Zariadenie na výrobu koloidného striebra

Číslo patentu: U 6168

Dátum: 04.06.2012

Autor: Schober Ladislav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka zariadenia na výrobu koloidného striebra, určeného najmä na prípravu stravovacích doplnkov, dezinfekčných, antibakteriálnych, antivirusových a plesňových prípravkov, prevažne nápojov.Známe je zariadenie na výrobu koloidného striebra elektrolýzou destilovanej vody pomocou dvoch elektród, z nich minimálne jedna je striebomá. Kvalita výsledného roztoku koloidného striebra je závislá najmä od čistoty striebra a tak sa na jeho výrobu používajú striebomé elektródy s čistotou 99,99 .Tradičná výroba koloidného striebra je založená na dvoch postupoch, ktoré predurčujú i konštrukciu zariadení na tento účel slúžiaci.V prvom pripade sa počas elektrolytického procesu používa konštantné napätie, pričom hodnota jednosmemého prúd sa zvyšuje s klesajúcim odporom sa nasycujúcej vody časticami striebra. Nasycovaním roztoku sa pnid rýchlo zvyšuje, čo spôsobuje odtrhávaníe stále väčších a väčších častíc striebra z elektródy a ich putovanie do roztoku, čo je nevýhodou tohto spôsobu výroby, pretože širokospektrálny, zdraviu prospievajúci efekt sa dosiahne definovanou zmesou, najmä malých a menších striebomých častíc V roztoku.V druhom prípade sa počas elektrolytického procesu používa konštantná hodnota jednosmerného prúdu a napätie sa mení s klesajúcim odporom vody. Pretože veľkosť strieborných častíc v roztoku závisí od hodnoty prúdu, ktorý sa nemení, nemení sa ani veľkosť striebomých častíc v roztoku, čo je zasa nevýhodou tohto spôsobu výroby, pretože širokospektrálny, zdraviu prospievajúci efekt sa dosiahne najmä definovanou zmesou malých a menších striebomých častíc v roztoku.Známe je tiež zariadenie využívajúce signál striedavého napätia s minimálnou hodnotou nula voltov.Medzi známe zariadenia na výrobu koloidného striebra patri aj zariadenie podľa úžitkového vzoru DE 202004000770 Ul, ktoré pozostáva z plastového krytu nádoby, cez otvory ktorého sú do nádoby prevedené dve elektródy, prichytené na zvieračoch a cez bipoláme zástrčkové spojenie je k nim pripojený zdroj elektrickej energie.Nevýhodou zariadenia je najmä to, že využíva iba opísane spôsoby výroby koloidného striebra.Známym zariadením je tiež jednoduchý prístroj na výrobu koloidného striebra podľa patentového spisu AT 414533 B, v ktorého skrinke je umiestnený posúvač na zasunutie a uloženie elektród do skrinky, čím sa zlepšujú jeho manipulačné možnosti v čase, keď sa nepoužíva na výrobu koloidného striebra. Pri toto prístroji nie je riešená úprava elektrického signálu.Riešenie je zamerané na konštrukciu elektronického zariadenia na výrobu koloidného striebra, ktorého získaný výsledný produkt má definované spektrum veľkosti častíc striebra v roztoku.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje zariadenie na výrobu koloidného striebra elektrolýzou destilovanej vody, do ktorej sú ponorené dve elektródy, z nich minimálne jedna je striebomá s vysokou čistotou, pričom zariadenie je zostavené do skrine, na ktorú sú odnímateľné pripojené dve elektródy a cez zdrojovú prípojku pripojený zdroj elektrickej energie, ktorého podstata spočíva v tom, že v skrini je umiestnená elektronická zostava na vytvorenie a úpravu signálu medzi hlavnou elektródou a vedľajšou elektródou.Elektronická zostava obsahuje minimálne filter, prepojený cez vysokofrekvenčný generátor a zosilňovač na elektródy.Elektrický signál medzi elektródami využíva vysokofrekvenčné striedavé napätie s minimálnou hodnotou posunutou nad nula voltov a jeho amplitúda je upravovaná.Medzi zosilňovač a elektródy je v elektronickej zostave umiestnený modulátor, ku ktorému je pripojený nízkofrekvenčný generátor prepojený na filter.striedavé napätie elektronickej zostavy má konštantnú frekvenciu a konštantnú amplitúdu, alebo konštantnú frekvenciu a meniacu sa amplitúdu.Amplitúda elektronickej zostavy sa výhodne mení nízkou frekvenciou.Na skrini je výhodne vytvorený otvor svetelnej signalizácie.Prehľad obrázkov na výkresochRiešenie je bližšie ozrejmené na priložených výkresoch, kde naobr. 1 je znázornené zariadenie na výrobu koloidného striebraobr. 