Dezinfekčný prípravok, spôsob dezinfekcie a použitie dezinfekčného prípravku

Číslo patentu: U 6701

Dátum: 04.03.2014

Autori: Žák Jiří, Musialková Zuzana

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka dezinfekčného prípravku so širokým spektrom účinku proti mikróbom aj vírusom, vhodného najmä na malé plochy a zdravotnícke pomôcky, použitie tohto prípravku a spôsob dezinfekcie.Najčastejšie používanou dezinfekciou v nemocniciach a zdravotníctve sú produkty na báze alkoholu na malé plochy aplikované postrekom. Ide o dezinfekciu zdravotníckych pomôcok, vozíkov, držadiel kľučiek,prísüojov a pod. Na týchto miestach dochádza k najvyššiemu prenosu nozokomiálnych nákaz, a preto je kladený dôraz na vysokú mikrobiálnu účinnosť dezinfekciou, testovaných v záťažových podmienkach.Alkoholy sú najčastejšie používané dezinfekčné médiá z niekoľkých dôvodov. Sú oproti ostatným aktívnym látkam finančne nenáročné, nie sú korozívne, nezanechávajú zostatkové rezíduá na dezinfikovaných povrchoch a majú široké baktericídne spektrum mikrobiálneho účinku. Je ale známe, že horšie už pôsobia na určité plesne a obalené vírusy, na neobalené vírusy sú neúčinné a mykobaktérie sa v prítomnosti alkoholu rozmnožujú. Nevýhodou alkoholovje, že poškodzujú polyméry a plasty a sú vysoko horľavé.Kvartéme amóniové zlúčeniny (KAS), ako je napr. benzalkónium chlorid alebo alkyldirnetylamóniumchlorid, samy o sebe významný účinok na inaktiváciu mikroorganizmov nemajú, ale v kombinácii s alkoholmi sú účinné proti baktériám, patogénnym plesniam a obaleným vírusom. Horší účinok je zaznamenaný na mykobaktérie. Kombinácia alkoholu a KAS sa v komerčných prípravkoch využíva najčastejšie, ale je nedostatočný na použitie v oblastiach s vysokým rizikom nákazy.Jedným z variantov na zvýšenie účinnosti doterajších alkoholových dezinfekcii na malé plochy postrekom, a to dosiahnutím plného virucidneho účinku, je prídavok aldehydov (dnes najčastejšie kombinácia glutaraldehyd, glyoxal). Ich použitie bude v budúcnosti limitované iba na glutaraldehyd, pretože glyoxal bude vyňatý sa zoznamu povolených biocídnych látok podľa nariadenia BPD (Biocidal Product Directive). Všeobecne sa vyskytuje trend pomalého ústupu od používania aldehydov, pretože môžu byť karcinogénne alebo potenciálne karcinogénne, na glutaraldehyd sa zistila rezistencia baktérií a posledné správy indikujú, že spôsobujú ťažkú astmu a ďalšie zdravotné ťažkosti.Vedecký článok z Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences, vol. 45, N. 2, abr/Jun., 2009, uvádza minimálne inhibičné koncentrácie (MIC) dezinfekčných a/alebo sterilizačných činidiel, ale nezmieňuje sa o kyseline glykolovej, ani o jej dezinfekčnom účinku.US 4,346,043 opisuje mikrobiálnu aktivitu derivátov (ester, ester-amid) kyseliny glykolovej, ale nezmieňuje sa o samotnej kyseline glykolovej.US 2010/0151046 a US 7,144,846 popisujú kyselinu glykolovú ako jednu z mnohých variantov na úpravu pH roztoku. Avšak podľa autorov nie je ani prvou voľbou pre úpravu pH.US 6,368,610 opisuje antimikrobiálny produkt na čistenie a dezinfekciu výrobného zariadenia v potravinárstve, pivovarníctve, či mliekárňach s