyzu s cieľom jeho likvidácie je v stave techniky známych veľa technických riešení lapačov s použitím bariérových stien, feromónovou návnadou a zberným lievikom, ako je to opisované napríklad v slovenskom úžitkovom vzore 2442 alebo 5217.Zo stavu techniky sú známe technické riešenia bariérových lapačov FYTOFARM podkôrneho a drevokazného hmyzu s cieľom jeho odchytu a jeho infikovania s čiastočným návratom do prírody. Sú to napríklad riešenia opisované v slovenskom úžitkovom vzore 5269 a 6713. Nevýhodou týchto riešení je poznatok, že množstvo odchyteného podkôrneho a drevokazného hmyzu za časovú jednotku do lapača závisí najmä od veľkosti nárazovej plochy bariérovej steny, ktorá je obmedzená konštrukčným faktorom a faktorom manipulácie s ohľadom na limitovaný priemer lievika ako odchytového prvku. Ďalšími nevýhodami jestvujúcich lapačov hmyzu je skutočnosť, že na niektorých nie je dostatočne zabezpečený odvod kondenzačnej alebo zrážkovej vody, V dôsledku čoho v zbemej nádobe nastávajú fermentačné procesy so sprievodným zápachom,ktorý vábi lesnú zver. Zver tieto lapače potom ničí a znehodnocuje.Ďalšou nevýhodou napr. štrbinových lapačov je tzv. pozičný efekt, keďže tieto lapače majú plochý tvar,tým pádom nie sú rovnako účinné z každej strany.Nedostatky lapačov zo stavu techniky poskytli možnosť riešiť tento problém vhodnými technickými prostriedkami podľa zadaných podmienok, najmä na jednoduchosť konštrukcie s ohľadom na zachovanie limitného priemeru zbemého lievika za súčasného zvýšenia efektivity odchytu podkôrneho a/alebo drevokazného hmyzu. Výsledkom tohto úsilia je opisovaná konštrukcia feromónového krížového lapača podkôrneho a/alebo drevokazného hmyzu podľa technického riešenia.Uvedené nedostatky v podstatnej miere odstraňuje feromónový krížový nárazový lapač podkôrneho a/alebo drevokazného hmyzu podľa technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že tento krížový nárazový lapač pozostáva zo skladacieho krížového usporiadania dvoch horných ramien a skladacieho krížového usporiadania dvoch dolných ramien, pričom medzi krížovým usporiadaním dvoch horných ramien a krížovým usporiadaním dvoch dolných ramien sú prichytené dve odolné a pevné fólie. Fólie sú vyrobené z PVC čiernej farby. Pod krížovým usporiadaním dvoch dolných ramien je umiestnený zberný lievik prichytený v štyroch bodoch o dolnú krížovú konštrukciu a ústiaci do odchytovej nádoby s perforovaným dnom,čím je výborne prispôsobená na odtok zrážkovej vody, čo je jeden z hlavných a najčastejších problémov v používaných modeloch feromónových lapačov v lesníckej praxi. Zberný lievik umožňuje usmerňovať odchytené imagá podkôrneho a/alebo drevokazného hmyzu, aby padali do odchytovej nádoby. Zberný lievik je tiež vyrobený z odolnej a pevnej čiernej fólie. Perforované dno odchytovej nádoby je vytvorené sieťkou alebo sitkom. Lapač je vybavený feromónovým odparníkom, ktorý sa umiestni pod krížové usporiadanie dvoch dolných ramien. Odchytová nádoba je o zberný lievik prichytená tesným spojom realizovaným napríklad nalepeným tesnením alebo tesným závitom, čím je zabezpečená proti úniku podkôrneho a/alebo drevokazného hmyzu. Ďalšou výhodou je, že odchytová nádoba je dostatočne veľká a je vybavená vertikálnou priesvitnou stupnicou, ktorá umožňuje ľahké odčítanie množstva odchyteného podkôrneho a/alebo drevokazného hmyzu. Stupnica korešponduje s faktom, že do 