Cajon so závesným rezonančným prvkom

Číslo patentu: U 6481

Dátum: 02.08.2013

Autor: Rybár Radim

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka koncepcie perkusívnych hudobných nástrojov cajon z pohľadu možnosti dosiahnutia variability účinku rezonančného prvku V priebehu hry na nástroji.Cajon je perkusivny hudobný nástroj najčastejšie kvádrového tvaru, pôvodom z Južnej Ameriky, ktorého na nožičkách spočivajúci korpus sa skladá z ozvučnej skrine a prednej rezonančnej dosky. Na zadnej alebo bočnej strane ozvučnej skrine sa nachádza ozvučný otvor, najčastejšie kruhového tvaru. Ozvučná skriňa býva vyhotovená z masívneho dreva alebo preglejky. Rezonančná doska býva taktiež vyhotovená z masívneho dreva, preglejky, plastu alebo kompozitného materiálu. V porovnaní s materiálom ozvučnej skrine je materiál rezonančnej dosky tenší. Vo väčšine nástrojov cajon sa nachádza rezonančný prvok (napríklad strunenie),ktorý je nainštalovaný tak, aby bol v kontakte s rezonančnou doskou. Pri hre sa na nástroji väčšinou sedí. Na samotnú hru sa využívajú údery dlaňami, prstami, pripadne metličkami prevažne na samotnú rezonančnú dosku, pričom rezonančný prvok zvuk týchto úderov zvýrazňuje alebo znásobuje (skresľuje).Existujú koncepcie nástroja cajon, ktoré umožňujú nastavenie účinku rezonančného prvku, pripadne jeho úplné vypnutie. Jedným z riešení je take prichytenie rezonančného prvku (strunenia), aby bolo možné meniť jeho účinok nastavením prítlaku strunenía o rezonančnú dosku doťahovaním alebo povoľovanim upínacích vrutov cez ozvučný otvor. Nevýhodou tohto riešenia je len obmedzený rozsah nastavenia, pričom zmenu nastavenia nie je možné vykonať v priebehu hry na nástroji.V prípade technického riešenia zverejneného V CA 2681889 Al sa poloha rezonančného prvku nastavuje a zaisťuje aretačnou skrutkou z vonkajšej strany ozvučnej skrine nástroja. Nevýhodou je, že zmenu nastavenia je potrebné vykonať rukou, čo v tej chvíli predstavuje obmedzenie interpretačných schopnosti a možnosti hráča.Koncepcia zverejnená v US 7482522 obsahuje rezonančný prvok, ktorým býva strunenie, prichytený na samostatnom nastaviteľnom závese, ktorého poloha sa nastavuje pákovým mechanizmom ovládaným z vonkajšej strany ozvučnej skrine prostrednictvom pedálu. Výhodu riešenia je možnosť manipulácie s rezonančným prvkom v priebehu hry, ale ovládanie nohou môže byť náročné na sústredenie a motoriku hráča a môže ho pri hre na nástroji obmedzovať.Zvukové a interpretačné možnosti nástroja cajon rozširuje, ako aj uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje vyvinutý cajon so závesným rezonančným prvkom. Výhodný je tým, že umožňuje pri hre okamžitú zmenu účinku rezonančného prvku v rozsahu maximálny účinok až nulový účinok. Ovládanie účinku rezonančného prvku sa vykonáva zmenou polohy nástroja cajonjeho naklonenim podľa osi otáčania, ktorú tvorí zadná hrana nožičiek nástroja. Nakláňame nástroja cajon pri hre takýmto spôsobom je prirodzené a hráčmi vo veľkej miere využívané.Výhodou takéhoto riešenia je to, že hráč môže priamo počas hry ovládať pôsobenie rezonančného prvku bez potreby použitia ruky alebo nohy. Všetky časti mechanizmu sú uložené v korpuse nástroja. V ozvučnej skrini nie sú prítomné žiadne ďalšie otvory a z korpusu nástroja nevystupuje žiadny ovládací prvok, čo sa pozitívne prejavuje na kompaktnosti nástroja a jeho tradičnom vzhľade.Cajon so závesným rezonančným prvkom je tvorený korpusom nástroja a blokom rezonátora. Korpus nástroja pozostáva z ozvučnej skrine a rezonančnej dosky. Blok rezonátora je integrovaný vnútri ozvučnej skrine. Rezonančná doska môže byť konvenčná a k ozvučnej skrini je kvôli potrebe pristupu k bloku rezonátora príchytená rozoberateľným spojom (po obvode vrutmi).Blok rezonátora sa skladá z rámu, rezonančného prvku, napinacieho