obsahom anorganickej kyseliny (alebo zmesi), organickej kyseliny s obsahom 30 až 70 , napr. kyseliny glykolovej, alebo od 70 do 30 kyseliny octovej, ktorý je účinný na Gram a Gram- baktérie a kvasinky. Nezmieňuje sa využitie v zdravotníckych a nemocničných zariadeniach na dezinfekciu plôch a povrchov, nezmieňuje účinky na vírusy, mykobaktérie a kmeň TBC.Predmetom predloženého technického riešenia je dezinfekčný prípravok, vhodný najmä na malé plochy, povrchy a zdravotnícke pomôcky, ktorého podstata spočíva v tom, že obsahuje kyselinu glykolovú, aspoň jeden Cl-Cs alkohol, a aspoň jednu kvartému amóniovú zlúčeninu vybranú zo skupiny zahŕňajúcej CgC 15Predmetom predloženého technického riešenia je aj spôsob dezinfekcie plôch a zdravotníckych pomôcok,ktorého podstata spočíva V tom, že na dezinfrkovanú plochu, či zdravotnícky prostriedok sa nanesie zmes kyseliny glykolovej, aspoň jedného CC 6 alkoholu a aspoň jednej kvartémej arnóniovej zlúčeniny vybranej zo skupiny zahŕňajúcej Cg-C 1 ó-alkylbenzyldimetylamóniumchlorid, Cg-Cló-alkyldimetylamóniumchlorid a di(Cg-Cló-alkyDdimetylamóniumchlorid.Predmetom predloženého technického riešenia je použitie zmesi kyseliny glykolovej, aspoň jedného CC 6 alkoholu, a aspoň jednej kvartémej amóniovej zlúčeniny vybranej zo skupiny zahŕňajúcej C 3 C 16 alky 1 benzyldimetylamóniumchlorid, Cg-Cló-alkyldimetylamóniumchlorid a di(Cg-C 15-alkyl)dimetylamóniumchlorid na dezinfekciu, najmä na dezinfekciu plôch a zdravotníckych pomôcok.Výhodou technického riešenia je zvýšenie mikrobiálnej a virucídnej účinnosti komerčných produktov na trhu, a tým aj rozšírenie použiteľnosti dezinfekcie do oblastí s vysokým rizikom nákazy, bez nutnosti použitia problematických aldehydov. Bolo prekvapivo zistené, že kyselina glykolová prispieva k zabezpečeniu plného virucidného účinku.Prednostne obsahuje dezinfekčný prípravok 50 až 88 hmotn. , výhodne 55 až 80 hmotn. , C 1 C 6 alkoholu alebo zmesi Cl-Cs alkoholov. Výhodne je ClC 6 alkohol vybraný zo skupiny zahŕňajúcej etanol,1-propanol, 2-propanol.Ďalej prípravok výhodne obsahuje 0,1 až 5 hmotn. , výhodne 0,5 až 2 hmotn. kvartémej amóniové zlúčeniny alebo zmesi kvartémych amóniových zlúčenín. Výhodne je kvartéma amóniová zlúčenina vybraná zo skupiny látok, ako je Bardac 22 a jeho rôzne koncentrované varianty, Bardac LF, Barquat CB, Barquat DM, Barquat MB a Barquat BB (všetko od firmy Lonza) alebo Protectol KLC- 50 (BASF).Na zvýšenie mikrobiálnej a virucídnej účinnosti prípravok obsahuje výhodne 7 až 12 hmotn. , výhodne 7 až 10 hmotn. kyseliny glykolovej.Zvyšok do 100 hmotn. dezinfekčného prípravku potom tvorí voda.Formulácia podľa technického riešenia obsahuje ako jednu z hlavných antimikrobiálnych zložiek C 1- C 5 alkohol. Prídavok kvartémej amóniovej zlúčeniny potom prehlbuje mikrobiálny účinok alkoholov a zvyšuje účinok proti patogénnym plesniam a obaleným vírusom (napr. HIV, HBV a pod.). Navyše má dobré čistiace a zmáčacie vlastnosti. Na zaistenie plného virucídneho účinku je potrebný obsah kyseliny glykolovej.Ako ďalšie prísady je možné do dezinfekčného prípravku použiť pomocné látky ako parfumy, v prípade vytvorenia gélovej