Vodotesná káblová vývodka

Číslo patentu: U 6786

Dátum: 03.06.2014

Autori: Ponechal Emil, Hamrák Marek

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie patrí do oblasti nizkonapäťovej elektrotechniky a týka sa vodotesného pripojenia na verejnú vonkajšiu distribučnú rozvodovú sieť káblom V smere zhora nadol domovej pripojkovej skrine 100 A a 250 A, umiestnenej spravidla na podpemých bodoch - stĺpoch, a osadenej HN poistkovými spodkami alebo do iného elektrického zariadenia.Známy je spôsob pripojenia kábla do prípojkovej istiacej skrine do 100 A umiestnenej väčšinou na stĺpe,pri ktorom je kábel vedený do skrine zo spodnej strany skrine. Na takéto pripojenie sa používali spočiatku bakelitové vývodky, hliníkové vývodky a V súčasnosti tesniace plastové vývodky. Napriklad na pripojenie do skríň SIL (skriňa istiaca liatinová výrobcu MEZ - SEZ) sa používa plastová vývodka typ Pg 29. Uvedené pripojenie kábla zo spodnej strany skrine má jedinú výhodu v tom, že spĺňa podmienky bezpečnosti práce a stupeň ochrany krytom vyjadrovaný IP kódom podľa STN EN 60529. Pritom má viac nedostatkov, medzi ktoré patri najmä nehospodáme zvyšovanie materiálových nákladov spôsobené ohybom prívodného kábla pri vstupe do skrine a prebytočnými ohybmi jednotlivých žil kábla vnútri skrine, uvedené materiálové náklady sú spojené aj s nákladmi naviac pri súvisiacej montáži.Pri uvedenej montáži a manipulácii s káblom a najmä žilami vnútri skrine je väčší predpoklad poranenia montážneho pracovníka. Náročné pripájanie zložito tvarovaných žíl vnútri skrine má za následok poškodenie izolácie ajadra žil. V neposlednom rade je nevýhodou tiež estetický vzhľad prípojkových skríň.Uvedené nedostatky doterajšieho stavu techniky do značnej miery odstraňuje Vodotesná káblová vývodka určená na trvalé Vodotesné upevnenie a pripojenie zvislého elektrického kábla prechádzajúceho stenou elektrického zariadenia, najmä zhora, ktorý je vo vývodke zovretý v dvoch navzájom súosových stykových plochách na jej vstupe a na výstupe z nej, ktorej podstata spočíva v tom, že základ vývodky má V dolnej časti spodné hrdlo s vonkajším závitom a v homej časti vrchné hrdlo s vnútomým závitom. Na dne dutiny vrchného hrdla je uložený najmenej jeden prstencový tesniaci krúžok doliehajúci svojím vnútomým obvodom na povrch spodnej stykovej plochy vonkajšieho obvodu kábla. Je pritláčaný telesom vývodky so spodným vonkajším závitom zaskrutkovaným do vrchného hrdla základu vývodky a s vrchným vonkajším závitom so zaskrutkovanou uzatváracou maticou, ktorej vnútomá guľová plocha dolieha na pružné segmentová puzdro ukončujúce vrchnú časť telesa vývodky a obopinaj úce vrchnú stykovú plochu vonkajšieho obvodu kábla. Výhodné je riešenie, pri ktorom je medzi pružné puzdro vrchnej časti telesa vývodky a vonkajší obvod kábla vložený najmenej jeden vrchný tesniaci krúžok doliehajúci svojim vnútomým obvodom na povrch vrchnej stykovej plochy vonkajšieho obvodu kábla.Tak pri riešení bez vrchného tesniaceho krúžku, ako aj pri riešení s vrchným tesniacim krúžkom je výhodné, ak je prázdny priestor vnútri vodotesnej káblovej vývodky vyplnený elastickou izolačnou zalievacou hmotou odolnou proti vode, povetemostným vplyvom a UV žiareniu, ktorá presahuje uzatváraciu maticu. Vodotesná káblová vývodka podľa uvedeného technického riešenia zabezpečí trvalé Vodotesné upevnenie a pripojenie zvislého elektrického kábla prechádzajúceho stenou elektrického zariadenia, najmä zhora, a zabezpečí suché prostredie v elektrickom zariadení NN. Kábelje vo vývodke zovretý V dvoch navzájom súosových stykových plochách na jej vstupe a na výstupe z nej aje uzatvorený V priestore vývodky. Uvedené riešenie umožňuje znížiť materiálové náklady na privodný kábel, znížiť náročnosť montáže, zvýšiť komfort montážneho pracovníka pri manipulácii s káblom ajeho pripájaní na prípojkovú skriňu.