2 je znázomená základná bloková schéma elektrickej zostavyobr. 3 je znázomená bloková schéma zapojenia elektronickej zostavy s obvodmi amplitúdovej modulácie obr. 4 sú znázomené priebehy a usporiadania jednotlivých elektrických signálov, pričom ako N je označená oblasť nosiča, ako M je označená oblasť modulujúceho signálu a ako A je označená oblasť amplitúdovej modulácie.V tomto príklade je signálom nosič V tvare obdĺžnikovej alebo sínusovej vlny, ktorý má Iimitovanú hodnotu maximálneho priememého prúdu na l mA v okamihu, ked sa v roztoku objavia prvé častice s nežiaducou veľkosťou. Napätie pritom zostáva na konštantnej hodnote 12 Voltov.V tomto príklade je signálom striedavého napätia nosič s vysokou frekvenciou, ktorý sa tvarovo prispôsobuje druhej vlne striedavého napätia s nižšou frekvenciou modulujúceho signálu. Pritom obidva signály majú rovnaké napätie. Tvar vlny nosiča môže byť obdlžniková vlna, sínusoidná vlna alebo trojuholníková v 1 na a tvar moduluj úceho signálu môže byť troj uholníková vlna alebo sínusoidná vlna. Konkrétne usporiadanie(obr. 4) spočíva vtom, že nosič je obdlžniková vlna s frekvenciou 100 Hz a modulujúca vlna je trojuholníkovou vlnou a frekvenciou 5 Hz. Výsledný tvar signálu je trojuholníková vlna s frekvenciou 5 Hz, ktorá je vytvarovaná obdĺžnikmi s frekvenciou 100 Hz. Jedna perióda trojuholníkovej vlny sa teda skladá z 20 obdĺžnikov, pričom každý z nich má inú výšku zodpovedajúcu napätiu, pričom týchto 20 obdĺžnikov tvorí nový obrazec troj uholníka.Pri výrobe koloidného striebra dochádza k minimálnemu vyrážaniu častíc pri napätiach nad 0 Voltov, a preto je neúčinné začínať so striedavým signálom 0 Voltov. Ak sa spodná hranica striedavého signálu posunie z 0 Voltov na 2 Volty, ušetrí sa čas výroby koloidného striebra. Tento napäťový posun sa vzťahuje aj na príklad l, aj na príklad 2.Výhoda použitia signálu amplitúdovej modulácie spočíva V tom, že i pri väčších príememých prúdoch sa stále ešte vyrába množstvo malých častíc, pretože V jednej perióde signálu je obsiahnutá zmes malých i väčších napätí, ktoré sú priamo úmerne prúdu v zmysle Ohmového zákona. Napäťový posun pritom šetrí čas preto, lebo signál nepatrí až k samotnej nule a vynecháva časovú oblasť, V ktorej výroba častíc je veľmi nízka. Signál klesne len na hladinu 2 Voltov a vracia sa späť nahor a tak nepretržite vyrába častice.1. Zariadenie na výrobu koloidného striebra zostavené do skrine, na ktorú sú odnímateľné pripojené dve elektródy a cez zdrojovú prípojku pripojený zdroj elektrickej energie, v y z n a č u j ú c e s a t ý m ,že v skrini (2) je umiestnená elektronická zostava (11) na vytvorenie a úpravu signálu medzi hlavnou elektródou (21) a vedľajšou elektródou (22), a kde táto elektronická zostava (l l) obsahuje minimálne filter(1 l l), prepojený cez vysokofrekvenčný generátor (112) a zosilňovač (113) na elektródy (21, 22), pričom elektrický signál medzi elektródami (21, 22) využíva vysokofrekvenčné striedavé napätie s minimálnou hodnotou posunutou nad nula Voltov a jeho amplitúda je Upravovaná.2. Zariadenie podľa nároku l, v y z n a č uj ú c e s a tý m , že medzi zosilňovač (113) a elektródy (21, 22) je V elektronickej zostave (11) umiestnený modulátor (115), ku ktorému je pripojený nízkofrekvenčný generátor (1 14) prepojený na ñlter(111).3. Zariadenie podľa nárokov 1 a 2, v y z n a č uj ú c e s a elektronickej zostavy (l l) má konštantnú frekvenciu a konštantnú amplitúdu. 4. Zariadenie podľa nárokov l a 2, v y z n a č uj ú c e s a elektronickej zostavy (11) má konštantnú frekvenciu a meniacu sa amplitúdu.5. Zariadenie podľa nárokov 1 a 2, v y z n a č uj ú c e s a že amplitúda elektronickej zostavy sa mení nízkou frekvenciou. 6. Zariadenie podľa hociktorého z nárokov l až 5, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že na skrini (2)je vytvorený otvor (13) svetelnej signalizácie.

MPK / Značky

MPK: C25B 1/00, C01G 5/00, B01J 13/00, B22F 9/04

Značky: výrobu, koloidného, zariadenie, striebra

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-u6168-zariadenie-na-vyrobu-koloidneho-striebra.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na výrobu koloidného striebra</a>

Podobne patenty