štruktúry je možné zakomponovať gélotvomé čínidlá, a s tým spojené vhodné neutralizačné čínidlá pre vysoký obsah alkoholu, ďalej farbiacej zložky a solubilizátory parfumových kompozícii,prípadne aj iné pomocné látky vhodné do dezinfekčných prípravkov.Príklady uskutočnenia Príklady 1 - 7 Príprava a zloženie dezinfekčných prípravkovVšetky suroviny sú v kvapalnej forme, rozpustne vo vode za studena. Suroviny boli zmiešané za laboratómej teploty a výsledkomje homogénny, jemne žltkastý roztok, ktorý zapácha po alkoholoch.Testy boli vykonané pod záštitou Štátneho zdravotného ústavu v Prahe a akreditovaným laboratóriom Chemila. Prípravky boli testované tak suspenznou metódou, ako metódou dezínfekcie kontaminovaných nosičov, ktoré zodpovedajú reálnym podmienkam používania. Súhrn výsledkov je uvedený nižšie V Tab. 1 Hodnoty minimálnej inhibičnej koncentrácie (MIC) a minimálne baktericídnej koncentrácie (MBC), Tab. 2 Výsledky pre prípravok so zložením podľa prikladu 6, a Tab. 3 Výsledky pre prípravok o zložení podľa príkladu 7.Metódy testovania účinnosti dezinfekčných prípravkov suspenznýml metódami a na pevných povrchocha. Suspenznou mikrometódou sa stanoví minimálna inhibičná koncentrácia (MIC), minimálna baktericídna koncentrácia pri bielkovinovej záťaži pri expozícii 10 min (MBC-B), a minimálnej baktericídnej koncentrácií vo vodnom roztoku pri rôznych expozíciách (MBC).b. štandardnou suspenznou metódou sa hodnotí fungícídna (MFC - mikroskopické kvasinkovité huby) a sporícídna (MSC) účinnosť látok vo vodnom roztoku aj pri bielkovinovej záťaži pri rôznych expozíciách a baktericídna účinnosť (MBC) pri rôznej teplote pracovného roztoku a pri bielkovinovom zaťažení. (ČSN EN 1650 (66 5203) Chemické dezinfekčné prípravky a antiseptiká - Kvantitatívna skúška s použitím suspenzie na stanovenie fungicídneho účinku alebo účinku proti kvasinkám chemických dezinfekčných prípravkov a antiseptík používaných v potravinárstve, priemysle, domácnostiach a verejných zariadeniach ~ Metóda skúšania a požiadavky (fáza 2/stupeň 1.c. Metóda s umelo kontaminovanými nosičmi napodobňuje prakticke použitie prípravkov pri dezinfekcíu ponorením, otrením a postrekom. Nosiče zo skla alebo kovu o rozmeroch 25 x 25 mm sa kontaminujú bujónovou suspenziou baktériou St. aureus, E. coli. a C. albícans. Po zaschnutí sa dezinfikujú ponorením do testovaného roztoku alebo otrením, či postrekom týmto roztokom. Prežlvajúce mikróby sa preukazujú odtlačkom nosičov na agarovú platňu a následnou kultiváciou. Hodnotí sa počet mikrobiálnych kolónií vyrastených na odtlačku vo vzťahu ku kontrolným odtlačkom nedezinñkovaných nosičov.Na testovanie sa používajú kmene zo Štátnej zbierky typových kultúr (CNCTC) pri SZÚ PrahaStaphylococcus aureus Mau 43/60 SG 511Escherichía coli EC 324/70 NCTC 8196 Pseudamanas aerugínasa Ps 79/70 NCTC 6749, ATCC 19582 Proteus vulgarit PrO 10/52Serratía marcescens Sm 29/80 JF 246 Enterococcusfaecium Str.6/58 FDA M 19, ATCC 10541 Candida albicans 49/64 SC 1539bioindikátory na teplovzdušnú sterilizáciu Bacillus subtilis (IOÓCFU/ml) ATTC 9372 Denzita bakteriálnych suspenzií je l 089 CFU/ml. (CFU - kolonifonnné