Tabuľka s variabilnou reliéfnou kreáciou

Číslo patentu: U 6397

Dátum: 01.03.2013

Autor: Bednár Peter

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Tabuľka s variabilnou reliéfnou kreáciou patri do oblasti dekorativnych výrobkov vytvárajúcich plochu na uvedenie informácie pre spotrebiteľa výrobku alebo užívateľa služby.V súčasnosti používané tabuľky, na ktorých sa vyskytujú rôzne infonnácie, sa vyrábajú odlievaním alebo opracovaním z plastov, kovov, dreva, papiera a ich kombinácii. Medzi ich výrazné nedostatky patrí najmä ich vysoká náročnosť na množstvo spotrebovaného materiálu, čo zvyšuje náročnosť na ich skladovateľnosť,energetické náklady na ich výrobu sú neprimerané k ich úžitkovej hodnote, majú nízku estetickú a úžitkovú hodnotu a tiež životnosť pri ich použití za pôsobenia povetemostných podmienok.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje technické riešenie tabuľky s variabilnou reliéfnou kreáciou podľa úžitkového vzoru. Tabuľka s variabilnou reliéfnou kreáciou obsahuje plochu na umiestnenie informácie a najmenej jednu variabilnú reliéfnu kreáciu. Plocha na umiestnenie informácie je čiastočným alebo úplným podkladom na umiestnenie variabilnej reliéfnej kreácie vystupujúcej nad jej pôdorysnú rovinu alebo môže byť plynulo meniaca sa na variabilnú reliéfnu kreáciu, po obvode môže mať vystupujúcu čiastočnú alebo úplnú obrubu. Povrch plochy na umiestnenie informácieje hladký alebo má dezén. Variabilná reliéfna kreácia má škrupinovú konštrukciu z tvarovanej pružnej fólie, najvýhodnejšie z plastu, pričom nie je vylúčené použitie iných materiálov, výhodne od hrúbky 0,03 mm. Variabilná reliéfna kreáciaje z transparentného alebo farebného materiálu, jej povrch má čiastočný alebo úplný nános vrstvy kovu, farby alebo patiny.Medzi najvýraznejšie výhody technického riešenia tabuľky s variabilnou reliéfnou kreáciou podľa úžitkového vzoru patrí najmä úspora materiálových a energetických nákladov, úsporná skladovateľnosť a nenáročná manipulácia, Šetrenie životného prostredia a vysoká estetická a úžitková hodnota.Prehľad obrázkov na výkresochNa obr. l je pohľad na tabuľku s variabilnou reliéfnou kreáciou a s plochou na umiestnenie informácie bez obruby a s dvoma reliéfnymi kreáciami, pričom plocha na umiestnenie infomiácie je len čiastočným podkladom pre jednu reliéfnu kreáciu a rez B - B touto tabuľkou.Na obr, 2 je pohľad na tabuľku s reliéfnou kreáciou s úplnou obrubou plochy na umiestnenie informácie,pričom plocha na umiestnenie informácie je plynulo meniaca sa na variabilnú reliéfnu kreáciu a rez A - A touto tabuľkou.Tabuľka s variabilnou reliéfnou kreáciou g z plastu obsahuje plochu l na umiestnenie informácie a variabilnú reliéfnu kreáciu g z tvarovanej pružnej fólie so škrupínovou konštrukciou s hrúbkou 0,03 mm, vystupujúcu nad rovinu plochy l, plocha l na umiestnenie informácie je podkladom pre variabilnú reliéfnu kreáciu g.Tabuľka s variabilnou reliéfnou kreáciou g z plastu obsahuje plochu l na umiestnenie informácie a variabilnú reliéfnu kreáciu g z tvarovanej pružnej fólie so škrupínovou konštrukciou s hrúbkou 0,03 mm, vystupujúcu nad rovinu plochy l, plocha l na umiestnenie informácie je plynulo meniaca sa na variabilnú reliéfnu kreáciu g.Tabuľka s variabilnou reliéfnou kreáciou g z plastu obsahuje plochu l na umiestnenie informácie a variabilnú reliéfnu kreáciu g z tvarovanej pružnej fólie so škrupínovou konštrukciou s hrúbkou 0,04 mm, plocha l na umiestnenie informácie je podkladom pre variabilnú reliéfnu kreáciu g. Plocha i na umiestnenie informácie je po obvode ohraničená okrajmi s úplnou obrubou g, na povrchu má dezén.Tabuľka s variabilnou reliéfnou kreáciou g obsahuje plochu L na umiestnenie informácie a dve variabilné reliéfne kreácie g z tvarovanej pružnej fólie so škrupinovou konštrukciou s hrúbkou 0,04 mm. Plocha L na umiestnenie informácie je po obvode ohraničená okrajmi s čiastočnou obmbou ą. Plocha L na umiestnenie informácie je podkladom pre dve variabilné reliéfna kreácie g, z toho jednaje na nej umiestnená len čiastočne a druhá úplne. Variabilné reliéfne kreácie g sú z transparentného plastu pokrytého nánosom vrstvy farby.Tabuľka s variabilnou reliéfnou kreáciou g z plastu obsahuje plochu L na umiestnenie informácie a variabilnú reliéfnu kreáciu g z tvarovanej pružnej fólie so škrupinovou konštrukciou s hrúbkou 0,03 mm, vystupujúcu nad rovinu