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude podrobnejšie opisané s odkazom na priložené výkresy, na ktorých je na obr. 1 znázomený zvislý rez vodotesnou káblovou vývodkou s jedným spodným tesniacim krúžkom a s výplňou elastickou izolačnou zalievacou hmotou, na obr. 2 je zvislý rez vodotesnou káblovou vývodkou s jedným spodným tesniacim krúžkom a s jedným vrchným tesniacim krúžkom s nevyplneným vnútorným prázdnym priestorom.Technické riešenie bude podrobnejšie vysvetlené pomocou príkladov.Príklad l Vodotesná káblová vývodka s jedným spodným tesniacim krúžkom a s výplňou elastickou izolačnou zalievacou hmotouJe znázomená v zvislom reze na obr. l. V ľavej časti rezu je znázomená v montážnom štádiu pred zaliatím elastickou izolačnou zalievacou hmotou a pred jej úplným upevnením.Zostava vodotesnej káblovej vývodky pozostáva zo základu vývodky l, telesa vývodky g, uzatváracej matice g, prstencového tesniaceho knižku i a dištančného krúžku Q. Základ vývodky l, teleso vývodky g a uzatváracia matica g majú vonkajší povrch tvarovaný tak, aby bolo umožnené dostatočnou silou ručne uvedenými časťami vývodky doťahovať, resp. uvoľňovať ich vzájomné spojenie závitmi. Základ vývodky j má v dolnej časti spodné hrdlo Q s vonkajším závitom a v homej časti vrchné hrdlo Q s vnútomým závitom. Na dne dutiny vrchného hrdla Q je uložený jeden prstencový tesniaci krúžok 4, na ktorom je uložený kovový dištančný krúžok Q. Do vnútomého závitu vrchného hrdla Q je naskrutkované svojím spodným vonkajším závitom teleso vývodky g. Teleso vývodky g má nad jeho vrchným vonkajším závitom pružné puzdro g v tvare lamiel usporiadaných vejárovito. Takéto usporiadanie umožňuje dostredivým symetrickým zvieraním pružného puzdra 2 l z väčšieho priemeru na menší priemer jeho plynulé obopnutie okolo obvodu prechádzajúceho kábla g. Uvedené zvieranie puzdra 2 l je dosiahnuté zaskmtkovaním uzatváracej matice g doliehaním jej vnútomej guľovej plochy 31 na obvod pružného puzdra A.Opísaná zostava ako celok alebo samostatne jej základ vývodky l sa na začiatku montáže vloží spodným hrdlom do otvoru skrine 2 alebo iného pripojovaného elektrického zariadenia s podložkou Q obdĺžnikového prierezu a upevní sa zaskrutkovaním a dotiahnutím matice 14 zvnútra skrine alebo zariadenia. Podložka lg môže byť aj iného prierezu, napríklad kruhového (O-krúžok).Montáž pokračuje prevlečením prívodného kábla § cez zostavu vývodky.Fáza zaliatia elastickou izolačnou zalievacou hmotou a úplného upevnenia kábla je znázomená V pravej časti rezu na obr. l.Po úplnom dotiahnutí telesa vývodky g proti základu vývodky i sa dotvaruje prstencový tesníaci krúžok 5 do dolného vnútomého priestoru telesa vývodky g okolo kábla g po obvode spodnej stykovej plochy Q. Tým dôjde k zafixovaniu kábla g na výstupe z vývodky.Uvoľnenírn uzatváracej matice g a jej posunutím po kábli g smerom hore sa uvoľní prístup k prázdnemu priestoru g, v tejto fáze sú lamely pružného puzdra otvorené (ako je to znázomené na ľavej strane obr. l). Do prázdneho priestoru g sa nadávkuje elastická izolačná zalievacia hmota Q až po vrchný okraj pružného puzdra Q.Uzatváracia matica 3 sa svojím vnútomým závitom naskrutkuje na vrchný vonkajší závit telesa vývodky g.Nasleduje upevňovanie - doskmtkovanie, uzatváracej matice g až do polohy úplného doľahnutia pružného puzdra 2 l ku káblu g po obvode vrchnej stykovej plochy Qĺým dôjde k zafixovaniu kábla § na vstupe do vývodky. Pritom sa zhutňuje izolačná zalievacia hmota g, ktorá tým dokonale vyplní celý prázdny priestor gl, a jej prebytok uniká vrchom zostavy vývodky. Tento prebytok vytlačenej