jednotky).Testované vzorky sú považované za 100 a sú pred použitím riedená sterilnou destilovanou vodou na požadované koncentrácie. Pri sledovaní vplyvu bielkovinových látok na účinnosť sú vzorky riedené 20 bovinným sérom alebo platňovým bujónom. Za vyhovujúce sa pokladá pokles CFU/ l ml o 5 až 6 rádov. Do kultivačného média sa pridáva neutralizátor Tween 80 (3 ), cysteín (0,1 ), Lecitín (0,3 ), símatan sodný(0,5 ), B. Hodnotenie virucídnej účinnosti prípravkua. Suspenznou metódou priameho účinku dezinfekčnej látky na suspenziu modelového vírusu sa stanovuje MVC (minimálna virucidná koncentrácia látky), ktorá je potrebná k inaktivácii vírusu vo vodnom alebo bielkovinovom prostredí.b. Metóda s kontaminovanými nosičmi napodobňuje použitie prípravku v praxi. Nosiče z rôznych materiálov (sklo, kov a pod.) sa kontaminujú suspenziou vírusu a po dezinfekcii otrením, ponorením alebo postrekom sa hodnotí účinnosť prípravku plakovou metódou.Na testovanie sa používajú kmene zo Štátnej zbierky typových kultúr (CNCTC) pri SZÚ PrahaE. COÍÍ bakteri 0 fágphiX 174 (NCTC l 3706-Bl preukazovaný na hostiteľskej E. coli (NCTC 13706/427/84 Titer použitej vírusovej suspenzie je 10 PFU/ml. (PFU - plakotvomej jednotky).Testované vzorky sa považujú za 100 a sú pred použitím riedené sterilnou destilovanou vodou na požadované koncentrácie. Pri sledovaní vplyvu bielkovinových látok na účinnosť sú vzorky riedené 20 bovinným sérom. Za vyhovujúci sa pokladá pokles CF U/ l ml o 4 - 5 rádov.C. Hodnotenie fungicídnej účinnosti prípravku na mikroskopické vláknité hubySuspenzná modifikovaná metóda, kedy sa 0,1 rnl suspenzie spór plesní zmieša s l 0 ml testovaných roztokov a po časových expozíciách sa vyočkováva 0,1 rnl do tekutej a pevnej pôdy. Hodnotí sa rast plesní do sporulácie v blanke na povrchu tekutej pôdy a rast kolónií na pevnej pôde.Na testovanie sa používajú kmene z mykologickej zbierky kultúr PrF UK, PrahaAspergíllus níger Peníclllium aurantiogriseumPočet spór V suspenzií je cca 106 CFU/ml. (CFU - koloniformnej jednotky). Za vyhovujúce sa pokladá pokles CFU/ l ml o 5 až 6 rádov.Uvádzané percentá zodpovedajú riedeniu prípravkov o zložení podľa príkladu 6, resp. 7, vodou.- Zloženie odľa ríkladu 6Zloženie odľa ríkladu 7Dezinfekcia kontaminovaných noSus enzn test sičovTab. 3 V sled re ríravok o zložení odľa ríkladu 7Dezinfekcia kontaminovaných Sus enzn test nosičovPríklady 9 -11 Porovnávacie príklady mikrobiologického testovaniaBoli porovnané účinnosti troch vzoriek dezínfekčných prípravkovPríklad ll alkohol KAS kyselina glykolováVzorky boli pripravené zmiešaním zložiek za laboratómej teploty.Výsledky sú získané metódou dezinfekcie kontaminovaných nosičov, v 100 koncentrácii prípravku s

MPK / Značky

MPK: A01N 37/00, A61L 2/18, A61L 101/20

Značky: dezinfekcie, použitie, přípravků, spôsob, prípravok, dezinfekčného, dezinfekčný

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-u6701-dezinfekcny-pripravok-sposob-dezinfekcie-a-pouzitie-dezinfekcneho-pripravku.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Dezinfekčný prípravok, spôsob dezinfekcie a použitie dezinfekčného prípravku</a>

Podobne patenty