Držiak elektród

Číslo patentu: U 6687

Dátum: 04.03.2014

Autor: Meluš Patrik

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka držiaka elektród na oblúkové zváranie elektrickým prúdom, najmä držiaka elektród s diaľkovým ovládaním zváracieho prúdu.Bežne sú známe držiaky elektród na oblúkové zváranie elektrickým prúdom, ktore obsahujú V rukovätí umiestnené vodivé jadro, na ktorého konci je opomá čeľusť, a oproti opomej čeľustí je otočne usporiadané pritlačná čeľusť ovládaná prítlačnou pákou. Prítlak čeľustí je vyvodzovaný prítlačnou závitovou pružinou umiestnenou medzi prítlačnou pákou a rukoväťou držiaka elektród. Ovládanie zváracieho prúdu regulačným prvkom je potom riešené umiestnením regulačného prvku zdroj zváracieho prúdu alebo samostatným diaľkovým ovládačom. Najvýhodnejšie sa javí umiestnenie regulačného prvku v mieste medzi prítlačnou pákou a rukoväťou držiaka.Sú známe riešenia držiaka elektród, ktore nevyužívajú na zabezpečenie pritlaku čeľustí pritlačnú závitovú pružinu umiestnenú medzi prítlačnou pákou a ruko väť ou držiaka.Takéto riešenia sú opísané napr. v dokumentoch CZ 212460, CZ 92084, CZ 81870, CU 22049 Al, CN 201015814 Y a CN 86209018 U. Riešenia opísané V uvedených dokumentoch poskytujú držiaky elektród,kde je miesto medzi prítlačnou pákou a rukoväťou voľné. Uvedené riešenia však svojim ďalším konštrukčným usporiadanim vylučujú umiestenie a zapojenie regulačného prvku na rukoväti pod prítlačnou pákou, t. j. v mieste medzi prítlačnou pákou a mkoväťou.Cieľom tohto technického riešenia je držiak elektród, ktorý odstraňuje nedostatky doterajšieho stavu techniky a umožňuje vytvoriť držiak elektród s voľným miestom medzi prítlačnou pákou a rukoväťou, s možnosťou umiestenia regulačného prvku zváracieho prúdu na rukoväti pod prítlačnou pákou.Uvedený cieľ sa dosiahne držiakom elektród podľa tohto technického riešenia, ktorý obsahuje rukoväť, v ktorej je umiestnené vodivé jadro s opornou čeľusťou a otočne uloženou prítlačnou pákou s prítlačnou čeľusťou, kde prítlačná páka je ovládaná pružným prvkom. Podstata držiaka elektród podľa tohto technického riešenia spočíva v tom, že pružný prvok je tvarový pružný prvok tvarovo korešpondujúci s prítlačnou pákou,pričom jeden koniec tvarového prvku je prichytený v jadre, kde prichytenie pružného prvku v jadre obsahuje zahnutý koniec pružného prvku, ktorý je uložený vo vybraní jadra, pričom vybranie jadra obsahuje aspoňjeden opomý prvok zahnutého konca pružného prvku.Výhodné je, ak opomý prvok zahnutého konca pružného prvku je tvorený aspoň časťou vybraniajadra.Tiežje výhodné, ak opomý prvok ďalej obsahuje opomú priečku usporiadanú V mieste ohybu zahnutého konca pružného prvku.Oporný prvok a oporná priečka sú schopné vytvoriť v podstate pákové uloženie pružného tvarového prvku, ktoré ñxuje prumý tvarový prvok v jadre. Keďže je ñxácia vytvorená v podstate zapretím o opomý prvok a opomú priečku, je tým uľahčená montáž alebo demontáž pružného prvku do jadra.Ďalej je výhodné, ak opomá priečka má zaoblený tvar a ohyb zahnutého konca pružného prvku má tvar polooka. Toto usporiadanie zabraňuje posúvaníu pružného tvarového prvku, a tiež zabraňuje vytvoreniu bodového styku medzi opomou priečkou a pružným tvarovým prvkom, ktorý by vytváral veľmi nevýhodné zaťažovanie pružného tvarového prvku v tomto mieste.Výhodné je, ak je vybranie jadra otvorené. Otvorením vybrania jadra sa umožní prístup k prichyteniu pružného prvku v jadre, kedy na osadenie alebo výmenu pružného prvku nie je potrebné manipulovať s opomou priečkou zahnutého konca pružného prvku, ktorá tým môže byť vytvorená vjednom celku s jadrom.Usporiadanie držiaka elektród podľa tohto technického riešenia predovšetkým vytvorí voľné miesto medzi prítlačnou pákou a jadrom, resp. rukoväťou, pretože na zabezpečenie pritlaku čeľustí nie je potrebná prítlačná závitová pružina umiestnená medzi prítlačnou pákou a rukoväťou držiaka. Dôjde teda