Jednostranné zvodidlo pre krajnice diaľničných komunikácií

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka jednostranného zvodidla, hlavne pre krajnice rýchlostných komunikácií, ktoré obsahuje vertikálne usporiadané stĺpiky, na ktorých je priečne k stĺpiku skrutkovým spojom upevnená aspoň jedna oceľová zvodnica. Zvodnica je vyrobená V priereze klobúkovitého tvam. Stĺpiky sú vyrobené z otvoreného oceľového profilu tvaru C a usporiadané otvorenou stranou v smere jazdy dopredu. Zvodnica je k stĺpikom upevnená priamo prostrednictvom skrutkového spoja.Najbližší stav techniky tvorí opísané riešenie podľa CZ 25434 Ul. Prostredníctvom tohto odkazu sa považuje celý spis CZ 25434 Ul za súčasť objasnenia predloženého riešenia.Riešenie podľa CZ 25434 Ul je určené pre úroveň zadržania N 2 podľa ČSN EN 1317-2, čo zodpovedá zvodidlu odskúšanému na náraz, resp. zadržaniu osobného automobilu s celkovou hmotnosťou 900 a 1500 kg,uhla nárazu 20 ° a nárazovej rýchlostí 100 a 110 km/h.Technické riešenie si kladie za ciel navrhnúť zvodidlo pre vyššiu úroveň zadržania, konkrétne pre úroveň zadržania H 1 podľa ČSN EN 1317-2, a to pri súčasnom zachovaní výhod opísaného riešenia podľa stavu techniky.Zvodídlo s úrovňou zadržania Hl podľa ČSN EN 1317-2 je zvodidlo odskúšané na náraz osobným automobilom s celkovou hmotnosťou 900 kg, uhlom nárazu 20 °, nárazovou rýchlosťou 100 km/h a náraz nákladným automobilom s celkovou hmotnosťou 10 000 kg, uhlom nárazu 15 ° a nárazovou rýchlosťou 70 km/h.Táto úloha je riešená jednostrarmým zvodidlom, hlavne pre krajnice rýchlostných komunikácií, obsahujúcim vertikálne usporiadané stĺpiky, na ktorých je priečne k stĺpiku skrutkovým spojom upevnená aspoň jedna oceľová zvodnica, pričom zvodnica je vyrobená v priereze klobúkovitého tvaru a stĺpiky sú vyrobené z otvoreného oceľového proñlu tvaru C a usporiadané otvorenou stranou v smere jazdy dopredu. Podľa predloženého technického riešenia je zvodnica k stĺpikom upevnená priamo prostredníctvom skrutkového spoja, tzn. bez vloženého dištančného dielu, pričom podľa predloženého technického riešenia sú stĺpiky usporiadané so vzájomným rozstupom, ktorý sa rovná 2 m.Výhodné uskutočnenie podľa technického riešenia spočíva V tom, že stĺpik je vyrobený z tyče C 150.Ďalšie výhodné uskutočnenie podľa technického riešenia spočíva vtom, že stĺpik je vyrobený z materiálu S 420 MC podľa normy ČSN EN 10149-2 s minimálnou medzou klzu Re 420 MPa a hrúbkou 4,0 až 3,0mm. Chemické zloženie v percentách hmotnostných tejto ocele je nasledujúce Ti Mo B max.Ďalšie výhodné uskutočnenie podľa technického riešenia spočíva v tom, že stĺpik je vyrobený s hrúbkou 3,5 mm.Ďalšie výhodné uskutočnenie podľa technického riešenia spočíva v tom, že zvodnica je vyrobená z ocele S 355 MC s minimálnou medzou klzu R, 355 MPa s hrúbkou 2,6 až 3,0 mm, výhodne 2,8 mm, pričom che mické zloženie v percentách hmotnostných tejto ocele S 355 MC je nasledujúce Ti Mo B max. max.Zvodídlo podľa predloženého technického riešenia je určené hlavne pre krajnice rýchlostných komunikácií a diaľnic s požiadavkou úrovne zadržania H 1 podľa ČSN EN 1317-1 a ČSN EN 1317-2, Výhody teda spočívajú vo vyššej úrovni zadržania, a to pri zachovaní výhod, spočívajúcich v znížení hmotnosti ako zvodnice, tak aj stĺpikov, resp. celého zvodidla ako celku. Navrhnuté zvodidlo je tiež jednoduchšie aj z pohľadu vlastnej montáže, čo zodpovedajúcim spôsobom platí aj v prípade opráv a údržby zvodidla podľa predloženého technického riešenia.Prehľad obrázkov na výkresochTechnicke riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou výkresov, na ktorých predstavuje obrázok 1 prikladné uskutočnenie jednostranného zvodidla podľa predloženého technického riešenia,obrázok 2 uskutočnenie jednostranného zvodidla podľa predloženého technického riešenia v reze, a obrázok 3 stĺpik jednostranného zvodidla podľa obrázka l a 2 v priereze.