plochy L, plocha L na umiestnenie infonnácie je podkladom pre variabilnú reliéfhu kreáciu g. Časť variabílnej reliéfnej kreácie gje pokrytá nánosom vrstvy kovu.Tabuľka s variabilnou reliéfnou kreáciou g z plastu obsahuje plochu L na umiestnenie informácie a variabilnú reliéfnu kreáciu g z tvarovanej pružnej fólie so škrupinovou konštrukciou s hrúbkou 0,03 mm, vystupujúcu nad rovinu plochy L, plocha L na umiestnenie informácie je plynulo meniaca sa na variabilnú reliéfnu kreáciu g. Variabilná reliéfna kreácia g je pokrytá nánosom vrstvy farby.Tabuľka s variabilnou reliéfnou kreáciou g z plastu obsahuje plochu L na umiestnenie informácie a variabilnú reliéfnu kreáciu g z tvarovanej pružnej fólie so škrupinovou konštrukciou s hrúbkou 0,04 mm, plocha L na umiestnenie informácie je podkladom pre variabilnú reliéfnu kreáciu g. Plocha L na umiestnenie informácie je po obvode ohraničená okrajmi s úplnou obrubou ą, na povrchu má dezén. Variabilná reliéfna kreácia g je pokrytá vrstvou chemického produktu, ktorý vytvára patinu.Tabuľka s variabilnou reliéfnou kreáciou g z plastu obsahuje plochu L na umiestnenie informácie a variabilnú reliéfnu kreáciu g z tvarovanej pružnej fólie so škrupinovou konštrukciou s hrúbkou 0,04 mm, plocha L na umiestnenie informácie je podkladom pre variabilnú reliéfnu kreáciu g. Plocha L na umiestnenie inforrnácie je po obvode ohraničená okrajmi s úplnou obrubou ą, na povrchu je hladká. Varíabilná reliéfna kreácia g je pokrytá vrstvou chemického produktu, ktorý vytvára patinu.Príklad 9 Tabuľka s variabilnou reliéfnou kreáciou g z plastu obsahuje plochu L na umiestnenie informácie a variabilnú reliéfnu kreáciu g z tvarovanej pružnej fólie so škmpinovou konštrukciou s hrúbkou 0,03 mm, vystupu júcu nad rovinu plochy L, plocha L na umiestnenie informácie je plynulo meniaca sa na variabilnú reliéŕhu kreáciu g. Variabilná reliéfna kreácia gje pokrytá vrstvou kovu.Tabuľka s variabilnou reliéfnou kreáciou g z plastu obsahuje plochu L na umiestnenie informácie a variabilnú reliéfnu kreáciu g z tvarovanej pružnej fólie so škrupinovou konštrukciou s hnibkou 0,03 mm, vystupujúcu nad rovinu plochy L, plocha L na umiestnenie informácie je plynulo meniaca sa na variabilnú reliéfnu kreáciu g. Transparentná varíabilná reliéfna kreácia g je pokrytá nánosom vrstvy farby.Tabuľka s variabilnou reliéfnou kreáciou g z plastu obsahuje plochu L na umiestnenie informácie a variabilnú reliéfnu lcreáciu g z tvarovanej pružnej fólie so škrupinovou konštrukciou s hrúbkou 0,04 mm, plocha L na umiestnenie informácie je podkladom pre variabilnú reliéfnu kreáciu g. Plocha L na umiestnenie informácie je po obvode ohraničená okrajmi s úplnou obrubou g, na povrchu má dezén. Farebná variabilná reliéfna kreácia g je pokrytá vrstvou chemického produktu, ktorý vytvára patinu.Tabuľku s variabilnou reliéfnou kreáciou je možné priemyselne vyrábať a výhodne využívať napríklad na označovanie úžitkových predmetov, interiérov a ich doplnkov, čo umocní ich estetickú a úžitkovú hodnotu.l. Tabuľka s variabílnou reliéfnou kreáciou, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že obsahuje plochu (l) na umiestnenie informácie a najmenej jednu variabilnú relíéfnu kreáciu (2) vystupujúcu nad pôdorysnú rovinu plochy (l), pričom plocha (l) na umiestnenie informácie je čiastočným alebo úplným podkladom pod variabilnú reliéfnu kreáeiu (2) alebo je plynulo meniaca sa na variabilnú reliéňiu kreáciu (2), ktorá je z tvarovanej pružnej fólie so škrupinovou konštrukciou, výhodne od hrúbky 0,03 mm.2. Tabuľka s variabílnou reliéfnou kreáciou podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že plocha (l) na umiestnenie infonnácie po obvode má najmenej jednu vystupujúcu čiastočnú alebo úplnú obrubu(3), jej povrch je hladký alebo má dezén.3. Tabuľka s variabílnou reliéfnou kreáciou podľa nároku l, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že variabilná reliéfna kreácia (2) je z transparentného alebo farebného materiálu, jej povrch má čiastočný alebo úplný nános vrstvy kovu, farby alebo patiny.

MPK / Značky

MPK: B44C 1/18, G09F 7/14, B44C 5/04

Značky: variabilnou, kreáciou, reliéfnou, tabulka

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-u6397-tabulka-s-variabilnou-reliefnou-kreaciou.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Tabuľka s variabilnou reliéfnou kreáciou</a>

Podobne patenty