Podpera bleskozvodného vodiča

Číslo patentu: U 7083

Dátum: 01.04.2015

Autor: Minka Milan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technicke riešenie sa týka podpery bleskozvodného vodiča na plochú strechu, najmä pri montáži alebo rekonštrukcii zbemého vedenia bleskozvodu a podobných zariadení určených na ochranu pred účinkami blesku, pričom podpera bleskozvodného vodiča je vybavená základňou s umiestnenou záťažou a základňa je vybavená bočnicami s držiakmi vodiča.Doteraj ší stav technikyPodpery bleskozvodného vodiča na ploché strechy majú tento vodič uchopený pevne alebo posuvne v držiakoch podpery podľa požiadavky technického riešenia bleskozvodu. Niektoré podpery je nevyhnutné pripevniť ku krytine strechy a vzhľadom na teplotné dílatácie vodiča je nevyhnutné vodič uchopiť posuwie. Naopak V prípadoch, ked podpera bleskozvodného vodiča je voľne položená na krytine strechy, bleskozvodný vodič musi byť s podperou spojený pevne. Na splnenie týchto požiadaviek je nevyhnutné vyrábať dva zhodné výrobky, ktoré sa od seba odlišujú iba v pevnom alebo posuvnom uchopení bleskozvodného vodiča.Cieľom technického riešenia je preto vytvorenie podpery bleskozvodného vodiča, ktorá bude univerzálna a umožní uchopenie tohto vodiča ako v pevnom, tak aj posuvnom vyhotovení.Vytýčený cieľ je dosiahnutý podperou bleskozvodného vodiča podľa technického riešenia, ktorého podstata spočíva vtom, že držiaky vodiča sú doplnené presuvnými vzperami, na konci vybavenými zaisťovacím prvkom polohy. Pri posuvnom uchopení bleskozvodného vodiča je tento vodič umiestnený iba v držiakoch vodiča a presuvné vzpery spočívajú voľne. Naopak pri pevnom uchopení bleskozvodného vodiča sú presuvné vzpery zaistené v novej polohe zaisťovacími prvkami polohy a bleskozvodný vodič je v držiakoch pritlačený na presuvné vzpery a tým pevne uchopený.Vo výhodnom uskutočnení sú zaisťovacími prvkami polohy zaisťovacie palce zhotovenými na koncoch presuvných vzpier s vytvarovaním pre zapadnutie do zaisťovacích drážok vytvorených v bočniciach. Toto vyhotovenie zaručuje rýchle a spoľahlivé zaistenie a odistenie polohy presuvných vzpier.Vo výhodnom vyhotovení sú bočnice so základňou, s držiakmi vodiča a presuvnými vzperami vyrobené z jedného kusa plastu.Držiaky bleskozvodného vodiča sú spravidla pružné čeľuste s pružnými záhybmi. Konce týchto čeľustí tak pri pevnom uchopení bleskozvodného vodiča pritláčajú bleskozvodný vodič k presuvnej vzpere a naopak pri voľnom uchopení bleskozvodného vodiča konce pružných čeľustí voľne pridržiavajú bleskozvodný vodič spočívajúci na presuvnej vzpere.Prehľad obrázkov na výkresochPodpera bleskozvodného vodiča podľa technického riešenia je zobrazená na priložených výkresoch, kde obrázok l znázorňuje priestorový pohľad na túto podperu pri pevnom uchopení bleskozvodného vodiča a na obrázku 2 je znázomený pohľad zhora na túto podperu pri odchýlení presuvných vzpier. Na obrázku 3 je čelný pohľad na podperu bleskozvodného vodiča, kde na pravej strane je znázomené pevné prichytenie bleskozvodného vodiča a na ľavej strane je znázornené voľné prichytenie bleskozvodného vodiča. Na obrázku 4 je znázomený pôdorysný pohľad na podperu znázornenú na obrázku 3. Detailné znázornenie prichytenia bleskozvodného vodiča je vo zväčšení schematicky mázomené na obrázku 5. Detailné zobrazenie presuvnej vzpery pri pohľade zhora je vo zväčšení schematicky znázornená na obrázku 6 a stranový pohľad na polohu presuvnej vzpery je znázomený na obrázku 7, pričom na obrázkoch 5 až 7 je presuvná vzpera pri pevnom uchopení bleskozvodného vodiča znázomená plnou čiarou a pri voľnom uchopení bleskozvodného vodiča je