Spôsob filtrácie univerzálnych prevodových a hydraulických kvapalín prostredníctvom vnútorného hydraulického okruhu traktora

Číslo patentu: U 6422

Dátum: 03.05.2013

Autori: Kosiba Ján, Tkač Zdenko, Majdan Radoslav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka dodatočnej filtrácie univerzálnych prevodových a hydraulických kvapalín poľnohospodárskych traktorov prostredníctvom vnútomého hydraulického okruhu.V súčasnosti sa v traktoroch používa vo väčšine prípadov filtrácia univerzálnych prevodových a hydraulických kvapalín len prostrednictvom filtrov namontovaných výrobcom, ktoré nie sú schopné účinne zachytiť malé nečistoty pod 8 m a vodu. Takto dochádza k hromadeniu nečistôt, ktoré sú unášané prúdom kvapaliny a spôsobujú jednak sekundáme abrazívne opotrebenie a zároveň pôsobia ako katalyzátory chemických degradačných procesov samotnej kvapaliny. Znečistenie, ktoré sa V prevodovom a hydraulickom systém zhromažďuje, negatívne vplýva najmä V prípade, ak chceme nahradiť existujúcu náplň ekologickou kvapalinou. Náhrada minerálnych olejov ekologickými kvapalinami vyžaduje zabezpečenie čo najvyššej čistoty ekologických kvapalín, a preto je nevyhnutné použiť dodatočné filtračné zariadenie. V súčasnosti sa rieši dodatočná filtrácia veľkých objemov (desiatky litrov) prevodových a hydraulických systémov traktorov pomocou extemých filtračných zariadení, ktoré filtrujú olej V čase, keď traktor práve nepracuje, teda V čase mimo sezóny. Takáto filtrácia je cenovo náročná a upravuje vlastnosti už pomeme znečistenej kvapaliny.Filtračné zariadenie je namontované priamo do traktora a zabezpečuje kontinuálnu filtráciu počas jeho prevádzky na vysokej úrovni vhodnej na aplikáciu ekologických kvapalín. Na to, aby mohla byť olejová náplň traktora kontinuálne filtrovaná je dôležité zvoliť miesto odberu znečistenej kvapaliny tak, aby nebola znížená účinnosť mazacieho systému prevodovky a zároveň, aby bolo technické riešenie jednoduché a prevádzkovo spoľahlivé. Navrhnuté riešenie je nové tým, že odoberá iba malú časť znečisteného oleja z tlakového vedenia hydraulického systému traktora, ktorý je V prípade traktorov so spoločným prevodovým a hydraulickým systémom spojený s prevodovkou. Do výstupného vedenia traktorového hydrogenerátora bol vložený T-kus, cez ktorý prúdi znečistený olej do filtračného zariadenia. Druhý T-kus bol vložený do prepadového potrubia hydraulického systému a ním sa prefiltrovaný olej vracia späť do prevodovky. Možné je použiť rôzne typy filtračných zariadení od rôznych výrobcov s ohľadom na veľkosť filtra, filtračnú kapacitu a účinnosť filtrácie. Filtračné zariadenie je zapojené paralelne k výstupnému tlakovému potrubiu hydrogenerátora a umiestnené na ráme traktora za predným kolesom z dôvodu ľahkého prístupu. Filtrácia prostredníctvom Vnútomého hydraulického okruhu je druhým stupňom filtrácie, pričom prvý stupeň je tvorený filtrami danými výrobcom traktora.Technické riešenie je vysvetlené pomocou schémy na obr. l, kde je znázomené zapojenie filtračného zariadenia vo vnútomom hydraulickom okruhu traktora. Na obr. 2 je znázomené umiestnenie filtračného zariadenia na ráme traktora. Vloženie T-kusu do výstupného tlakového potrubia hydrogenerátora je na obr. 3.Navrhnuté technické riešenie uvedené na obr. 1 je určené najmä pre traktory nižších výkonových tried,ktoré disponujú neregulačným hydrogenerátorom, ktorý je v činnosti hned po naštaitovaní traktora. Technické riešenie bolo realizované na novom traktore Zetor Forterra l 2 44 