Zapojenie rádiového signalizačného systému vozidiel

Číslo patentu: U 6152

Dátum: 04.06.2012

Autor: Eštvanc Jozef

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka zapojenia rádiového signalizačného systému vozidiel, určeného najmä na informovanie vodičov o blízkom prejazde vozidiel s právom prednostnej jazdy.Súčasná prehustená premávka na cestách vytvára množstvo stresových situácií pre vodičov vozidiel s právom prednostnej jazdy, ale aj pre ostatných účastníkov cestnej premávky, ktorí neskoro zaregistrujú výstražné signály vozidiel s právom prednostnej jazdy.Do dnešného dňa sú známe zvukové a svetelné výstražné zariadenia umiestnené na vozidlách s právom prednostnej jazdy. Nevýhodou týchto riešení je, že k zaregistrovaniu týchto výstražných znamení zo strany ostatných vodičov dochádza neskoro, resp. vôbec, čím sa vytvárajú stresové situácie.Ďalšie známe technické riešenie je opísané v zaregistrovanom slovenskom úžítkovom vzore č. 5 593 s názvom Zariadenie na signalizáciu približujúcich sa vozidiel s právom prednostnej jazdy uplatňujúcich si prednosť vjazde, ktoréje tvorené zdrojom elektrickej energie, vypínačom a vysielacou anténou, ktoráje prepojená s vysielačom kódovaného signálu do vzdialenosti približne 300 m, ktorý je umiestnený vo vozidle s právom prednostnej jazdy a prijímacia anténa je prepojená s prijímačom tohto dekódovaného signálu V bežnom vozidle, kde elektrické napájanie vysielača kódovaného signálu na úradne určenej frekvencii je zo zdroja elektrickej energie vozidla s právom prednostnej jazdy cez vypínač systému výstražného zariadenia a prepínač funkcií vizuálneho a/alebo akustického výstražného zariadenia, pričom prijímač kódovaného signálu s využitím Dopplerovho javu pri jeho príjme v bežnom vozidle je elektricky pripojený na elektrickú sieť a vizuálny signalizačný člen a/alebo akustický signalizačný člen a môže byť vybavený i prerušovačom činnosti a/alebo je elektricky pripojený na vstup ovládania autorádia, ktorý výhodne môže tvoriť vstup ovládania hlasitostijeho zvuku. Nevýhodou tohto technického riešeniaje, že využíva iba analógový signál a neidentiñkuje konkrétne vozidlo s právom prednostnej jazdy.Ďalšie známe riešenie je opísané v zverejnenej českej patentovej prihláške č. 2004 - 841 s názvom Signalizácia vozidiel s právom prednosti V jazde so zvýšeným dosahom, kde vysielač s malým výkonom, ktorý doplnený majákom na signalizáciu vozidiel s právom prednosti vjazde, vysiela s malým dosahom cca 500 800 m na vhodnom pásme kódovaný signál, pričom je možné toto vysielanie prijímať kontrolkou s prijímačom tohto signálu. Nevýhodou tohto riešenia je, že nevyužíva digitálny signál a neidentiñkuje konkrétne vozidlo s právom prednostnej jazdy.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje zapojenie rádiového signalizačného systému vozidiel,ktoré je zložené z najmenej jednej vysielacej jednotky a z najmenej jednej prijímacej používateľskej jednotky, podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva V tom, že napájací modul najmenej jednej vysielacej jednotkyje prepojený na palubný modul, ktorý je prepojený na riadiaci mikropočítačový modul, ktorý je z jednej strany prepojený na navigačný súradnicový modul, z druhej strany je prepojený na ovládací modul, z tretej strany je prepojený na informačno-zobrazovací modul a zo štvrtej strany je prepojený na vysielací modul, ktorýje prepojený na prepínačový modul, ktorý je zjednej strany prepojený cez prijímací modul na riadiaci mikropočítačový modul a z druhej strany je prepojený na anténny modul, ktorý je prepojený cez prepojovací signalizačný kanál na anténny používateľský modul najmenej jednej prijímacej používateľskej jednotky, ktorý je cez prijímací používateľský modul prepojený na riadiaci používateľský mikropočítačový modul, ktorý je z jednej strany prepojený na navigačný používateľský súradnicový modul, z druhej strany je prepojený na informačný používateľský modul a z tretej stranyje prepojený na palubný použivateľský modul, ktorýje prepojený na napájací používateľský modul.Je