Rám dažďového vpustu alebo šachty

Číslo patentu: U 7085

Dátum: 01.04.2015

Autori: Točev Ivan, Kilián Martin

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka rámu dažďového vpustu alebo šachty najmä z betónových skruží.Súčasné dažďové vpusty a šachty sú vytvorené z betónových skruží vybavených v homej časti spravidla líatínovým rámom na uloženie uzáveru, ktorým je bud mreža, alebo veko. Nevýhodou tohto riešenia je, že všetky rázy sa prenášajú na betónové skruže a dochádza tak k ich prepadaniu. Tým sa postupne vytvára porucha jednak na vozovke, ktorá ja spôsobená poklesom poklopu a súčasne i betónových skruží. Oprava takto poškodeného vpustu alebo šachty a vozovky je prácna a časovo náročná, pretože musí byť vybúraná vozovka, medzi skruže vložený jeden alebo viac dištančných betónových prstencov a následné vykonanie opravy vozovky.Aby sa deštrukcia betónových vpustov znížila a znížil sa prepad rámu kanálového vpustu pod úroveň vozovky, bol jeden z dištančných prstencov vytvorený z pružiacich plastov. Tým sa síce znížili rázy na betónové skruže pod pružiacim prstencom, avšak stále bol rázmi zaťažovaný rám a betónové skruže nad pružiacim prstencom a potreba výmeny poškodených častí kanálového vpustu sa síce o niečo predĺžila, avšak časová náročnosť a prácnosť opravy zostali rovnaké.Uvedené nedostatky a nevýhody súčasných dažďových vpustov a šácht obsahujúcich betónové skruže sa značnou mierou odstránia rámom podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva najmä v tom, že presahuje vonkajší obvod betónovej skruže aspoň o 10 cm, pričom priechodný otvor v ráme je osadený v homej časti na väčší rozmer na uloženie uzáveru a pričom rám je z pružiaceho materiálu dímenzovaného na minimálnu záťaž 7,5 N/mmz.Je výhodné, keď sú na jednoduchšie vyberanie a správne uloženie viek a mreží v rozšírenej časti priechodného otvoru zámkové vybrania.Je dôležité s ohľadom na životnosť, aby bol použitý materiál vybraný zo skupiny materiálov obsahujúcich gumu, plast alebo kompozitný materiál.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie objasnené použitím výkresov, na ktorých je na obrázku 1 zobrazený zvislý rez dažďového vpustu alebo šachty, obrázok 2 je axonometrický pohľad na prikladné uskutočnenie rámu pre rotačnú šachtu a obrázok 3 je axonometrický pohľad na uskutočnenie rámu pre nerotačný dažďový vpust.Ako je zrejmé z obrázka 1, najčastejšie pozostáva dažďový vpust a šachta z betónových skruží l, g, ktoré sú výhodne na úroveň vozovky dorovnávané jedným alebo viacerými dištančnými prstencami 3, z ktorých je na obrázku 1 znázomený jeden na najvyššie uloženej skruží 2, ktorá môže byť upravená do tvaru zrezaného kužeľa či ihlanu. V uskutočnení na obrázku l dosadá na dištančný prstenec g rám i, nie je to však nutné,keďže dištančný prstenec 3 môže byť umiestnený napr. aj medzi homou skružou l a skružou 2 kanálového vpustu a rám A potom dosadá priamo na skruž g. Rám 3 je vybavený uzáverom j.Uskutočnenie rámu 5 je nutne Volené s presahom aspoň 10 cm cez obvod dištančného prstenca à alebo homej skruže z podľa zostavy dažďového vpustu a šachty s ohľadom na prenos zaťaženia rámu i.Ako je zrejmé z obrázka 2 a 3, môže byť podľa potreby vonkajší pôdorysný obrys rámu i kruhový, pozri obrázok 2, alebo štvoruholníkový, ako je zrejmé z obrázka 3. Podobne priechodný otvor Q pri oboch uskutočneniach tvarovo zodpovedá typu homej skruže g a je v homej časti Z zväčšený a zodpovedá priemeru a tvaru uzáveru 5, ktorým je zamýšľané tak veko, ako aj mreža, pričom na ich správne uloženie sú upravené zámková vybrania § v hornej časti 1 priechodného otvoru g.Ako materiál pre rám i sú uvažované guma, plast, kompozitný materiál a pod., dimenzované na záťaž minimálne 7,5 N/mmz.Rámom i podľa technického riešenia sú výrazne obmedzené rázy z dopravy na skruže l, g, pretože sa rázy značnou mierou prenášajú rámom g na plochu obrusnej vrstvy 2 vozovky m. Montáž nového rámu 3 sapo odstránení pôvodného rámu uskutočňuje tak, že sa presne vyreže časť obrusnej vrstvy 2, prípadne ďalšej konštrukčnej vrstvy 13 vozovky 1 O na usadeníe rámu A na lepidlo Q, a zapravenie škáry medzi vozovkou Q a rámom í sa tiež uskutoční vhodným materiálom na zapravenie škár ll.Vzhľadom na to, ide o tzv. suchý proces, je možné v mieste opravy prakticky okamžite obnoviť premávku.Technické riešenie sa použije na opravy súčasných alebo výstavbu nových dažďových vpustov a šácht umiestnených na vozovke pozemných komunikácií.1. Rám dažďového vpustu alebo šachty z betónových skruží, v y z n a č u j ú c í s a t ý m , že presahuje vonkajší obvod betónovej skruže (l, 2) aspoň o 10 cm, pričom priechodný otvor (6) v ráme (4) je osadený V homej časti (7) na väčší rozmer na uloženie veka alebo mreže (5) a pričom rám (4) je z pružiaceho materiálu dimenzovaného na minimálnu záťaž 7,5 N/mmz.2. Rám dažďového vpustu alebo šachty podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že v rozšírenej časti priechodného otvoru (6) sú zámková vybrania (8).3. Rám dažďového vpustu alebo šachty podľa nároku 1 a 2, v y z n a č uj ú c i s a t ý m , že použitý materíál je vybraný zo skupiny materiálov obsahujúcich gumu, plast alebo kompozitný materiál.

MPK / Značky

MPK: E02D 29/14, E03F 5/04, E03F 5/02

Značky: šachty, vpustu, dažďového

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-u7085-ram-dazdoveho-vpustu-alebo-sachty.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Rám dažďového vpustu alebo šachty</a>

Podobne patenty