k nahradeniu tejto závitovej pružiny tvarovým pružným prvkom, ktorý umožní umiestniť pod prítlačnou pákou regulačný prvok na diaľkové ovládanie zváracieho prúdu.Regulačný prvok zváracieho prúdu je možné uchytiť na jadre alebo aj na rukoväti.Umiestnením regulačného prvku zváracieho prúdu na rukoväti držiaka, podľa tohto technického riešenia,sa dosiahne to, že Zvárač má týmto jednu ruku voľnú aj pri potrebe regulovania zváracieho prúdu, a teda si môže pridržiavať elektródy pri súčasnom ovládani veľkosti zváracieho prúdu. To umožní presnejšie vedenie elektródy v zvare, predovšetkým pri zváraní koreňa a v polohách. Tiež by bolo možné použiť nadštandardnedlhé elektródy, čo by sa prejavilo vyššou produktivitou a kvalitou práce pri súčasnej úspore prídavného materiálu.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlené na výkrese, kdeobr. l znázorňuje pohľad zboku v reze na držiak elektród podľa tohto technického riešeniaobr. 2 znázorňuje pohľad spredu na držiak elektród v reze rovinou A-A z obr. 1.obr. 3 znázorňuje pohľad zboku v reze na variant vyhotovenia uloženia zahnutého konca tvarového pružného prvku vjadre.Držiak elektród podľa tohto technického riešenia podľa obr. l a 2 obsahuje rukoväť Q, v ktorej je umiestnene vodivé jadro l, ktoré má na konci opomú čeľusť Q. Na jadre 1 je ďalej prostredníctvom otočnćho uloženia 4 otočne uložená prítlačná páka 1 s prítlačnou čeľusťou g. V tomto vyhotovení je otočné uloženie Q vytvorené pomocou čapového spoja.K jadru Q je pripojený kábel Q prívodu zváracieho prúdu a pripevnený upevňovacou skrutkou Q. Rukoväť Q je zabezpečená proti pohybu proti jadru upevňovacou sknitkou Q. Opomá čeľusť Q aj prítlačná čeľusť g sú bežným spôsobom vybavené izoláciou.V jadre L je uložený jedným koncom Q tvarový pružný prvok Q, pričom tvar tvarového pružného prvku Q korešponduje s prítlačnou pákou 1.V tomto príkladnom uskutočnení je pružný prvok Q tvarová pružina kruhového prierezu. Prichytenie pružného prvku Q v jadre 1 obsahuje zahnutý koniec Q pružného prvku Q, ktorý je uložený vo vybraní Q jadra l. Vybranie Q jadra L pritom obsahuje aspoň jeden opomý prvok Q zahnutého konca Q pružného prvku Q. Opomý prvok Q je v najjednoduchšom vyhotovení v podstate dno vybrania Q jadra 1.Zahnutý koniec Q pružného prvku Q je v tomto uskutočnení uložený na opomom prvku Q a tiež na opomej priečke Q, ktorá sa nachádza v mieste ohybu zahnutého konca pružného prvku Q, na vnútomej strane tohto ohybu.Opomý prvok Q a opomá priečka Q sú teda od seba v určitej vzdialenosti a zároveň postavené proti sebe,pričom sa týmto usporiadaním opomého prvku Q a opomej priečky Q vytvorí v podstate pákové uloženie pružného prvku Q. Pružnosťou materiálu pružného prvku Q cez opretie zahnutého konca Q pružného prvku Q na opomej priečke Q je zahnutý koniec 6 a pružného prvku Q zapretý proti opomému prvku Q. Týmto sa fixuje prvý voľný koniec, resp. časť prvého voľného konca pružného prvku Q v jadre l.Opomá priečka Q môže mať zaoblený tvar a k nej príslušný ohyb zahnutého konca Q pružného prvku Q môže mať tvar poloka. Toto usporiadanie je výhodné, ako už bolo uvedené, tým, že zabraňuje posúvaniu prumého tvarového prvku a tiež zabraňuje vytvoreniu bodového styku medzi opomou priečkou a pružným tvarovým prvkom, ktorý by vytváral veľmi nevýhodné zaťažovanie pružného tvarového prvku v tomto mieste. Takéto usporiadanie však nie je bezpodmienečne nutné pre základnú funkciu držiaka elektród podľa tohto technického riešenia.