výhodné, že najmenej dva anténne moduly sú vzájomne prepojené cez prepojovací sígnalizačný kanál.Zapojenie rádiového signalizačného systému vozidiel, podľa obr. l, je tvorené jednou vysielacou jednotkou L, ktorá je umiestnená vo vozidle s právom prednostnej jazdy, ktorým je hasičské vozidlo a prijímacou použivateľskou jednotkou z, ktorá je umiestnená v bežnom vozidle. Vysielaciajednotka l je tvorená napájacim modulom Q, ktorým je zdroj elektrickej energie. Napájací modul m je prepojený na palubný modul , 10ktorým je elektrická palubná sieť vozidla s právom prednostnej jazdy. Palubný modul llje prepojený na riadiaci mikropočítačový modul Q, ktorý riadi vysielanie prerušovaného kódovaného rádiového signálu. Riadiaci mikropočítačový modul Q je z jednej strany prepojený na navigačný súradnicový modul Q, ktorým je navigačné zariadenie na snímanie aktuálnej pozície vozidla s právom prednostnej jazdy. Riadiaci mikropočítačový modul Q je z druhej strany prepojený na ovládací modul Q, ktorým je ovládací spínač vysielania ovládaný manuálne. Riadiaci mikropočítačový modul Q je z tretej strany prepojený na vysielací modul Q,ktorý slúži na preposlanie kódovaného rádiového signálu. Vysielací modul 16 je ďalej prepojený na prepínačový modul l 8, ktorým je anténny prepínač na preposlanie kódovaného rádiového signálu. Prepínačový modul Q je prepojený na anténny modul Q, ktorým je anténa na vysielanie kódovaného rádiového signálu do okolia. Anténny modul Q je prepojený cez prepojovací signalizačný kanál ě na anténny používateľský modul ě, ktorým je anténa na zachytenie kódovaného rádiového signálu z okolia. Anténny používateľský modul Qje prepojený na prijímací používateľský modul Q, ktorý slúži na prijatie kódovaného rádiového si gnálu. Prijímací používateľský modul äje prepojený na riadiaci používateľský mikropočítačový modul Q, ktorý slúži na spracovanie kódovaného rádiového signálu. Riadiaci používateľský mikropočítačový modul Q je z jednej strany prepojený na navigačný používateľský súradnicový modul a, ktorým je navigačné zariadenie na snímanie aktuálnej pozície bežného vozidla. Riadiaci používateľský mikropočítačový modul Q je z druhej strany prepojený na informačný používateľský modul Q, ktorým je informačný panel na zobrazenie prijatých informácií o vozidle s právom prednostnej jazdy. Riadiaci používateľský mikropočítačový modul Q je z tretej strany prepojený na palubný používateľský modul 2 l, ktorým je elektrická palubná sieť bežného vozidla. Palubný používateľský modul g je prepojený na napájací používateľský modul 22, ktorým je zdroj elektrickej energie.Zapojenie rádiového signalizačného systému vozidiel, podľa obr. l,je tvorené dvoma vysielacimi jednotkami l, ktoré sú umiestnené vo vozidlách s právom prednostnej jazdy, ktorými sú hasičské vozidlo a policajné vozidlo a prijímacou používateľskou jednotkou g, ktoráje umiestnená V bežnom vozidle. Obidve vysielacie jednotky i sú tvorené napájacím modulom Q, ktorým je zdroj elektrickej energie. Napájací modul l 0 je prepojený na palubný modul Q, ktorým je elektrická palubná sieť vozidla s právom prednostnej jazdy. Palubný modul ll je prepojený na riadiaci mikropočítačový modul Q, ktorý riadi vysielanie prerušovaného kódovaného rádiového signálu. Riadiaci mikropočítačový modul Q je zjednej strany prepojený na navigačný súradnicový modul l 5, ktorým je navigačné zariadenie na snímanie aktuálnej pozície vozidla s právom prednostnej jazdy. Riadiaci mikropočítačový modul Q je z druhej strany prepojený na ovládací modul Q,ktorým je ovládací spínač vysielania ovládaný manuálne. Riadiaci mikropočítačový modul Qje z tretej strany prepojený na informačno-zobrazovací modul Q. Riadiaci mikropočítačový modul Q je zo štvrtej strany prepojený na vysielací modul Q, ktorý slúži na preposlanie kódovaného rádiového signálu. Vysielací modul Q je ďalej prepojený na prepínačový modul Q, ktorým je anténny prepínač na preposlanie kódovaného rádiového signálu. Prepínačový modul Qje zjednej strany prepojený na prijímací modul Q. Prijímací modul l 7 je