1 ml sa pojme 40 kusov lykožrúta smrekového alebo 600 kusov lykožrúta lesklého, prípadne je stupnica upravená na odchyt iných druhov podkôrneho a/alebo drevokazného hmyzu (lykožrút severský - 90 kusov/ 1 ml, drevokaz čiarkovaný - 170 kusov/ 1 ml). Horné ramená a dolnéramená sú vybavené kotviacimi prvkami. Prvá fólia je svojou celou hornou stranou prichytená o prvé horné rameno a svojou celou dolnou stranou je prichytená 0 prvé dolné rameno. Takisto aj druhá fólia je svojou celou hornou stranou prichytená o druhé homé rameno a svojou celou dolnou stranou je prichytená o druhé dolné rameno. Dve horné ramená skladacieho krížového usporiadania sú V aktívnej polohe pevne spojené skrutkou a maticou a tvoria pravý uhol. Takisto aj dve dolné ramená skladacieho krížového usporiadania sú V aktívnej polohe pevne spojené skrutkou a maticou a tvoria pravý uhol. Celý feromónový krížový nárazový lapač podkôrneho a/alebo drevokazného hmyzu je zavesený pomocou ôk, ktoré sa nachádzajú na koncoch ramien na ráme určenom pre feromónové lapače. Pri skladaní lapača sa uvoľnia matice na slcrutkách a obe horné ramená sa uvedú do tesnej polohy vedľa seba. To isté sa spraví aj s oboma dolnými ramenami. Tým sa aj obe fólie uložia vedľa seba, čo umožní zrolovanie lapača do tvaru valca, čím je lapač pri jeho veľkej ploche ľahko prenosný a skladný. Pri rozkladaní lapača sa matice na skrutkách zatiahnu, zaaretujú a obe horné ramená sa ešte predtým uvedú do polohy, aby zvierali pravý uhol, čím do seba zapadnú. To isté sa spraví aj s oboma dolnými ramenami.Funkcia feromónového krížového nárazového lapača podkôrneho a/alebo drevokazného hmyzu podľa technického riešenia je taká, že odparené častice feromónov z feromónového odparníka prilákajú cielený hmyz, ktorý priletí k lapaču a narazí do nárazových plôch. Na nárazových plochách sa hmyz neudrží a padá do odchytovej nádoby.Výhody feromónového krížového nárazového lapača podkôrneho a/alebo drevokazného hmyzu podľa technického riešenia sú zjavné z účinkov, ktorými sa prejavuje navonok. Podstatnou výhodou je fakt, že sa zvýši efektivita odchytu s hlavným cieľom odchytiť na jeden feromónový odparník umiestnený V lapači, čo najviac jedincov podkôrneho a/alebo drevokazného hmyzu. Je rovnako účinný zo všetkých strán.Ďalšou výhodou tohto lapača je, že je ľahko prenosný a skladný V pasívnej polohe a uvádzateľný do pohotovostného stavu V aktívnej polohe jednoduchým rozbalením a zaaretovaním. Podstatnou výhodou tohto lapača je aj fakt, že je zabezpečený odvod kondenzačnej alebo zrážkovej vody, V dôsledku čoho V zbernej nádobe nenastávajú fermentačné procesy so sprievodným zápachom, tým pádom lapač nemusí mat striešku ako ochranu pred zrážkovou vodou, čím sa jeho konštrukcia zjednodušuje oproti komerčným modelom.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie feromónového krížového nárazového lapača podkôrneho a/alebo drevokazného hmyzu bude obj asnené pomocou výkresu, na ktorom obrázok zobrazuje konštrukciu lapača hmyzu V bokoryse.Rozumie sa, že jednotlivé uskutočnenia technického riešenia sú predstavované na ilustráciu, a nie ako obmedzenia technických riešení. Odborníci znalí stavu techniky nájdu alebo budú schopní zistiť s použitím nie viac ako rutinného experimentovania mnoho ekvivalentov k špecifickým uskutočneniam technického riešenia. Aj takéto ekvivalenty budú patriť do rozsahu nasledujúcich