Systém na zadržiavanie odtoku zrážkových vôd a revitalizácie zhutnenej pôdy na svahu a spôsob jeho uskutočnenia

Číslo patentu: U 6497

Dátum: 03.09.2013

Autor: Vaľo Štefan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka systému na zadržiavanie odtoku zrážkových vôd a revitalizácie zhutnenej pôdy na svahu a spôsobu najeho uskutočnenie, určeného na znovuoživenie ekosystému, najmä pre oblasť výstavby Vodozádržných objektov a rekultivácie lesných ciest.Nekontrolovaný nárast zhutnených plôch, napríklad neupravených lesných a približovacích ciest, spôsobuje nárast miestnych povodní, pričom voda stekajúca po nich zaplavuje obce, dediny a mestečká, odplavuje z lesov úrodnú pôdu, vysúša ju a spôsobuje aj zosuv pôdy. Do dnešného dňa sú známe rôzne systémy zadržiavania vody V prírode, ktoré sú postavené na budovaniach vodných hrádzi, ktoré síce vyrovnávajú Vodný režim a následne sa táto Voda Využíva V poľnohospodárstve, V priemysle alebo pri výrobe energie. Nevýhodou týchto systémov je, že neriešia problém zadržiavania vody V lesoch, nezabraňujú účinne erózii pôdy, ani nezabraňujú vzniku povodní.Ďalšie známe technické riešenie je opísané v slovenskom zapísanom úžitkovom vzore č. 5 252 s názvom Integrovaný technologický systém na ozdravovanie klímy, kde vodný rezervoárový blok je prepojený na najmenej jeden úpravový vodný biotechnický blok a/alebo na najmenej jeden úpravový Vodný technický blok, ktorý je na jednej strane prepojený na najmenej jeden technický Vodný priesakový blok, ktorý je prepojený na najmenej jeden technický vodný absorpčný blok a na druhej strane je prepojený na najmenej jeden technický vodný odtokový blok a na tretej strane prepojený na najmenej jeden technický Vodný výparový blok, ktorý je prepojený na Vodný rezervoárový blok. Nevýhodou tohto technického riešenia je technická náročnosť, vysoké náklady najeho realizáciu a nerevitalizovanie zhutnenej pôdy.Ďalšie známe technické riešenie je opísané v slovenskom zapísanom úžitkovom vzore č. 5 847 s názvom Moduláma štruktúra protipovodňovej zábrany, kde na každom horizontálnom module je pridružený aspoň jeden vertikálny alebo šikmý modul, pričom každý vertikálny modul je vybavený spojovacou vzperou ukotvenou do horizontálneho modulu, pričom náporovou plochou vertikálneho modulu je privrátená strana Vertikálneho modulu smerom k horizontálnemu modulu alebo každý šikmý modul je vybavený spojovacou vzperou ukotvenou do horizontálneho modulu, kde náporovou plochou šikmého modulu je odvrátená strana šikmého modulu smerom od horizontálnemu modulu. Nevýhodou tohto technického riešenia je jeho technická a konštrukčná náročnosť uskutočnenia a nerevitalizovanie zhutnenej pôdy.Ďalšie známe technické riešenie je opísané V slovenskom zapísanom úžitkovom vzore č, 5 726 s názvom Protipovodňová zábrana, kde prenosná základná doska má po svojom obvode vstavané nafukovacie tesnenie,pričom jej veľkosť zodpovedá rámčeku, ktorý je zabudovaný do otvoru V objekte, do ktorého je umiestnená prenosná základná doska, ktorá je aretovaná pomocou najmenej dvoch výsuvných kolíkov pomocou nafukovacieho tesnenia. Nevýhodou tohto technického riešenia je nerevitalizovanie zhutnenej pôdy a jeho nepoužiteľnosť pri lesných cestách.Ďalšie známe technické riešenie je opísané v slovenskom zapísanom úžitkovom vzore č. 5 855 s názvom Protipovodňová zábrana, kde vo vzduchotesnom a vodotesnom vaku sú osadené priehradky a vystreďovacie pásky, do ktorých je natlakovaný kvapalinou alebo vzduchom na Vyšší tlak, ak je atmosférický alebo hydrostatický aje uzatvárateľný zátkou, ktorý je prichytený na stabilizačný a kompenzačný vak s vyvedeným ventilom na vonkajšiu stranu vaku, stabilizačnou stnmou a pružinovými prichytkami na prichytenie veľmi dlhej protipovodňovej zábrany, pričom pod vak je možné umiestniť a upevniť pomocou suchých zipsov a pomocných ôk na bezpečnostnú podložku, ktorá zabraňuje vzniku mechanického poškodenia vaku alebo zošmyknutia sa vaku V nerovnom a šmykľavom teréne. Nevýhodou tohto technického riešenia je jeho vysoká cena,technická a konštrukčná náročnosť uskutočnenia a nerevitalizovanie zhutnenej pôdy.