ł Zvodidlo podľa predloženého technického riešenia obsahuje zvodnice l a stĺpiky g. Vždy ku každému stlpiku g je skrutkovým spojom priamo, tzn. bez dištančného dielu, pripevnená pomocou skrutkového spoja zvodnica l.Stĺpiky g sú vyrobené z tyče prierezu v tvare C, konkrétne C 150 s výškou profilu 75 mm a šírkou ramienok 25 mm, z ocele S 420 MC podľa normy CSN EN 10149-2 s minimálnou medzou klzu Re 420 MPa, s otvorom na prípevnenie zvodnice l. Chemické zloženie v percentách hmotnostných ocele S 420 MC je nasledujúceStĺpiky g sú usporiadané otvorenou stranou profilu tvaru C V smere jazdy dopredu a s rozstupom R 2 m. Zvodníce l sú vyrobené z materiálu S 355 MC s minimálnou medzou klzu R, 355 MPa s hrúbkou 2,6 až 3,0 mm, výhodne 2,8 mm. Chemické zloženie v percentách hmotnostných ocele S 355 MC je nasledujúceMateriál aj hrúbka zvodnice l podľa predloženého technického riešenia bolí Volené s ohľadom na minimálne porovnateľné pevnostne charakteristiky so zvodnicou l zo stavu techniky.Výška / zvodidla nad vozovkou je 750 milimetrov a výhodne môžu byť zvodnice l aj stĺpiky g ošetrené ochranným povlakom, hlavne žiarovo pozinkované.Zvodidlo je určené hlavne pre krajnice rýchlostných komunikácií a diaľnic s požiadavkou úrovne zadržania H 1 podľa ČSN EN 1317-2.Hoci predložené technické riešenie bolo opísané v súvislosti s určitými prednostnými uskutočneniami jeho jednotlivých častí, nie je úmyslom tohto opisu obmedziť jeho rozsah len na tieto opísané uskutočnenia. Tiež môžu byť uvedené aj ďalej opísané znaky podľa technického riešenia použité jednotlivo samy o sebe alebo v ľubovoľných vzájomných kombínácíách. Odkazy, uvedené v závislých nárokoch, odkazujú na ďalšie uskutočnenie predmetu hlavného nároku znakmi príslušného podnároku. Tie však neznamenajú rezignácíu na docielenie samostatnej, predmetnej ochrany pre znaky týchto podnárokov.Zámerom tohto opisu je obsialmuť a pokryť všetky altemativy, modifikácie a technické ekvivalenty takých uskutočnení, ktoré spadajú do podstaty a nárokovaného rozsahu predloženého technického riešenia tak,ako je definovaný v pripojených nárokoch na ochranu, resp. ako je na základe uvedených skutočností zrejmý priememému odbomíkovi z daného odboru.1. Jednostranné Zvodidlo, hlavne pre ldajnice rýchlostných komunikácií, obsahujúce vertikálne usporiadané stlpiky (2), na ktorých je priečne k stĺpiku (2) skrutkovým spojom upevnená aspoň jedna oceľová zvodnica (l), pričom zvodnica (l) je vyrobená v priereze klobúkovitého tvaru a stlpiky (2) sú vyrobené z otvore SK 6957 Ylného oceľového profilu tvaru C a usporiadané otvorenou stranou V smere jazdy dopredu, pričom zvodnica(1) je k stĺpikom (2) upevnené. priamo prostredníctvom skrutkového spoja, v y z n a č u j ú c e s a t ý m ,že stĺpiky (2) sú usporiadané so vzáj omným rozstupom (R), ktorý sa rovná 2 m.2. Jednostranné zvodidlo podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že stĺpik (2) je vyrobený z3. Jednostranné zvodidlo podľa nároku l alebo 2, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že stĺpik (2) je vyrobený z materiálu S 420 MC podľa normy ČSN EN 10149-2, s minimálnou medzou klzu Re 420 MPa a hrúbkou 4,0 až 3,0 mm. Chemické zloženie tejto ocele v percentách hmotnosmých je nasledujúce4. Jednostranné zvodidlo podľa niektorého z nárokov 1 až 3, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že stĺpik(2) je vyrobený s hrúbkou 3,5 mm. 5. Jednostrarmé zvodidlo podľa niektorého z nárokov 1 až 4, v y z n a č uj ú c e s a tý m , že zvodnica (l) je vyrobená z ocele S 355 MC s minimálnou medzou klzu Re 355 MPa s hrúbkou 2,6 až 3,0 mm,15 výhodne 2,8 mm, pričom chemické zloženie v percentách hmotnostných tejto ocele S 420 MC je nasledujúce

MPK / Značky

MPK: E01F 15/04

Značky: komunikácií, zvodidlo, jednostranně, krajnice, diaľničných

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-u6957-jednostranne-zvodidlo-pre-krajnice-dialnicnych-komunikacii.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Jednostranné zvodidlo pre krajnice diaľničných komunikácií</a>

Podobne patenty