Časť pružného prvku od ohybu zahnutého konca Q pružného prvku Q po druhý voľný koniec pružného prvku Q prechádza popri vnútomej strane prítlačnej páky 1. Na prítlačnú páku je nasunutá elektrická izolácia Q prekrývajúca pružný prvok Q.Podľa obrázka l a 2 sa na spodnej strane jadra l nachádza v mieste opomého prvku Q a opomej priečky Q vybranie Q, ktoré je v tomto pripade otvorené. Toto vybranie Q je prístupné po odňati rukoväti ll a vytvára priestor najednoduché vkladanie alebo vyberanie pružného prvku Q pri montáži alebo výmene.Podľa obr. 3 je možné vyhotovenie uloženia konca Qą pružného prvku Q v jadre l, kde jadro l obsahuje uvedené vybranie Q, ktoré nie je otvorené, t. j. toto vybranie Q má dno. V tomto prípade je opomá priečka Q odnímateľná, aby bolo možné osadiť pružný prvok Q do jadra l. Táto opomá priečka Q môže byť najjednoduchšie vytvorená vo forme kolika, ktorý je možné zasúvať do pripravených otvorov v jadre L.Uvedeným vytvorením držiaka elektród sa vytvorí voľné miesto medzi prítlačnou pákou 1 a jadrom l,resp. rukoväťou Q. Do tohto miesta pod prítlačnou pákou zje možné potom umiestniť regulačný prvok 2 zváracieho prúdu.Podľa najvýhodnejšieho uskutočnenia tohto technického riešenia podľa obrázka 1 a 2 je regulačný prvok 2 zváracieho prúdu prichytený vo výreze Q na rukoväti Q.V altematívnom uskutočnení podľa obrázka Q je regulačný prvok 2 zváracieho prúdu umiestnený na konzole l 9, ktorá je prichytená najadre l.Keďže je zahnutý koniec Qą pružného prvku Q uložený v podstate v spodnej časti jadra l, vytvorí sa me l 0dzi jadrom l a rukoväťou dostatočný priestor aj pre teleso regulačného prvku 2 aj s jeho konektorom lg. Ovládací prvok 20 regulačného prvku 2 je potom len v podstate na úrovni povrchu rukovätí pod prítlačnou pákou 1. K regulačnému prvku 2 je cez konektor l 6 pripojený vodič Q diaľkového ovládania. Tento vodič Q je vedený popri kábli Q zváracieho prúdu a vnútri rukoväti .Uvedenými uskutočneniami technického riešenia sa vytvorí kompaktný držiak elektród s výhodným ergonomickým diaľkovým ovládaním zváracieho prúdu. Opísané vyhotovenia technického riešenia sú uvedené len ako ilustratívne, pričom je zrejmé, že sú možné aj ďalšie uskutočnenia, ktoré uplatňujú prvky opisaných vyhotovení v iných kombináciách, pričom všetky ďalšie uskutočnenia napĺňajú podstatu tohto technického riešenia.Držiak elektród podľa tohto technického riešeniaje použiteľný pre všetky zváracie agregáty na zváranie obaľovanou elektródou s možnosťou diaľkového ovládania zváracieho prúdu. Tento držiak elektród je rovnako možné použiť aj bez diaľkového ovládania zváracieho prúdu.1. Držiak elektród obsahujúci rukoväť, V ktorej je umiestnené vodivé jadro s opomou čeľusťou a otočne uloženou prítlačnou pákou s prítlačnou čeľusťou, kde prítlačná páka je ovládaná pružným prvkom, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že pružný prvok je tvarový pružný prvok (6) tvarovo korešpondujúci s prítlačnou pákou (7), pričom jeden koniec tvarového pmžného prvku (6) je prichytený v jadre (l), kde prichytenie pružného prvku (6) v jadre (l) obsahuje zahnutý koniec (6 a) pružného prvku (6), ktorý je uložený vo vybraní (17) jadra (1), pričom vybranie (17) jadra obsahuje aspoň jeden opomý prvok (18) zahnutého konca pružného prvku (6).2. Držiak elektród podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že opomý prvok (18) zahnutého konca (6 a) pruüiého prvku (6)je tvorený aspoň časťou dna vybrania (17) jadra (l).3. Držiak elektród podľa nároku 2, v y z n a č uj ú c i s a tý m , žejadro (l) obsahuje vo vybraní(17) opomú priečku (5) usporiadanú v mieste ohybu zahnutého konca (6 a) pružného prvku (6).4. Držiak elektród podľa nároku 3, v y z n a č u j ú c i s a tý m , že opomá priečka (5) má zaoblený tvar a ohyb zahnutého konca (6 a) pružného prvku (6) má tvar polooka.5. Držiak elektród podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že medzi prítlačnou pákou (7) ajadrom (l)je umiestnený regulačný prvok (9) zváracieho prúdu.6. Držiak elektród podľa nároku 6, v y z n a č u j ú c i s a tý m , že regulačný prvok (9) je prichytený na jadre (l) alebo na rukoväti (1 l).

MPK / Značky

MPK: B23K 11/31, B23K 9/28

Značky: držiak, elektrod

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-u6687-drziak-elektrod.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Držiak elektród</a>

Podobne patenty