nárokov. Pre odborníkov znalých stavom techniky nemôže robiť problém optimálneho navrhnutia konštrukcie, preto tieto znaky neboli detailne riešene.V tomto príklade uskutočnenia je zobrazený feromónový krížový nárazový lapač podkôrneho a/alebo drevokazného hmyzu podľa technického riešenia, ktorý je názorne zobrazený na obrázku. Pozostáva zo skladacieho krížového usporiadania dvoch horných ramien l a skladacieho krížového usporiadania dvoch dolných ramien g, pričom medzi krížovým usporiadaním dvoch horných ramien l a krížovým usporiadaním dvoch dolných ramien g sú prichytené dve odolné a pevné fólie ä. Fólie â sú Vyrobené z PVC čiernej farby. Pod krížovým usporiadaním dvoch dolných ramien g je umiestnený zberný lievik i prichytený v štyroch bodoch o spodnú lcrížovú konštrukciu a ústiaci do odchytovej nádoby 5 S perforovaným dnom Q, čím je Výborne prispôsobená na odtok zrážkovej vody, čo je jeden z hlavných a najčastejších problémov V používaných modeloch feromónových lapačov V lesníckej praxi. Zberný lievik i umožňuje usmerňovať odchytené imagá podkôrneho a/alebo drevokazného hmyzu, aby padali do odchytovej nádoby j. Zberný lievik í je tiež vyrobený z odolnej a pevnej čiernej fólie g. Perforované dno Q odchytovej nádoby 5 je vytvorené sieťkou alebo sitkom. Lapač je vybavený feromónovým odparníkom Z, ktorý sa umiestni pod krížové usporiadanie dvoch dolných ramien. Odchytová nádoba j je o zberný lievik A prichytená tesným spojom § realizovaným napríklad nalepeným tesnením alebo tesným závitom, čím je zabezpečená proti úniku podkôrneho a/alebo drevokazného hmyzu. Ďalšou výhodou je, že odchytová nádoba Q je dostatočne Veľká a je vybavená vertikálnou priesvitnou stupnicou 2, ktorá umožňuje ľahké odčítanie množstva odchyteného podkômeho a/alebo drevo 10kazného hmyzu. Stupnica korešponduje s faktom, že do l ml sa pojme 40 kusov lykožrúta smrekového alebo 600 kusov lykožrúta lesklého, prípadne je stupnica upravená na odchyt iných druhov podkôrneho a/alebo drevokazného hmyzu (lykožrút severský - 90 kusov/ 1 ml, drevokaz čiarkovaný - 170 kusov/ 1 ml). Horné ramená l a dolné ramená g sú vybavené kotviacimi prvkami m. Prvá fólia 3 je svojou celou hornou stranou prichytená o prvé homé rameno l a svojou celou dolnou stranou je prichytená o prvé dolné rameno g. Takisto aj druhá fólia 3 je svojou celou hornou stranou prichytená o druhé horné rameno l a svojou celou dolnou stranou je prichytená o druhé dolné rameno z. Dve horné ramená l skladacieho krížového usporiadania sú v aktívnej polohe pevne spojené skrutkou a maticou a tvoria pravý uhol. Takisto aj dve dolné ramená g skladacieho krížového usporiadania sú v aktívnej polohe pevne spojené skrutkou a maticou a tvoria pravý uhol. Celý feromónový krížový nárazový lapač podkôrneho a/alebo drevokazného hmyzu je zavesený pomocou ôk, ktoré sa nachádzajú na koncoch ramien na ráme určenom pre feromónové lapače. Pri skladaní lapača sa uvoľnia matice na skrutkách a obe horné ramená sa uvedú do tesnej polohy vedľa seba. To isté sa spraví aj s oboma dolnými ramenami z. Tým sa aj obe fólie uložia Vedľa seba, čo umožní zrolovanie lapača do tvaru valca, čím je lapač pri jeho veľkej ploche ľahko prenosný a skladný. Pri rozkladaní lapača sa matice na skrutkách zatiahnu, zaaretujú a obe horné ramená l sa ešte predtým uvedú do polohy, aby zvierali pravý uhol, čím do seba zapadnú. To isté sa spraví