elastickej izolačnej zalievacej hmoty s sa môže uhladiť do tvaru klobúka.Príklad 2 Vodotesná káblová vývodka s jedným spodným tesniacim krúžkom a s jedným vrchným tesniacim krúžkomTáto vývodka nemá zaliaty prázdny priestor elastickou izolačnou zalievacou hmotou a je vyobrazená V zvislom reze na obr. 2. V ľavej časti rezu je znázomená v montážnom štádiu pred jej úplným upevnením. Zostava vodotesnej káblovej vývodky pozostáva zo základu vývodky l, telesa vývodky g, uzatváracej matice g, prstencového tesniaceho krúžku g, dištančného krúžku Q a vrchného tesniaceho krúžku 1.Ďalší postup pri používaní káblovej vývodky je známy.Montáž pokračuje prevlečením prívodného kábla g cez zostavu vývodky.Fáza úplného upevnenia kábla je znázomená v pravej časti rezu na obr. 2.Po úplnom dotiahnutí telesa vývodky g proti základu vývodky 1 sa dotvaruje prstencový tesniaci krúžok Q do dolného vnútorného priestoru telesa vývodky g ku káblu s po obvode spodnej stykovej plochy 8 l. Tým dôjde k zafixovaniu kábla g na výstupe z vývodky. Nasleduje doťahovanie uzatváracej matice g až do polohy úplného doľahnutia pružného puzdra Q a vrchného tesniaceho krúžku 1 ku káblu § po obvode vrchnej stykovej plochy 82. Tým dôjde k zañxovaniu kábla § na vstupe do vývodky, ako aj k úplnému vodotesnému uzavretiu vývodky s káblom.Priemyselná využiteľnosť Vodotesná káblová vývodka podľa technického riešenia vyhovuje požiadavkám na elektrickú bezpečnosťs dvojitou ochranou kódu krytia lP 68 v zmysle STN EN 60529. Je vhodná na trvalo Vodotesné upevnenie a pripojenie zvíslého elektrického kábla prechádzajúceho stenou elektrického zariadenia alebo prístroja, najmäzhora, zovretého v dvoch navzájom súosových stykových plochách a na aplikáciu elastickej ízolačnej zalievacej hmoty.l. Vodotesná káblová vývodka, určená na trvalé Vodotesné upevnenie a pripojenie zvislého elektrického kábla (8) prechádzajúceho stenou elektrického zariadenia, najmä zhora, ktorý je vo vývodke zovretý v dvoch navzájom súosových stykových polohách (82, 81) na jej vstupe a na výstupe z nej, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že základ vývodky (l) má v dolnej časti spodné hrdlo (l l) s vonkajším závitom a v homej časti vrchné hrdlo (12) s vnútomým závitom, na dne dutiny vrchného hrdla (12) je uložený najmenej jeden prstencový tesniaci krúžok (4) doliehajúci svojím vnútomým obvodom na povrch spodnej stykovej plochy (81) vonkajšieho obvodu kábla (8), pritláčaný telesom vývodky (2) so spodným vonkajším závitom zaskrutkovaným do vrchného hrdla (12) základu vývodky (l) a s vrchným vonkajším závitom so zaskrutkovanou uzatváracou maticou (3), ktorej vnútomá guľová plocha (3 l) dolieha na pružné segmentová puzdro (21) ukončujúce vrchnú časť telesa vývodky (2) a obopínajúce vrchnú stykovú plochu (82) vonkajšieho obvodu kábla (8).2. Vodotesná káblová vývodka podľa nároku l, v y z n a č u j ú c a s a tý m , že medzi pružné puzdro (21) vrchnej časti telesa vývodky (2) a vonkajší obvod kábla (8) je vložený najmenej jeden vrchný tesniaci krúžok (7) doliehajúci svojim vnútomým obvodom na povrch vrchnej stykovej plochy (82) vonkajšieho obvodu kábla (8).3. Vodotesná káblová vývodka podľa nároku l alebo 2, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že prázdny priestor (5 l) vnútri vodotesnej káblovej vývodky je vyplnený izolačnou zalievacou hmotou (5) odolnou proti vode, povetemostným vplyvom a UV žíareniu, ktorá presahuje uzatváraciu maticu (3).

MPK / Značky

MPK: H02G 3/22, H02G 3/08, H02G 15/013

Značky: vývodka, káblová, vodotesná

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-u6786-vodotesna-kablova-vyvodka.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vodotesná káblová vývodka</a>

Podobne patenty