Spôsob opravy odbočiek plynového potrubia s únikom zemného plynu a delená objímka na vykonávanie tohto spôsobu

Číslo patentu: U 6694

Dátum: 04.03.2014

Autori: Mikláš Vladimír, Leždík Viliam, Beňo Pavol, Sebők Tibor

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka spôsobu opravy odbočiek plynového potrubia s únikom zemného plynu pomocou delenej tlakovej objimky s tesnenim, hrdlom a zátkou bez prerušenia dodávky prepravovaného média.Doteraz najznámejší spôsob opráv odbočiek plynového potrubia s únikom plynu spočíva v odstaveni poškodeného úseku, vypustením zemného plynu z potrubia, vyrezaním poruchovej časti a nahradením novou časťou potrubia. Výmena celého poškodeného potrubia si mnohokrát vyžaduje odstávku prepravovaného média, čo v dnešnej dobe z pohľadu spotrebiteľských požiadaviek na dodávku energií nie je jednoduché.Cieľom riešenia je navrhnúť vhodnú konštrukciu delenej tlakovej objimky s tesnenim, hrdlom a zátkou bez prerušenia dodávky prepravovaného média tak, aby vnútomé tesnenie zamedzilo úniku zemného plynu do pracovného priestoru obj írnky (miesta, kde sa budú vykonávať zvarové spoje), a tiež aby plyn bol bezpečne pomocou hrdiel odvádzaný mimo pracoviska. Podstatou riešenia je použitie delenej tlakovej objimky pozostávajúcej z troch častí navzájom spojených pozdĺžnymi zvarovými spojmi, ktoré majú po celom obvode nehorľavé tesnenie, ktoré vzájomne prilíeha na jednotlivé diely, ako aj na potrubie, pričom na dvoch dieloch objimky je privarené hrdlo so zátkou. Materiál delenej objimky, ako aj hrdiel a zátokje minimálne rovnakej pevnostnej triedy, ako je materiál plynovodného potrubia. Hrúbka stien objimky je minimálne dvojnásobná,ako je hrúbka steny poškodeného potrubia. Po osadeni dielov objimky na tesnenia sa unikajúci plyn odvádza pomocou homého hrdla do priestoru mimo nebezpečenstva výbuchu zemného plynu a súčasne sa cez spodné hrdlo privádza inertný plyn v súlade s navrhnutým príkladom. Po odskúšani vzájomnej tesnosti spojov jednotlivých dielov objimky s potrubím sa najskôr privaria pozdĺžnymi zvarovými spojmi diely obj ímky medzi sebou, a potom sa pomocou obvodových kútových zvarov už kompaktná objimka privarí k potrubiu. Šírka obvodového zvaru kútového spoja má minimálne LS-násobok hrúbky steny potrubia.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie ozrejmené na priložených nákresoch, kdeobr. l znázorňuje pohľad na časť opravovanej odbočky plynového potrubia s únikom zemného plynu potrubia a k nej patriacu delenú tlakovú objimky s tesnenim, hrdlom a zátkou bez prerušenia dodávky prepravovaného média, obr. 2 znázorňuje rez delenej objimky, ako aj opravovaného plynového potrubia v smere osi hlavného potrubia, ako aj detail spojenia delenej obj ímky s potrubím, obr. 3 znázorňuje rez delenej objimky, ako aj opravovaného plynového potrubia v smere kolmom na hlavnú os potrubia, ako aj detail spojenia dielov objimky navzájom.Delená tlakové objimka s tesnenim, hrdlom a zátkou na obr. l je určená na opravy odbočky 2 so spevňovacím lemom 3 resp. bez lemu plynovodného potrubia l s únikom zemného plynu.Delená objimka na vykonávanie spôsobu opravy odbočiek plynového potrubia s únikom plynu pozostáva zo spodného plášťa i a dvoch vrchných plášťov i, Q, na ktorých sú v dostatočnej vzdialenosti navarené oceľové plechy m na prichytenie nehorľavého tesnenia na zamedzenie unikaniu zemného plynu, pričom na spodnom plášti A a na vrchnom plášti Q je upevnené hrdlo 1, v ktorom je zaskrutkovaná tesniaca zátka g, kde na vrchnej časti zátky § je zaskrutkovaný klobúk 9. Povrch potrubia pred opravou sa v mieste privárania delenej objimky s potrubím zbaví nečistôt. Z dolnej časti sa priloží na potrubie 1 spodný plášť 5 a z homej časti sa priložia vrchné plášte Q, Q. Spodný plášť i a vrchné plášte i, g sa zvaria pozdĺžnymi zvarovými spojmi medzi sebou a skontrolujú sa vizuálnou a ultrazvukovou skúškou, následne sa objimka privarí obvodovými kútovými zvarmi k potrubiu l a odbočke g, zvary sa skontrolujú vizuálnou a kapilámou resp. magneticko-práškovou metódou na vylúčenie povrchových a podpovrchových trhliniek. V prípade požiadaviek na zvýšenú kvalitu obvodových zvarov môžu zvary ešte preveriť ultrazvukovou skúškou na vnútorne chyby.l. Spôsob opravy odbočiek plynového potrubia s únikom zemného plynu prevádzkovaného potrubia prostredníctvom delenej tlakovej objimky s tesnením, hrdlom a zátkou bez prerušenia dodávky prepravovaného média, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že sa povrch potrubia pred opravou v miestach privárania delenej objímky s potrubím zbaví nečistôt, v dolnej časti sa priloží na potrubie spodný plášť a na homú časť potrubia s odbočkou sa priložia vrchné časti plášťa, pričom sa plášte zvaria pozdĺžnymi zvarovými spojmi medzi sebou a skontrolujú sa vizuálnou a ultrazvukovou skúškou, následne sa objímka privarí obvodovými kútovými zvarmi k potrubiu a odbočke, zvary sa skontrolujú vizuálnou a kapilárnou resp. magneticko-práškovou metódou na vylúčenie povrchových a podpovrchových trhliníek.2. Delená objímka na vykonávanie spôsobu opravy odbočiek plynového potrubia s únikom plynu podľa nároku l, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že pozostáva zo spodného plášťa (4) a dvoch vrchných plášťov(5, 6), na ktorých sú v dostatočnej vzdialenosti navarené oceľové plechy (10) na uchytenie nehorľavého tesnenia (1 l) na zamedzenie unikaniu zemného plynu, pričom na spodnom plášti (4) a na vrchnom pláští (6) je upevnené hrdlo (7), v ktorom je zaskrutkovaná tesniaca zátka (8), a na vrchnej časti zátky je zaskrutkovaný klobúk (9).

MPK / Značky

MPK: F16L 47/30, F16L 55/175, F16L 55/17, F16L 55/168

Značky: spôsobu, potrubia, plynového, plynů, delená, spôsob, opravy, zemného, vykonávanie, odbočiek, tohto, objímka, únikom

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-u6694-sposob-opravy-odbociek-plynoveho-potrubia-s-unikom-zemneho-plynu-a-delena-objimka-na-vykonavanie-tohto-sposobu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob opravy odbočiek plynového potrubia s únikom zemného plynu a delená objímka na vykonávanie tohto spôsobu</a>

Podobne patenty