aj s oboma dolnými ramenami z.Feromónový krížový nárazový lapač podkôrneho a/alebo drevokazného hmyzu podľa technického riešenia je použiteľný ako ochranný prostriedok proti podkôrnemu a/alebo drevokaznému hmyzu, a to najmä proti lykožrútovi smrekovému (Ips typographus), ako jeden zo spôsobov ochrany lesa v lesnom hospodárstve.l. Feromónový krížový nárazový lapač podkôrneho a/alebo drevokazného hmyzu, V y z n a č u j ú c i s a t ý m , že pozostáva zo skladacieho krížového usporiadania dvoch horných ramien (1) a skladacieho krížového usporiadania dvoch dolných ramien (2), pričom medzi krížovým usporiadaním dvoch horných ramien (l) a krížovým usporiadaním dvoch dolných ramien (2) sú prichytené dve fólie (3), pričom pod krížovým usporiadaním dvoch dolných ramien (2) je umiestnený zberný lievik (4) ústiaci do odchytovej nádoby(5) s perforovaným dnom (6) ďalej obsahuje feromónový odparmk (7), ktorý je umiestnený pod krížovým usporiadaním dvoch dolných ramien (2).2. Feromónový krížový nárazový lapač podkôrneho a/alebo drevokazného hmyzu podľa nároku ,V y z n a č u j ú c i s a t ý m , že odchytová nádoba (5) je o zberný lievik (4) prichytená tesným spojom (8).3. Feromónový krížový nárazový lapač podkôrneho a/alebo drevokazného hmyzu podľa nároku ,V y z n a č uj ú c i s a t ý m , že odchytová nádoba (5)je vybavená vertikálnou stupnicou (9).4. Feromónový krížový nárazový lapač podkôrneho a/alebo drevokazného hmyzu podľa nároku ,V y z n a č u j ú c i s a t ý m , že perforované dno (6) odchytovej nádoby (5) je vytvorené sieťkou alebo sitkorn.5. Feromónový krížový nárazový lapač podkôrneho a/alebo drevokazného hmyzu podľa nároku ,V y z n a č u j ú c i s a t ý m , že horné ramená (l) a dolné ramená (2) sú vybavené kotviacimi prvkami6. Feromónový krížový nárazový lapač podkôrneho a/alebo drevokazného hmyzu podľa nároku ,V y z n a č u j ú c i s a t ý m , že prvá fólia (3) je svojou celou hornou stranou prichytená o prvé horné rameno (1) a svojou celou dolnou stranou je prichytená o prvé dolné rameno (2).7. Feromónový krížový nárazový lapač podkôrneho a/alebo drevokazného hmyzu podľa nároku ,V y z n a č uj ú c i s a t ý m , že druhá fólia (3) je svojou celou hornou stranou prichytená o druhé horné rameno (l) a svojou celou dolnou stranou je prichytená o druhé dolné rameno (2).8. Feromónový krížový nárazový lapač podkôrneho a/alebo drevokazného hmyzu podľa nároku ,V y z n a č u j ú c i s a t ý m , že dve horné ramená (1) skladacieho krížového usporiadania sú v aktívnej polohe pevne spojené skmtkou a maticou a tvoria pravý uhol.9. Feromónový krížový nárazový lapač podkôrneho a/alebo drevokazného hmyzu podľa nároku 1,V y z n a č u j ú c i s a t ý m , že dve dolné ramena (2) skladacieho krížového usporiadania sú V aktívnej polohe pevne spojené skrutkou a Inaticou a tvoria pravý uhol.10. Feromónový krížový nárazový lapač podkôrneho a/alebo drevokazného hmyzu podľa nároku l,v y z n a č uj ú c i s a tý m , žeje prenosný a skladateľný.

MPK / Značky

MPK: A01M 5/02, A01M 1/02, A01N 37/00

Značky: feromónový, lapač, podkôrneho, hmyzu, křížový, drevokazného, nárazový

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-u7169-feromonovy-krizovy-narazovy-lapac-podkorneho-a-alebo-drevokazneho-hmyzu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Feromónový krížový nárazový lapač podkôrneho a/alebo drevokazného hmyzu</a>

Podobne patenty