mechanizmu, pritlačného závažia a závesov. Rezonančný prvok, ktorým je gitarová struna s navlečenými sklenenými korálikmi, je prichytený v ráme, pozostávajúcom z dvoch zvislých ramien a dvoch horizontálnych priečok. Dĺžka zvislých ramien rámu je približne jednou polovicou výšky korpusu nástroja. Širka rámu musí byť o niečo menšia, ako je vzájomná vzdialenosť predných zvislých výstuh ozvučnej skrine, pripadne šírka vnútomého priestoru medzi vnútomými plochami bočných stien ozvučnej skrine, aby sa medzi nimi mohol rám voľne pohybovať. Rám je na hornom konci zvislých ramien prichytený o predné zvislé výstuhy ozvučnej skrine, alebo o samotné steny ozvučnej skrine prostrednictvom závesov, umožňujúcich voľný kyvadlový pohyb bloku rezonátora okolo horizontálnej osi otáčania, prechádzajúcej stredom závesov. Pnutie rezonančného prvku sa nastavuje pomocou napinacieho mechanizmu. V strede spodnej priečky rámu je prichytené pritlačne závažie, ktorým môže byť masívna skrutka s nastavovacou maticou. Úlohou prítlačného závažia je presunúť ťažisko bloku rezonátorapred rovinu rámu tak, aby sa tým vyvodil statický krútiaci moment potrebný na dosiahnutie dostatočného prítlaku rezonančného prvku o rezonančnú dosku. intenzitu tohto prítlaku je možné nastaviť zmenou polohy nastavovacej matice na skrutke.Počas hry na nástroji cajon, ak tento spočíva na všetkých nožičkách, je blok rezonátora v polohe, kedy je rovina preložená jeho rámom v polohe rovnobežnej s rovinou rezonančnej dosky (obe roviny sú vo vertikálnej polohe). V tejto polohe rezonančný prvok prilieha k rezonančnej doske a pri hre na nástroji vyludzuje charakteristický skreslený zvuk podobný zvuku malého bubna. Pri naklonení nástroja cajon dozadu podľa osi otáčania, ktorú tvorí zadná hrana nožičiek nástroja, sa spodná časť bloku rezonátora odchýli od rezonančnej dosky, v dôsledku čoho zanikne kontakt rezonančného prvku s rezonančnou doskou. Rovina prechádzajúca rezonančnou doskou a rovina preložená rámom bloku rezonátora vzájomne zvierajú ostrý uhol. V tejto polohe vydáva rezonančná doska pri hre čistý zvuk bez skreslenia. Kvôli potrebe cajon prenášať, je v spodnej časti ozvučnej skrine umiestnený zaísťovací kolik, otočenlm ktorého je možné blok rezonátora zaistiť v polo he, kedy tento rezonančným prvkom prilieha k rezonančnej doske. Zaisťovaci kolik môže byť priskmtkovaný o prednú spodnú výstuhu ozvučnej skrine.Prehľad obrázkov na výkresochNa priložených výkresoch je na obr. 1 zobrazený caj on so závesným rezonančným prvkom, kvôli pohľ du dovnútra, s čiastočne zrezanou rezonančnou doskou.Na obr. 2 je čiastočne znázomený cajon so závesným rezonančným prvkom, kvôli lepšej názomosti bez zadnej steny ozvučnej skrine. Zaisťovaci kolik je v polohe, v ktorej zaisťuje blok rezonátora v polohe priliehajúcej k rezonančnej doske.Na obr. 3 je čiastočne znázornený caj on so závesným rezonančným prvkom, kvôli lepšej názomosti bez zadnej steny ozvučnej skrine. Zaisťovací kolik je v odistenej polohe.Na obr. 4 je čiastočne znázornený cajon so závesným rezonančným prvkom s dozadu nakloneným korpu som, pričom blok rezonátora je odchýlený od rezonančnej dosky. Kvôli lepšej názomosti je na obrázku vynechaná bočná stena ozvučnej skrine.Caj on so závesným rezonančným prvkom znázomený na obrázkoch 1 až 4 pozostáva z korpusu, tvoreného ozvučnou skriňou L a rezonančnou doskou g, vyhotovenými z dreva, plastu alebo kompozitného materiálu. V spodnej polovici korpusu nástroja sa nachádza blok rezonátora, pozostávajúci z rámu ą, rezonančného prvku g, napínacieho mechanizmu j a prítlačného závažia Q. Rám pozostáva z dvoch zvislých ramien 1 a dvoch horizontálnych priečok g, tvorených hranolmi vyhotovenými z dreva alebo plastu, prípadne profilmi z ľahkého kovu. V zvislých ramenách Z sú vyvŕtané otvory, slúžiace