l. Použité bolo dodatočne filtračné zariadenie §, do ktorého je priváduiná časť kvapaliny pomocou hadíc i a T-kusou Q. Kvapalina sa odoberá z pôvodného potrubia á, V ktorom prúdi tlaková kvapalina z hydrogenerátora g nasávaná z prevodovky traktora l. Filtračné zariadenia je pripevnené na ráme 1 traktora. V potrubí j prúdi kvapalina do hydraulického rozvádzača ą a ďalej do rýchlospoj ok Vonkaj šíeho hydraulického okruhu 2 traktora.Použité bolo filtračné zariadenie s prietokom do 0,5 dm 3 . min. Väčší prietok by znamenal rýchlejšie prefiltrovanie olejovej náplne, ale aj väčšie rozmery a takéto filtračné zariadenie by sa ťažko montovalo do traktora. Väčší prietok filtrom by zároveň znamenal podstatnú stratu výstupného prietoku hydrogenrátora a zmenu parametrov hydraulického systému. Počas prevádzky traktoraje na výstupe hydrogenerátora Vždy určitý tlak spôsobený činnosťou posilňovača riadenia a vnútomými odporini pretekajúcej kvapaliny cez hyd 10raulické rozvádzače. Tento tlak zabezpečuje dostatočný prietok cez filtračné zariadenie. Na výstupe hydrogenerátora môže tlak dosiahnuť až 20 MPa, a preto bol zvolený tlakový filter s redukčným ventilom, ktorý odoláva až do 30 MPa. Zvolená bola filtračná vložka, ktorá zachytí nečistoty pod 2 m. Na obr. 2 je znázomené filtračné zariadenie namontovanć na traktore a na obr. 3 je možné vidieť T - kus vložený do výstupného potrubia hydrogenerátora.Spôsob filtrácie prostredníctvom vnútomého hydraulického okruhu traktora je využiteľný prakticky pre všetky typy traktorov. Jedinou podmienkou je, aby mal traktor ľahko prístupný hydrogenerátor a jeho výstupné vedenie bez rozsiahlej demontáže. Výhodou je použitie pre menšie výkonové kategórie traktorov, ktoré majú hydrogenerátor v perrnanentnej činnosti ihneď po naštartovani motora, čo zabezpečuje filtráciu počas prevádzky. Navrhnutý spôsob filtrácie umožňuje jednoduché a účinné pripojenie filtračných zariadení od rôznych výrobcov. Filtrovať je možné veľké objemy olejových náplní traktorov počas ich prevádzky bez nutnosti montáže čerpadla na prečerpávanie oleja filtrom a bez nutnosti rozsiahlej demontáže.l. Spôsob filtrácie univerzálnych prevodových a hydraulických kvapalín prostredníctvom vnútomého hydraulického okruhu traktora sa skladá z dodatočného filtračného zariadenia (8) umiestneného na ráme (7) traktora, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že filtračné zariadenie je zapojené paralelne k tlakovému výstupnému potrubiu (5) hydrogenerátora (2), z ktorého prostredníctvom vložených T-kusov (6) a hadíc (4) prúdi časť oleja určeného na filtráciu.2. Spôsob filtrácie univerzálnych prevodových a hydraulických kvapalín prostredníctvom vnútomého hydraulického okruhu traktora podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že cez filtračné zariadenie (8) preteká len male množstvo kvapaliny s prietokom do 0,5 dm 3 . min, ktoré sa po prefiltrovaní vracia priamo do prevodovky traktora.

MPK / Značky

MPK: B01D 35/16, B01D 35/02

Značky: spôsob, kvapalín, hydraulických, prostredníctvom, filtrácie, vnútorného, traktora, okruhu, hydraulického, prevodových, univerzálnych

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-u6422-sposob-filtracie-univerzalnych-prevodovych-a-hydraulickych-kvapalin-prostrednictvom-vnutorneho-hydraulickeho-okruhu-traktora.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob filtrácie univerzálnych prevodových a hydraulických kvapalín prostredníctvom vnútorného hydraulického okruhu traktora</a>

Podobne patenty