Zarezávacia pripojovacia svorka

Číslo patentu: U 6506

Dátum: 03.09.2013

Autor: Lezo Jozef

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka zarezávacej pripojovacej svorky určenej na pripájanie k plným aj zlaneným vodičom rôznych prierezov bez potreby odizolovania vodiča a patrí do oblasti elektrotechniky a energetiky.V súčasnosti na účely elektrického pripojenia sa k vodiču existujú pripojovacie spojky, ktoré sú napr. od firmy Tyco Electronics založené na princípe prepichnutia izolácie vodiča hrotmi alebo sú napr. od firmy Würth založené na princípe prerezania pomocou nožových kontaktov, a to s vytvorením bodového kontaktu hrotu alebo noža s jadrom vodiča. Na tomto princípe existuje množstvo konštrukčných riešení, kde jedným z kritérií je rýchla montáž spoja. Napríklad odbočovacia káblová prerezávacia rýchlospojka je tvorená dvoma valcovými vedľa seba umiestnenými odpruženými dutinami v základnom telese, priečne umiestneným nožom zasahujúcim až do časti dutín a sklopným dotláčacím ramenom. Konštrukcie týchto pripojovacích svoriek neumoüíujú výmenu odbočného vodiča bez uvoľnenia kontaktu svorky s hlavným vodičom. Konštrukcie niektorých pripojovacích svoriek sú svojimi rozmermi veľké a cenovo nákladné.Zo stavu techniky je napriklad známa konštrukcia zarezávacej pripojovacej svorky k rýchlemu a trvanlivému pripojeniu vodičov v zásuvke alebo vo vidlicí pre spotrebiče s vyšším prúdovým zaťažením, ako je to opísané V slovenskom úžitkovom vzore SK 4955 U. Skladá sa z otočného systému zarezávacích kontaktov a domčeka. Toto riešenie je zložité a nehodí sa na pripojenie odbočného signalizačného vodiča napríklad na indikáciu prítomnosti napätia.Ďalej je mámy systém na pripojenie sa na z priebežne vedený kábel pomocou pripojovacieho systému firmy OBO BETTERMANN pozostávajúceho z pripojovacieho telesa so mrezávacími kontaktmi a záklapným systémom a zásuvkového adaptéra. Nevýhodou tohto systému je náročná montáž, kde je nutné na úseku odstrániť obalovú vonkajšiu izoláciu kábla, pričom izolácia jednotlivých vodičov kábla ostáva neporušená. Napokon je to aj vysoká cena tohto pripojovacieho systému.Pretrvávajúce nevýhody zo stavu techniky poskytli priestor na riešenie tohto problému formou technického riešenia. Úlohou technického riešenia bolo teda vytvoriť taký výrobok a spôsob jeho použitia, ktorý by umožnil výmenu odbočného vodiča bez uvoľnenia kontaktu svorky s hlavným vodičom, čím by sa vyplnil voľný priestor medzi obdobnými zariadeniami. To sa uskutočnilo práve týmto úžitkovým vzorom.Uvedené nedostatky V podstatnej miere odstraňuje zarezávacia pripojovacia svorka podľa predloženého technického riešenia. Jeho podstata spočíva v tom, že pozostáva zo základne, ku ktorej prilieha veko, pričom medzi základňou a vekom je priestor na vedenie vodiča. Základňa aj veko sú vyrobené z polykarbonátu, ktorý má výbomé spracovateľské, izolačné a mechanické vlastnosti. Veko je vybavené nožovým kontaktom sčasti zasahujúcim do priestoru na vedenie vodiča, pričom nožový kontakt je situovaný kolmo na os vedenia vodiča. Nožový kontaktje vyrobený z materiálu CuZn 37 a tvrdosti 42 3213.21 v zmysle STN, čo predurčuje ľahké prerezanie izolácie. Nožový kontakt má miesto pripojenia odbočného vodiča v chránenom priestore vo veku. Veko je so základňou sprialmuté pružným členom, napríklad plastová páska z dôvodu ľahkej manipulácie základne a veka. Rezná hrana nožového kontaktu môže mať výhodne centrálny výrez na vytvorenie dvoch šikmých priečnych rezných plôch na povrchu vodiča. Miesto pripojenia odbočného vodiča v chránenom priestore vo vekuje realizované pripojovacou skrutkou a príložkou, ktorá je galvanicky spojená s nožovým kontaktom. Chránený priestor vo veku dovoľuje obsluhe len manipuláciu so skrutkovačom a nedovoľuje nechcený dotyk živej časti prstom. Veko je aspoň zjednej čelnej strany vybavené vybraním na zavedenie odbočného vodiča do miesta pripojenia odbočného vodiča v chránenom priestore vo veku. Nožový kontaktje k veku prichytený upínacími samoreznými skrutkamí. základňa a veko sú k sebe spojené sťahovacími skrutkami a maticami. Alebo altematívne základňa a veko sú k sebe spojené klik-klak systémom na realizácie s tenkými vodičmi.Výhody zarezávacej pripojovacej svorky podľa predloženého úžitkového vzoru zjavne vyplývajú z účinkov, ktorými sa prejavuje navonok. Podstatné výhoda spočíva najmä v tom, že zarezávacia pripojovacia svorka má malé rozmery, nízke výrobné náklady a jednoduchú montáž. Zarezávacia pripojovacia svorka sa po správnom nainštalovaní na hlavný izolovaný vodič svojimi zarezávacími kontaktmi galvanicky spojí s jadrom vodiča a