na prichytenie rezonančného prvku A v ráme 3, Rezonančným prvkom Q je kovová alebo nylonová gitarová struna s navlečenými sklenenými, plastovými alebo drevenými korálikmi. Strunaje rámom i prevlečená dvakrát, pričom oba úseky sú v prostriedku ešte prevlečené vzájomne. Jeden koniec struny je ukotvený v zvislom ramene Zrámu à, druhý je prichytený v napínacom mechanizme i, tvorenom ladiacou skrutkou ukončenou na jednom konci háčikom a na druhom maticou. Ladíaca skmtka je prichytená k spodnej horizontálnej priečke § rámu § prostredníctvom priskrutkovaného kovového profilu s otvorom. Ladíaca skrutka prechádza kovovým profilom tak, aby bolo možné otáčaním matice napínanie alebo povoľovanie stmny rezonančného prvku A. V spodnej horizontálnej priečke § rámu âje prichytený jeden koniec prítlačného závažia Q, ktorým je skrutka s navlečenou nastavovacou maticou, umožňujúcou posúvanie ťažiska bloku rezonátora. Na homom konci zvislých ramien 1 rámu Z sú vyvŕtané otvory, ktorými prechádzajú vruty, tvoriace závesy 2 bloku rezonátora. Vruty sú zaskrutkované do otvorov vyvŕtaných do predných zvislých výstuh ozvučnej skrine l. V prednej spodnej výstuhe ozvučnej skrine 1 je vyvŕtaný otvor, v ktorom je prostredníctvom vrutu prichytený zaisťovaeí kolik lQ, vyhotovený z dreva alebo plastu. Otáčaním zaisťovacieho kolika Q okolo vrutu sa zaisťuje blok rezonátora v polohe, kedy rezonančný prvok i prilieha k rezonančnej doske g, čo je zároveň aj prepravná poloha. Zaisťovacím kolíkom lQje rovnako možné zaistiť blok rezonátora v polohe, kedy je od rezonančnej dosky g odchýlený. Korpus nástroja cajon je na svojej spodnej strane vybavený nožičkami ll, prostrednictvom ktorých spočíva na podložke. Poloha bloku rezonátora proti rezonančnej doske g sa mení nakláňaním korpusu nástroj a.Cajon so závesným rezonančným prvkom je využiteľný predovšetkým pri akustickej hudobnej produkcii,kde interpretovi umožní pri hre dosiahnuť širšie zvukové spektrum a väčšie množstvo výrazových prostriedkov bez obmedzenia hráčových interpretačných schopností v dôsledku manipulácie s nastavovacimi a ovládaeími členmi nástroj a.l. Cajon so závesným rezonančným prvkom, s korpusom, pozostávajúcim z ozvučnej skrine a rezonančnej dosky, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že vnútri korpusu, v prednej časti ozvučnej skrine (l), je V závesoch (9) kyvadlovo zavesený blok rezonátora, tvorený rámom (3), v ktorom je upevnený rezonančný prvok (4) a prítlačné závažie (6), zabezpečujúce kontakt rezonančného prvku (4) s rezonančnou doskou (2),pričom poloha rezonančného prvku (4) proti rezonančnej doske (2) je meniaca sa nakláňaním korpusu.2. Cajon so závesným rezonančným prvkom podľa nároku l, v y z n a č uj ú c i s a tý m , že rám (3) bloku rezonátora je tvorený zvislými ramenami (7) a horizontálnymi priečkami (8), pričom pritlačné závažie (6) je tvorené skrutkou s maticou ukotvenou do spodnej horizontálnej priečky (8) v horizontálnej polohe.3. Cajon so závesným rezonančným prvkom podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že rezonančným prvkom (4) je v ráme (3) natialmutá gitarová struna s navlečenými korálikmi, ktorej napnutie sa nastavuje pomocou napinacieho mechanizmu (5) upevneného na ráme (3) bloku rezonátora.4. Cajon so závesným rezonančným prvkom podľa nároku l, v y z n a č uj ú c i s a t ý m , že poloha bloku rezonátora je proti rezonančnej doske (2) fixovaná pomocou zaisťovacieho kolika (10), pričom k nej rezonančný prvok (4) prilieha alebo je od nej odchýlený.

MPK / Značky

MPK: G10D 13/02

Značky: rezonančným, prvkom, cajon, závesným

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-u6481-cajon-so-zavesnym-rezonancnym-prvkom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Cajon so závesným rezonančným prvkom</a>

Podobne patenty