prepojený na riadiaci mikropočítačový modul Q. Prepínačový modul Qje z druhej strany prepojený na anténny modul Q, ktorým je anténa na vysielanie kódovaného rádiového signálu do okolia. Anténny modul Q je prepojený cez prepojovací signalizačný kanál s na anténny používateľský modul zá, ktorým je anténa na zachytenie oboch kódovaných rádiových signálov z okolia. Anténny používateľský modul ggje prepojený na prijímací používateľský modul g ktorý slúži na prijatie kódovaného rádiového signálu. Prijímací používateľský modul zjje prepojený na riadiaci používateľský mikropočítačový modul Q, ktorý slúži na spracovanie oboch kódovaných rádiových signálov. Riadiaci používateľský mikropočítačový modul Qje z jednej strany prepojený na navigačný používateľský súradnicový modul E, ktorýmje navigačné zariadenie na snímanie aktuálnej pozície bežného vozidla. Riadiaci používateľský mikropočítačový modul Q je z druhej strany prepojený na informačný používateľský modul Q, ktorým je informačný panel na zobrazenie prijatých informácií o oboch vozidlách s právom prednostnej jazdy. Riadiaci používateľský mikropočítačový modul Q je z tretej strany prepojený na palubný používateľský modul Ä, ktorým je elektrická palubná sieť bežného vozidla. Palubný používateľský modul 2 l je prepojený na napájací používateľský modul Q, ktorým je zdroj elektrickej energie.Zapojenie rádiového signalizačného systému vozidiel, podľa obr. l,je tvorené dvoma vysielacimi jednotkami L, ktoré sú umiestnené vo vozidlách s právom prednostnej jazdy, ktorými sú hasičské vozidlo a policajné vozidlo. Prvá vysielacia jednotka L je tvorená napájacím modulom Q, ktorým je zdroj elektrickej energie. Napájací modul Q je prepojený na palubný modul ll, ktorým je elektrická palubná sieť prvého vozidla s právom prednostnej jazdy. Palubný modul Q je prepojený na riadiaci mikropočítačový modul Q, ktorý riadi vysielanie prerušovaného kódovaného rádiového signálu. Riadiaci mikropočítačový modul Q je z jednej strany prepojený na navigačný súradnicový modul Q, ktorým je navigačné zariadenie na snímanie aktuálnejpozície prvého vozidla s právom prednostnej jazdy. Riadiaci mikropočítačový modul Q je z druhej strany prepojený na ovládací modul E, ktorým je ovládací spínač vysielania, ktorý je ovládaný externým signálom zo zvukovej výstražnej signalizácie. Riadiaci mikropočítačový modul Q je z tretej strany prepojený na vysielací modul Q, ktorý slúži na preposlanie kódovaného rádiového signálu. Vysielací modul l 6 je prepojený na prepínačový modul L 8, ktorým je anténny prepínač na preposlanie kódovaného rádiového signálu. Prepínačový- modul l 8 je prepojený na anténny modul Q, ktorým je anténa na vysielanie kódovaného rádiového signálu do okolia. Anténny modul Q je prepojený cez prepojovací signalizačný kanál ą na anténny modul Q druhej vysielacej jednotky l, ktorým je anténa na zachytenie kódovaného rádiového signálu z okolia. Anténny modul l 9 je prepojený na prepínačový modul Q, ktorým je anténny prepínač na preposlanie kódovaného rádiového signálu. Prepínačový modul Q je z jednej strany prepojený na prijímací modul g. Prijímací modul Q je prepojený na riadiaci mikropočítačový modul lg. Riadiaci mikropočítačový modul Q je prepojený na prepojený na informačno-zobrazovací modul Q, ktorým je LED panel na zobrazenie prijatých informácií o oboch vozidlách s právom prednostnej jazdy.Zapojenie, podľa technického riešenia, je možné využiť na doplnenie signalizácie vozidiel o prítomnosti vozidla s právom prednostnej jazdy pomocou rádiového prenosu, pričom výhody oproti zvukovej a svetelnej signalizácii spočívajú v niekoľkonásobnej rýchlosti šírenia rádiového signálu a možnosti prenášať vhodne modulovaným digitálnym rádiovým signálom aj ďalšie doplňujúce informácie, ktoré môžu pomôcť vodičovi správne a včas zareagovať a vozidlám s právom prednostnej jazdy zaručia bezpečnejší prejazd.Zapojenie, podľa technického ríešenia,je možné využiť pri vysíelacom RF pásme 433,92 MHz, ktoré bolo zvolené na základe vhodného kompromisu z použiteľného rádiového