znázomená čiarkovane.Podpera bleskozvodného vodiča je vytvorená základňou 1 z plastu, na ktorú je umiestnená záťaž g z betónu, a základňa l je vybavená bočnicami Z z plastu, ktoré majú vo vrchnej časti zhotovené držiaky 51 vodiča,zostavené z pružných čeľustí Q, vybavených pružnými záhybmi Q. Bočnice Z sú vybavené aj presuvnou vzperou j, na jednom konci vybavenou zaisťovacím prvkom Q polohy, zostaveným zo zaisťovacieho palcaQ vyhotoveného na zapadnutie do zaisťovacej drážky il v bočnici 1. Presuvné vzpery g sú zhotovené ako jeden plastový výlísok spolu s bočnicami 1, pričom pružnosť použitého plastu umožní pohyb týchto presuvných vzpier g ako smerom nahor, tak smerom do boku, čo umožňuje ich presúvaníe zo záldadnej voľnej polohy do polohy pevnej a zaistenej zasunutim zaisťovacích palcov g do zaisťovacích drážok Q. Použitý plast a pevné presuvné vzpery g s bočnicami Z ako jeden plastový kus však súčasne umožnia ako pevný prítlak bleskozvodného vodiča g na presuvné vzpery g pri pevnom uchopení, tak voľné položenie bleskozvodného vodiča g na tieto presuvné vzpery g pri voľnom uchopení.Pokým je podpera bleskozvodného vodiča pripevnená k streche, je nevyhnutné s cieľom vyrovnania tepelných dilatácií, aby bleskozvodný vodič g bol v držiakoch i vodiča uložený posuvne. V tom prípade zostávajú presuvné vzpery g nepresunuté v základnej polohe, ako je znázomené na obrázku 3 a 4 pod pozíciou y a aj ako je poloha týchto presuvných vzpier g znázomená na obrázku 2. Čiarkovanou čiarou je v tejto polohe presuvná vzpera znázomená na obrázku 5, obrázku 6 a obrázku 7. Bleskozvodný vodič g pritom zostáva položený na presuvnej vzpere g a jeho pohyb je vo vrchnej časti iba voľne obmedzený koncamí Q pružných čeľusti. Naopak, pokým je podpera bleskozvodného vodiča umiestnená na streche voľne, musi byť bleskozvodný vodič g umiestnený V držiakoch i vodiča pevne, ako je znázomené na obr. 3 a 4 pod pozíciou Ľ a ako je znázomené na obrázku l. To je dosiahnuté tým, že presuvné vzpery g sa presunú do uzavieracej polohy a zaistia sa v zaisťovacích prvkoch g polohy nasunutím zaisťovacích palcov Q do zaisťovacích drážok Q a bleskozvodný vodič g sa zacvakne do držiakov 3 vodiča, pričom je pritlačený koncamí g pružných čeľustí k presuvným vzperám g. Presuvné vzpery g sú v uzavieracej polohe, teda pri pevnom uchopení bleskozvodného vodiča g zznázomené na obrázku 6 a obrázku 7 plnou čiarou.l. Podpera bleskozvodného vodiča na plochú strechu, vybavená základňou (1) s umiestnenou záťažou (2) a základňa (l) je vybavená bočnicami (7) s držiakmi (4) vodiča, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že držiaky (4) vodiča sú doplnené presuvnými vzperami (5), na konci vybavené zaisťovacími prvkami (6) polohy.2. Podpera podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c a s a tý m , že zaisťovacie prvky (6) polohy sú vytvorené zaisťovacími palcami (6.2) zhotovenými na konci presuvných vzpier (5) a usporiadanými na zapadnutie do zaisťovacích drážok (6.1) zhotovených v bočniciach (7).3. Podpera podľa nároku 2, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že bočnice (7) so základňou (l), s držiakmi (4) vodiča a presuvnými vzperami (5) sú vyrobené z jedného kusa z plastu.4. Podpera podľa nároku l až 3, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že držiaky (4) vodiča sú vytvorené pružnými čeľusťami (4.1) s pružnými záhybmi (4.2).

MPK / Značky

MPK: H02G 13/00

Značky: bleskozvodného, podpera, vodiča

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-u7083-podpera-bleskozvodneho-vodica.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Podpera bleskozvodného vodiča</a>

Podobne patenty