Ďalšie známe technické riešenie je opísané v slovenskom zapísanom úžitkovom vzore č. 5 928 s názvom Protipovodňová zábrana, kde gumené podstavce a konštrukčné prvky sú navzájom spojené spojovacimi prvkami, tvorenými troma panelrni navzájom Spojenými otočnými pántmi, zloženými do tvaru modulu s trojuholníkovým prierezom na príslušnom gumenom podstavci, pričom panel s kovovou platňou a zapustenými upínacimi prvkami je uložený na gumený podstavec. Nevýhodou tohto technického riešenia je nerevitalizovanie zhutnenej pôdy ajeho nepoužíteľnosť pri lesných cestách.Ďalšie známe riešenie je opísané V českom patentovom spise č. 297 401 s názvom Protipovodňová ohrada, kde medzi vertikálne stabilizačné stĺpiky sú osadené Vo Vertikálnom smere protipovodňové panely a V železobetónovej základovej doske sú osadené vertikálne stabilizačné stĺpiky a dosadací prah, pričom na spodnej hrane každého protipovodňového panelu je umiestnená pružná horizontálna tesniaca lišta s profilovými drážkami, ktorélsamosvome pridržujú horizontálne tesniacu lištu na protipovodňovom paneli, pričom medzi stabilizačný stlpik a spojnicu susediacich protipovodňových panelov je k stabilizačnému stĺpiku pripevnená pritlačná lišta s pružnou venikálnou tesniacou lištou a protipovodňové panely sú k stabilizačným stlpikom pri l 0pevnené pomocou strmeňov, ktoré prechádzajúc svojimi ramenami cez montážne otvory susediacich protipovodňových panelov. Nevýhodou tohto technického riešenia sú vysoké náklady na realizáciu, nerevitalizovanie zhutnenej pôdy ajeho nepoužiteľnosť pri lesných cestách.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje systém na zadržiavanie odtoku zrážkových vôd a revitalizácie zhutnenej pôdy na svahu, určený na znovuoživenie ekosystému, tvorený najmenej jednou zhutnenou svahovou pôdou na nespevnenej svahovej ploche, podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že v najmenej jednej zhutnenej svahovej pôde je vytvorená najmenej jedna záchytná zrážková jarna so zrážkovou vodou, ktorá je tvorená na jednej strane zo šikmej svahovopriľahlej plochy, na druhej strane zo svahovoprotiľahlej plochy s vodozádržnou plochou umiestnenou nad úrovňou zhutnenej svahovej pôdy, medzi ktorými je umiestnené drenážne priesakové dno s najmenej jedným vodným priesakom zachytenej zrážkovej vody do spodnej vody.Uvedené nedostatky ďalej do značnej miery odstraňuje spôsob uskutočnenia systému na zadržiavanie odtoku zrážkových vôd a revitalizácie zhutnenej pôdy na svahu, určený na movuoživenie ekosystému, tvorený najmenej jednou zhutnenou svahovou pôdou na nespevnenej svahovej ploche, podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva vtom, že zrážková voda steká po najmenej jednej zhutnenej svahovej pôde cez najmenej jednu šikmú svahovopriľahlú plochu do najmenej jednej záchytnej zrážkovej jamy a zachytáva sa na najmenej jednej svahovoprotiľahlej ploche s vodozádržnou plochou, odkiaľ presakuje cez drenážne priesakové dno a vodné priesaky do spodných vôd.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou výkresov, kde na obr. č. l je schematicky znázomená zhutnená svahová pôda na nespevnenej svahovej ploche, na obr. č. 2 je schematicky znázomený profil zhutnenej svahovej pôdy so záchytnými zrážkovými jamami a na obr. č. 3 je znázomená záchytná zrážková jama.Systém na udržiavanie odtoku zrážkových vôd a revitalizácie zhutnenej pôdy na svahu, podľa obr. l, je tvorený nespevnenou svahovou plochou l. V nespevnenej svahovej ploche i sa vytvorila zhutnená svahová pôda g, ktorou je mechanizmom utlačená pôda. V zhutnenej svahovej pôde g, podľa obr. č. 2, sú vytvorené Záchytné zrážková jamy 3, ktoré zachytávajú zrážkovú vodu i. Záchytná zrážková jama g, podľa obr. č. 3, je na spodnej strane tvorená drenážnym priesakovým dnom g, ktoré zabezpečuje vodný priesak g zrážkovej vody i do spodných vôd i. Záchytná zrážková jama gje tvorená šikmou svahovoprilahlou plochou Q, ktorá zabezpečuje stekanie zrážkovej vody Q. Záchytná zrážková jama gje ďalej tvorená svahovoprotiľahlou plochou 33, ktorá zabezpečuje zachytenie zrážkovej vody Q. Na homej časti svahovoprotiľahlej plochy Q je vytvorená vodozádržná plocha i, ktoráje umiestnená nad úrovňou zhutnenej svahovej pôdy g.Spôsob uskutočnenia