Odmasťovacie zariadenie

Číslo patentu: U 618

Dátum: 05.10.1994

Autori: Balák Jiří, Kavala Miroslav, Janoška Milan, Kubína Milan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka zariadenia pre čistenie tuhých povrchov, znečistených hydrofőbnymi látkami mastného charakteru, ekologicky vhodnými pripravkami.Pri odmastovaní kovových i plastových súčiastok sú chlőrované uhľcvodiky, najmä trichlőretylén a perchlőretylén, nahradené ekologicky vhodnejšími prostriedkami ako sú vodno-tenzidové i emulzné prípravky. Chlőrované uhľovodiky sa aplikujú v parách (zariadenia typu OTP, N 03, NEPTLÁ firmy Kovofinišľ. Tieto zariadenia a taktiež im podobné, využívajú vysokú prchavosť, nízku viskozitu a vysokú hustotu perchlőretylénu a trichlőretylénu na pomerne kvalitné odmastřovanie. Zariadenia sú zostrojené tak, že na dne pracovnej vane savari chlčrovaný uhľovodik vyhrievaný elektrickýmialebo parnými vyhrievacimi telesami. Odmastňované súčiastky sa vkladajú do vane v košoch,pričom pary chlőroveného uhľovodíka kondenzujú na povrchu súčiastok, pričom kondenzáty rozpúšťajú mastnoty a stekajú späť do vriacej zmesi. Nad úrovňou uložených odmastovaných súčiastok, resp. dielcov sú umiestnené chladiace trubice, na ktorých kondenzuje čisté rozpúšťadlo, steká do zberného žľabu s prepadom, odkiaľ je odvádzané do zbernej komory. Čerpadlom je možné čisté rozpúšťadlo hneť na trysku ručného odstrekovania čielcov. Nevýhodou týchto zariadení je, že ani chladiacimi trubicemi nie je možné zabrániť úniku chlőrovaných uhľovodíkov čo okolia.Uvedené nedostatky odstraňuje zariadenie pozostávajúcaz vane, oddeľovacej nádoby a ovládacieho panelu, ktorého podstata spočíva v tom, že pracovná vaňa je po celom obvode zvýšenáo golier, opatrená prepadom,v jej spodnej časti sa nachádza ohrev, nad ktorým je umiestnený prívod vzduchu a nad pracovnú vaňu vyúsťuje odtok ukončený tryskou zo spodnej komory cez čerpadlo.Výhody zariadenia spočívajú v jeho univarzálnosti a nenáročnosti. Využíva štandardné zariadenie pre odmastřovanie, ktoré nekomplikovanou úpravou umožňuje kombinované odmastovanie ponorom a pplachom a môže využívať prakticky všetky druhy odmastujúoioh prípravkov, ktoré môžu nahradiť chlőrované uhľovodíky. Touto úpravou je možné vaňu naplniť až po prepad kvapalinou, po silniť ohrev a na jednej strane vane zabudovať prepad.Odmastřovacie zariadenie znázornená na výkrese pozostáva z pracovnej vane 1, ktorá je po celom obvode zvýšená o golier g,ktorý je s výhodou najnižší na strane ovlédacieho panelu. Táto úprava umožňuje po zvýšení hladiny v pracovnej vani l prúdomroztoku zo spodnej komory Ž cez trysku § vytlaci olej a iné mastnoty plávajúce na hladine kúpeľa cez prepad Q do oddeľovacej nádoby g, kde sa oddelí olejové vrstva od spodnej, ktorou je dalej použiteľný odmastřovací prípravok odtekajúci do spodnej komory Ž. Táto komora je zásobníkom roztoku, odkiaľ čerpad r lo o vytláča kvapalinu cez trysku 2 späť do pracovnej vane 1.Tento oplach umožňuje oplachovanie odmastnených dielcov po ich vynorení z vane a na druhej strane prúd kvapaline umožňuje vytlačiť olejovú vrstvu z hladiny cez prepad 1 do oddeľovacieho systému. Popísaný úkon je možné uskutočniť i prúdom vzduchu, ak hladina vo vani je dostatočne vysoká. Do vane nad ohrev 3je umiestnený prívod vzduchu 1 so sústavou otvorov, ktorý umožňüöe Drevzdušňovanie küpeľa, resp. udržiavanie emulzie vo vznose v prípade použitia enulzných odmastoynčoy, Priemyselná využiteľňosťOčmastřovacie zariadenie poâľa úžitkového vzoru je možné využiť najmä v strojárstva, kde preč Ěalšou úpravou, napr. povrchovou úpravou protikorčznymi povlakmi, niektorých súčiastok, reso. dielcov, .e potrebné odstrániť z nich látky mastného cha IGčmastíovacie zariadenie pozostávajúce z vane, oôöe ovecej nádoby a ovlédacieho panelu, vyzneöujúce sa tým, že pracovná vaa 41 je pu celom obvode zvůšená 0 galíer ČZ), úpatrená prepadom ĺ 3), V jej spüdn-j časti sa nachádza ohrev Ťáĺ,ząć tnrýñ je s 1 tuovany prívod vzduchu 57) a nad pracovnú vu ii) vyús ° 3 zo spodnej komory ĚĎĚťuñe odtoa ukončený tryskou 3

MPK / Značky

MPK: C23G 5/04

Značky: zariadenie, odmasťovacie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-u618-odmastovacie-zariadenie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Odmasťovacie zariadenie</a>

Podobne patenty