umožňuje na svojom odbočnom kontakte pripojiť odbočný-signalizačný vodič prierezu max. 2,5 mmz. Odbočný vodič je možné vymeniť bez potreby uvoľnenia základne a veka zarezávacej pripojovacej svorky na hlavnom izolovanom vodiči.Prehľad obrázkov na výkresochZarezávacia pripojovacia svorka podľa technického riešenia bude bližšie objasnená na výkresoch, kde obr. l mázorňuje rez touto zarezávacou pripojovacou svorkou. Obr. l znázorňuje zarezávaciu pripojovacíu svorku V bočnom pohľade. Obr. 3 znázorňuje zarezávaciu pripojovaciu svorku V čelnom pohľade. Obr. 4 znázorňuje zarezávaciu pripojovaciu svorku V homom pohľade.Rozumie sa, že jednotlivé uskutočnenia technického riešenia sú predstavované na ilustráciu a nie ako obmedzenia týchto technických riešení. Odborníci znali stavom techniky nájdu alebo budú schopní zistiť s použitím nie viac ako rutinného experimentovania mnoho ekvivalentov k špecifickým uskutočneniam úžitkového vzoru. Aj takéto ekvivalenty budú patriť do rozsahu nasledujúcich nárokov na ochranu. Pre odbomíkov znalých stavu techniky nemôže robiť problém optimálna konštrukcia, preto tieto znaky neboli detailne riešene.V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia technického riešenia je opisaná zarezávacia pripojovacia svorka znázomená na obr. l až 4 na aplikáciu systému indikácie prítomnosti napätia NN vývodov V transfomiátorových staniciach. Pozostáva zo základne g, ku ktorej prilieha Veko j. Medzi základňou 2 a vekom l je vymedzený priestor 2 na Vedenie vodiča. Základňa z aj Veko L sú Vyrobené z polykarbonátu. Veko lje vybavené nožovým kontaktom g sčasti zasahujúcim do priestoru 2 na Vedenie vodiča. Nožový kontakt g je situovaný kolmo na os Qvedenía vodiča. Nožový kontakt g je vyrobený z materiálu CuZn 37 a tvrdosti 42 32 l 3.21 v zmysle STN. Nožový kontakt g má miesto pripojenia odbočného vodiča V chránenom priestore Q vo veku L. Veko lje so základňou z spriahnuté pružným členom. Rezná hrana nožového kontaktu g má centrálny Výrez Q. Miesto pripojenia odbočného vodiča V chránenom priestore L 2 vo veku l je realizované pripojovacou skrutkou 4 a kovovou príložkou g. Veko l je aspoň zjednej čelnej strany vybavené vybranim 13 na uvedenie odbočného vodiča do miesta pripojenia odbočného vodiča v chránenom priestore l 2 vo veku j. Nožový kontakt g je k veku l prichytený upínacími samoreznými skrutkami Q. Základňa z a Veko l sú k sebe spojené sťahovacími skrutkami 1 a maticami g.Zarezávacia pripojovacia svorka podľa technického riešenia nachádza široké uplatnenie V elektrotechnika a energetike.1. Zarezávacia pripojovacia svorka, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že pozostáva zo základne (2),ku ktorej prilieha Veko (l), pričom medzi základňou (2) a vekom (l) je priestor (9) na vedenie vodiča veko(1) je vybavené nožovým kontaktom (3) sčasti zasahujúcim do priestoru (9) na vedenie vodiča, pričom nožový kontakt (3) je situovaný kolmo na os (10) vedenia vodiča nožový kontakt (3) má miesto pripojenia odbočného vodiča V chránenom priestore (12) vo veku (l).2. Zarezávacia pripojovacia svorka podľa nároku l, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že Veko (l) je so základňou (2) spriahnuté pružným členom.3. Zarezávacia pripojovacia svorka podľa nároku l, V y z n a č u j ú c a s a t ý m , že rezná hrana nožového kontaktu (3) má centrálny výrez (l l).4. Zarezávacia pripojovacia svorka podľa nároku 1, v y z n a č n j ú c a s a t ý m , že miesto pripojenia odbočného vodiča V chránenom priestore (12) Vo veku (l) je realizované pripojovacou skrutkou (4) a priložkou (5), ktoráje galvanicky spojená s nožovým kontaktom (3).5. zarezávacia pripojovacia svorka podľa nároku l, V y z n a č u j ú c a s a t ý m , že Veko (l) je aspoň z jednej čelnej strany vybavené vybranim (13) na zavedenie odbočného vodiča do miesta pripojenia odbočného vodiča V chránenom priestore (12) vo veku (l).6. Zarezávacia pripojovacia svorka podľa nároku l, v y z n a č u j ú c a s a kontakt (3) je k veku (l) prichytený upínacími skrutkami (6).7. Zarezávacía prípojovacia svorka podľa nároku 1, v y z u a č u j ú c a s a t ý m , že základňa(2) a veko (l) sú k sebe spojené sťahovacími skmtkamí (7) a maticami (8).8. Zarezávacía pripojovacia svorka podľa nároku l, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že základňa (2) a veko (l) sú k sebe spojené klik-klak systémom.

MPK / Značky

MPK: H01R 4/24

Značky: svorka, pripojovacia, zarezávacia

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-u6506-zarezavacia-pripojovacia-svorka.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zarezávacia pripojovacia svorka</a>

Podobne patenty