systému na zadržiavanie odtoku ĽŘŽKOVÝCh vôd a revitalizácie zhutnenej pôdy na svahu, podľa obr. l, je uskutočnený tak, že na nespevnenej svahovej ploche 1 sa vytvorí zhutnená svahová pôda g, ktorou je mechanizmom utlačená pôda. Po celej dlžke zhutnenej svahovej pôdy g, podľa obr. č. 2, sa smerom zvrchu nadol vytvoria Záchytné zrážková jamy 3, ktoré sú vytvorené rýpadlom na narušenie utlačenej pôdy. V záchytnej zrážkovej jame g, podľa obr. č. 3, sa vytvorí drenážne priesakové dno Q. Zrážková voda i, podľa obr. 2, steká po šikmej svahovopriľahlej ploche g do záchytnej zrážkovej jamy 3, čím sa zamedzuje zosuvu zhutnenej svahovej pôdy g. Zrážková voda i sa pritom zachytáva na svahovoprotiľahlú plochu Ľ a vodozádržnú plochu E. Časť zachytenej zrážkovej vody i ďalej presakuje cez drenážne priesakovć dno g a vodné priesaky g do spodných vôd g. Časť zachytenej zrážkovej vody g ostáva V záchytnej zrážkovej jame s, kde vytvorí nové malé jazierko. Časť zachytenej zrážkovej vody A sa odparuje. Postupným zarastaním záchytných zrážkových jám g rastlínstvom sa zhutnená svahová pôda g revitalizuje.Systém na zadržiavanie odtoku zrážkových vôd a revitalizácie zhutnenej pôdy na svahu a spôsob na jeho uskutočnenie je možné využiť na zabránenie erózie pôdy, zvýšenie retenčnej kapacity pôdneho krytu pri zrážkach, významne spomalenie odtoku zrážkovej vody z pôdneho krytu, doplnenie zásob podzemných vôd a tým ozdravenie hydrologického režimu lesov, vytváranie nových malých vodných zdrojov, ochranu územia pred suchom, požiarmi a povodňami, obnovu biodiverzivity, stabilizáciu klímy a zmiemenie výkyvov počasia. Okrem nasycovania pôdy a zvýšenia zásob podzemných vôd je predpoklad, že bude dochádzať aj k rovnomernejšiemu výskytu zrážkovej činnosti. Využitie technického riešenia posúva dôraz v oblasti ochrany územia pred povodňami zo zabezpečovania ochrany územia v čase povodne na protipovodňovú prevenciu a ďalej v oblasti ochrany pred suchom zo zabezpečovacích opatrení v čase sucha na preventívne opatrenia pred suchom, teda na plošné udržiavanie lesov v dobrom stave na uspokojivé zvládnutie zvýšených zrážkových úhmov a zabezpečenie dostatku vodných zdrojov v krajine. Využitie technického riešenia zabezpečí schopnosť územia začať si nanovo plniť svoje prirodzene funkcie pri distribúcii zrážkovej vody.l. Systém na zadržiavanie odtoku zrážkových vôd a revitalizácie zhutnenej pôdy na svahu, určený na znovuoživenie ekosystému, tvorený najmenej jednou zhutnenou svahovou pôdou na nespevnenej svahovej ploche, vyznačujúci sa tým, že v najmenej jednej zhutnenej svahovej pôde (2) je vytvorená najmenej jedna záchytná zrážková jama (3) so zrážkovou vodou (4), ktorá je tvorená na jednej strane zo šikmej svahovopriľahlej plochy (32), na druhej strane zo svahovoprotiľahlej plochy (33) s vodozádržnou plochou (331) umiestnenou nad úrovňou zhutnenej svahovej pôdy (2), medzi ktorými je umiestnené drenážne priesakove dno (3 l) najmenej sjedným vodným priesakom (41) zachytenej zrážkovej vody (4) do spodnej vody (5).2. Spôsob uskutočnenia systému na zadržiavanie odtoku zrážkových vôd a revitalizácie zhutnenej pôdy na svahu, určený na znovuoživenie ekosystému, vyznačujúci sa tým, že v najmenej jednej zhutnenej svahovej pôde (2) sa vytvorí najmenej jedna záchytná zrážková jama (3) s drenážnym priesakovým dnom(31), ktorá sa najprv gravitačne napája zrážkovou vodou (4) cez šikmú svahovopriľahlú plochu (32) a následne sa odvádza cez svahovoprotiľahlú plochu (33) s vodozádržnou plochou (331) do najmenej jednej záchytnej zrážkovej jamy (3) a/alebo sa gravitačne odvádza cez drenážne príesakové dno (3 l) a vodný priesak(4 l) do spodnej vody (S).

MPK / Značky

MPK: E02B 3/00, E02B 13/00

Značky: zrážkových, spôsob, zhutnenej, pôdy, systém, zadržiavanie, odtoku, svahu, revitalizácie, uskutočnenia

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-u6497-system-na-zadrziavanie-odtoku-zrazkovych-vod-a-revitalizacie-zhutnenej-pody-na-svahu-a-sposob-jeho-uskutocnenia.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Systém na zadržiavanie odtoku zrážkových vôd a revitalizácie zhutnenej pôdy na svahu a spôsob jeho uskutočnenia</a>

Podobne patenty