spektra, vyhradeného pre pozemné rádiové služby s nízkym výkonom, z hľadiska šírenia vln, typu a použitia antén, ako aj ďalších kritérií, pričom umožňuje použiť na prenos aj iné frekvencie z RF pásma, a to v prípade, ak by telekomunikačný úrad na podnet príslušnej autority povolil používanie systému vo svojich zložkách v licencovanom RF pásme.Zapojenie, podľa technického riešenia, je možné využiť pri použitých vysielačoch, vysielajúcich naprogramovanú komplexnú informáciu o vozidle s právom prednostnej jazdy, kde prijímače môžu byť používateľsky konfigurované tak, aby vodič v aute mal bud len jednoduchú informáciu POZOR IDE AUTO S PRÁVOM PREDNOSTNEJ JAZDY, alebo mal signalizovanú informáciu komplexnejšie, napríklad typ vozidla, či ide o auto požiarnikov, sanitku, políciu, iné auto napr. vládne vozidlo, ďalej informáciu o nadrozmernom aute, ktoré zaberá značnú časť bežného profilu jedného jazdného pruhu, ďalej informáciu o súbežnej jazde kolóny viacerých vozidiel s právom prednostnej jazdy.Zapojenie, podľa technického riešenia, je možné využiť pri určení stupňa komplexnosti informácie, ktorú si vodič zvolí podľa svojej potreby, napr. mladému neskúsenému vodičovi bude s najväčšou pravdepodobnosťou postačovať jednoduchá akustická a svetelná signalizácia na paneli prijímača a opačným prípadom môžu byť vodiči vozidiel kategórie M, T, V, pracovných a poľnohospodárskych vozidiel a podobne, v tomto prípadeje nutné, aby vodiči boli informovaní o viacerých atribútoch vozidiel s právom prednostnej jazdy.Zapojenie, podľa technického riešenia, je možné využiť pri vysielaní kódovaného rádiového signálu, kde bude zakódovaná informácia o charaktere automobilu (napríklad polícia, hasiči, záchranka, iné), ďalej o prípadnej nadrozmernosti vozidla a tom, či auto sprevádza kolónu viacerých vozidiel s právom prednostnej jazdy, o súradníciach vysielača vo vozidle s právom prednostnej jazdy, o relatívnej polohe vozidla s právom prednostnej jazdy proti prijímacej jednotke, ktoráje V bežnom vozidle, autorizačný kód vysielača (ID kód) a informáciu o kontrolnom súčte prenášaného signálu z dôvodu overenia správnosti kódu.l. Zapojenie rádiového signalizačného systému vozidiel, ktoré je zložené z najmenej jednej vysielacej jednotky a z najmenej jednej prijímacej používateľskej jednotky, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že napájací modul (10) najmenej jednej vysielacej jednotky (l) je prepojený na palubný modul (l l), ktorý je prepojený na riadiaci mikropočítačový modul (12), ktorý je zjednej strany prepojený na navigačný súradnicový modul (15), z druhej stranyje prepojený na ovládací modul (14), z tretej strany je prepojený na informačnozobrazovací modul (13) a zo štvrtej stranyje prepojený na vysielací modul (16), ktorýje prepojený na prepinačový modul (18), ktorý je z jednej strany prepojený cez prijímací modul (17) na riadiaci mikropočítačový modul (12) a z druhej strany je prepojený na anténny modul (19), ktorý je prepojený cez prepojovací signalizačný kanál (3) na anténny používateľský modul (26) najmenej jednej prijímacej používateľskej jednotky (2),ktorý je cez prijímací používateľský modul (25) prepojený na riadiaci používateľský mikropočítačový modul(22), ktorý je z jednej strany prepojený na navigačný používateľský súradnicový modul (24), z druhej stranyje prepojený na informačný používateľský modul (23) a z tretej strany je prepojený na palubný používateľský modul (21), ktorý je prepojený na napájací používateľský modul (20).2. Zapojenie rádiového signalizačného systému vozidiel, podľa nároku l, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že najmenej dva anténne moduly (19) sú vzájomne prepojené cez prepojovací signalizačný kanál

MPK / Značky

MPK: G08G 1/16, G08G 1/0965

Značky: signalizačného, vozidiel, zapojenie, systému, radiového

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-u6152-zapojenie-radioveho-signalizacneho-systemu-vozidiel.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojenie rádiového signalizačného systému vozidiel</a>

Podobne patenty